Százhalombattai Hírtükör, 1995 (8. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-11 / 1. szám

SZÁZHALOMBATTAI hírtükör VÁROSI KÖZÉLETI LAP VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA 10-Ft 1995. január 11. MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK SZERDÁN HELYTÖRTÉNETI gyűjtemény A TARTALOMBÓL MIT VÁR ÖN AZ ÚJ ESZTENDŐTŐL? ❖ MIRŐL ÉS MENNYIT ÍRTUNK 1994-BEN ❖ TÚLSÓ PART A VIGADÓ GALÉRIÁBAN ❖ ALAPVETŐ ÉLELMISZEREK ÁRA Új évet köszöntünk Néhány nappal ezelőtt egyvala­miben biztosan egyetértett az egész ország. Egy jobb új esztendőt kíván­tunk egymásnak és természetesen önmagunknak is. Az akkor megfo­galmazottfogadalmak egy részéről mára kiderült betarthatók-e egyál­talán. Sőt, valljuk be egyiket-mási- kat már meg is szegtük. Boldog és sikerekben gazdag új esztendőt kívánni szokássá vált. De tekintsünk vissza és néz­zük meg mihez képest kívánunk magunknak jobb új évet itt Száz­halombattán. A városi élet szinte minden területén kiemelkedő évet zár­tunk. Úgy hiszem itt most feles­leges volna felsorolni mindazt, amivel gyarapodtunk. Egy lénye­ges dolog azonban azt mutatja, hogy az elmúlt évek városfejlesz­tő, közösségteremtő munkájával Önök, Tisztelt Százhalombattai Polgárok elégedettek voltak. Önök ugyanis úgy döntöttek, hogy az előző önkormányzati pe­riódus tagjainak jelentős részét újra kitüntetik bizalmukkal. Mit bizonyít ez, ha nem azt, hogy mindaz amit eddig véghez- vittünk többségük megítélése sze­rint sikeres volt. Bizton állíthatom, hogy a vá­lasztások eredményét követő ünne­pi hangulat nagyon rövid időn belül átadta helyét a kemény hét­köznapi munkának. És ez így van rendjén. Ahhoz ugyanis, hogy el­múlt eredményeinket túlszárnyal­juk, vagy legalább hasonlókkal büszkélkedhessünk jövő ilyenkor, nincs lehetőségünk pillanatnyi megtorpanásra sem. Ennek a gondolatnak a jegyé­ben kívánok Önöknek jó egész­séget ahhoz, hogy 1995-re kitűzött céljaik maradéktalanul teljesüljenek. Üdvözlettel: Vezér Mihály polgármester Változó kereskedelmi forgalom ÜNNEPI MÉRLEG- Karácsony előtt és az elmúlt és utolsó napjaiban a forgalmunk meghaladta a napi két millió forintot - mondotta Magyar Péter, a Plusz Diszkont Kft ügyvezető igazgatója. Számomra is meglepő volt, hogy adecember 1-i nyitást milyen élénk érdeklődés követte. Egy közmondás szerint minden csoda három napig tart, nos ezúttal a népi bölcsesség nem bizonyult valós­nak. Elégedettek vagyunk battai üzletünk forgalmával, amely egy­ben az első, Pest megyében műkö­dő egységünk.- Ez talán azért van, mert az alapvető élelmiszerek árai Önök­nél alacsonyabbak az átlagosnál. Megtudhatnánk valamit ennek okáról?- Kedvezőbb áraink egyrészt abból adódnak, hogy nagy hálózatot működtetünk (jelenleg 36 üzletünk van), közveüen, központi beszer­zéssel dolgozunk. Ezen azt kell ér­tenünk, hogy semmit nem veszünk a nagykereskedelmi lerakatoktól, hanem közveüenül a gyáraktól, a termelőktől vásárolunk nagy mennyiségben, és ezáltal kiiktatjuk az egyes kereskedelmi láncszeme­ket Ehhez nyilván megfelelő raktá­rozási háttér szükséges. Központi raktárainkban több, mint 30 ezer négyzetméternyi terület áll rendel­kezésre. Foglalkozunk import áruk beszerzésével is. (Megjegyezném azt is, hogy 90%-ban magyar termé­keket forgalmazunk.) Az említett körülmények le­hetővé teszik, hogy alacsony ár­réssel működjünk, állandó törekvésünk áraink alacsonyan tartása, hogy mindig olcsóbbak legyünk, műit a konkurrencia.- Mi a biztosíték arra, hogy az infláció „hullámverésében" is alacsonyan tartják az áraikat?- Nézze, a kereskedelem állan­dó harc, örökös küzdelem. Ha va­lamelyik termelőnk indokolatlanul árakat emel, előbb megpróbáljuk jobb belátásra bírni, és alkudozunk vele. Ha nem sikerül, hát elválunk tőle, és keresünk más partnert *- Horváth Mihálynénál, a Liszt Ferenc sétányi (Kék ABC Áruház) vezetőjénél érdeklőd­tünk, hogyan alakult a múlt év decemberi forgalmuk?- A megszokottnál gyengébben alakult, mivel megépült a Bevásárló Központ, amelyben több kiskeres­kedelmi üzlet nyüt. December ele­jén pedig „ránk nyitott” a Plusz Diszkont, amelynek alacsony árai­val nem tudjuk felvenni a versenyt ’93 decemberében 13 millió forin­tos forgalmunk volt, ’94 december­ben csak 6,5 millió forint- Bizonyára a Nyugat Pest me­gyei Rt. is észlelte aforgalomcsök- kenést, és lépéseket tesz majd, hogy az Önök ABC- jében is alacso­nyabb árakat vezessenek be.- Igen, szó van arról, hogy egységünk diszkont áruházzá alakuljon, de ez még csak elkép­zelés. Pedig fontos lenne lépni ebben a kérdésben, mert ráfizeté­ses egységet egyetlen társaság sem tart meg hosszú távon. • Szaniszló József ­Szer6 karácsony Az óvárosi Szerb templomban január 8-án, délelőtt 10 órakor, karácsony másnapján tartották meg a hagyomá­nyos nagymisét. A helyi közösség tagjai előtt olvasták fel a görögkeleti pátriárka levelét, melyben jókívánságai mellett nagy hangsúlyt kapott az egymás iránti türelem és a békés együttélésre való törekvés. Fotó: Darabont Parlamenti tudósítás A szerkesztőség felkérését örömmel fogadva - dr. Götzinger István képviselőtársammal fel­váltva - ezentúl rendszeresen be­számolunk a parlamentben folyó munkáról. Nem vagyunk hivatá­sos toliforgatók, így az írások Jelle­gét nem tudjuk előre eldönteni. Valószínűleg előfordul majd a tárgyszerű beszámolótól kezdve a szubjektív hangú kommentáron keresztül az összefoglaló értékelé­sig mindenféle cikk. Most első alkalommal meglehe­tősen nehéz eldönteni mivel is kezd­jem. A választások óta eltelt félév a politológusoktól sokféle értékelést kapott. Volt, aki 100 nap után ugyan­azt vetette a Hóm kormány szemére, mint az Antall József kormánynak. A bírálat lényege, hogy ez akormány sem hozta meg azokat a szükséges és elkerülhetetlen szigorú intézkedése­ket, amelyekre a gazdaság talpraállí- tása érdekében szükség van. Ebben kétségtelenül van igaz­ság. Kissé felpuhult az 1994. évi pótköltségvetés, sok időt veszte­gettek az önkormányzati törvények (egyébként az MSZP számára nem kedvező) módosításával. Az 1993. óta halogatott - és ezért elkerülhe­tetlenül nagymértékű - energia ár­emelések végrehajtására a kormány nehezen szánta rá magát Nem volt könnyű megemészteni azt hogy a gazdaság helyzete még a vártnál is rosszabb. (A politikát fi­gyelemmel kísérők észrevehették, hogy Hóm Gyula is elvesztette illú­zióit) (Folytatás a 3. oldalon) TENISZ SIKER Az SZVSE tenlsszakosztá- lyónak egyik tehetséges ver­senyzője, Csendes Anita pályafutása egyik fontos állo­másához érkezett. Ugyanis ja­nuár 29-én a franciaországi vásárvárosba Tarbesba utazik, ahol a 14 éven aluliak korosztá­lyos világbajnokságán vesz részt. Ezen a versenyen Anita mellett a Bp, Honvéd teniszező­je, Gubacsi Zsófia képviseli ha­zánkat. Ök alkotják majd a párost, s természetesen a I28-as létszámú egyéni küzdelmekben Is pályára lépnek. -F­A MAGYAR KULTÚRA NAPJA a Barátság Művelődési Központban 1995. január 21-én 18.00 Kiállítás megnyitása ZSIGMOND ISTVÁN száz­halombattai képzőművész kiállí­tása a Színházi Társalgóban A kiállítást megnyitja: György István Csaba, BORGÓ 18.30 Két együttes egy színpadon A pécsi TANAC Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttes és a Forrás Néptáncegyüttes ünnepi műsora Az ünnepi műsor szerkesz­tője: Szigetvári József koreog­ráfus Az ünnepség során adják át a VÁROSI ÖNKORMÁNY­ZAT KÉPVISELŐ- TESTÜ­LETÉ által alapított kitüntető díjakat! Százhalombatta város népessége 1995január 1 -én (1994 január 1-én 16498 állandó lakosa volt városunknak, ebből 8146 férfi és 3852 nő. Az ideiglenes lakosok száma 4132 fő volt.) Korcsopor­tok Lakóhellyel rendelkező lakosok (állandó) Tartózkodási hellyel rendelkező lakosok (ideiglenes) Város össz lakossága Férfi Nő Ossz. Férfi Nő Össz. Férfi Nő Össz. 0-3 év 592 548 1140 16 17 33 608 565 1173 3-14 év 1168 1148 2316 83 71 154 1251 1219 2470 14-35 év 3002 2956 5958 642 498 1140 3644 3454 7098 35-60 év 2873 3008 5881 749 325 1074 3622 3333 6955 60- év felett 532 785 1317 373 301 674 905 1086 1991 Összesen: 8167 8445 16612 1863 1212 3075 10030 9657 19687

Next

/
Thumbnails
Contents