Zsámboki Krónika, 2004 (5. évfolyam, 1-4. szám)

2004-03-01 / 1. szám

Zsámboki Krónika 3 Díjváltozások a településen A képviselő-testület döntése alapján 2004. január 1-től az egyes térítési, bérleti díjak az alábbiak szerint változnak: óvodai gyermek étkezés: Iskola: 210,- Ft tízórai: 52,- Ft ebéd: 204,- Ft tízórai-ebéd: 254,- Ft tizórai-ebéd-uzsonna: 307,- Ft INO ebéd: 332,- Ft Víz hálózatfeji. hozzájárulás: 36.000,- Ft Sírhely I. részben: 10.000,- Ft Sírhely II.részben: 5.000,- Ft Vízdíj lakossági: 146,- Ft+15 % Áfa (ehhez az önkormányzat 4,- Ft+Áfa támo­gatást nyújt, így' a lakosság által fizetendő vízdíj: 142,-Ft+15 % Áfa) Vízdíj közületi: 170,- Ft+15 % Áfa Alapdíj: 150,- Ft+15 % Áfa/hó Február 1-től emelkedik a hulladékszállí­tási és ártalmatlanítási közszolgáltatás költsége az alábbiak szerint: Egy fős háztartás esetén: 4.560,- Ft/év Több fős háztartás esetén: 6.000,- Ft/év mely összeg tartalmazza az Áfát. Polgármesteri Hivatal A magyar történelem szent pillanata Minden nemzet történelmének vannak szent időszakai és szent pillanatai. Ilyen áldott idő­szak volt a magyar történelemben a XIX. szá­zad első fele, a reformkor, amikor az ország azt érezte, hogy itt az idő a cselekvésre, közösen, összefogással előbbre vihetik a magyarság sor­sat. A tenni akaró emberek közül a legjeleseb­bek pedig 1848 március 15-én, ezen a borongós tavaszi napon, napsugarakat varázsoltak a nem­zet egére Petőfi és a forradalmi ifjúság egy nap alatt elérte azt, amit annak előtte 23 év vitái nem tudtak S az ország mögéjük állt. Mint ahogy a szabadságharc alatt Kossuth mögé Minden évben március idusán kitűzzük a ko­kárdát, és főhajtással emlékezünk a nagy elő­dökre. A vátesz-költő, Petőfi ebben a kérdésben is pontosan látott a jövőbe, amikor ezt írta a Nemzeti dalban: „Hol sírjaink domborulnak. Unokáink leborulnak. És áldó imádság mellett Mondják el szent neveinket ” Az úi gyöngyösbokrétás népi tánccsoport hírei Csoportunk 2002 őszén alakult 8 fővel, jelenleg 12 fő a létszámunk. Célunk a zsámboki hagyományok, szokások ápolá­sa, felelevenítése. Igyekszünk minden helyi rendez­vényen színvonalas műsorral szerepelni, A tavalyi év során a következő programokon vettünk részt:-március 15-i ünnepély,- francia vendégek részére rendezett magyar est,- lecsófesztivál,- szülők bálja,- idősek karácsonya. Az idei évben az Idősek farsangján is jelen voltunk. Községünk rendezvényein kívül, több helyre is meg­hívást kapott az együttes. Márciusban Kókán az EU napon az Asszonykórussal együtt sikeres műsort adtunk, amit egy népviselet bemutatóval tettünk szí­nesebbé. Júniusban pedig a Budapesti Mátyás pin­cében léptünk fel. A Gödöllői Expo Kiállításon a "Zsámboki lakodal- mas"-sal szerepeltünk igen szép sikerrel. Tagjaink közül többen a Zsámboki Asszonykórusban is tevé­kenykednek. Januártól csoportunk vezetője lett Rácz Sándorné Schneider Éva. Mivel ő gyerekkorától részt vett a zsámboki tánccsoport munkájában, nagyon sokat tud nekünk segíteni abban, hogy minél több zsámboki táncot megtanuljunk. A környező községekhez képest, Zsámbokon renge­teg olyan népszokás, ének és tánc található, ami csak a mi községünk un. "specialitása". Úgy gondoltuk, hogy talán most van az "utolsó pilla­nat", amíg ezeket össze tudjuk gyűjteni az utókor számára. Ugyanez vonatkozik népviseletünkre is, a régi ruhadarabok megőrzését, viselését kötelessé­günknek érezzük. önkormányzatunktól ehhez a munkához minden segítséget megkapunk, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. az új Gyöngyösbokrétás Csoport nevében Kocsis Zoltánná

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents