Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1920 (18. évfolyam, 1-54. szám)

Tartalomjegyzék

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1920. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE Oldal­az &m A. Acetylén gázfejlesztő készülékek üzemben tartása ............... 9 A dógabona, adótengeri és a feleslegek összegyűjtése 621 667 683 Adománygyűjtések beszüntetése ........................................ 3 Alapítványi és közjótékonysági ügyeknek a m. kir. munka­ügyi miniszter hatáskörébe való átvétele..................... 4 A lföldi fásítási akció ...................................................... 389 608 A lföldi erdőtelepítésekhez kirendelt közegek támogatása 706 Alhaszonbérletek ........................................................................ 588 Alispáni jelentés 1919. évről........................................ 69 90 159 A merikai búzaliszt forgalombahozatala.................. 358 A merikai élelmiszer .................................................................. 267 A merikai élelmiszer plakátjának kifüggesztése .. .. .. .. 229 Amerikába szóló leveleknek kellő portóval való ellátása .. 104 Amerikából hazatérő hadkötelesekkel való eljárás............... 447 A merikából visszavándorló idegen állampolgárok valuta értékeinek átváltása........................................................ 37 A nya és csecsemővédelem megszervezése ............... 321 343 368 Anyagkészletek bejelentése .. ., ........................................ 359 A nyakönyvi felsőbbfoku felügyelet helyszíni gyakorlása 33 37 Anyakönyvi kivonat és családi értesítő kiállításáért járó dijak felemelése..................... 447 Anyakönyvi másodpéldányok utólagos bejegyzése .. .. 220 Anyakönyvi negyedévi jegyzékek beküldése ..................... 41 A nyakönyvi nyomtatvány szükséglet ........................... 83 457 A nyarozs gyűjtése és beváltása.............................................. 312 A paállatok beszerzési és tartási költségeinek költségveté­sileg való biztosítása .. ................................................ 684 A paállatok elhelyezésére istállók és ólak jókarban tar­tása ....................... ........................................ 583 645 A paállatszemlék megtartása ............................................................398 A paállatok takarmányszükségletének biztosítása .. .. 583 645 Apaállatvizsgáló bizottságok határozatai végrehajtásának ellenőrzése ........................................................................ 583 Apaállatvizsgálatok idejének megváltoztatása..................... 582 A ratási munkák végzésének biztosítása ........................... 359 A ratási szalonnaszükséglet fedezése .. .. ,.......................... 268 Aratással kapcsolatos távírda szolgálat.................................. 345 A ratógépek bejelentése .. ..................................................... 281 A ratók sószükségletének biztosítása ......................................... 308 A rató munkások sófejadagának megállapítása..................... 310 Á llami adók kivetése, utivám és az adófőkönyvek lezárása körül mutatkozó hátralékok rendezése és az ezt tel­jesítő közegek jutalmazása.................. 535 Á llampolgársági ügyekben a tanácskorniány szervei ré­széről kiállított rendeletek felülvizsgálása..................... 27 Á llatállomány pótlása ................................. .. .. .. .. 146 Á llatok árukttlforgalmának rendezése .. 1............................ 191 Á llatorvosi magángyakorlat díjazásának felemelése .... 152 Állatszállításoknál a kincstári dijak felemelése..................... 345 Á llásukról lemondott vagy felfüggesztett községi közigaz­gatási alkalmazottak Illetményei beszüntetése .. .. 663 Általános védkötelezettség ..................................................... 443 Á polási dijak felszámítása a köz- és nyilvános jellegű kór­házban ápoltak után..................................... 525 Á rdrágítás! kihágások megtorlása ......................................... 26 Árdrágítás miatt elítéltek távbeszélő állomásainak lesze­relése ,. .............. 417 Á rdrágító, visszaélésekről szóló törvények és ezzel kapcso­latos rendeleteknek kihirdetése.................................. 447 478 Á rdrágító visszaélések ........................................ .. ... .. 236 Á rpakészletek forgalma ..................... ... .. ., , . .. ... 571 O ldat­ezftm Árpa, köles, stb. forgalmi korlátozásának megszüntetése .. 328 Áruforgalmi r. t. ajánlata a közélelmezési cikkek átvéte­léhez ..................................................................................... 641 Árukönyvek stb. vezetése ..................................................... 647 Árvaszéki jegyzői állás betöltése............................................... 56 Átalányozás mellett gyakorolható szeszfőzés ..................... 677 B . Baja-kiskőrösi, hajós-dunapataji h. é. v. előmunkálatai .. 371 Bankjegyekkel űzött visszaélések meggátlása..................... 133 B ankjegyfelülbélyegzés által érintett közélelmezési ösz­szegek .. .....'............................................ 318 B ankjegyfelülbélyegzésnél visszatartott közpénzek beje­lentése ........................................................................ ... 358 B ankjégyhamisitványok (200 és 25 koronás) bevonása .. 584 Barnakenyér legmagasabb árának megállapítása............... 468 B lügyi Közlöny 1921. évi XXVI. évfolyamára előfizetés 700 Belügyminisztériumban nyomozó-osztály szervezése .. .. 293 Belügyminisztert illető anyakönyvi felsőbb fokú felügyelet helyszíni gyakorlása...................: .. ..... .. ............... 33 Be nem vonult hadkötelesek nyomozása..................... .. 459 B ékefeltételeknek a nép körében való ismertetése............... 381 B ércsépiési jutalék megállapítása ................... 367 B ér ill. részcséplési feltételek..............................................'. 282 Bi kaárverés Magyaróvárott .............................. .. 13 66 452 Biai főszolgabírói állás betöltése............................................... 2 Bojkott folytán elkövetett árdrágítás üldözése.................... 329 Bő ripari tartozások és kiutalások bejelentésének sürgetése 13 Budapest környékéről behozott szódavíz behozatali tilal­mazása ........................................................................ 383 394 Budapest környék közellátási bizottságának 1920 évi költ­ségelőirányzata ................. 73 Budapest környék közellátási bizottságának 1918. évi záró­számadása1 .............T .. .. u................................. .. 74 B udapesti Közlöny előfizetése .. .................................. .. 266 B udapesti távbeszélő dijbeszedő-hivatal felállítása .... 42 Budapest-vidéki kőszénbánya, továbbá a Magyar Lloyd repülőgépgyár alkalmazottai, valamint az összes vas­utasok közvetlen ellátásba vétele .. .................... .. 600 B ukovszky József jelentkezése jegyzőgyakornoki állásra .. 523 Burgonya árának leszállítása ............................ .... .. 390 « árának megállapítása .. ............................ 180 584 « fejadag megállapítása ............... 180 192 232 647 « (korai) forgalombahozatala .......................... 370 546 « forgalmának szabaddá tétele .... .. 325 329 344 « kiosztás fejadagon felül ..................................... 192 « közvetítő iroda felszámolása ...................... .. 299 « szállítmányok biztosítása .................... .. .. 253 « szállításának szabályozása ............................ 328 650 « szelvények beváltása......................................... 218 253 « vetőmag jegynélküli kiadása ............................ 235 « jegynéikül való árusítása .. .. .. .. . . .... 266 «Buzakereszt« cimii gazdasági időszaki lap megindulása .. 588 Búza kiőrlési arányának módosítása és fajsuly szerinti vál­tozása és térítési aránya ................................... .. 470 B úza, rozs, kétszeres, árpa és tengeri közszükségleti cé­lokra való igénybevétele ............................ .... ......... 501 B úza, rozs, kétszeres, árpa és zabkészletek után fizetendő szállítási prémium .. ......................... .. .. 13 79 B űnjelek és egyéb letétek felülbélyegzése ... . 369 381 Büntetőügyekben szükséges nyomtatványok megrendelése 13 452

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents