Pesti Napló, 1858. július (9. évfolyam, 2515-2541. szám)

1858-07-01 / 2515. szám

129-2515. 9-dik évi folyam. PESTI NAPLÓ. 1858. Csütörtök, juL 1. Szerkesztési iroda: Egyetem-utcza 2-dik szám, 1-sö emelet. Szerkesztő szállása: Angol királynő 53. az. A lap szellemi részét illető minden közlemény a szerkesztőséghez intézendő Bérmentetlen levelek csak Ismert kezektől fogadtatnak el. Kiadó-hivatal: Egyetem-utcza, 2-dik szám, földszint. A lap anyagi részét illető közlemények (előfizetési pénz, kiadása körüli panaszok, hirdetmények) a kiadó-hivatalhoz intézendők. Előfizetési feltételek Vidékre, postán Évnegyedre . . . 6 firt pp Félévre .......................11 frt Pesten, h ázhoz hordva i Évnegyedre . . 5 frt — kr. pp. Félévre . . . 9 frt 30 kr. pp. PP- ■ MISm nirdntmániml? Alfa • 6hasábupetitsor 1-azeri hirdetésnél 4 pkr. BélyegdiJ IlirQc vUlvKljf vK Útja . külön 15 pkr.Magán vita 4 hasábos petit sor 15 pkr. Előfizetési felhívás a A naponkint megjelenő lapra az előfizetési föltételek a következők : Postán naponkint küldve július-decemberi fél évre .... 11 ft Helyben házbozhordással julius-decemberi fél évre .... 9 ft 30 kr „ » » julius septemberi három hónapra . . 6 ft „ „ julius-septemberi három hónapra . B ft A lapnak fenállása az előfizetők számától függvén, bizodalmasan fordulunk a t. közönséghez, hazafiaságától remélve, hogy ez egyetlen független politikai nagy magyar napi lapot fentartani fogja. A szellemi érdekek lehető legterjedelmesebb képviselete mellett a szerkesztő ur gondoskodását oda is kiterjesztendi: hogy az eziránt érdeklett közönség a kereskedelmi üzletre, iparra, gazdászatra stb. vonatkozó tndósitásokkal, a mennyiben ez csak lehetséges, naponkint és kielégitö terjedelemben találkozzék : miszerint a magyar kereskedő, iparos és gazda a szükséges értesítéseket ezen hazai lap hasábjaiból is meríthesse. Az előfizetések jókori megtételéért esdünk, mert a hirlapbélyeg miatt szerfeletti példányok nem nyomathatván, a későn érkezőknek teljes számú példányokkal alig szolgálhatnánk. Pest, jnnius 1858. EHICH GUSZTÁV, a „Pesti Napló“ kiadótulajdonosa. E r t ó k Távirati fnüÓNitás a bee«! börze árkeleféröl jnnius 30 1858. I Pénzb. r t é k | Pénzb. | Érték | Pénzb. | É r t é k Pénzb. Államkölcsön. 5% ea metalliques 41/a°/0 -ea met. 4%-es met. . 3° „cb met. . 2%%-e* met 1%-es met. . ?%%-es bankó 5°/0-es B sorozat 6%-es lombard velenc/.ei 5° g-es nemzeti kölcsön 5°.0-es als. auszt. urb k 5°/i-es magyar és gall. 50/o-es más koronaorsz. 5° 4-es sopronyi . . 5%-es sorsolhat gloggniczi 4°/o-es peBti................... 4%-es máj hindi ,. . Sorsjegykötelezvény. 1834-dikt .................. lH 39-diki fi ... . 1854-diki ..... «m 72% 65 4»'/* 41V« 16 «5 94 96 83%. 94 81‘/s 84 96 97 96 94% 303 130'/« 110'/. Trieszt kölcsön á 100 frt Como. -Rentpapirok . . Eszterházy 40 ... . Salm. sorsjegyek . . Pálffy....................... Genois . . . . Clary hg. . .... . Windischgrätz hg Waldstein gróf . . Keglevich gróf . . Vasútrószvények. Éjszaki vasút .... Államvasút.................. Ál lam vasúti cértific. Lincz-budweisi . . , Lombard-velenczei . . Erzsébet nyugoti pálya. Tiszai pálya .... Ferenez József keleti pály. Pardubiczi vaspálya Keletgalicziai . . . 104 ' 15% 79V, 43 ML 37 37*/. 33 28* 8 14'/, 166S 267*/s 3U2 23:% 100 100 184% 93% Iparrészvények Bankrészvények Bankcertificat . Hitelintézet . . Escomte-bank . Lloyd részvények Dunagőzh. részvény. ,, 13-ki kibocsátv Pesti lánczhid . Bécsi gőzmalom Elsőbbségi kötvények. 5% Lloyd .... 5% Ejszaki vaspálya 5% Gloggnitzi . . •V Gőzhajózási . . Államvasut á 500 franc Lombard á 275 lira Váltó (devisek). Amsterd. 2 hóra r. . . Augsburg uso . . . 977 196% 228 115 34‘) 535 59 69 h7 89% 81% 86% 265 258% 87 104% Bukuresti 31 napra fr. Staubul...................... Frankfurt 3 h. múlva f. Hamburg Livorno London Milano . Paris Pénzérték (valuta). Vert arany..................-S zélarany ...... Napoleon d’or .... Souverain d'or .■ . . . Orosz imperiale.... P. Fridriacb d'or . . Angol Souvereings . . . Ezüst............................ Pária, jun. 26. 4%°/o rente . 3 /, . . ... London, jun. 26. 3%Cons. 263 470 104»/« 76% 104 10. tl'/j 104 122 7% 107% 8. 15 14. 12 8. 21 8. 39 10. 14 “% 94.1') 68 30 95 y. . VASUTMENETEK. INDULÁS. BécsbAI—Regire. 6óra 30 p.r.,és 7ó. estve. Becsből—Győrre : reggeli 8 órakor és 4 ó. 40 p. d u. n Debreczenbe 6 ó. 3" p. reggel 7 óra. Gyöi röl—Becsbe : reggeli 6 órakor. Szóidból—Győrre 2 o. 45 p. d. u. Pe .Iröl—Becsbe : 9 óra 5 p. reggel, 9 óra 30 p. estve. „ Szolnok—Szegedre; 4 ó. 15 p. d.u., és 4 ó. 30p.r, „ Debreczenbe : 4 óra 30 p. r., 4 ó. 15 p. d. u. Szegedről—Pestre : 11 ó. 28 p. éjjel, és 2 órak. d. u. Debreczenból . : 11 ó. 58 p délben, 9 ó. 55 p. estve. Szolnokból „ : 4 óra 31 p. d. u , 3 ó. 13 p. reggel. Czeglédról „ : 5 óra 47 p. d. u., 4 ó 47 p. reggel. Szegedről—Temesvárra : 12 ó. 15 p. d u , 1 ó. 20 p. éjj. Temesvárról—Szegedre : 6 6. 50 p rí, és 5 ó 30 d u. VÍZÁLLÁS. DUNA. Pesten, jun. 30. 6‘4 " 0"< 0 felül. Pozsony, jun. 25. 1‘ 3" 0-on felül apadóban. Mosonyban, mart. 16. 3' 0 a. TISZA. Szegeden, apr. 22. 18' 4" 0 felül. Tokajban, jun. 26. 7' 3" 0 felül. Náményban, jun. 24. 3' 1" 0 felül. BEG A. N.-Becskereken, jun. 19. 5' 8" 0 felül Temesvárott, jun. 25. 2' S" 0 felül. KULPA. Sziszeken, jun. 20. 5' 2“ 0 f. apadóban FERENCZCSAT. Tiszafőldv., jun. 16. V 11« Of. A pesti gabonacsarnok bejegyzett árai jnnius 30. Alsó austriai mérő Búza, marosi ,, bánsági Súly. I_ Font. |fr. 37—88 37—88 J 3 tiszai bácskai '■6—88 3 85—86 3 Ezüstp. , kr|fr. kr ,241 {20] i 18» 3 30 3.2o fehérvári Kétszeres uj Rozs Árpa Zab .' / Kukorieza Köles Bab- . Repcze 84—87 3 •>4 77—79 2 12 78—80 2 16 66—69 1 4­48—50 1 40 82-81 2 28 60-83 2 8 88—90 3 20 — — — 3 36 2 16 2,20 1 52 1 44 2,36 2] 16 3 24 A megújult félévben. A kereskedői osztálynál már régi idők óta divatban van, hogy érdekeit folytonosan hír­lapi nyilvánosságban-tartás által képviseli*; mire a szorosabban véve, ipar és kereskedelmi szakban kül- és belföldön megjelenő számos napilapok elég alkalmat adnak, s e tekintet­ben az illető közönség, különösen Magyaror­szágon a jelesen és sok körültekintéssel szerkesztett Pester Lloydhan teljes kielégítést talál. A birtokos és gazdaközönségnek ilyetén képviseletére legelső helyen a gazdasági la­pok hivatvák; s ezek teljesítik is kötelességü­ket. Azonban gazdasági ágban napilappal nem bírunk; a „Gazdasági Lapok“ és „Falusi Gazda“ mindenik csak hetilap lévén; — ho­lott az üzleti forgalomban gyakran egyetlen­egy nap is lényeges változásokat hoz elő.' Ugyanazért a birtokos és gazdaközönség érdekeinek e tekintetben képviselését már ré­gibb idő óta a „Pesti Napló“ tűzte ki magá­nak czélul, szerkezeti sorába „Gazdasági és kereskedelmi szemle“ czim alatt egy különö­sen erre szánt rendes rovatot vevén fel. És ezt annyival inkább tettük és kötelessé­günknek tartottuk tenni; mert lapunknak kü­lönösen vidéki közönsége, a kereskedelmi la­poktól, melyek napi tájékozásra alkalmat ad­hatnának, többnyire távol esik, s nagy rész­ben épen a birtokos és gazdaosztályból való. Mily sikerrel felelt meg egyébiránt eljárá­sunk eddigelé a czélnak : ítéljék meg azok, kik a terményüzletet illetőleg mostanában la­punkból merítették tájékozásukat, s most e tájékozást a jelen állással összevetni alkal­muk van. Jövendőre lapunk uj alakja szerint még na­gyobb terjedelmet szándékozunk e rovatnak adni. Kiterjesztendjük benne figyelmünket a magyarországi, birodalmi és külföldi gabona- piaczokra, az ott változó árakra, mindenféle más nyers földterményekre, ipar és kereske­delmi csikkekre, fökép melyek országunkat, mint termelő országot közelebbről érdeklik, országos vásárokra, bel- és külföldi pénz- piaczra, börzére, a forgalom és közlekedés eszközeire; kapcsolatban ugyancsak bel- és külföldön az időjárás folytonos szemmeltartá- sával; mindezek köréből szorgalommal gyüjt- vén és időnként combinativ összeállításban közölvén a tájékozó adatokat. Figyelmünk \ lesz a csupa üzleti híreken és tájékozásokon kívül a mezőgazdaság körében időnként fel­merülő egyéb újdonságokra is; a nélkül mind- azáltal, hogy a gazdasági lapok szakkörébe vágnánk által. Hogy azonban feladatunkat különösen Ma­gyarországra nézve annál tökéletesebben tel­jesíthessük, rendes levelezőinken kívül is, ki­ket körleveleinkkel megkerestünk s a folyto­nos összehangzó egyheköttetés tekintetéből ez­után is időnként alkalmilag megkeresni fogunk, hizodalommal megkérünk ezennel minden ügyharátot, különösen lapunk előfizetőit kö­zönségesen, hogy e rovatba szolgáló becses tudósításaikkal bennünket idönkint megsegél- leni kegyeskedjenek, mi a nagy közönség ér­dekének szolgáló bármely alapos tudósítást mindenkor szívesen s a legnagyobb köszönet­tel fogadunk, valamivel csak a közügynek használhatunk. Gazdasági és kereskedelmi szemle. Pe9t, jun. 30. Tegnap reggel gyönyörű szép csen­des esőre virradtunk, mely egész reggeli kilencz óra utánig folytonosan a legszebben esett, és a levegőt egész napon egy kevéssé meghüvösitette. Ma ismét szép tiszta napunk van. GabonaUzletUak folyvást élénk s immár helyben mindenféle gabona többnyire a csarnoki árjegyzés felett fizettetik. Leendő gyapjuvásárunkra valamint a készlet gyü­lekezik, azonkép vevőkul bécsi, brüni, reichenbergi, freibergi, nenbausi, brandeisi, prágai, boroszlói sat. posztógyárosok és gyapjukereskedök már is szép számmal jelentek meg. Eladás még kevés jött létre, leginkább is csak középfinom gyapjúból mázsája 110 —130 pírjával. A repczeolajnak mázsája őszi szállításra 28 pfton áll, mely áron vevők bőven lévén, az üzlet egy kis élénkségre tett szert. — Bécsben sokkal magasab­ban állanak az árak, névszerint tisztított olaj készlet­ben 29%, nyers 28% ft mázsája, apró részletekben az elsőér t 30 pftot is adnak. Uj olajra nézve szintén emelkedett a hangulat, minek következtében az árak 29 pftról 30% pftra emelkedtek : de mely áron még nem vállalkozik eladó. Repczét sem újat, sem régit nem lehet venni. Kula, jun. 21. Országos vásár lévén, bnza 3 ft 20, kétszeres és rozs 2 ft 8, zab 1 ft 44 pkrjával kelt po­zsonyi méreje. A gyapjú szintén igen kelendő volt, 56 —57 pftjával fizettetvén az úgynevezett bácskai gyap­júnak mázsája. Baja, jun. 26. A legközelebbi napokban mintegy 15,000 mérőre tehető az összes gabonakelendöség; az árak emelkedésben következők: bnza 2 ft 56 kr — 3 ft 4 kr, rozs és kétszeres 2 ft 8 kr, árpa 1 ft 40 kr, zab 1 ft 36 — 40 kr, kukorieza 2 ft 16 - 20 pengő kr méreje. Mező-Túr, jun. 25. Habár mindennap fellegzik is, nincs esőnk, csak rekkenő melegség, sztinetlen szél: — minek tegnap is 8 ház lett áldozata, tűz által emésztetvén fel. — A magyar bizt. egylet ügyvivőjé­nek talán még most ■ sincs meghatalmazása nálunk biztosításokat elfogadhatni. Gyep, here s szénánk semmi nem lett; — vetett széna nagyon kevés. Búzánk igen kevés, az is üszö­gös lesz. Az árpa nem képes fejét kiháDyni; ba lesz is valami belőle, léha lesz. Tengerihez még lehet re­ményünk. A dohányültetéssel elkéstek. Burgundi ál­talában ritka. Búza ára köblönkint vp. 15 ft 30 kr., árpa 10 ft 30 kr, tengeri 12 ft. Gömör-borsodiak sze dik, nem kereskedők, de a termesztők nagyon tar­tózkodók az eladásban. Az árenda leugrik s nagyon kelletlen. U. i. A búza egy nap alatt 1 vftot ugrott. N. N. Kassa, jun. 23. Hetivásári gabonaárak: búza 3 ff 42—54 kr, kétszeres 3 frt 24, rozs 2 frt 54 kr — 3 frt, árpa 2 ft 30—36, zab 1 ft 42—48, kukorieza 3 frt 6 —12, paszuiy 2 frt 48 —54 kr. pp. méreje. Brailában folyvást élénk a gabona kelendőség; jun. 14-töl 19-ig elkelt 2000 kiló búza 206—216 pi- asz téré vei, 1200 k. könnyebb fajta 190—195, még könnyebb 2400 k. 168—177 piaszterivel, 4000 k. ku- • koricza felsőbb állomásokról 135 — 142, ismét 2300 k. bráilavidéki 140—151, — 700 kiló alábbvalö 133 —136 piaszterivel, rozs közép minőségű 900 k. 82— 98, — árpa 5300 k. 72—80 piaszterivel. Gabonakész­let helyben 6000 kiló búza, 9 — 10,000 k. kukorieza, 3000 k. árpa. Az időjárás igen meleg, mi a tarlós szárazságnál fogva a vetéseknek épen nem használ. Galaczonjun. 12-től 15-ig elkelt 3200 kiló puha búza 165—210 piaszterivel, 3800 k. kukorieza 128 —132, és 1000 k. árpa 90 piaszterivel. Odessából jun. 18-ról írják, hogy az üzlet a hét folytán a középtengerre ismét igen élénk volt, és az árak újólag emelkedtek. A berlini „B. u. H. Zirja jun. 25-kéről, hogy a güstrowi gyapjavásár nem a legjobban ütött ki. — Volt a vásáron 68,000 stein gyapjú, tehát 10,000 steinnel több mint tavaly. Először élénken is indult a vásár; hanem az eladók steinonkint a középfinom szász gyapjútól 15—16 tallért követelvén , e miatt a vevők vi8szatartózkodók lettek, bár egyes jobbféle gyapjú 17—17% talléron is kelt el. Délutánra 13 —14% tallérig való leszállással engedvén az ela­dók, élénkebb lett a forgalom, mégis első nap fele alig kelt el a készletnek. A második nap a vevők részéről is több élénkséggel indult meg, úgy, hogy utolja felé az első napi leszállított árak %—% tal­lérral ismét feljebb rúgtak. Az egész vásáron meg­látszott a legközelebbi berlini gyapjuvásár lanyha- sága, és az, hogy a gyapjumosás nagyon kevéssé ki­elégítő, sok helyen szintén rósz volt. Eziránt az idén csaknem általános a panasz. Hamburg, jun. 26. Búza szilárdan áll; rozs változatlan 125 fontos 65 tallérért kérve, 2—3 tallér­ral feljebb tartva. Olaj octoberre 30—30% forint. Bécs, jun. 28. A szesz üzlet állása iránt a bécsi „Handels-Z.“ azt irja, hogy mig szombaton még 27 kr volt készletben, 28 kr septemberre, ma 28 án már egy kereskedöbáz készletben 28 pgö krért vásárlott. Zárüzletben kevesebb volt az élénkség, mivel minden ember csak készletet keres. Régen tudva van, hogy itt egy magyar üzértársaság alakult, mely állítólag | 50,000 akó szeszt szedett össze fokonkint 24 krjával felfelé. Ez üzlet mellett a hitelintézet, mely az árut természetesen jó biztosíték mellett kölcsönnel fedezi, I igen szép nyereséget tesz : de vájjon az illető üzérek | nyernek-e, még bizonytalan s leginkább attól függ, hogy csupa zárszerződési kötvényre menyit voltak ké­pesek helyben összevásárlani. Ez összevásárlás egyéb- I iránt az üzlet emelésére úgy látszik, csak időközi ha­tást gyakorolhat. Gazdasági s kereskedelmi vegyes hírek, Temesvári gazdasági egyesület junius 1-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvét aT. Z. jun. 26-iki száma közli. Főbb tárgyak. A magas kormány által az egyesületnek átengedett epreskertek mi czél- | ra, miképen használása még függőben van. Az adó- > mányozás 3 feltétel mellett történt, 1. hogy ezután is I epreskert maradjon, 2. hogy az egyesület értők bizo­nyos évdijt fizessen, 3. hogy az ott beállított mos­tani kertészt tartsa meg. Miatán az egyesület e kerte­ket kísérleti gazdaságnak szolgáló telekért látná be- cserélendőknek, e feltételeket terhesnek érezvén, azok megszüntetése iránt intéztetik kérés. — A lótenyész- J I tés mikénti emelése ügyében b. H i 11 e r, b. Nikolics és dr. Langerbacher urak személyében kinevezett bi­zottmány azon véleményt terjeszti elő, hogy az egye­sület e tárgyban legüdvösebben csak fiókegyesületek által hathat. E véleményt magáévá tevén a közgyű­lés, fiokok szervezbetésc iránt újólag folyamodást ha­tározott. — 10 ujtag jelentetett be, köztök b. Sina Si­mon 200 pft alapityánynyal s 25 pltnyi évi járulék­kal. — Reuter Jakab cs. k. tanácsos ur kérdést tesz a kenderáztató ügye iránt, hogy személyes megje­lenése mennyire mozdíthatná azt elő. E tárgyban a kendertörés minél könnyebben eszközölhetése iránt kell tisztába jőni. — Az 1847-dik évi mezei rendőri szabályok újra kibirdettetése iránt az il­lető helyre kérés inditványoztatott. — A junius 1-én bezárt számadás szerint egyesületi bevétel 1454 ft 59 kr, a 366 tagnál kint van még 133 pft. Évi ille­tőségükön felül ketten fizettek 60 pftot. A hátralék­ban levők harmadszor és utoljára rendeltetnek felszó- littatni. Több tagok diplomát kérnek, mely kérés az alapszabályokban gyökerezvén, teljesítése a választ­mány gondoskodására bizatik; a diplomáért minden­ki illető dijt lévén fizetendő. — Aigner Károly tag, méhészeti szakosztály alakítást indítványoz; véle­ményt iránta a választmány fog adni. Vámügy. Ausztria, Modena és Párma közt 1852 aug. 9-én egy vámszövefségi szerződés köttetett, mi­nélfogva 1853 febr. 1-től kezdve a nevezett tartomá­nyok közt vámmentes volt minden közlekedés. E szer­ződés 1857 ocl. 31 ével lejárt s azóta a régi vámkö­telezettség lépett újra érvényre. Modena és Párma különösen posztó s más gyapjukelme, szőnyeg, gya­potfonal s kelme, vas-,rövidáru, bútor, galanterie áru- czikk stb. termékeket fogyasztott az ausztriai biroda­lomból ; e tárgyakban a megújult vámokat a forga­lom jelentékenyen megérzi, mely uj viszony terhe legközelebbről érinti Felső-Ausztriát; azért is a lin- czi kereskedelmi és iparkamara jun. 14-kén tartott gyűléséből a vámszövetség megújítása tárgyában a magas kereskedelmi minisztériumhoz hathatósan in­dokolt kérést intéz. Hivatalos hirdetések kivonata. A „Budapesti Hírlap“ 146. számából, (jun. 29.) Bírói árverések. Tapolczán a Szent-György he­gyen fekvő s 1800 pftra becsült Tóth Istv&n-féle szőlő árverezt. jul. és aug. 13-án a tapolezai cs. k. szolgabiró- ság által. — Adorjánház községben Farkas Judit özv. Sándornő hagyatékához tartozó 60 számú 310 ftrá be­csült ház árverezt. aug. 3 án és sept. 4-én a pápai szol- gabiróság által — Mátynsházán Zsolnár Istvántól lefog­lalt 153 számú 232 ftra becsült ház árverezt. jul. 12-én és aug. 10-én a pápai cs. k. szolgabiróság által. — Alsó Visnyén Kis Ferencztől lefoglalt s 400 pftra becsült telek árverezt. jul. 8-án és aug 2-án a kaposvári cs. k. vár. kik. bíróság által. — Orosházán Csabay Juliánná hagya­tékához tartozó a szinyér tornyai pusztán fekvő 166 holdból álló földbirtok — holdja 116 ftra becsülve — árverezt. aug. 12-én a b. csabai szolgabiróság által. — Pesten a nagyhidutezában 673—7 sz. a. fekvő s 140,319 pftra becsült Vrányi-féle ház árverezt. jul. 24-én és aug. 28-án a pesti cs. k. orsz. tszék teremében. Csődmegszüntetés. Schwarcz Mózes kecskeméti rőfüs kereskedő elleni csőd, a bukott s a hitelezők közti kiegyezés folytán. — Axamety és Evőky ezim ellen a nagyszombati cs. k. törvényszék előtt folyt csődper, a csődtömegnek a hitelezők közt történt felosztatása folytán. Szabadalom. Hetsey Adolf Pesten nagyhidutezá- ban 5. sz. gyapjnmosásra, bútor és egyéb szövetek tisz­títására szolgáló porra nyert bárom év tartamára kizá­rólagos szabadalmat.

Next

/
Thumbnails
Contents