Pesti Napló, 1935. szeptember (86. évfolyam, 198–222. szám)

1935-09-01 / 198. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1935 szeptember 1 VEGYETEK Standard SUPER 36-ofc es/rmtentfogbk faaní BEMUTATÁS CSERE RÉSZLET rádiószaközlet KONCERT IV., Váci ucca 23 Telefőn: 884-64. A rádiókészüléket készségesen bemutatja • Sternberg magyar kir. udv. hangszergyár VII., Rákóczi út 60 Október 1-én megkezdik az olajpanama bűnügyének (Saját tudósítónktól.) Régóta húzódó s annak­idején nagy feltűnést keltő bűnügyben tűzött ki fő­tárgyalást a büntetőtörvényszék- Október 1-én kezdi tárgyalni a törvényszék Marton-tanácsa az olajpanama néven ismert bűnügyet, amelynek vád­lottjai a következők: dr. Salgó Imre, az Imperiál rt. vezérigazgatója, Komlós Hugó mérnök, Józsa Im­rei. a gyár munkavezetője és Kiss András, a gyár élőmunkába. Rajtuk kívül a vádlottak padjára ke­rül a MAV két főtisztviselője: Takács Gyula MAV mérnök, MAV felügyelő, a MAV püspökladányi telítőtelepónek volt vezetője, továbbá dr. Dorner Béla MAV főfelügyelő, a MAV vegyészeti labora­tóriumának vezetője. Az ügyéaz-sésr vádirata szerint dr. Salgó Imre vezérigazgató, Komlós Hugó mérnök, továbbá a munkavezető és előmunkás folytatólagosan elkö­vetett csalás bűntettével siílyosan megkárosították az államot, miután a MAV-nak rossz és felvizezett olajat szállítottak, olyant, amely a célnak egyál­talában nem felelt meg. Dr. Salgó Imre és társai pzeket a sorozatos visszaéléseket úgy tudták elkö­vetni. hogy a vezérigazgató — a vád szerint —• összeköttetésbe lénett Takács Gyula MAV mérnök­kel, megvesztegette őt és az 6 elnézésével sikerült rossz olajat szállítani a MAY nah. Az üervészséjar vádirata szerint dr. Vomer Béla MAV főfelügyelő » laboratórium vezetője sorozatos mulasztásokat követett, el. mert az Imperial rt. olajszállítmá­nyainak minőségi átvételénél kötelességét meg­szeete,- nem-vizsgálta meg megfelelően a-szállított olaiat és elmulasztotta azokat a vizsgálatokat is, amelyeket az Imperial gyártelepén kellett volna megejtenie. A nnsry főtáígyalásra számos taunt és szak­értőt idéztek be. A vádat dr. Bar,ii Zoltán ügvész fogja képviselni. A tárgyalás előreláthatólag hete­kig fog tartani. Elrontott gyomor .és az ezzel összefüggő bélza: varok, felfúvódás, kellemetlen szájíz, émelygés, homlol^ffljás. láz: hányás, hasmenés vagy szék­szorulás eseteihr Ii, már esy pohár természetes »Fereflc Jó*ssl«'"kfesürüvifc is igen gy/\iMu^ lato­san es mindig kellemesen hat. ' ' ' A Filléres Klasszikus Regények sorozata befejeződött Uf páratlan kedvezmény készül Mz Est-lapok olvasót számápa Augusztus l-ig minden hónap elsején megjelent egy kötet a Filléres Klasszika« Regénye k-ből. Ezeket a gyönyörű köteteket páratlanul olcsón kapták Az Est lapok előfizetői és olvasói. Kivételes értékük mellett ez az olcsóság magyarázza óriási sikerüket. Körülbelül hárommillió példány fogyott el a jól ismert kék kötetekből. A Filléres Klasszikus Regény ek sorozata augusztus 1-óvel, a 84-ik kötettel lezárult, de csak azért, hagy a páratlaq sikertől fel lelkesülve még nagyobb terv végre­hajtásához kezdjünk. A művelt magyar olvasóközönség — ami túlnyomó részben egyet jelent Az Est-lapok olvasótáborával — százezrei kezébe olyan ajándékot adunk, arai ezt a betűre vágyó tömeget a legnemesebb szórakozáson át a legtisztább szellemi kincsek birtoko­sává teszi. A most befejeződött sorozatnál még átfogóbb jelentőségű, még nagyobb érdeklődésre számot, tartóújsorozatotindítunk, amely eseménye lesz a magyar kultúrád lis életnek. Ásorozat részletes programját lapjainkban és külön kiadványok­ban fogjuk ismertetni a magyar olvasó közönséggel, most csak annyit jelentünk be, hogy egészen rendkívüli Becsű, einem avuló értékű könyvtárat szerkesztünk, amelyet fillérekért fognak megkapni Mz Bst«lawok előfizetői és rendes olvasói Senki más semmi pénzért nem juthat hozzá ehhez a könyvtárhoz. Az új sorozat első kötete október 1-én fog megjelenni. Később fogjuk közölni, hogy milyen feltételek mellett kaphatják meg előfize­tőink és példányonként vásárlóink a szenzációs ajándékkönyveket. Magyarország pénzügyi helyzetét szerdán vitatja meg a Népszövetség pénzügyi bizottsága Genf, augusztus 31. A nemzetek szövetségének pénzügyi bizottsága augusztus 30 án ny itotta meg 59. ülésszakát. A bizott­ság a világ pénzügyi helyzetének általános meg­vitatásával foglalkozott a főtitkárság terjedelmes előzetes jelentése alapján, A pénzügyi bizottság éppen úgy, mint az utóbbi evekben. Ausztria, Magyarország és Bulgária pénzügyi helyzetét is meg fogja vizsgálni. Ausztriát dr. Buresch pénzügyminiszter és Kienböck, aa Osztrák Nemzeti Bank elnöke fogja képviselni. Ügy hírlik, hogy az. osztrák kormány az 1923. évi kölcsön konverziójának sikerén fel­búzdulva, újabb és nagyarányú konverziót óhajt keresztülvinni. Az 1930. évben a Népszövetség igénybevétele nélkül, leginkább magában Ausztriá­ban felvett ÍIO millió schillinget kitevő kölcsön konverziójáról lenne szó, amely után az évi szolgál­tatás, tőketörlesztés és kamat együttvéve 35.6 mil­lió schillinget tesz ki. Hivatalosan ázonbán a nép­szövetség illetékes tényezői miudezideig nem tud­nak erről a kötvéhyátcöorélusi tervről. Bulgária képviseletében Momcsilov, Bulgária» nak állandó népszövetségi kiküldötte, valamiül Sztojanov, a bolgár köztartozások intezetének igazgatója fpg megjelenni. Magyarország pénzügyi helyzetének megvita­tására csak szerdán, szeptember lén kerül sór t Magyarországot a bizottság előtt Fabinyi Tiha­mér pénzügyminiszter fogja képviselni, aki" hét­főn. szeptember 2-án érkezik Genfbe. Telt ház az Őszi Vásáron Komoly siker jegyében indult meg az Őszi Lakberendezési Vásár. Péntek délután Óta már többezres tömegekben járt kint a budapesti és Budapestre felutazott közönség a városligeti Ipar­Csarnokban. Szombaton már a reggeli órák óta megtelt az Iparcsarnok a közönséggel, amely a 27-es, 10-es, 8-as, 23-as, 44-es és 25-ös villamossal sűrű sorokban érkeztek a vásár látogatására. Sokan vették igénybe az autóbusznak a Hősök emlékművétől in­duló »K« betűvel jelzett ingajáratát. Szombaton megindult már az üzleti forgalom is. A kiállítók megelégedetten tapasztalták, hogy javulás mutatkozik a közöség vásárlóerejében. Igen sokan vették igénybe szombaton már a Lakberendezési Vásár kedvezményfüzetét is, ame­lyet díjtalanul adnak át minden érkező látogató­nak és amely jelentős árengedményt biztosit Buda­pest látványosságainak, középületeinek, múzeu­NÉZZE MEG AZ IPARCSARNOKBAN A PÁRTOS-CÉG BŰTGRKIÁLLÍTASÁT Üzlet Andrássy út 52 (Bejárat Eötvös uccából) Óriási választék. Olcsó árak BízaSomma! vásárolhat h a 35 éves ZIMMERNANN cégnél ..Akácfa u.7. íNeni?eti Színház­zal szemben) — Üj és haaxnált, már­kás a* polgári búterok, kombinált legolcaóbbsatl mainak, számos szórakozóhelyének látogatására és a különböző gyógyfürdők használatára. Ha az első egy-két nap dönti el a kiállítások sikerét, úgy el lehet mondani, hogy a szeptember 9-ig nyitva álló Öszi Lakberendezési Vásárnak máris sikerült a közönség tetszését elnyerni, láto­gató kedvét felkelteni és ezzel lehetővé tenni azt, hogy a vásár kiállítói nagy üzleti forgalmat bo­nyolítsanak le. Tcbf nf $e meg Városi üzlet : RSkfc SsliArd ucca T Kombinált berendezlek. Kár­pitozott búiorok Nagy vá­laszték. Részletre i s. a városligeti Iparcsarnokban Ginfer Deisó kárpitosmester £s lak­berendező kiállítását MARKA HASZNALT T MŰBŰTOROK választékban. Károly körút 3/a. TEKINTSE MEG AZ IPARCSARNOKBAN modern és antikstflíi bűtopalnkat EBNER ÉS FIAI BUDAPEST, VIH, KARPFENSTE1N -UCCA 2/a <• i

Next

/
Thumbnails
Contents