Pesti Napló, 1936. április (87. évfolyam, 76–99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

3 Szerda PESTI NAPLÓ 1936 április ~1 Hitler válasza megérkezett Lomdonba 71 német elleniavaslatok kedvező angol fogadtatását Berlin bizonyosra veszi — Hit* szerint Hitler hallandó elhalasztani a ralnai terület megerősítését - Ma adják át a német választ a locarnói hatalmaknak Franciaország éles szemrehányásokkal illeti az angol politikát Berlin, március 3L Bibbentrog nagykövet 51a délután 4 óra 45 perckor repülőgépen elutazott Londonba, hogy az eredeti tervek szerint este átnyújtsa az angol kormánynak a német kormány válaszát. Ribben troppal együtt Londonba utazott Dieckhoff, a kül­ügyi hivatal nyugateurópai ügyeinek igazgatója, Schmidt miniszteri igazgató és Voermann követ­ségi tanácsos. A német kormányküldöttség több napig szándékszik Londonban maradni. Politikai körökből származó értesülés szerint a. német kormány válasza egészen rövid és tar­talma olyan, hogy angol részről valószínűleg ked­vező fogadtatásra fog találni. A német ellenjavaslatok tartalmáról — a Ha­vas ügynökség berlini jelentése szerint — to­vábbbra is ellentmondóak az értesülések. Egyesek szerint Hitler kancellár hangsúlyozza azt az el­vét, hogy nem tesz még jelkénesen sem olyan in­tézkedést, amely a német felségjogok bárminő csorbítását jelentenék, miért is elutasítja a rajnai terület akármilyen kis sávjának idegen csapa­tokkal való megszállását; mások szerint a kancel­lár annyit kijelent, hogy a rajnai terület megerő­sítése most vem időszerű és legfeljebb a munka­szolgálat erődítési munkálatairól lesz szó. A ciémet ellenjavaslat, hír szerint. ismét ál­lást foglal a kétoldalú szerződések mellett és el­veti az együttes biztonság eszméjét. Ribbentrop Londonba érkezett Hitler válaszával London, március 31. Ribbentrop nagykövet a német küldöttség tagjaival ma este 8 óra 35 perckor (nálunk 9 óra 35 perc) megérkezett a croydoni repülőtéren, ahonnan gépkocsin nyomban Londonba hajtattak. Program szerint Eden külügyminiszter fo­gadni fogja Ribbentrop nagykövetet, hogy át­vegyo tőle a német ellenjavaslatokat. Eden az­után nyomban közli a német okmányt a locarnói hatalmak képviselőivel. Ribbentrop szerdán dél­előtt nyújtja át Eden külügyminiszternek a né­met válaszjegyz>óket a többi locarnói hatalom ja­vaslataira. ^ Nemzetközi körök szerint a német okmány elsősorban úgynevezett konstruktív javaslatokat tartalmaz és nem terjeszkedik ki átmeneti in­tézkedésekre, amelyek a brit kormány felfogása szerint azt célozták volna, hogy Németország úgynevezett gesztussal nyissa meg a tárgyalá­sok lehetőségót. Az utóbbi kérdésben a német ellenjavaslatokat tartalmazó okmány hír szerint sem elutasítást, sem lényeges javaslatot nem tartalmaz. Talán van a német ellenjavaslatban valami kis engedmény, amely nem elég ugyan a megegyezéshez, de esetleg alkalmul szolgál tár­gyalásokhoz, békés záróeredmények remenyében. E nézetek mutatják, hogy diplomáciai körök­ben tisztában vannak a helyzet nehézségeivel. Ellentétek az angol miniszterek között Holnap ül össze a minisztertanács, hogy meg­állapítsa a vezérkari megbeszélések időpontjait. A Star szerint a kormány teljesen meghasonlott a vezérkari tárgyalások kérdésében. A megbeszélé­seket pártolja Eden külügyminiszter. Neville Chamberlain kincstári kancellár, Lord Halifax főpecsétőr, Ramsay MacDonald, a titkos tanács elnöke, Duff Cooper hadügyminiszter, ellenzi Lord Hailsham lord'kanoellár, Sir John Simon belügy­miniszter, Lord Monsell, a tengernagyi hivatal első lordja és Brown munkaügyi miniszter. Az Evening News diplomáciai levelezője sze­rint a konzervatív és szabadelvű kormánytámo­gató képviselők körében mozgalom indult, hogy felszólítsák a kormányt a vezérkari megbeszélé­sek legszigorúbb korlátozására. A Reuter-iroda parlamenti szolgálata viszont határozottan megcáfolja a, nézeteltérések hírét, kiemelve, hogy a kormány két héttel ezelőtt jóvá­hagyta a Fehér Könyv valamennyi javaslatát, beleértve a vezérkari megbeszéléseket is, ame­lyek körül a legnagyobb óvatosságot akarja ta­núsítani és ennek az óvatosságnak félremagyará­zása lett az alapja a híreszteléseknek, amelyek túlzásai mögött a Reuter-iroda szerint Baldwm ellen irányuló személyes támadások rejlenek. Hozzáteszi a jelentés, hogy valamennyi mi­niszter egyetért abban, hogy Angliának bizonyos locarnói kötelezettségei vannak és valamennyien egyaránt vállalják a felelősséget a Fehér Könyv összes javaslataiért s egyöntetűen kívánatosnak tartják a vezérkari megbeszélések legszigorúbb korlátozásátés ellenőrzését. M vezérkari tanácskozások Az Evening Standard szerint a kormány sza­badelvű tagjai, vagyis Sir John Simon, Bunci­rnan és Brown attól tartanak, hogy Anglia ezzel olyan kötelezettségeket vállalhat, amelyeket jobb lenne elkerülni s ezért legjobban szeretnék, ha p megbeszélésekre egyáltalában nem kerülne sor. Minthogy a megbeszélések elkerülhetetlenül foly­r>ak a locarnói kötelezettségekből, a holnapi mi­nisztertanácson arra fognak törekedni, hogy legalább .is későbbre halasszák ezeket a meg­beszéléseket. A Havas Iroda jelentése szerint az a tény, hogy a kormány a vezérkarok tanácsko­zása kérdésében állást foglalt, tájékozott körök szerint annak jele, hogy ha. voltak is a kormány kebelében ellentétek, ezek elsimidtak• Arra nézve, hogy e tanácskozások meglegyenek, teljes az összhang, ugyanúgy abban is. hogy Anglia poli­tikai kötelezettséget nem vállalhat és hogy a tanácskozásokon az egyes országok belső honvé­delmi kérdései nem kerülnek szőnyegre. Bord "Percy tárcanélkilli miniszter lemondott Lord Eustace Percy tárcanélküli miniszter kedden este lemondott. Lord Eustaee Percy Baldwinhez intézett le­mondólevelében arra hivatkozott, hogy amikor a mult nyáron miniszterré nevezték ki, nyilván nem az volt a szándék, hogy az újonnan létesített mi­niszteri állást állandósítsák. Ezért — véleménye szerint — nehéz lenne indokolni miniszteri állásá­nak fenntartását a következő pénzügyi évre. Vilá­gosan kifejezésre óhajtja azonban juttatni, hogy teljesen egyetért a kormány külpolitikájával. Keserű francia szemrehányások Londonnak Párizs, március 31. Párizsban ma este keserű szemrehányások érik az angol közvélemény németbarát magatartását. Az alkalmat erre a vezérkari tanácskozások terve körül az angol sajtóban megjelent cikkek szolgál­tatják. A lapok aggodalommal állapítják meg, hogy az angol közvélemény ellenzi a Locarnóból folyó katonai kötelezettségek pontos körvonala­zását.. A félhivatalos sajtó figyelmeztet arra, hogy a vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítésének mindennemű halogatása csak súlyosbítaná a hely­mindent tisztít VIM -tői ragyog a konyha! zetet és növelné az általános idegességet. A Le Temps nem tételezi fel sem azt, hogy az angol kormány meg akarná szegni adott szavát, sem pe­dig azt, hogy belpolitikai szempontból el akarná naiKilni a katonai tanácskozásokat, mindamellett a lap aggodalmaknak és szemrehányásoknk ad kifejezést. — Hogyan lehetséges. — írja — hogy az ango­lok, a.kik olyan lelkeseit követelték Olaszországgal szemben a nemzetközi törvény alkalmazását, annyi szelídséget és türelmet tanúsítanak Németország­gal szemben, holott a német szerződésszegés Angiin biztonságát veszélyezteti. Nem értjük, hogy az angolok hogyan akarják összeegyeztetni ezt a magatartást az egyetemes biztonság megszilárdí­tásával! Csodálkoznunk kell azon, hogy a legille­tékesebb angol államférfiak kijelentései után a vezérkari tanácskozások kérdése még mindig szenvedélyes viták tárgyát alkothatja odaát. A Temps csodálkozásainak sorozatát végül az angol kormányhoz intézett szemrehányással egészíti ki: — Azon is csodálkoznunk kell, — írja — hogy az angol kormánynak az a levele, amelyet a már­cius 19-i megegyezésben hivatalosan jeleztek, még mindig nem érkezett meg Párizsba és llriisz­szelbe. Használ-e Anglia mérges gázokat háború esetén? Nagv gázvita az angol alsóházban London, március 31. Az alsóházban a katonai természetű kérdések özönét intézték a kormányhoz. A gázvédelemre vo­natkozóan intézett kérdésre Duff Cooper hadügy­miniszter kijelentette, hogy a mozgósítási gázvé­delmi eszközöket állandóan javítják és remélhető, hogy a mostani felszerelés elegendő védelmet ad a valószínűleg használandó gázak ellen. Minden te­kintetben igyekeznek lépést tartani a feltalálandó új gázokkal. Hogy használ-e majd az angol kor­mány légi és gáztámadási fegyvereket egy esetle­ges háború esetén, az nem szükségképpen bizonyos, de védekezni kell minden lehetőség ellen. Lord Cranborne külügyi államtitkár egy kér­désre kijelentette, hogy a londoni tengerészeti egyezmény aláírói megbeszéléseket folytatnak a búvárnaszádharcokat szabályozó egyezményről és remélik, hogy e szabályzat elfogadására rövidesen felkérhetik azokat a hatalmakat, amelyek nem ír­ták alá a londoni szerződés?ket. Baldwin miniszterelnök kijelentette, hogy az angliai gabonaraktárak kérdése állandóan napi­renden van és nemrég ;ben határozták el új gabo­narrktárak építését. Mander képviselőnek arra a kérdésére, hogy a kormány akar-e Locarnónak örvényt szerezni, Cranborne kijelentette, hogy a kormány mivden szükséges lépést megtesz. Fábián Béla szerdán napirendnél mondja el a Házban elmaradt interpellációja tartalmát A tárgy: magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága (Saját tudósítónktól.) Pár nappal ezelőtt jelentet­tük, hogy Fábián Béla interpellációt jegyzett be a bel­ügyminiszterhez -»Magyar állampolgárok élet- és vagyon­biztonságai tárgyában. Szlranyavszky Sándor házelnök hétfőn este felolvastatta a szerdiai üléson elmondandó interpellációk jegyzekét s ebben Fábián Béla kérdései nem szerepeltek. Kérdéssel fordultunk Fábiánhoz, aki a következőket mondotta interpellációja sorsáról: — Nem tudtam, hogy kedden nem lesz ülés, a ház­szabályoknak megfelelően az interpelláció szövegét nem nyújtottam be kellő időben. Miután interpellációm el­mondását közérdekűnek és sürgősnek tartom, fölkeres­tem a Ház elnökét és engedélyt kértem kérdéseimnek sürgős interpelláció alakjában való elmondására. Ké­relmem nem volt teljesíthető a házszabályok imperativ rendelkezése következtében. Kértem napirend előtt' fel­szólalásra engedélyt, amit nz elnök úr az általa köve­tett eddigi gyakorlatra való hivatkozással nem tartott teljesíthetőnek. — Ezért a házszabályok 132. §-ára való figyelemmel azt a módot választottam, hogy a sz'rdai ülésnapon a napirend megállapításánál a pénzügyminiszter úr beszédében foarlaHakra való uíalással ellennarirenii indítványom kapcsán teszem szóvá azokat a kérdése­ket, amelyeket a nyilvánosság előtt kívánok a belügy­miniszter úr 'veimébe ajánlani. A belügyminiszter úr kijelentései; és sürgős intézkedéseit (bizalommal vá­rom.

Next

/
Thumbnails
Contents