Pesti Napló, 1937. május (88. évfolyam, 98–120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

S zombat PESTI NAPLÓ 1937 májns 1 2 HAVAS bútorgyár üzemét VII., Rózsa ucca 20. szám alól VIII., Kisfaludy ucca 9? ye t e Mintatermek: IT.. Váci ucca 37, IT., Semmelwels ucca 9, VIII., Kisfalud; ucca 9 Teljes lakásberendezések, konyhák, színes bútorka; Snlegességek gát jelenti annak a nyílván nem könnyű útnak szerenesés megtétele szempontjából, amelyen Ma­gyarországnak és Ausztriának még haladnia kell. A római jegyzőkönyvek nagymértékben hozzájá­rultak ahhoz, hogy Közép-Európa békéjét egész­ségesebb alapokra fektessék. Azok a barátságos jószomszédi kapcsolatok, amelyeket Magyarország és Ausztria a többi ország iránt tanúsít, azt mu­tatják, hogy az osztrák államfő budapesti látoga­tása további állomása az egészséges fejlődésnek. Mäklas elnök pályafutása Wilhelm Mihlas 1872 október 12-én született Kremsben. Édesapja postatiszt volt. majd később a bécsi postaigazgatóság főpénvtárosq. A Miklas­család egészen a 15. századig vezeti vissza család­fáját. A Brenneren fekvő Matreiban éltek a szö­vetségi elnöik ősei, de akkor még Nielasnak írták a nevüket. A harmincéves háború alatt a család egyik ága elszármazott a Brennerről és ebből az ágból származik az elnök. Wilhelm Miklas szüleinek nyolc gyermekük volt, akik közül hat a tanári és tanítói pályát vá­lasztotta. 0 is a bécsi egyetem bölcsészeti karára iratkozott be, aftoL a történelmet és a német sza­kot választotta. Gimnáziumi tanárrá nevezték ki é« Triestben, Prosnitzban és Hornban tanított. Ki­váló tanárnak ismerték, így mát harmincegyéves korában kinevezték a waidhofeni alreálgimná­zium igazgatójává. Két évvel később a horni fő­gimnázium igazgatója lett. Politikai pályafutása Hornból indult ki. Ki­tűnő szónoki képessége és szervezőereje a keresz­tényszocialista mozgalomban előkelő szerepet biz­tosított neki. A keresztényszocialisták akikori ve­zére, Lueger, az általános titkos választójog beve­zetése után tartott első választáson Miki as t is fel­léptette. akit harmincötéves korában a waldvier­teli kerület, küldött a bécsi Reichst a gba. Miklas elnök ezek szerint harminc esztendeje vesz részt uz osztrák politikai életben. Az összeomlás idején is megőrizte józanságát és a keresztényszocialistapárt soraiban egyre elő­ikelőbb szerepet vitt. Beválasztották az ideiglenes nemzetgyűlésbe, majd mandátumot kapott az al­kotmányozó nemzetgyűlésben is. 1918 november ,12-én a keresztényszcialistapárt őt •bízta meg azzal, hogy az új alkotmánnyal szemben a párt álláspont­ját. kifejtse. Egyideig kultuszállamtitkár volt és 1922-ben ő volt az úgynevezett genfi jegyzőköny­vek előadója az orsztrák nemzetgyűlésben. 1920­ban, 1928-ban és 1927-ben az általános választások során Miklas mindig kapott képviselői mandátu­mot. Wilhelm Miklas nemcsak a keresztényszocia­listák, hanem a szociáldemokraták soraiban is osz­tatlan tiszteletnek és tekintélynek örvendett, így kétszer is — 1923-ban és 1927-ben — a nemzetgyű­lés elnökévé választották. Hainisch szöveteégi elnök egymástkövető két mandátumának lejárta után az osztrák parlament választana Wilhelm Miklasra, a nemzeti tanács elnökére esett, aki így mind a mai napig az ál­lamfő szerepét tölti be, miután 1931-ben újból meg­választották. Elnöksége idejére estek Ausztria legsúlyosabb esztendei. A gazdasági válság, amely éppen Bécs­ből indult ki, súlyos feladatok elé állította Auszt­riát. A világpolitika egymástkövető izgalmas ese­ményei egyszerre Ausztriát helyezték a közép­pontba és nagyrészt Miklas érdeme, hogy sikerült megőrizni az egyensúlyt. Az osztrák szövetségi elnök a régi demokrá­cia iskolájába járt és eszményeit a változott idők közepette is meg tudta őrizni. Különösen 1934 jú­liusában,; Doll fuss meggyilkolásakor bizonyította be Miklas elnök kiváló tehetségét. Az ő erélyes közbelépésének eredménye, hogy sikerült a rendet fenntartani Ausztriában és ezzel talán Európa bé­kéjét is Miklas mentette meg. Wilhelm Miklas 29 éves korában, 1901-ben há­zasodott meg. Feleségével, Leopoldine Haidinger­rel a legboldogabb családi életet éli. Tizenkét gye­rekük született, akik közül tizenegy életben van A legidősebb 30 éves, a legfiatalabb 14. Miklas a családi elet harmóniájának mintaképe, aki osztat­lan tiszteletnek és szeretetnek örvend nemcsak Ausztriában, hanem hazája .határain messze túl is. Munkaszünet a hivatalokban és iskolákban Miklas elnök budapesti látogatói,-» alkalmából való­Gáláns barát, gyengéd férj, Nődnek Salgó harisnyát kérj Kristóf tér 2. mennyi állami hivatalban hétfőn és kedden munka­szünet lesz. Munkaszünetet tartanak a főváros hiva­talaiban és intézményeiben is. ahol e két napon osak ügyeletes szolgálatot tartanak. A kerületi adószámvi­teli osztályoknál és pénztáraknál 9—12-ig szolgálat van. Az OTI-nál munkaszünetet tartanak héttőn, de az orvosi rendelőkben rendelnek. A MABI-nál sem lesz hétfőn hivatalos óra ós szünetelnek a központi szak­rendelések. Kedden csak a központi rendelő, a táppénz­ügyekkel foglalkozó osztályok és a házigyógyszertár tartanak szolgálatot. Szünet lesz a közlekedési rendőr­ségen is hétfőn és kedden. Az időszaki aiitóvizsgát * 20-án tartják meg. Valamennyi iskolában szünet lesz hétfőn és kedden. A KANSz felkéri tagjait, hogy Miklas elnök foga­dásán jelenjenek meg. A. NyU.KOSz tagjai kedden résztvesznek az AndrásSy-úti katonai díszszemlén. Az ünnepségeken a cserkészek is részt vesznek. Ezzel kapcsolatban a Magyar Cserkészszövetség veze­tősége közli, hogy május 3-án a belvárosi, nyugati Akiknek foglalkozása minden erejük megfeszí­tését követeli, igyanak hetenként legalább egy­szer, reggel felkeléskor egy pohár természetes »Ferenc József« kcserűvizet, mert ez szabályozza a bélműködést, előmozdítja a gyomoremésztést, fokozza az anyagcserét, élénkíti a vérkeringést és ezáltal új életerőt teremt. Az orvosok ajánlják. pályaudvari, erzsébetvárosi, józsefvárosi, ferencvárosi és népligeti körzetbe tartozó csapatok csapat- és raj­zászlói a zászlóvivőn kívül egj -egy kísérővel 9 óra 15 perckor a Mussolini téren jelentkezzenek. A nyugati pályaudvar és a belvárosi körzet cserkészei csapafköte­lékben a Liszt Ferenc téren, a többi körzetek cser­készcsapatai és kiscserkészcsspatai a Clark Ádám téren szintén 9 óra 15 perckor jelentkezzenek. Május 4-én i katonai díszszemlén csak a kijelölt csapatok 25—2á cserkésze vehet részt. Közzétették a Népszövetség: jelentését a magyar pénzügyek alakulásáról Genf, április 30. A Nemzetek Szövetségének titkársága közzé­tette a pénzügyi bizottság által Magyarországra vonatkozólag a Tanács részére készített jelentést. A jelentés szerint a magyarországi helyzetet továbbra is főként a multévi jó termés és azok az árak határozzák meg, amelyek mellett a termés piacra, illetőleg exportra korült. A bel- és kül­kereskedelem javult és az adóbevételek emelked­tek. A bevéteali többletek elsősorban a forgalmi és fogyasztási adóknál mutatkoztak és részben az árak emelkedését tükrözik vissza. A jövő évre vonatkozó kilátások bizonytalanabbak: a szokat­lanul nagymennyiségű esőzés késleltette a mező­gazdasági munkákat és egyes vidékeken áradáso­kat okozott, ennélfogva lehetséges, hogy 1937-ben kisebb lesz a külföldi piacokon eladható felesleg. A javulás pénzügyi vonatkozásaiban nem ért el odáig, hogy a pénzintézetek tevékenységüket lényegesen kiterjeszthették volna. Az 1937—38. évi költségvetésről szólva, a je­lentés megállapítja, hogy a bevételek óvatosan vétettek számításba és lehetséges, hogy meg fog­ják haladni azfelőirányzatot. Azonkívül az állam­adóssági szolgálat teljes összeggel szerepel a költ­ségvetésben, az ebből tényleg átutalásra kerülő összeg azonban, mint az utóbbi években, ezúttal is a hitelezőkkel való megállapodásoktól függ; úgyhogy figyelembe véve a nem transzferált köl­csönszolgálat visszaköl&önzését, a deficit fedezése végett előreláthatólag aligha lesz szükség a belső piac igénybevételére. A bizottság a múltban már utalt a függő adósságok emelkedő irányzatára és reméli, hogy azok csökkentése érdekében további lépések is fognak történni. A továbbiakban örömmel állapítja meg a bi­zottság, hogy lehetségessé vált a Franciaország és Magyarország közötti viszonylatban a klíring­megállapodás félretételével szabadabb rendszerre áttérni; tárgyalások vannak folyamatban más piacok tekintetében is- Az export ellenértékének szabad devizákban befolyó része emelkedett, de a teljes exporteredménynek még mindig három­negyedrészét teszik ki azok a bevételek, amelyek klíringeken és kompenzációkon futnak keresztül. Fabínyi nyilatkozik a genfi tárgyalásokról Genf, április 30­Dr. Fabiny.i Tihamér pénzügyminiszter Csizik Béla miniszteri tanácsos kíséretében pénteken dél­után elutazott Genfből. A pályaudvaron búcsúzta­tására megjelent Velics László rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter vezetésével a genl'i magyar küldöttség. Fabinyi elutazása előtt a kö­vetkezőket mondotta a MTI. genfi levelezőjének: — Genfi tárgyalásaimat ma délután befejez­tem és így sietek haza, hogy jelen lehessek a költ­ségvetés tárgyalásain, amelynek általános vitáját a képviselőház tegnap kezdte meg. Genfi tevékeny­ségem két irányban mozgott. Elsősorban ismer­tetni 'kívántam a Népszövetség pénzügyi bizott­sága előtt hazánk pénzügyi és gazdasági helyze­tét érintő ama változásokat, amelyek a bizottság decemberi ülése óta bekövetkeztek, ós közölni óhajtottam a bizottsággal a jövő évi költségvetés részleteit. Megelégedéssel állapíthattam meg, hogy a, bizottság elismeréssel adózott, azokért az erő­feszítésekért, amelyeknek segítségével jelentős ha­ladást tudtunk elérni és nagy megértéssel fogadta kormányunk programjának azokat a réseleteit is, amelyek égető szociális problémáink megoldá­sára irányulnak. A részletekre nem szükséges ki­térnem, mert a pénzügyi bizottság jelentését már úgyis közzétették. — Ami genfi teendőim másik részét illeti, a pénzügyi és gazdasági világ itt összegyűlt vezető személyiségeivel folytatott megbeszéléseim szintén eredményesek voltak, amennyiben értékes felvilá­gosításokat szerezhettem a világgazdasági helyzet főbb .jelenségei és várható alakulása tekintetében, másfelől pedig alkalmam volt kellő megvilágítás­ban ismertetni hazánk gazdasági és pénzügyi vi­szonyait, amelyek iránt általában beható érdeklő­dést és megértést tapasztaltam. Tizennégy és fél millió pengőt adott Budapest szociálpolitikai célokra 14.185 990 ebédet kaptak egy év alatt az ínségesek (Saját tudósítónktól.) Li her Endre örökébe Schüler Dezső lépett. Az új alpolgármester már mint szociál­politikai tanácsnok átvette az elhunyt alpolgármester hatáskörét. Liber Endre a szegények istápolója volt és Schüler alpolgármester mindenben követte elődje példáját. Schuler alpolgármester must százoldalas kö­tetben számol be a főváros közjótékonysági és szociál­politikai tevékenységének multévi eredményeiről. A munkanélküliek száma állandóan esik, de a nyo­mor nem csökken ilyen arányban. Tavaly az év végén 70.760 volt a főváros által nyilvántartott Ínségesek száma. Ezek közül 21.667 férfi, 30.531 nő és 18.562 a 14 éven aluli gyermek. Ebből a létszámból munkaképtelen csak 17.783 volt, a munkaképes munkanélküliek közül 28.339-et, tartottak nyilván. A mult évben a támogatot­tak száma 18 százalékkal csökkent, a munkaképtelenek csoportja viszont 4.4 százalékkal emelkedett. A főváros számít arra, hogy « munkanélküliség további enyhülése esetén a munkaképtelen szegény eltartottak száma is csökkenni fog, mert ha munkanélküli családfő vagy családtag keresethez jut, maga igyekszik gondoskodni a családjában élő munkaképtelen eltartásáról is. A gyermekvédelem szépen fejlődik a fővárosban. Tavaly 8355 állapotos nőről, 20.596 csecsemőről és 23.079 kisdedről gondoskodtak. A tejkonyhák több mint 107 millió gramm különböző tejkészítményt osztottak ki .i csecsemők részére. A tejakció során 1 millió liter tej került kiosztásra. A csecsemőkelengye-akció keretében 256 inget, 1708 ruhát és 5288 pelenkát adott a főváros. A bölcsődék és a napközi otthonok fenntartása mintegy 410.000 pengőbe került. Az óvodai gyermekotthonok 11.280 gyermeket gondoztak. Az iskolásgyeruiekeluiek mintegy 5 millió adag ebédet osztottak ki. A gyermek­felruházó akció 55.000 különböző ruhaneműt osztott ki 15.580 gyermek részére. 10.000 gyermeket nyaraltatott a főváros. Az átlagos súlygyarapodás a nyaralás Htán 1.32 kilogramm volt. A gyermeküdültetés 400.000 pengőbe került a városnak. A koldusrendelettel is hosszasan foglalkozik az al­polgármester. A kötelező munkaszolgáltatás során 298 munkanapon át 225.641 munkanapot teljesítettek az ínségesek. Az ínségmunkások jutalmazására lOO.tKK) pengő készpénzt adott a főváros és ezenkívül igen sok élelmiszerutalványt és más segélyt. Az ebédeltetési akció 98 főzőhelyen működött. Az év folyamán összesen 14,185.990 ebédet kaptak az ínsége­sek. Egy kis ízelítőt ad a hatalmas akcióról néhány statisztikai adat, kenyér- és tésztafélékből 1,781.524 kilo­gramm, lisztből 275.612 kilogramm, száraz főzelékből 367.478 kilogramm, burgonyából 1.373.658 kilogramm, húsfélékből 402.273 kilogramm, fűszerárukból mintegy 200.000 kilogramm, zsírból 150.000 kilogramm volt a. szükséglet. A főzéshez 11.000 mázsa fát, 15.000 mázsa szenet használtak fel. A különakciók során 10.900 család kapott élelmiszer­csomagokat. A melegedő szobákban 186.000 adag levest osztottak ki. A szellemi szükségmunka keretében több mint ezer egyén kapott foglalkozást. Ezek közül számtalan volt az orvos, mérnök, teológus és iparművész. A szellemi szükségmuuka a mult évben 735.000 pengőjébe került n fővárosnak, ingyen gyógyszerekre körülbelül 400.00') pengőt fordítottak. . A főváros a mult év folyamán közjótékonysági éi szociálpolitikai működése során 14,626.800 penget adott ki. Via DurlnM Elsőrangú köiponli fekvésű családi pí'i. rió. Elismert JA kófiv­hu Minden kom k i

Next

/
Thumbnails
Contents