Pesti Napló, 1938. december (89. évfolyam, 251–275. szám)

1938-12-01 / 251. szám

Gsiitöríok TESTI NAPLÓ 1938 decembwr 1 Szökés közben agyonlőtték Codreanu vasgárdista vezért és tizenhárom társát A román kormány megkezdte az irtóhad iára tot a vasgárdisták teljes megsemmisítésére _ Bukarest, november 30. A' kora délelőtti órákban a Bukarest melletti katonai fegyházból egy másik fegyintézetbe akar­ták átkísérni Zelea Codreanu tíz évre elitélt vas­gárdista vezért, valamint Duca volt miniszterelnök három gyilkosát és Stelescu volt képviselő tíz gyilkosát, akik valamennyien egyetemi hallgatók és húsz-húszévi kényszermunkára vannak ítélve. 'A tizenégy fogoly átkisérés közben szökni próbált, mire az őrszemélyzet fegyverét használta és mind a tizennégyet agyonlőtte. A második hadtest hivatalos közlése szerint a november 29-ről 30-ra virradó éjszaka meg­kezdték a ramnicu-oarati fegyházban lévő elő­ítéltek átszállítását a Jilava fegyházba, Buka­rest mellett. Reggel öt órakor, amikor a szállít­mány egy erdő mellett haladt, a gépkocsikat, amelyekben a foglyok voltak, ismeretlenek lövé­sekkel támadták meg. Az ismeretlenek azután nyomban futásnak eredtek. Ugyanekkor a foglyok felhasználva a sötétséget, kiugrottak a kocsikból és az erdő felé igyekeztek azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megszökjenek. Miután a csend­őrök a törvényben előirt módon felszólították őket, hogy álljanak meg, rájuk lőttek. A lövések megölték a következőket: Zelea Codreanut, aki tízévi fegyházra és hat­évi internálására volt ítélve. Constantinescu Miklóst, Calinacla János és Belimacle Dorut, Duca volt miniszterelnök gyil­kosait, akik életfogytiglani kényszermunkára vol­tak ítélve, Caratanese Jánost, Bozatan Józsefet, Curca Istvánt, Pele Jánost, Stade Jánost, Atanasiu Já­nost, Bagdán Gábort és Vlad Radut, Stelescu Mi­hály gyilkosait, akik mindnyájan életfogytiglani fegyházra voltak ítélve, Georgescu Istvánt és Trandafir Jánost, aki­ket szintén Stelescu meggyilkolásában való ré­szesség miatt ítéltek el tíz-tízévi fegyházra. A második hadtest katonai ügyésze nemkülön­ben a polgári ügyészség helyszíni szemlét tartott. A tizenegy felsorolt fogoly halálát az ügyész­ségek jelenlétében megállapították és erről egy orvos jegyzőkönyvet vett fel. A holttestek elteme­tésére engedélyt adtak. A vizsgálat még folyik, A katonai parancsnokság az ügyészség javaslatira és a közrend érdekében úgy intézkedett, hogy a temetés a jilavai katonai központban történjék meg. A halottak eltemetését a délelőtt folyamán A jilavai fegyház katonai személyzete el is végezte. Széleskörű intézkedések • leleplezett terrorista szervezetek ellen Bukarest, november 30. A kolozsvári egyetem rektora ellen elkövetett merénylettel kapcsolatban nemcsak Kolozsvárott, hanem egész Romániában széleskörű intézkedé­seket tettek a hatóságok, hogy leleplezzék a terro­rista szervezetet, amely az utóbbi időben az or­szág különböző részeiben sorozatosan újra mű­ködni kezdett. Sok olyan embert tartóztattak le, aki ellen fölmerül az a gyanú, hogy ezzel a szer­vezettel kapcsolatban állott. A hatóság rájött arra, hogy volt egy kiképzőközpont, ahol egyesek lövőgyakorlatokat végeztek az elkövetendő me­rényletek sikeresebb végrehajtása érdekében. A merényleteket az úgynevezett *nemzeti vész­törvényszékek« határozták el az ország olyan veze­tői ellen, akik e szervezet ellenségeinek bizo­nyultak. Többen, közöttük a suceavai tartományfőnök, valamint Cristescu hadbíróezredes fenyegető leve­leket kaptak, amelyben közli velük »a halálgárda«, hogy a vésztörvényszék nemzetellenes magatartá­suk miatt halálra ítélte őket és hogy a halálos ítéletet a jövő január l-e és 15-ike között fogják végrehajtani. Letartóztatták Utza egyetemi hallgatónőt Is, akinél revolvert és több lázító tartalmú vasgár­dista röpiratot találtak. A leány nővére az eltűnt Utza vasgárdista vezetőnek. A rendőrhatóságok bíznak abban, hogy a leány vallomása alapján több fontos letartóztatást tudnak végezni, arfiely lényt derít a rektor elleni merénylet még homá­lyos részleteire. A merénylők minden valószínűség szerint a Kolozsvár melletti hegyokbe menekültek, ahova most erős járőröket küldtek ki felkutatásuk céljá­ból. rA rektor állapota még mindig válságos. Jobb­karját, amelynek forgócsontját összezúzta az egyik golyó, amputálni fogják. Az Irtóhadjárat kezdete Bukarest, november 30. (A Pesti Napló tudósítójának telefon jelentése.) (United Press.) Az itt élő külföldiek véleménye szerint Codreanu és társai agyoniövetése csupán a kezdetét jelenti annak az irtóháborúnak, ame­lyet a kormány a vasgárda ellen elhatározott. A belügyminiszter tegnap este tett jelentést a ki­rálynak arról, hogy az úgynevezett halálzászlóalj halálos ítéleteket hozott és az ezek végrehajtására kijelölt vasgárdistáknak január l-ig adott termi­nust az ítéletek végrehajtására. A belügyminisz­ter a kormánnyal egyetértésben elhatározta, hogy Az asszony kötelessége törődni azzal, hogy bélműködése rendben legyen, amit pedig úgy ér­het el, ha reggelenként éhgyomorra egy félpohár természetes »Ferenc Józsefe keserűvizet iszik, amely enyhén és kellemesen. oont;osan bizto­san szabályozza az anyagcsere folyamatát. Kér­dezze meg orvosát. a vasgárdát minden rendelkezésre álló eszközzel megsemmisíti. Terroristákkal szemben a lőfegyvert figyeimez.etés nélkül ke I használni Bukarest, november 30. A csendőrség ezerdán este parancsot, kapott, hogy a legnagyobb eréllyel járjon el erőszakos cselekmények elkövetői ellen. Terroristákkal szem­ben a lőfegyver használatára a törvény által elő­irt figyelmeztető felszólítás is felesleges. Ilyen esetekben ä csendőrség nyomban használhatja lő­fegyverét, mert a rendet és a tekintélyt minden áron biztosítani kell. A csendőrség legfőbb köte­lessége, hogy mindenféle bűnös akciót véglegesen elfojtson és megakadályozzon. Politikai körök szerint erre a szigorú rendel­kezésre a legutóbbi gyújtogatások és bombame­rényletek, valamint a kol ozsvári merénylet adott okot. ' A Frankfurter Zeitung cikKe Kányáról Berlin, november 30. (Magyar Távirati Iroda.) Kánya Kálmán külügyminiszter lemondásáról a Frankfurter Zeitung a következőket írja: A régi iskolából való diplomata, — ez a gyak­ran hallott közhely értelmet kap, ha Kánya fehér­hajú, jellegzetes fejére tekintünk, az ápo.lt, tartóz­kodó, meggondolt lényének hatása alatt állunk. A régi iskolából való diplomata, — de micsoda rugalmasságra volt szüksége ennek a férfiúnak, amikor a Habsburg-birodalom összeomlásakor egésze n_ új világban találta magát, ö, aki európai, ázsiai és amerikai fővárosokban mint konzul és diplomata nagyhatalmat képviselt, most egy le­győzött ós szétdarabolt kis állam külügymlnisztér riumának osztályvezetője lett. Nem volt-e remény­telen a diplomáciai helyzet, amely előtt állott1 Hozzátartozik ennők a gentlemannek alakjá­hoz, hogy érzelmei kevéssé ismeretesek.. Azzal: .az ügyességgel és hozzáértéssel teljesítette felada­tát, amelyet a Ballhaus-Platz légkörébén sajátí«­tott el. Azonban többet is tett. Megtartotta az irányvonalat. Kánya Kálmán úgy látta, hogy az a sorsközösség, amely a történelem során a né­metek és magyarok között kialakult, sohasem szakadt meg. Felismerte azt a tényt, hogy Ma­f yarország csak Németországgal támadhat fel. ppen néhány héttel a Birodalom átalakulása előtt úgy érezte, elhivatott országa külpolitikájá­nak irányítására. Németország átalakításával bi­zalma igazolást nyert. Gömbös, Darányi és Imrédy miniszterelnök alatt Kánya növekvő biztonság­gal folytathatta útját az erősödő Birodalom olda­lán. Megérhette azt az elégtételt, hogy az új Né­metország ós a fasiszta Itália, a magyar re-vízió régi • barátja, egymásra talált. Megérhette, hogy az általa követett politikai irányvonal sikerre vezetett. Magyarország Hitler és Mussolini által és csakis általuk érte el. jogos igényének első nagy kielégítését. Kánya a bibliai életkor hatá­rán learathatta élete munkájának legszebb sike­rét. A' 69 .éves külügyminiszter számaira ez az óra 44$S%otf,.hflesnek arra, hpgy és hogy mint idősebb államférfi tanácsadói szerep betöl­tésére vonuljon vissza. Nemzete sokat köszön neki és bizonyára nem fogja elfelejteni. Német­ország is mindig emlékezni fog arra, hogy Kánya Kálmán történelmi években balsorsban és, örö­münkre, szerencsében is barátként állt oldalukon. Fontos miniszterelnöki bejelentés az alsóházban az angol légi fegyverkezésről és a fegyverkezések korlátozásáról London, november 30, Chamberlain miniszterelnök az alsóházban Anglia légi fegyverkezési politikája kérdéséről kijelentette a többi között, hogy Anglia olyan légi haderőt akar felépíteni, amely elegendő Anglia védelmére a brit kereskedelmi ntak és a brit ten­gerentúli területek biztosítására s lehetővé teszi Angliának, hogy háború esetén teljesítse nemzet­közi felelősségét az Angl'ával szövetséges orszá­gok területének védelmére irányuló együttműkö­dés terén. A kormány most fontolóra veszi a fegy­verkezés korlátozását megállapodások útján, mint első stádiumát a légi fegyvernem gyakorlati meg­szüntetése felé. A kormány úgy hiszi, hogy a brit légi haderő fejlesztésére tett lépések hozzájárul­nak a célhoz. Háromévi fegyházra ítélték Varga Jenő főszolgabíiósási főtisztet csalás és sikkasztás címén Nagykanizsa, november 80. (A festi Napló tudósítójának telet ón jelenté se.) Annakidején nagy feltűnést keltett, amikor kide­rült, hogy Varga Jenő, nagykanizsai főszolgabírósági irodavezető főtiszt, hosszú időn át visszaéléseket köve­tett el. Ügye most került a törvényszék Hakláry­tanácsa elé, ahol több mint száz tanút hallgattak ki különböző községekből. Varga a tárgyaláson mindent beismert. A törvényszók ítéletében bűnösnek mondotta ki Varga Jenőt hetvenrendbeli csalás bűntettében, foly­tatólagosan elkövetett hivatali sikkasztás bűntettében ét egyrendbeli közokirathamisitásban, ezért összbünte­tésttl Háromévi fegyházra- ét -ttemtendei jopfcaztdsra - ii&te. Az. Ítélet .jogerős, - • A Nobel-ünnepség Stockholm, november »V Ebben az évben is Nobel halálának évfordulóján — december 10-én — tartják meg a hagyományos Nobel­ünnepséget. Az ünnepség színhelye a Hangverseny­palota nagyterme; ugyanitt osztják ki az idei Nobel ­díjakat. Az ünnepségen résztvesznek: a királyi család, a diplomáciai testület, a kormány képviselői, továbbá a tudományos és irodalmi élet számos kiválósága. Az ünnepségen a svéd király személyesen nyújtja át Fermi, olasz fizikusnak és Pearl Buch amerikai író­nőnek a Nobel-díj odaítéléséről szóló oklevelét és a csekket. Súlyos fegyház- és börtönbüntetésre ítéltek hét valutacsempészt (Saját tudósítónktól.) Két valutacsempészési bűn­ügyet tárgyalt szerdán a büntetőtörvényszék Lengyel­tanácsa. Az egyik bűnper vádlottjai Klein Ede Dávid sátoraljaújhelyi textil- és ruhakereskedő, valamint leá­nya, Klein Margit voltak. Az ügyészség vádirata ezer.ut Klein egyik tagja volt annak a valutabűncselekménnyel foglalkozó bűnszövetkezetnek, amely Sátoraljaújhelyen székelt és rendszeresei különböző valutákat csempészett ki az országból. A nyomozás megállapítása szerint Klein és leánya mintegy háromnegyedmillió pengő ér­tékű valutát siboltak ki. A bíróság előtt mindketten tagadták- bűnösségüket. A bizonyítási eljárás lefolytatása után Klein Ede Dávi­dot vatutavisszaélés büntette címén kétévi fegyházra ítélte, leányát azonban bizonyíték hiáayában felmen­tette. Az elítélt kereskedő, valamint az ügyész semmis­ségi panaszt jelentettek be, a leányra vonatkozó ítélet azonban nyomban jogerős lett. A ihásik bűnper vádlottja Zóla Bernát 42 éves új­fehértói kereskedő volt, aki, mint egy nemzetközi va­ívtacsevtpésr bűnszövetkezet tagja valutákat, pengői, arauyérméket csempészett ki áz országból Cseliszlová* kiába és azpkát onnan Lengyelországba továbbították. ' A letartó?tptásban lévő kereskedő -tagadta bűnössé­gét, a törvényszék azonban megállapította, hogy a vád­beli bijnoeelekm^nyt elkövette és eaért.a valutatörvénytio ütköző visszaélés bűntett« címén jogerősen másfél évi ^örtönre Ítélte. .

Next

/
Thumbnails
Contents