Pesti Napló, 1939. április (90. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-01 / 75. szám

Szombat PESTI NAPLÓ 1939 április í Célszerű és hasznos \ húsvéti ajándék egy J osztálysorsjegy, ' mert kevés költséggel megalapozhatja a meggazdagodás lehetőségét és utat nyit a szerencsének. Ezért vegyen vagy rendeljen nem­csak húsvéti. — hanem születésnapi, uévnapi ajándékul is osztály sors« kegyet. Minden második sorsjegy nyer• A sorsjegyek hivatalos ára osztályonként: Nyolcad 3V2 pengő Negyed T pengő Fél ’t Égisz 14 28 peng« J peng« ] az Ö88Z68 főáru sftóknál, hol biztos a titoktartás és gondos a kiszolgálás. Kivételesen ma, szombat délután Is nyitva I / nül örömmel veszi tudomásul, hogy a baráti Len­gyelországot nem fenyegeti veszély s még meg­London, március 31. Az alsóházban pénteken Chamberlain minisz­terelnök, akitől Greenwood, a munkáspárti ellen­zék helyettes vezére már a délelőtt folyamán fel­világosítást kért az európai helyzetről, délutánra ígérte a tájékoztatást. Chamberlain miniszter- elnök a következő nyilatkozatot olvasta fel: A kormány nem kapta meg az állítólagos Lengyelország ellen tervezett támadásokról szóló híresztelések hivatalos megerősítését, ennélfogva nem tehető fel, hogy a kormány ezeket a híreszte­léseket igazaknak fogadja el. Az angol kormány általános politikája a kö­vetkező: állandóan pártoljuk az ellentétek elinté­zését az érdekelt felek közötti szabad tárgyalás útján. Csakis ezt tekinthetjük a természetes és helyes eljárásnak ellentétek felmerülése esetén, iggyőződésiink szerint nincs olyan kérdés, ame et ne lehetne békés úton megoldani és nem lát- ik indokoltnak, hogy erőszakkal vagy erőszakos eny eg été sekkel helyettesítsék a tárgyalások mód­szerét. M segélynyújtást kötelezettség Amint a ház bizonyára tudja, bizonyos tanács­kozások fölynak más kormányokkal. Hogy addig is, amíg ezek a tanácskozások véget nem érneik, teljes szabatossággal szögezzük le az angol kor­mány álláspontját, ezennel bejelentem a háznak, hogy ezen időszak alatt (tudniillik a tanácskozá­sok folyamata alatt) olyan cselekmény esetén, amely világosan fenyegetné a lengyel független­séget és amellyel szemben a lengyel kormány lét­érdekének tekintené a nemzeti haderejével való ellenállást, az angol kormány kötelezettnek éretné magát, hogy haladéktalanul megadjon a lengyel kormánynak minden hatalmában álló segélyt. Az angol kormány ilyenirányú biztosítékot nyújtott a lengyel kormánynak. Hozzátehetem, -hogy a francia kormány felhatalmazott annak világos kijelentésére, hogy Franciaország álláspontja ebben az ügyben ugyanaz, mint az angol kor­mányé. ..Meglehet, hogy e nyilatkozat következményei sorsdöntőén fontosak lesznek,. 'Greenwood: A Ház bizonyára felismeri a mi­niszterelnök nyilatkozatából előálló lehetőségeket. Meglehet, hogy következményei époly sorsdöntőén fontosak lesznek, mint ama nyilatkozaté, amely egy negyedszázaddal előbb hangzott el ebben a Házban. Kérdem a miniszterelnök urat, vájjon az imént felolvasott nyilatkozata első lépésnek te­kintendő-e a támadás elriasztását vagy visszatar­tását célzó politika fejlesztése felé és ha igen, ha­ladéktalanul tevékeny és erélyes lépéseket tesz-e a kormány, hogy más hatalmakat, is az ehhez való csatlakozásra, bírja, beleértve a Szovjet-Köztársa­ságot, a -többi nagy- és kishal almokkal együtt. Arra törekszik-e a miniszterelnök, hogy az együtt­működés lehető legnagyobb mértékét biztosítsa a béke védelmére és megfontolja-e most annak kívánatosságát, hogy haladéktalanul értekezletre hívja mindazokat a hatalmakat, amelyek valószí­nűleg a béke oldalán sorakoznak a támadó ellen. Beck lengvel kiUUgvminisztert éljenzi az alsóhdz Chamberlain: Nyilatkozatom csak a. megneve­zett ideiglenes időszakra vonatkozik. Az angol haza ügyeinek irányítását ebben a súlyos órában. De ha a miniszterelnök őszintén és igazán és min­den szellemi fenntartás nélkül meg van győződve arról, hogy feltétleül szükség van arra, hogy a békebarátok tömörítésének eme politikáját köves­se és ha ezt őszintén követi és nem néz többét vissza a múltra, amely örök időkre meghalt, ak­kor azt hiszem, hogy ő a legalkalmasabb ember a nemzet vezetésére, miután az egész világon a béke emberének hírnevét élvezi. (Hosszantartó lelkes éljenzés a Ház minden oldalán.) A Ház ezzel ülését elnapolta. Chamberlain és Eloyd George tandcskozdsa Chamberlain miniszterelnök az álsóház ülése után magához kérette a parlament miniszterel­nöki szobájába Lloyd George-ot, akivel hosszasán tanácskozott a nemzetközi helyzetről. A minisztet- elnök azután Chequersbe utazott, ahol a hétvégi szünetet tölti. Greenwood, a munkáspárti ellenzék helyettes vezére, északangliai kerületébe utazott, a pártvezérek többsége vidékre ment pihenni. A miniszterelnök nyilatkozatát, amely á hely­zet tisztázásával enyhítette a feszültséget, n kor­mánytámogató pártok lelkesedéssel, az ellenzék helyesléssel fogadta; az utóbbi azt a reményét hangoztatta, hogy a kormány rövidesen közli po­litikája bővebb részleteit. Uf európai szövetség A Press Association szerint Chamberlain nyb latkozata azt jelenti, hogy a miniszterelnök új európai szövetséget és egy szárazföldi hatalom vé­delmére vállalt katonai kötelezettséget jelenteti be és világosan megvonta a vonalat az újabb tá­madásokkal szemben Észak-Európában. A mai nyilatkozatot ideiglenesnek tekintik, miután rövi­desen bővebb nyilatkozat követi a külhatalmakkal folyó tanácskozás befejeztével. Az alsóház hétfői külügyi vitájának főszónoka a kormány részéről Chamberlain miniszterelnök, az ellenzék részéről pedig Greenwood és Dalton lesz A miniszterelnök nyilatkozatát az alsóház ülése előtt rendkívüli minisztertanács hagyta jóvá. A nyilatkozat szövegét a külügyi hivatal előzetesen közölte Kennedy-vel, az Egyesült Álla­mok londoni nagykövetével és Majszkival. Szov- jet-Oroszország londoni nagykövetével. Délután Kordt német ügyvivő is a külügyi hivatalban járt. Munkásmozgósítds Jlnglidban ? Mint a Press Association jelenti: A munkaügyi minisztériumban fontos titkos megbeszélések^ foly­tak a minisztérium magasrangú tisztviselői, továbbá a munkaadók nemzeti szövetsége és a szakszervezeti főtanács képviselői között a háború esetén felmerülő problémákról. Szó volt többi között a munkásmozgosításról is. Tárgyalások lehetségesek Irányadó helyen pénteken közölték az angol újságírókkal, Chamberlain nyilatkozata semmi­képpen sem zárja ki a tárgyalásokat Anglia és Németország közt. Semmit sem tudnak arról, hogy Németország Danzigtól függetlenül felvetette a korridor-kérdést. Tíz angol segélynyújtás automatikus London, március 31. (A Pesti Napló tudósítójának telef ón jelentése.) (United Press). Chamberlain alsóházi nyilat­kozatához fűzött kommentárjában a szpíker ki­fejtette, hogy Anglia segélynyújtási kötelezett­sége Lengyelország számára automatikusan élet­belép minden olyan, Lengyelország függetlensé­gét fenyegető akció esetén, amelynek Lengyel- ország katonailag -ellenáll. Arra a kérdésre, hogy a korridor ellen irányuló esetleges német akció is maga után vonná Anglia segítségét, kijelen­tette a szpíker, hogy Chamberlain beszédének szö­vege világosan rámutat arra, hogy Anglia köte lezettsége minden lengyelellenes akcióra vonat­kozik. Egy másik kérdésre, amely Danzigra vonatko­zott, a szpíker azt válaszolta, hogy ugyanez volna az eset, amennyiben Lengyelország a Danzig el­len irányuló akciónak katonai eszközökkel szállna szembe. Az angol nyilatkozat azonban — tette hozzá a szpíker — nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Németország és Lengyelország tárgyalásokat folytasson Danzigról és a korridorról. Végül arra vonatkozólag, hogy Anglia Romániával szemben is vállal-e hasonló kötelezettséget, a szpíker a miniszterelnök beszédére utalt. Azt is kijelentette a szpíker, hogy az Egyesült Államokat állandóan tájékoztatják a helyzetről. Hore-Beliska angol hadügy­miniszter Eddig és ne tovább l** London, március 31. (Havas.) Hore-Belisha hadügyminiszter Aber- deenben beszédet mondott és a territoriális hadse­regnek a kormány által elhatározott létszámeme­Gyerekek legszebb húsvéti ajándéka! »Eleven KepeshftnnveK« 1. PUSZI NYUS.ZI HÚSVÉTJA. Plasztikus képeskönyvek, ame 2. VIDÁM VAKÁCIÓ. lyekben a képek egy része 3. MESÉK. felnyitáskor megeleyenedik. — Gyönyörű hatszínű nyomás. Ara darabonként 3.30 pengő. Kapható Az Est könyvkereskedésében, Erzsébet-körút 18. Kérjük az összeg előzetes megküldését, utányéttel drágább. Chamberlain nyilatkozata nyugtatóbbnak tartja az angol miniszterelnök ama kijelentését, hogy a legsúlyosabb nemzetközi problémákat is meg lehet oldani tárgyalásokkal. Egy pillanatra sem szabad letagadnunk, hogy az európai helyzet valóban komoly s a béke újabb teherpróba előtt áll. De éppen az a körülmény, hogy a Berlin—Róma tengely csakúgy, mint a Párizs—London szövetség egyformán a tárgyalási politika mellett foglal állást, kétségtelenül meg­növeli a békés megegyezés lehetőségét. Hiszen alig néhány nappal azelőtt Mussolini maga állapította meg, hogy a nagyon kiéleződött, olasz-,francia feszültséget még mai állapotában is békés tárgya­lások útján lehet megoldani. Ez a tárgyalási metódus tehát feltétlenül po­zitív reményekkel bíztat, amit viszont sajnos, semmiképpen < sem lehet elmondani azokról a kí­sérletekről, amelyek a Szovjetet igyekeznek bele­vonni az európai politikába. Könnyű lenne felso­rolni a balul sikerült kísérleteket, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a Szovjet minden fogadko­zása, sőt szerződéses kötelezettségvállalása mellett is könyörtelen szilárdsággal kő,veti saját céljait s éppen ezért mindenképpen bomlasztó eleme az európai helyzetnek. Remélni akarjuk azonban, hogy éppen azért, mert a ma egymással szemben­álló hatalmak mindegyike el akarja kerülni a há­borút, sikerülni fog valamely kompromisszumos megoldás. Egy ilyen megoldás kölcsönös jóakarat­tal háborús blokkok felépítése nélkül is megte­remthető. Magyar részről teljes nyugalommal és hidegvérrel szemlélhetjük az események fejlődé­sét, amelyek remélhetőleg nem fognak nehezen jóvátehető útra fordulni. kormány tanácskozásban áll különböző egyéb hatalmakkal, beleértve természetesen a szovjet­kormányt is. Lord Halifax külügyminiszter ma délelőtt fogadta a szovjetnagykövetet, akivel nagyon ki­merítő megbeszélést folytatott. Az iránt nincs kétségem, hogy a szovjetkormány teljes mérték­ben megérti és nagyrabecsüli azokat az elveket, amelyeknek alapján cselekszünk. Amint a ház tudja, jövő héten Beck ezredes, lengyel külügyminiszter látogatását várjuk. (Lel­kes éljenzés a ház minden oldalán), akivel tanács­kozni fogunk különböző egyéb rendszabályokról, amelyeket azért foganatosítunk, hogy az együtt­működés lehető legnagyobb mértékét halmozzuk fel, ama erőfeszítések érdekében, amelynek célja egyszersmind végetvetni az esetleges támadásnak, ami a tárgyalás észszerűbb és rendezettebb mód­szerével váltható fel. Együttműködés a Szovjettel Greenwood: Ami az értekezletet illeti, szívesen látná-e a miniszterelnök az összes hatalmak együttműködésének legnagyobb mértékét, bele­értve Szovjet-Oroszországot isf Chamberlain: Igen. Örömmel üdvözölnénk az együttműködés legnagyobb mértékét. Az értekez­let kérdése nézetünk szerint csak a gyakorlati célszerűség kérdése. Nincsenek elméleti nézeteink és ha az értekezlet bizonyulna a legcélszerűbb eszköznek, haladéktalanul ahhoz folyamodunk. Ellenkező esetben más eszközöket választunk. További pótkérdésekre kijelentette Chamber­lain minisztereJnök, hogy a domíniumokat teljes mértékben tájékoztatták. Morgan: Megnyugtathatja-e a miniszterelnök a házat, hogy nincsenek, úgynevezett világnézeti akadályok köztünk és Oroszország között? Chamberlain: Igen. Habozás nélkül megadha­tom ezt a biztosítékot. Elhalasztják a vitát Cranborne, aki Eden volt külügyminiszter ál­lamtitkára volt: A miniszterelnök nagyfontosságú nyilatkozatot mondott, amelyet a Ház összes párt­jai megelégedéssel fogadtak. Javaslom, hogy ha­lassza el a Ház e nyilatkozat vitáját hétfőre, mi­után nagyon kétes, hogy addig újabb események merülnének fel. A jelen kényes körülmények kö­zött a vita többet árthat, mint használhat. (He­lyeslés a konzervatív párton.) Greenwood: Remélem, hogy a jelen súlyos helyzetben a Ház hagyományaihoz méltó módon vitatja meg ezt a kérdést hétfőn. Maxton, a független munkáspárt vezére pár­tolja Cranborne javaslatát. Ifjabb Henderson: Tett-e a német kormány lépéseket a lengyel kormánynál az ellentétek békés megvitatása érdekében? Chamberlain: Ilyesmi, felől nincs tudomásom. „71 múlt övök időkre meghalt...** Beltenger munkáspárti képviselő: Pártunk tagjai harcoltak és a jövőben ismét harcolni fog­unk a hazáért. (Felkiáltások: Mindnyájan!) Mindazonáltal nem vagyunk benne teljesen biz­tosak, hogy ha üt a cselekvés órája, a miniszter- elnök lenne-e a nemzet hivatott vezére. T hurtle munkáspárti képviselő: Annakidején helyeseltem a miniszterelnök müncheni eljárását. Meglehet, íms más miniszteri veszi kezeibe, a

Next

/
Thumbnails
Contents