Rajzolatok a társas élet és divatvilágból, 1836. január-június (2. évfolyam, 1/1-52. szám)

1836-01-02 / 1. szám

PEST Januar 2dik. 1856. Megjelen e’ divatujsag lietenkint ister, esz­tendő alatt legalaljl» 64 képpel. Helyben fél évi dija 4 fr., egész évi 8 fr. Postán 5 fr. és tO f. pengő. A’ TÁRSAS ÉLET ÉS divatvilágból. 1 só szám. Előfizethetni helyben a* kiadónál Dorottya ut- czáhan Czigler házban Ildik szára alatti —- E es ten kívül pedig minden cs. kir. Pos­ta-hivatalnál. , MMIHTinWH---------------------------­\ K.OKYVTAK a. ELSŐ FELE. MÁSODIK ÉK’ Szebb jövendőt a* Hazának, Bús idői már valának. A* RAJZOLATOK’ LERAJZOLÁSA. RÖVIDKE RAJZOLAT EGV RAJZOLÓTÓL. Az uj év beköszönte ócska köpönyegében, vagy inkább : az ócska idő uj köpönyeget vön ma­gára és közébünk döczögött keresztül a’ kemény tél’ fagyos göringyein. * * * A* jelen időben — in tempore praesenti — bárónk személy van: én, te , ő ; — és a’ többes számban ezeknek megfelelőleg ismét három : mi, ti, ők. Es így én és mi mindig elől-állunk, azaz: azt képzeljük, hogy elől-állunk, mert ha hátul vagyunk is, onnét kezdjük a’ személyeket szá­molni, ’s ekkor természetesen mi vagyunk elől ’s a’ többieknek hátrálniok kell. Mi, a’ jelen kö- rplményekhöz alkalmaztatva, vagyunk a’ Rajzo­latok’ dolgozó társai; — ti, — ha a’ tisztelt ol­vasókat e’ barátságos szólitással nem sértem, — ti vagytok a’ Rajzolatok’ olvasói; — ők, —• a’vi­lág’ nagyai és előkelői, — ők azok , kik a’ je­lenben munkálnak, és adnak nekünk rajzolni, és nektek olvasni valót. Hagyjuk most máskorra a’ második és harmadik személyt és nézzük-körül egy kevéssé az elsőt. Úgy is eleget beszéltünk már az olvasóknak magunktól és magunkból; ide­je már hogy egyszer magunkról is szóljunk. Lefösteni a’ világot1? igen könnyű, csak az embernek jó föstékei legyenek , hogy mindennek megadja az illő szint. Leírni a’ világot? igen könnyű, csak az embernek jó fekete — de ugyan­csak fekete tintája legyen. Elbeszélni a’ világot? igen könnyű , csak az embernek jó nagy szája és éles nyelve legyen. De lerajzolni a’ világot! ez már nehéz feladás. Azon különféle színezete­ket, fény- és árny-elosztásokat olly illőleg elő­terjeszteni egy gyönge rajzón’ segedelmével, hogy az ember tüstént első tekintetre megösmerjc : emez itt a’ reménynek zöld, az ártatlanságnak fehér, az örömnek piros, — amaz pedig a’ halálnak sár- 1836. ga és a’ nyomorúságnak fekete színeit viseli, — ezt mondom előterjeszteni igen nehéz munka. Minthogy pedig a’világot ösmerni csak kell, ’s a’ föstékek’ kedvező színei, vagy a’ feketítő tinta, avagy a' rágalmazó nagy szájak és éles nyelvek mellett azzal balul ösmerkedünk-meg; innét vilá­gosan kitetszik, — senki se gondolja hogy tréfa, •—• milly szükséges a’ világot a’ híven ösmertető Rajzolatokból,; olvasni. Ez okból keletkeztek-ki a’ Rajzolatok ma éve a’ semmiből, —• ma van te­hát az a’ nagy nap, mellyben ezen megtestesült Rajzolatok születési-napúkat ülik. Mire nézve én kézzel-lábbal , mint írók szoktak, sietek e’ szü­letési-napra szíves örvendezésemet bemutatni a’ Rajzolatoknak, imigyen szólván : „Különösen ör- vendek , édes kedves Rajzolatok ! hogy fris és egésséges színben láthatom, valamint el nem mu­laszthatom bámuló örvendezésemet az iránt is ki­mutatni, miképen annyi oldalba-lökések mellett is immár egy egész évig fennálltának, sőt a’ mi több, mind azon rövidségek mellett is, mellyeket eddigi pályájukon szenvedtek, nem hogy — mint illenék — megrövidültek volna, hanem még meg­hosszabbodtak ’s mint látom, idén két ívben fog­nak hefenkint megjelenni. Ejh , ejh ! édes-kedves Rajzolatok , nekem némelly jó napokat szereztek, bárha hallám , hogy nem mindig a’ legjobb nap­jaik voltak. De kívánom' is , hogy az ég minél több születési-napokon keresztül hurczolja, fris és jó egésségben ; áldás , békesség terjedjen-el pályájukon, ’s mindenek előtt bő szüretet kivá* nők. Járjanak szerencsésen eddigi pályájukon , édes-kedves Rajzolataim!^ Hogy ezen örvendezésem, e’ kiva'nataim tiszta szívemből eredtek , arról senki sem, de a Raj­zolatok legkevesebbé nem fognak kételkedni. 1 u- dom, lelkes magyar hazámfiai követni fogják pél­dámat ’s hasonlókép fognak a’ Rajzolatoknak szü­letési-napjukra örvendezni, sőt bízom abban is, hogy nem kevesen lesznek, kik emlékül némü

Next

/
Thumbnails
Contents