Romániai Magyar Szó, 1948. december (2. évfolyam, 378-401. szám)

1948-12-01 / 378. szám

Taxa po^taiä plätitä In numerát oonf. aprobärü Dir. Gen. P.TT.. Nr. 265.092/947 1948, december 1 szerda 1. évfolyam 378 szám ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP Ára 4 lej Végefelé közeledik a nankingi csata Megnyíltak az uj felsőfokú tanintézetek Pókosi Mátyás beszéde a szocializmus építésének feladatairól Á világ asszonyai 3i békéért A Demokrata Nők Világszövet­sége 1945. nov. 26-án tartotta első kongresszusát Párisban. A résztvevő 41 ország kiküldötte mielőtt hazájába visszatért volna 88 millió nevében fogadalmat tett. „Ünnepélyesen esküszünk ! Pihenés nélkül harcolni fogunk a demokrácia megteremtéséért, a szabad emberi életért, a né­pek közötti testvéri megérté­sért, a tartós igaz békéért, mely egyedüli biztosítéka ott­honunk és gyermekeink sza­bad, boldog fejlődésének“. Három évvel az ünnepélyes fo­gadalom után 51 ország 600 ki­küldötte ül össze Budapesten, a- hol a Demokrata Nők Világszö­vetségének második kongresszusa ma kezdődik. Számot adnak arról, mit vál­tottak valóra abból, amit három évvel ezelőtt ünnepélyesen meg­fogadtak. Meghatározzák a világ demokrata asszonyainak feladatát * békéért folytatott harcban, ma, a mai világpolitikai körülmények között. Segítséget nyújtanak min­den ország kiküldöttjének, (azok­nak is akik nem jöhettek el) ho­gyan verjék vissza az imperialista háborús uszitók kísérleteit, ho­gyan növeljék minden asszony­társuk lelkében azt a hitet, biz­tonságot, mely minden dolgozó, békét akaró embert eltölt, amikor a Szovjetunió békét követelő hangja az Egyesült Nemzetek Szervezetének gyűlésén felhang­zik. Hatalmas, egyre nő a békét- akarók tábora, melyhez tiz ország csatlakozott első kongresszusunk óta, ma 51 ország asszonya csat­lakozott a V.D.N. igazságos bé­kéért foytatott harcához. Ma találkoznak először, ma nyújtanak először kezet egymás­nak azok, akiknek öntudatos mun­káját három éve azonos gondolat, azonos célkitűzés vezeti: szabad emberi élet megteremtése, ennek legelső feltétele a tartós béke megteremtése. A kongresszuson ott lesznek a tízezer kilométereket megtett gyarmati országok asszonyai, a felszabadított Kína 200 millió asz szonyának kiküldötte, a nagy Tsai nővér, ott lesznek a szabadság- harcukért halálos Ítéletet vállaló hős spanyol asszonyok, a szabad Görögország kiküldöttei, akiknek megrázó felhívására: „Minden or­szág anyái! Segítsetek eloltani >azt a tüzet, amely megöli gyer-% énekeinket és felperzseli házainkat, i#nég mielőtt ez a tűz kiterjedne Sáaz egész yilágra és elpusztítaná Mfe ti gyermekeiteket is“, az ragész világ felfigyeli. Ott ijh'jjesznek M Szovjetunió hős ^hadserege által felszabadított népi ^demokrata országok asszonyai, és ott lesznek azok, akik ámulatba ejtették a világot tetteikkel, meg­Müí-ioíd tamil Mások kezdődnek Moszkvában Vasárnap 'kormánykiildötts ég utazott Moszkvába, az 1949 évre szóló román-szovjet keres­kedelmi egyezmény részleteinek letárgyalására. A kormányküldiMség elnöke Alex. Barladeanu külkereskedelmi miniszter, tagjai pedig Gh. Gaston Maiim, helyettes iparügyi miniszter, Ana Torna, a külügyminisztérium vezertit- kára és Constantin Mateescu, a bánya- és petroleumügyi minisztérium vezérlikára. A kormányküldöttség kisé rétében számos tanácsadó és sz akértő utazott a szovjet fővá­rosba, hogy közreműködjék az uj román-szovjet kereskedel mi egyezmény megkötésénél. Állami haszonbefizetési és beruházási alapot létesítettek Közös pénalap a közeredetü beruházásokra - Mere fordítják az állami vállalatok hasznát ? A hivatalos lap hétfőn délben megjelent száma a Nagy Nem­zetgyűlés Elnöki- Tanácsának tör­vényrendeletét közti, amelynek értelmében alapot létesítenek a beruházási munkák finanszírozá­sára és az afllaaii vállalatok nye reségének befizetésére. A rendelettörvény mindenek­előtt kimondja a beruházási mun kák finanszírozását ellátó pénz­alap létesítését. Ebből a pénzalapból fedezik majd többek között azokat a be­ruházási munkálatokat is, ame­lyeket az Állami Tervbioottsiág előterjesztésére, a minisztertanács által megállapított normák sze­rint hajtanak végire. A törlesztési kvótákat a haszon után számítják ki Az állam gazdasági életének újjáépítésében o’y fontos szere­pet betöltő finanszírozási alaj> kiutalásait azokból az összegek­ből törlesztik, amelyeket belefog­lalnak az állami termelvények eladási áraiban vagy pedig a munkaiszolgáttatmányok díjszabá­saiban. A törvény még kimondja, hogy a finanszírozási alap továb­bi pénzforrásait az állami költség vetés hozzájárulásaiból, valamint bármilyen utólag megállapítandó pénzforrásból fedezik. A befizetésre kerülő összegeket úgy számítják ki, hogy az eladási árban benne foglalt, törlesztési amortizációs kvótákat alkalmaz­zák az eladott áru értékére. A miniszteri rendeletekkel, vagy a minisztérium által jóvá­hagyott árlisták alapján megál­lapított árucikkek amortizációs kvótáit, a kereskedelmi és élel­mezési minisztérium hivatott az illetékes szakminisztériumok ut­ján közölni az összes ipari és ke­reskedelmi vállalatokkal. Azoknál az árucikkeknél, vagy munkaszolgálatmányoknál, ame­lyeknél az árakat és díjszabáso­kat önkalkuláció utján állapítják meg az eddigi amortizációs kvó­ták megmaradnak, ahogyan azo­kat a törvény életbelépésének napján belcsza. ntották. a kunon­böző árucikkek áraiba. Az állam, községek és megyék tulajdonában levő ipari és szállí­tási vállalatok az amortizációs kvóták 85 százalékát kötelesek a Beruházási Hitelbankhoz, 15 szá­zalékát pedig az Állam; Bankhoz befizetni. Az állam, megyék és községek tulajdonát képező kereskedelmi vállalatok a teljes amortizációs kvótát a Beruházási Hitelbankhoz kötelesek befizetni. Ezt az összeget minden hónap 1—15 napjai között kell befizetni az előző félhónajpban történt el­adások után. Az első befizetést 1948 november 1—15 félhónapra kell eszközölni. A ■ törvényrendelet életbelépésé tői kezdve a a felsőbb hatóságok engedélye és az Állami Tervbi zottság előzetes láttamozás-j nél kül semmiféle uj beruházásokat, sem pedig fontosabb javítási munkát nem szabad végezni. A vállalatok haszonels z á molása A törvényrendelet a vállalatok h aszonel szám olását is szabályoz­za A törvény kimondja, hogy az állam, a megyék és a községek tulajdonában levő ipari, kereske­delmi és száLlitási vállalatok hasznát az alábbiak szerint kell befizetni: Egyrészét az Állami Bankhoz kell befizetni a pénzügyminiszté­rium • számlájára, mint állami jö­vedelmet. Másik részt ugyancsak az Ál­lami Bankhoz kelj. befizetni az illetékes szakminisztérium szám­láján, a forgótőke céljaira szolgá­ló alap növelésére. Végül pedig a harmadik részt ugyancsak az Állami Bankhoz kell befizetni az illetékes minisz­térium rendelkezésére, az igazga­tó; 'alap megteremtésére. A haszonbefizetési kvóták nagy ságát kV,tön minisztertanácsi jegy­zőkönyvvel állapítják meg. Az állami vállalatok az elért hasznot minden negyedév lejárta után, legkésőbb 15 napon belül, kötetesek a fenbiek szerint be­fizetni. Az első haszonrészt az 1948 de­cember 31-ig terjedő időszakra, 1949 január 15-ig kell befizessék » vállalatok. Hals list a nap- onzágí ösizeeikDvik egyik csoportját (Budapest. Rador.) A Tass jelenti: A budapesti néptörvényszék befejezte a hazaáruló csoport bünpercnek tárgyalását. Fe­dor Lajos. Haies Béla, Ko­vács Efld-e, Géder Pál és Bents Ah lat vádlottakat habi­ra ítélték, a többieket rész­ben többéves fegyházra, rész­ben éJetfogytigíani kényszer- munkára Ítélték.-----• — franco lim meg akarja kaparintani Tangert A Newyorki Times tanged ■‘udósitója köz'í. bogy a Spa­nyol-Marokkó frankista vám­hatóságai akadáKyozzák Tan­ger szárazföldi élelmiszerellá­tását, hogy tarthatatlannak tüntessék fel Tanger terület nemzetközi közigazgatásának helyzetét, s ezzel visszasze­rezhessék Tangert Franco- Spanyolország tulajdonába. A berlini amerikai hatóságok újabb provokációja BERLIN (Rador). A TASS je­lenti: Szemen íhin tábornok, a német- országi szovjet katonai közigaz­gatás közlekedési szolgálatának helyettes főnöke levelet intézett az amerikai katonai közigazgatás közlekedési szolgálatának főnö­kéhez, melyben tudomására hoz­za, hogy folyó év november 16-án Berlin amerikai övezetében öt méter telefonkábelt átvágták. Ez a kábel tartotta a telefonkapcsola­tot a szovjet övezet, s az ameri­kai övezetben levő telefonköz­pont között. Az amerikai övezet­ben levő telefon- és postahivatal nem intézkedett e rongálás kija­vításáról, s következésképpen a közlekedést csak november tizen- kilencedikén lehetett helyreállí­tani. Szemenihin tábornok hangsú­lyozza. hogy a szovjet katonai közigazgatás ezt az esetet a bel- lirai szovjet övezet német lakos­sága érdekeit aláásni szándékozó provokációnak tekinti, a javítás okozta késedelmek azt mutatják, hogy a Városi Tanács telefon- és postahivatala nem törődik a lakos ság szükségleteivel. Szemenihin tábornok kért, hogy a jövőben ilyen veszélyes közle­kedési fennakadások ne ismétlőd­jenek Berlin amerikai övezeté­ben. mutatván mire képes a szabad független ember a Szovjetunió •jeÄuozsse spi| A különböző országokból ér­kező delegátusok, akik bár állam­rendszerünk alapján más lehető­ségekkel bírnak, ugyanazon célki­tűzéseket, ugyanazon napirendi pontokat tárgyalják. 1. Demokrata Nők Világszövet­ségének három évi munkajeleii- tése. 2. A Nemzetközi demokratanő- mozgaiom feladatai a békéért és demokráciáért vívott küzdelemben. 3. A munkásnők, a falusi dol­gozó nők, szabad foglalkozásúak és háziasszonyok politikai és gaz­dasági jogainak védelme. 4. Az ázsiai és afrikai országok demokrata nőmozgalmának fej­lesztése. 5. A gyermek-egészségügy és a gyermeknevelés problémája. 6. Az igazoló bizottság jelen­tése. 7. Az első kongresszus óta le- csatlakozott országok leigazolása. A napirend pontjai, a kongresszus célkitűzései mindnyájunk közös ügyét, a békét szolgálják. Olyan célkitűzések ezek, melyeknek meg­valósítását a világ minden asszo­nya vállalja. Vállaljuk mi is, min­den igaz ügy megteremtésének támogatója és irányitója a RMP, útmutatása szerint. A kongresszus minden szavát négy nyelven közvetítik a kikül­dötteknek. ők ott, mi itthon ha lehet még fokozottabb ligyelem- mel, izgatottsággal kisérjük a kongresszus minden mozzanatát, a béke egyik jelentős tényezőjének munkáját. A „Béke“ az érte folytatott küzdelem az, ami összekapcsolja a világ minden dolgozóját, ez hozza össze a világ közel IOO mi liő szervezett asszonyának kiküldöt­teit, hogy nemzetiségre, vallásra, színre való különbség nélkül, fel­adatot vállaljanak érte abban a harcban, amely a Szovjetunió ve­zetésével, minden békeszeretó nép részvételével folyik, Sz. M­ROMÁNIAI

Next

/
Thumbnails
Contents