Somogyvármegye, 1912. január-március (8. évfolyam, 1/1962-74/2035. szám)

1912-01-03 / 1. (1962.) szám

Kaposvár, 1912 /-/^ ­VUÍ. évfolyam. 1. (1962.) szám. Á). '?Wí 7 TM G?' fOO-A i '' Szerda, január 3. mmmrn POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássy-u., (saját ház). Intorurbán-telefon : 128. szám. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével .* mindennap. Felelős szerkesztő: S ALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak : Egész évro 16 K, fél évre 8 K, negyed­évre 4 K. — Egyes szám ára 4 fillér, vasárnap 6 fillér. Minden előfizotő ingyen kapja a .Somogyvármogye AlmanachjáM. $ nemzeti fölavatása. Kaposvár, január 2. Az embernek, mint a teremtmények legtökéletesebbikének, magas hivatásánál fogva számtalan kötelességei vannak em­bertársaival szemben. És mitié! tovább ha­ladunk a korral, annál nagyobbak annak követelményei és az embertársai iránti kö­telességei is. Az ember azonban csak a társaságban, a társadalomban képes rendel­tetésének eleget tSnni. A társaséiet azért nagyon fontos, mert ez ád uj erőt a mun­kára, ösztönt a folytonos tevékenységre. Az uj kor nagy vívmányait, minőket a tudomány, művészet és a közgazdaság terén fölmutathatunk, mind a társaséletnek az abban kifejtett eszmecserének köszön­hetjük A társaséletet ápolni szár* nemessk hogy Kívánatos, de szükséges is Ez a tudat vezérelhette a nagy Szé­chenyit is, amidőn a múlt század huszas éveiben Pozsonyban az első társaskört, úgynevezett »;aszinótc megalakította. Ez a kezdeményezés széles e hazában köve­tésre talált és országszerte igy alakultak meg a különböző társaskörök. Így létesült 1838 ban a kaposvári nemzeti kaszinó is. Széchenyi ezen intézményével akarta a nemzet vérébe átszivárogtatni azokat a tanokat, amelyek a nemzet anyagi jólétét és szellemi fejlődését mozdítják elő. És tényleg, a társaskörök mintegy tűzhelyeivé lettek a társadalmi és politikai életnek, ahol a haza ügyeiről, bajairól komolyan vitat­koztak és nem ritkán a törvényhozásra is lényegesen befolytak. A kaposvári nemzeti kaszinó híven betöltötte föladatát. Azok a nagyszabású társadalmi mozgalmak, amik a múlt szá­zadban Sornogyvármegyében lezajlottak, mind a kaposvári nemzeti kaszinóból indul­tak ki. A kaszinó nagy múltja teljesen össze­forrott Kaposvár és Somogyvármegye tár­sadalmi életének összes szálaival Impo­zánsan nyilatkozott meg ez a körülmény azon a fényes ünnepségen, amelyet a kaszinó díszes és szép saját palotájának fölavatása alkalmával Szilveszter napján rendezett. A nagyarányú, fényes ünnepség kö­zéppontjában Márffy Emil főrendiházi tag. a kaszinó elr nuploncay Manó dr. kir. tanácsos, ig&igató állottak. Márffy Emil pazar bőkezűsége és áldozatkészsége tette lehetővé, hogy a kaszinó főiépüljön. Közel 30.000 koronával járult hozzá a kaszinó fölépítéséhez és berendezéséhez. Ezzel a tényével feledhetetlenül megörökítette nevét a kaszinó történetében. Szaploncay Manó igazgató fáradha­tatlan, ügybuzgó munkássága különösen az építés tartalma alatt nyilvánult meg és fő­képpen az ő agilitásának köszönhető, hogy a nemzeti kaszinó szép és kellemes otthona létesült. A házavatási ünnepség lefolyásáról ez a tudósításunk: jelenni s hozzájárulni az ünnepség fényé­nek emeléséhez. Majd ama örömének adott kifejezést, hogy a kaszinó diszes, saját ott­hona fölépült. Márffy Emil lelkes, egyszerűségében megkapó szavai nagy tetszést keltettek s annak végeztével hangosan ünnepelték az elnököt, akinek áldozatkészsége tette lehe­tővé az uj otthon létesítését. (Szaploncay Manó ünnepi beszéde.) Ezután kivonultak a zárókőhöz, ahol Sza^pacay Manó igazgató tartotta meg ün­nepi beszédét. Részletesen ismertette a kaszinónak eseményekben gazdag hetvenhárom eszten­dős múltját, majd az otthonba történő át- jj-f,'—- költözködésre térve ?♦. igy folyta«* h*. Fényes ünnepséggel avaua& .‘ í**^fA regi helyiségeket 1911. május 13-án hagyluk oda és költöztünk be palotánkba, melynek kertje megadta a várva-várt ké­nyelmet és szórakozást már a nyári hóna­pokra. Hölgyeim és uraim! Önök a kész dolgot látják és nincs fogalmuk arról a sok gond és vesződségrői, melyeken át kellett esnünk, mire azt mondhattuk, hogy készen Tyunk. De nem akarok »» ­veszter napján a kaposvári nemzeti kaszinó Esterházy-utcai díszes, uj otthonát. A ház­avató ünnepség lefolyása fölólelte mind­azt a díszt és pompát, amit csak agy ilyen előkelő társaskör fölavatása kifejezésre jut­tathat, amikor a kaszinói tagok afölött való örömüket ünnepük, hogy e nagymulíu s a vármegye fórumán jelentős szerepet játszó intézmény uj, diszes otthont nyert. Ünnepséges fény és pompa a kaszinó termeiben mindenütt. Este 9 órakor kez­dődött az ünnepség, de már fél 9 óra tfi: ban nagy volt a kaszinóban az elev* A leikes hangulat már a legelső kel bevonult a termekbe. De- lyes arcok mindenfelé. A* lonczay Manó dr. ny­élén buzgó rende­ni­ünnepség r volt jelen. A festői k> nyörÜ panorámája ban megjelent hö)*. : Ó'.’f: Ki.- .óég j terem gyö­kül nagyszám- -onség egészítette ki. A vármegye, a varos legelőkelőbb höl­gyei voltak jelen az ünnepségen s mind- megannyiuk toalettje pazar díszben pom­pázott. (Az ünnepség megnyitása.) Az ünnepséget Márffy Emil, a ka­szinó buzgó és áldozatkész elnöke nyitotta meg. Meleg szavakkal üdvözölte a tagokat és a vendégeket, akik szívesek voltak meg­., mindnyájan tudják, hogy ez a mi „itető erőnk szeretett elnökünk, méltósá- gos Márffy Emil ur. Folyó évi juüus hó 11-én tartott rend­kívüli közgyűlésünkön jelentette be Ömél­tósága, hogy az építéshez adott 10.000 ko­ronát végképpen a kaszinónak adomá­nyozza, illetve annak visszafizetéséről le­mond. Öméltósága készíttette a kertben a tennisz-pályát, a kuglizót, ő gondoskodott a parkírozásról, ő ajándékozta a kerti és hall-butcrzatot, ezeken túl száz és százféle támogatott és támogat ma is bennünket és hogy kaszinónk ilyen diszes és kényel­mes, őneki köszönhetjük. Fogadja Öméltó­sága egyesületünk valamennyi tagjának kö­szönetét és soha el nem múló háláját. Lapunk mai száma 12 oldalra terjed.

Next

/
Thumbnails
Contents