Somogyvármegye, 1916. október-december (12. évfolyam, 225/3376-300/3451. szám)

1916-10-01 / 225. (3376.) szám

EapwrtJ, 1916. Vasárnapi, október 1. XH évfolyam, 225. (3376.) uam.- Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kontrássg-utca 6. sz. A, »zerkesztőség és kiadóhivatal telefonszáma: 123. Megjelenik hétfő és ünnep utáni napok kivételével minden nap. Felelős szerkesztő: SALGÓ SÁNDOR. Előfizetési árak: Egész évre 20 K, fél évre 10 K, negyed évre 5 K. — Egyes szám ára helyben és vidéken 6 fillér. Minden előfizető ingyen kapja a „Somogyvármegye Almanaehjá*-t Diadalok Erdélyben. Oláh vereség Nagyszebennél. - A Vöröstorony-szoros ismét a mienk. - Bukarest az állandó bombázás miatt teljesen kihalt. - Nagy orosz-oláh ellentét. - Az oroszok Korytnicai veresége. - Nikitát a francia kormány erőszakkal tartóztatta le. - Stürgkh osztrák miniszterelnök a bukás szélén. Kaposvár, szeptember 30. Fényes nagy diadalt arattak a szövetségesjnémef csapatok Nagyszeben körül. A gyalogság megkerülő mozdu­lattal hátba támadta az ellenséget, a mely eszeveszetten futva menekült erre. A németek az oláhokat üldözve „ benyomultak az Olt völgyébe és meg­szállták a Vöröstorony-szoros magas­latait. Petrozsénytól délre ránk nézve ugyancsak sikeres harcok’folynak, épp igy Fogarastól északnyugatra is. A ro­mánok már két hét előtt azt jelentet­ték, hogy Székelyudvarhelyt megszáll­ták. Most kiderült, hogy ez a je­lentés valótlan, mert eddig egyetlen oláh katona sem merészkedett még be Székelyudvarhelyre. Mai távirataink a következők: Oláh vereség Nagyszebennél Budapest, szept. 30. (Hivatalos távirat.) A főhadiszállás jelenti: Nagy­szebennél a románohat megvertük. A várostól délre és délheletre fekvő magaslatok heves küzdelem után a szövetséges csapatok birtokába jutottal . A harc még nincs be­fejezve. — Höfer altábornagy, a vezér­kari főnök helyettese. (A miniszterel­nökség sajtó-osztálya.) Berlin, szeptember 30. (Hivatalos távirat,) A nagy Főhadiszállás jelenti: A nagyszebeni szakaszon az el­lenség ellenállása megbénult A ro­mán erőket a hegység irányában visszavetettük. — Ludcndorff, első főszállásmester. (A miniszterelnökség sajtó-osztálya.) i w ;f ' I 1 e & vöröstoronyi szoros ismét a mienk. Budapest, szept. 30. (Cenz. táv.) A hadisajtószállásról jelentik: A Nagy­szebeniéi délre aratott fényes dia­dalunk Nagyszebeni végleg föl­szabadította az oláhok folytonos fenyegetésétől. Ez a győzelem részben az oláh ezredek pusztu­lását, részben menekülésüket idéz­te elő. A fényes német hadvezetés teljesen meglepte az ellenséget. A német gyalogság megkerülő mozdulattal hátba támadta az oláh csapatokat, amelyek esze­veszett futásban kerestek mene­külést. A rendetlenül futó ellensé­get a németek hosszú területen keresztül követték és ezzel sike­rült nekik az Olt völgyébe eljutni és a Vöröstorony-szoros magas­latait megszállni. Az ellenség itt ismét kísérletet tett a védekezésre, de az elkeseredett harc a mi javunkra dőlt el. Győzelmek Erdélyben. Budapest, szept. 30. (Cenz táv.) A hadisajtószállásról jelentik : Erdély­ben az ellenség fölvonulása véget ért. Az oláhok mindenütt pontosan kiszá­mították, hol támadhatnak majd leg­előnyösebben, viszont a mi hadveze­tőségünk arra törekedett a védő-állá­sok megválasztásában, hol mehet át legkönnyebben offenzivába. A mai nap eseményét a nagyszebeni fényes diadal alkotja. A németek a Szurduk- és Yulkán-szoros visszaszerzéséért, vala­mint Petrozsény birtokáért igen heve­sen támadjék az oláhokat, akik foly­tonos tartalékjuk igénybevétele dacára sem képesek előbbre jutni. A Tulisiu- hegységnél, valamint Petrozsénytól délre az oláhokat nagy veszteségük mellett visszavertük. Fogarastól észak­nyugatra csak heves harcok fejlődtek ki. Székelyudvarhelynél a helyzet nem változott és a város, dacára az ellen­kező oláh jelentésaknek, birtokunk­ban van. Orosz-oláb elleniét. Genf, szeptember 30. (Cenz. táv.) A »Journal de Génévé« jelenti, hogy az orosz ( és oláh hadvezetőség között éles ellentét merült föl Az oláh hadvezetőség nem haj­landó Erdélybe irányított csapa-

Next

/
Thumbnails
Contents