Sporthirlap, 1914. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-05 / 1. szám

■ fORTHIRLA!’ J. 3 K áís József a bajnok Óbudai PK kiváló játé- 4 I és az ILSz többszörös válogatottja vissza- vo:ú\ a „33“ FC részére bejelentett átigazolási ké- 1 ;t. MLSz ILSz kartell pontjainak az MLSz :es fórumával való revidiálására az ILSz taná* ővenberger Gyula elnököt kérte fel. üggesztett egyesülete’'. Egyszerre két epyc- ;k a Kerámiai SrC-nak és a Kőbányai FC- játékjogat függesztette fel az ILSz blroí-dij- ó tartozása miatt A fe függesztés mindaddig ben marad, a mig a tartozások az ILSz • ába be nem folynak. V:,ív )S büntetés vár Wintersteinra az Erzsébet- ....b L.i LTK játékosára, a kft'durva játékáért áílitott ‘ ró, az FTC—ÉLIK bajnoki mérkőzésen. Vv.ibei tein a pályáról való távozásaközben-íJurva «z5.:u>Val illette a bírót, maid az öltöz ben vissza^ tartotta a csapat intézőjét attól, hogy a bíró által kért csapatösszeállítást átadja. Ebben rz ügyben idézte be az ILSz Wintersteint, a ki azonban nem jelent me?, nrért is az intéző bizottság felfüggesz­tette a játékjogát mindaddig, a mig kihallgatásra meg nem jelenik. Az ILSz rendkívüli közgyűlését január 11-én délelőtt 10 órakor tartja az MLSz helyiségében (Rákóczi-ut 03. I. emelet). A közgyűlésre az MLSz rendelkezésre bocsátotta tanácstermét. A rendkívüli közgyűlés napirendje ez: 1. Elnöki megnyitó. 2. Pénztári jelentés. 3. Tit- :ári jelentés. 4. Felmcntvérivek piegadása feletti ha- arozathozatal 5.- A tisztikar és tanács lemondása. !. Esetleges indítványok tárgyalása, a melyek a tözgyülés határideje előtt írásban bejelentendők. Az uj tisztikar és a tanács megválasztása. Az FTC serleg sorsolása. Az FTC serlegért Úszó csapatok intézői január 9-én este 7 órakor z MLSz helyiségében ülést tartanak, a melyen ki- orsoliák a tavaszi mérkőzéseket P3CKFORD. ’Tbben a rovatban bármely hozzánk érkezett , otball kérdésben készséggel szolgálunk felvilá­gosítással.) •' Éljen E. T. 0. A győri Egyetértés egy nivóu áll a fővárosi TI. psrraöy Verető rsoj.aíaiva^ A/ Kl'C búonyati tekintélyes áoalaráityban győiríé lé a Győri Egyotéi-tést. " Rurnt^ld Jobu mint Lavór. A Stockholmban lefolyt angol-magyar válogatott mérkőzés ereraénye 7 : 0 volt. voriovics Andi ás. Lndapest. Nagybecskereken van football élet, a bajnokságért azonban nem játszanak. Az ottani lóc.íballsstíui neveivel nem szolgálhatunk. Női football. .-apai Kf t évvel ezelőtt Tolt alakulóban Szegeden, a Szegedi AC kebelében, de nem tudták megvalósítani a tervet. A foot bábjáték -zabályait megrendelheti a Népszava kiadó­hivatalában. (Vili.. ( onti-u.) Hercseg Sándor. Budapest A III. kér. —MTK 1: 0 ered­ménnyel végződött bajnoki mérkőzés (1911—12- óvi bajnok Ságért) a Millenárison foivt le. zFíC • Határozottságé.il senki sem állíthatja, hogy az CTv biztosan kiesik az I. osztályból, mert hisz hátra van még egy egész szezón, amelyben sok minden történhetik. AZ. FTC hat .térkrv > sínek pontos Idejét annak idején a napi­lapok közölni fogják. ■Egy Már. ista.* A Budapesti TK legjobb játékosa VVurm- bauer kapus, aki csaknem eléri az első klasszist. ■FTC. ista.' Nem felel meg a valóságnak az a hir, hosy az FTC ifjúsági játékosai kilépnek Egyesületilkböl cs nj klubot alakítanak. Az el*ő osztályban a három legjobb kapus Zsák Knapp és a legutolsó formája alapján Bihari. A kérdezett játékosok tényleg szerepelnek az r IC hiúsági csapatában. 33as-» Sebestyén III. jobb mint Szijjártó (Szombathelyi SpK.) ‘ K. A. Kiavárd t. A Kisvár,Iái FC-nak a Nagyváradi AC eBen tett óvása ügyében a szövetségben azt a felvilágosítást kap tűk, hogy a legrövidebb idő alatt elintézik. Ifj. Répássy György. Ha a MAKC-ban egy év óta nem szerepeit, a szí,vétség azonnal átigazolja a MAC részére; egyébként az átigazolási kérelmet minden évben december 15-ie kell a MLSz. nél benyújtani. ♦ B. János. Temesvár. Gnffaton (SzAK) jobb mint Oák" (Szegedi TK). Ha a -déli kerület válogatott csapatot állítana össze, abban kétségtelenül Szidon (Temesvári Kinizsi, játszana jobbösszekötőt. Potya és Kertész II. egyformán elsőrangú játékos. Steiner Brúnó. Temesvár. A Temesvári Kinizsi—83 FC Coriníbián-mérközést tavasszal bonyolítják le. A match napja és helye még nincs megállapítva. A Kolozsvári AC jobbszélső csatára jobb mint Wurfer (Temesvári Kinizsi). Stefiké. Szombathely. Tóth Zsiga a '38* FC volt ifjúsági kapusa annak idején az UTE serlegért játszó ifjúsági csapatok között a legjobb volt. Az első csapatban kötszer játszott: egvszer a, Hertha ellen Budapesten és egyszer Grácban a Grazer AC ellen. K. Gy. Szatmári A miniszteri rendelet kizárólag közép­iskolai tanulókra vonatkozik, kereskedelmi és szakiskolai tanulókra tehát nem. A bajnokságra csak akkor lehet be­nevezni, ha a szövetség arra felhívja az egyesületeket. A baj­noki év két részből áli: fen és tavaszi fordulóból. A MLSz. nek valamennyi tagegyesülete igényt tarthat a Máv. fél- áru vasúti jegvkedvezménvére. •Tempó falábú*. Sunderland Budapesten 2:1-re győzte Biackburn Roverst. Vértesi a BEAC kapusa Ginzery és Wutmbauer után a legjobb másodosztályú kapus. Szabó Miháiy. Ha a 33 FC-ba akar belépni, jelentkezzék felvételre a klub titkárságánál. (Erzsibethid kávéház. I. kér. Döbrcnteidér.) Osupka Elemér. Kassa. A II. és IV. osztályú bajnokság őszi fordulójának eredményét a karácsonyi számunkban közöltük. •Tempó fraói*. Schafíer jobb mint Naijy József. Az ÍTC— MTK eddigi találkozásának ereathényeit karácsonyi szá­munkban közöltük. FTC—Törekvés őszi bajnoki mérkőzése 3:2 aránvban végződött az FTC javára. Welra ’Eozsö. Zomfcer. Az őszi magyar—osztrák váló- gatott mérkőzésen Knapp volt a magyar csapat tartalék kapusa. Az MTK jubileumi évkönyvét 1 korona 60 fillérért megrendelheti Az Újság kiadóhivatalában. 8. A. Nagykanizsa. " Az angol .csapatok között jelenleg a Biackburn RoVfers, a Manpbester United és a Sunderiano vau a legjobb formában. A Ligában’ ezidőízorint a Biackburn Rowers vezet. CLSz, A dr. Hritfey cég . iipi kaoiiinya Wjrga Nándor. Régebben a BAK-bkú játszott. Jelenleg az FTC I.^ja, de annak színeiben aktív nem szerepel, (elenlegi formája alap­ján IX. osztályú csapatban is megáll.má a helyét. Ü2. L. Gaomkövesd. A Kiss Menyhért által összeállított játékszabályokat megrendelheti a Népszava kiadóhiva­talában. (Vili., Conti-u.) • UTE. kedvelő.* Nem láthatunk a jövőbe, igy tehát nem is mondhatjuk meg önnek, hogy kiesik-e az UTE az első osztályból vagy sem. Az UTL jelenleg négy pontjával és a legrosszabb goalaránvávab a bajnoki lista utolsó helyén áll, a tavaszi szezonban azonban még annyi pontot is szerezhet, hogy tol jut az ötödik, hatodik helyre. A siket reményével különösen akkor mehet neki a tavaszi forduló­nak, ha a csapat tagjai azzal a komolysággal és becsü­letes ambícióval fognak dolgozni, amely győzelemhez juttatta az UTE-et á Törekvés ellenében. Arra hiucsen döntvény, hogy ha az év végén a2 utolsó Helyen egyforma pohtszámmal és egyenlő goalaránvnyai két csapat végzett, melyik esik ki, illetve melyik játszik selejtezőt a ‘másod­osztályú bajnokság második helyezettjével. Véleményünk szerint a két.csapatnak egymással kellene megmérkőzni s a eyőztes lenne az utolsóelőtti, a legvőzött pedig az utolsó helyezett. Az UTE II. csapatának VVeiiler nevű kapusa elég ióképességü játékos ahhoz, hogy az őszi szezonban meglehetős gyengén szerepelt Kazárt helyettesíteni tudja. A tanács szeszélyességét tekintve nem lehetetlen, hogv a tavaszi szezónban visszakapja az. UTE pályaválasztási jogát. Az egyesületnek ez iránt benyújtandó kérvényét a Szövetség tanácsa fogja tárgyalni. A BAK—III. kér. T. és VE bajnoki mérkőzése erdménye 2; 2 volt. B. K. Piliacsaba. A legjobb balösszekötő Se.kiosser, aki egyszersmind a legjobb magyar goallövő is. »D. K. A. S. E.- Nagyvárad. Köszönjük szives aján­latát, de Nagyváradon már van tudósítónk, •83-as rajongó'. Piicz nevű játékos nem szerepelt a 83 FC-ban. Maksa nevű játékost sem ismerünk. • A. B. C.* Az utóbbi években a legkevesebb mérkőzést az FTC vesztette. A legjobb magyar kapus Zsák, a legjobb hátvéd Rumbold, a legjobb fedezet Bíró, a legjobb csatár Schlosser. Az első osztályú játékosé,k között Grosz József (BAK-ban balszélsö csatár) a legidősebb. Neuíeld Béla. A legjobb jobbszélső Veisz Ferenc. 'Kelten fogadnak'. Nagykíkinda. Az angol válogatott csapatban amatőrök és professzionisták vegyesen szere­pelnek. Weiner Oszkár, alsó e. Tóth, Bodnár és Kertfez II. között alig leltet a sorrendet megállapítani. Mindhármán egyenlő képességű, kitűnő játékosok. A kérdezett fedezet- játékosok között ez a sorrend : Bfurn—Vágó—Einwag. Ginzery jobb mint Dán:. A III. kér.—MAC bajnoki mér­kőzésen a III. kér. csapatában Guttrnann és Hünich I. Voltak a legjobbak. •K. M. liü olvasó.* Játékosók foglalkozásának közlésére nincs helyünk. Különösen, amikor egyszerre huszonkét játékosról van szó. B. Ilonka, Budapest. A legjobb magyar kapus Zsák Károly. Az első osztályú egyesületek II. csapatai közül az MTK II.-nek van a legjobb védelme. Konyhád. A Báeska SzAK kapusa jobb mint a Zornbon SpE kapusa. Roóz valamikor szerepelt a Terézvárosi TC-ban. • FTC rajongó1 Dombóvár, Sem foglalkozás, sem tömeges lakáscím közlésére nincs helyünk. Annak idején, amikor Lánc az MTK-ban szerepelt, nem volt Jobb. mint Schlosser. "I "ói ii 63 Bodnár egyforma képességű játékos. Markovira (Pécsi AC) fővárosi viszonylatban ’ jó másód-klasszisu játékos. *Kék-iekér» A II. osztályú csapatok között a KAOE-nek vau a legjobb fedezetsora. Utána a TTC, MAFC, ESC és BEAC következik. Hartmaun Károly. Szíveskedjék kérdéseit megismételni, mert levelében nem találtuk. •Kertész II. rajongói. A magyar és osztrák jobbössze- kötök között Márz (DFC) a legjobb. Pallós Jenő. A berlini Victoria címe: Ottó Colosser Berlin-Steglitz, Poschingerstrasse 6. A WAC klubhelyisé généit ríme : Wien, 1., Himrnelpiortgasse 38. Saígethy Pál és Iratéi Zoltán. Woodvardot jobb játékos­nak kell tartanunk Waldennél, amit az előbbinek a válo­gatott mérkőzéseken való gvakrabbi szereplése is támogat. Hogy az angol csatárok közt ki a legjobb játékos, azt bajos meghatározni, mert azt az eredményes játék, tech­nikai tudás, lövőképesség stb. szempontjából külon-külon keilene megítélni és erre a rendelkezésünkre álló szűk hely miatt nem vállalkozhatunk. Elégedjék meg annak a csatársornak a felsorolásával, amelv. legutóljára az ir válogatott csapat ellen a következő Összeállításban szere­pelt : Mordue, Buchon, Elliot, Smith és Wall. Természe­tesen az a csatársor tisztán angol nemzetiségű játéko sokból állt. Simpson skót, Meredit ir nemzetiségű. Sportlexikon. 26. Quarnero. Az igazi nagy tenger mellett, micsoda csipp* csöpp vis is az az Adria. És a piciny Adria part­jából is milyen kevés a magyar tengerpart. De bár­milyen kevés is, csak legalább igazán magyar volna, De, fájdalom, úszóink már tudják, hogy a magyar tengeipart mennyire nem magyar. Augusztus vége felé barna bőrű úszó fiaink programmszerü pontossággal szoktak megjelenni a Quarnero sziklás partján. Először Abazziát keresik fel. a hol már évek óta majdnem minden dijat ők zsebelnek be. Valamikor régen híresek voltak az abazziai tiszteletdijak. Valóságos kincstár volt az a bécsi kirakat, a melyben előzőleg kiállították. Az osztrák úszók már jó előre testvériesen meg­osztoztak fölöttük. De egyszer a jó Scheff Ottót váratlanul elrakta valami Las-Torres nevű pesti junior. Öröm volt nézni, hogy vándorolt tüstént az Sportembereknek és sporf­ketjweléknek a segsseö-a újévi ajándék Kéhatoty iőxsef spmmomitm (Imii könyve. A kőiéi művészi ki Aliilása szenzációt kaitaka* rácsonyi könyvpiacon! Ara 1 korona 59 filcér. Kapható a „SPORTH!RLAP“ kiadóhivatalában. Budapest, IV., Sarkantyus-utca 3. szám. Postán I K 85 fillér előlegei beküldése mellett küldjük. elsőnek szánt emeletes pokál a második helyre ús hogyan nyomtak Las-Torres kezébe egv mellény­zsebbe való pléhbögrét. A könnyei se fértek volna el benne, a miket eisirt, a mikor latta, hogy cipeli a legyőzött Scheíf Ottó a kincset érő második dijat. Abazzia után Cirkvenica, vagy Fiume szokott következni. Oh, ti áportegyletbeli pénztárosok, ide gyér tél­lé egysze- és nézzétek végig az úszók egy ebéd-- jét. Tudom, nem fogtok zsörtölődni toabé magas utiköltségszámláik miatt. Fgvszer Fiumében a tré­ning után, jó étvággyal ebédhez ültünk. A levest már megettük, a süitrendelésnél tartottunk. Zachár Imre bilsztéket kért. De még nrelőtt a pincér el­rohant volna, megpillant egy épp akkor arra vitt bifsztékadagot, a mely szokatlanul kicsiny volt. — Hallja, pincér — szól Zachár —• az én bifsztékem is ilyen kicsinv lesz? — Igenis kérem, itt ez a rendes porció. — Tudia mit, akkor hozzon nekem öt adagot, A pincér meghököl. — Nem tudom, kérem, van-e még annyi. Mijjd járt megkérdezem. Elment a konyhába és visszatérve, örömmel je­lentette, hogy meg lesz az öt adag. — Hát azonkívül mennyi van még? — kérdé Barönyi. — Héj darab van még összesen. — Azt a hetet én rendelem meg. így fogyasztották el a bifsztéickészletet Zachár és Baronvi egyedül. A többi kénytelen volt két- három bécsiszelettel megelégedni. Az első cirkvenicai verseny előtti éjjel egy kis baleset történt a bécsi Ródlerrel. Mikor bele akart feküdni az ágyába, rémülten konstatálta, hogy ott már alszik valaki. A „Nap“ sportrovatvezetője volt a kakukfiók. Ródlcr busán elindult lakást keresni, de a főszezon közepe lévén, nem volt sehol egy üres szoba. Végre mentőötlete támadt. Elment a rendőrségre s arra kérte a rendőrparancsnokof, hogy az éjjelre tartóztassa le. De a rendőr nem állt kötélnek. Cirkvenicán csak a magyart csukják be ok nélkül. Maga a verseny lázas izgalmat okozott a jó hor- vát publikumnak. A távuszás résztvevői közt volt egy horvát is, a kinek sikerült heves küzdelem után a negyedik helyre szorítani — Vaszarics Tu­sit. Ezt a kiváló hőstettet a horvát himnusz el- éneklésével ünnepelték meg. A 400 méteres bajnokságban is indult egy hor- yát De csak úszónadrág volt rajta, már pedig a MUSz-szabálvok teljes dresszt kivánnak s ezért egy kis trikóinget huzattal- rá. Mikor aztan lemaradt — Las-Torres mögött, elkezdett káromkodni, hogy a magvarok csalnak, őt nehéz t ikóban uszatják, mig Las-Torres könnyű selymet viselt. így persze könnyű nyerni. A közönség zajongva állt - párt­jára. Ekkor Las-Torres azt az ajánlatot tette neki, hojgr ússzék vele egy meccset meztelenül, ő maga hajlandó teljesen felöltözve, cipőstől, Kabátostól a starthoz állni. ^ De a horvát ebbe nem ment bele, a minek k|^ vetkeztében továbbra is úgy szerepelt CirkvcnicánjB mint egy magyar golgotára vonszolt vértanú. ^-dly. jk. I SportalüualitásoK. Woyai Hauymoznó 1 I pomzzor uj premiert és a leggazdagabb műsort bemutató Klubtagok százaiékkadvezményben részesülnek. «*( |

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents