Sporthirlap, 1922. január-június (13. évfolyam, 1-54. szám)

1922-01-02 / 1. szám

I. szám SPOR THJRIAP \ KAC 1909—1921. A Kispesti Atlétikai Club keletke­zése, karrierje, bajnoki és nemzet­közi sikerei. 1 iétíőn este összeülnek a KAC bírái, hogy Ítéletet mondjanak a professzio­nalizmus bűnében talált KAC felett. A KAC esete óriási érdeklődést keltett mindenfelé, Magyarországon kívül is. Az MTK csapatát nem azzal fogadták Nürnbergben, amikor leszállóit a vo­natról, hogy „hogyan utazott, vagy „teljes e a csapatmint mindig, ha valahová vendégcsapat jött, hanem azzal, hogy „mi újság a Kispest ügyé­ben?". Bizonyára érdekelni fogja ezek után a sportközönséget, ha most a KAC szerényen induló, majd magasba szök­kent és végül botrányba merült pálya­futását ismertetjük. A KAC története tipikus újkori kis­egyesületi történet. 1909-ben alakult meg, amikor Bede István tanár indít­ványára az elég sikeresen működő ifjúsági Kispesti Sport Clubot tagjai föloszlatták és teljes átszervezés után uj egyesületet alakítottak belőle Kis­pesti Atlétikai Club néven. Az uj egyesület vefletőségébe a következőket választották meg: Dr. Varga Bálint, Bede István, Balogh József, Boldog Nándor, Tárnok Ferenc, Valter József, Borza János és Zilahy Kiss Ernő. A csapatban játszottak : Knob József, Balzer Rudolf és Józseí, Tárnok Fe­renc, Tetlák Gyula, Schvartz Izidor, Stalmach Sándor és Gyula, Gaubek Rezső, Branstedter István, Steinhau- zer Vilmos és Taiglszer Lajos. Az MI,Sz még ugyanabban az évben felvette tagjai közé a KAC-ot és a bemutató mérkőzések lejátszása után a pestvidéki kerületbe osztotta be. 1.910-ben uj tisztikart választottak, amelyben Krausz Jenő alelnök, Hart- mann Simon pénztáros, Maver Béla pedig mint ellenőr szerepeltek. A szövetség a klub csapatát ebben az évben a fővárosi negyedik osztályba sorozta. Ez év novemberében válasz­tottak meg Csimár Károly épitészt elnökké, aki ez alkalommal az egye­sület céljaira 1000 koronát adomá­nyozott. 1911. szeptemberében a KAC-ot, az uj osztályozás alapján, a harmadik osztályba sorozták és az 1911—12-es futballévben a nyolcadik helyen vég­zett. Az 1912—13. futballévben megnyerte a csapat a harmadosztályú bajnoksá­got, a következő összeállításban. Novak—Jurcsó II.; Kolarik—Kiüti, Kiacs, Jurcso I.—Boldog, Schiller II., Ortner, Hlabarek, Papok. 1912. áprilisában játszotta le a klub első nemzetközi mérkőzését Brünnben, amelyet 2:1 aranyban meg is nyert. 1913- ban a község által adományo­zott telken felépítették a Sárkány-utcai pályát. A költségek javarészét Pola- csek Ferenc szállodás és Herbacsck Bertalan fakercskedö fedezték. Az 1913—14. futballévben a KAC a pestkörnyéki serlegmérkózéseken vett részt, ahol az Erzsébcüalvai TC mö­gött 1 ponttal lett második. 1914— 15-ben már az Auguszta-ser- legért küzd a KAC, amelynek első- osztályú szereplése innen datálódik. A díjban a FTC, BTC és a III. kér. után negyedik lett, megelőzve több elsöosztályu csapatot. A mozgósításkor a klub teljes első csapatát elvesztette, csak Krausz Jenő akkori futbailintézö emberfölötti mun­kája tudta megakadályozni a csapat szétzüllését. Az 1915-16, 1916—17, 1917—18-as hadibajnokságban a klub változatos eredményeket ért cl. (1915 tavaszán 11., 1915 őszén 4., 1916—17-ben 11., 1917—18-ban 11. lett). 1919-ben Mayer Béla lett a futball­intéző. Az 1919—20. futballévben a KAC ! szenzációs startot vett: az első két mérkőzést megnyerte. Nyolcadik ellen- tele az MTK volt, a melytől remek küzdelem után vereséget szenvedett (5:2). A csapat sikeresen szerepelt továbbra is és végeredményben az IERHBER0 ESS Budapest, VII., Rákéczi-ut 60. s z. MTK mögött a második helyet fog­I lalta el, több ponttal megelőzve a i harmadik FTC-t. 1920. év pünkösdjén a csapat túrára ment s mérkőzött: Szombathelyen a SzAK, Becsben a Rudolfshügel, Stutt­gartban a Kickers, Mannheimban a Rasenspicler, Würzburgban a Kickers ellen, valamennyi ellenfelét fölényesen legyőzve. 1920—21-ben a csapat sokat veszített formájából, amit a játékos kiválások, (Jeszmás a proficsapatban szerepelt) és a játékosok valamint a vezetők egymás elleni ásbálódása okoztak. A csapat a bajnokságban csak a nyolca­dik helyen végzett. 1921 husvétján a klub ismét kül­földi túrán volt: Kölnben, München- Gladbachban, Aachenben cs Düssel­dorfban veretlenül szerepelt. (Ekkor játszott a felfüggesztett Jeszmás.) A nyáron Lengyelországban járt a csapat: Krakkóban, I.embergben, Bie- litzben és Kassán játszottak, ismét elismerést szerezve a magyar futball- sportnak. íme, dióhéjban a KAC története. Sok év, sok ember munkája az a 9zép siker, amit e sorokból kiolvas­hatunk. Most elérte a klubot a végzete, — ha ugyan a KAC sorsa nem lesz egy általános tisztulási folyamatnak, az amatörizmus és a professzionaliz­mus kettéválásának a megindítója. Az MTK németországi sikere. A fiirthi és nürnbergi mérkőzés részletei. Mandl utazási kalandja. — Egy német játékos jubileuma. — Nürnbergben Guttmann is játszott. — Ajándék az MTK-nak. — Erős kritika Rossi b íróról Az MTK idáig már ki is heverte karácsonyi németországi szereplésének fáradalmait, a mérkőzések különböző mozzanatai azonban még élénken ér­deklik a közönséget, annál is inkább, mert a két meccsről csak hiányos és részben hibás információkhoz jutott. Mi is csak átsuhanunk a fürtlii cs nürn­bergi mérkőzés eseményein, kiragad­ván a legmarkánsabb momentumokat, amelyekből azonban összeállítható a két nevezetes mérkőzésnek tartalma, külső képe és hatása egyaránt, íme a mozaikszeru részletek: (Mandl utazási kalandja.) A csapat jó kedvben utazott a határ felé, nem is gondolva a reá várakozó meglepetésre. Nagykanizsa állomáson hirtelen megjelent az MTK csoportjá­ban egy rendörfogalmazó és a csapat­nak és kísérőinek az útleveleit kérte. Alapos vizsgálat után Mandl Gyulát és Fodor Henriket a rendőrtisztviselő felszólította, hogy kövessék öt. A rendőrségre vezette Mandlt és Fodort s ott kijelentette, hogy letartóztatja őket, mert M_mai idegen útlevéllel utazik. Fo­dor dr. hiába magyarázta, hogy Mandl- nak, Szegeden katonáskodván, nem volt elegendő ideje útlevelének a.meg­szerzésére s nehogy útlevél nélkül indul­jon el, vett igénvbe más névre szóló út­levelet,a rendőrség közege nem tágított A vonat közben tovább robogott s a csapat a legkínosabb bizonytalanság­ban maradt Mandl és Fodor dr. sorsa felől. Később azután jobb belátásra tért a nagykanizsai rendőrség és Antal Jenőnek, az ottani Vasutas SC-al elnö­kének, Krcdky dr. főjegyzőnek és Bogén- rieder gyógyszertárosnak a kezessége mellett elbocsátották Manóit és Fodort, akik az éjjelt szállóban töltötték, majd irá-nap délben csapatuk után utaztak a közben Nagykanizsára érkezett UTE- yal. Mandlt a kanizsai vajtermelő­szövetkezet Schneider nevű titkára fájdalomdij gyanánt két kilogramm vajjal ajándékozta meg, Fodor dr. viszont a vajból egy kilogrammot át­engedett az GTE játékosainak. Mandlt és Fodort a kínos kalandba egv Budapestről jött feljelentés sodorta, de hogy kinek állón érdeké­ben a kellemetlenkedés, titok maradt, mert a nagykanizsai hatóság meg­őrizte a köteles diszkréciót. (Az első mérkőzés.) A: MTK Nürnbergben szállott meg és onnan ment át vasárnap Fiirt hbe villamoson és kocsin. A fürthi pálya gyönyörű diszben fogadta a vendége­ket. A pályát kibővítették és stadion- szerűm kiépítették, lépcsőzetes néző- h 'lyekkel övezve körül. A mérkőzésre hben a fölállításban állott ki az MTK : Kropncsek—Fcldmann, Mandl—Ker­tész, Nyúl, Vágó—Opata, Rakitovszky, Orth, Molnár, Schlosszer. A védelem és a fedezetsor az első perctől kezdve kitünően funkcionált, a támadásban azonban hamarosan jelentkezett az akcióképtelcnség. Ennek az oka pedig főképpen abban jelentkezett, hogy a gyenge fizikumú Rakitovszky- nál megakadt minden kombi­náció és megtört minden támadás. Közb:n történt, hogy Seidercr és Mandl úgy­szólván egyszerre rúgtak a labdába, amely rekuzéval a hálóba perdült’ miután a meglepett Kropacsek nem is próbálhatta védeni. Hiábavalónak bizonyult ezután az MTK minden igyekezete, hiába változtatták meg a második félidőben a csatársor felállítását (Rakitovszky, Molnár, Orth, Schlosser, Opata), nem sike­rült eredményre jutni. A két hátvéd elszántan dolgozott, de mindez nem használt volna, ha Lohrmannak nincsen oly kitűnő napja. A kiváló német kapus a mérkő­zés napján tartotta esküvejét egy szépséges bécsi leánnyal s elképzelhető uhát.hogyezés a pályán aratott nagy siker Lohrmanut Német­ország legboldogabb fiává avatta ezen a napon. A meccs tehát lary elveszett, a dicsőség mégis az MTK-é volt, a közönség forró ünneplése legalább ezt illusztrálta. A -mérkőzés után a Fürth klubhelyiségében bankét volt, amelyen az. MTK játékosait finom nürnbergi süteménnyel és jófajta likőrrel is meg­ajándékozták. A lakoma keretében ünnepelte meg Fürtb Welíhöfer hátvéd­nek tízéves jubileumát és 500- dik mérkőzését. Az MTK plakettel, a klub arany óralánccal, a Fürth egy régi vezetője pedig ezüst cigaretta szopókával lepte meg a jubiláló játékost. A vacso­rán megjelent a Délnémet szövetség el­nöke, valamint B nseman, a stuttgarti Klcker szerkesztője is. Az MTK már 9 órakor hazatért szállására, hogy pi­henten mehessen a következő napon a nagy küzdelembe. (A nürnbergi győzelem.) Az FC Nürnberg ellen csak annyiban változtatott az MTK összeállitásán, hogy Rakitovszky helyére Uszkay ke­rült, a középfedezet helyét pedig a Bécsben csatlakozott Guttmann töltötte be Nyui helyett. A meccs a legjobb auspicittmok között indult. Igazi MTK stílus. Lapos passz játék,' pompás kombinációk. A kö­zönség nem győzte az elismerő tapsot. A folytonos támadások meg is hozták az eredményt s a 25. percben Orth Opata lapos beadásából védhetetlen gólt lőtt A második félidőben a kiegyenlítő gólig fölényben volt az MTK, de a mi­kor Traee megszerezte a kiegyen­lítő gólt, fáradtan visszaesett. Ekkor vagy 15 percen át Nürnberg ostromolta az MTK kapuját, de Kropacsek elemében voit: minden labdát Diztosan fogott. A közönség szüntelenül ünnepelte. A veszély elmúltával ismét lábra kapott az MTK és egy áttörés alkalmával Usz­kay átadta a labdát a balszélre, Opata a középre küldte vissza és Molnár ügyes góllal megsze­rezte a győzelmet. A befejezés előtt 8 perccel egy magas labdára ráfutott Orth és véletlenül áll­kapcson rúgta a magas labdára kifutó Stuhlfaut kapust, aki fájdalmai miatt kiáltott, Orthot pedig a biró kiállította. Rossi biró egyébként is a magyarok terhére fejtette ki működését, ami az °bjektiv közönségnek sem tetszett. A nürnbergi mérkőzésen Kertész II. tün­tette ki magát éppen úgy, mint Mandl a fiirthi meccsen. A mérkőzést este a nürnbergiek klub­házában vacsora követte. Az IFC Nürn- berget ezüst serleget nyújtott át az MTK-nak ezüst tálcán. Benscmann stuttgarti szerkesztő pedig majolika- vázával ajándékozta meg a vendég­egyesületet. Á lakomán sző esett Rossi stuttgarti bíróról is, akiről Fodor Henrik dr. fel­szólalásában Rossi jelenlétében kije­lentette, hogy rosszakaraíuan vezette a mérkő­zést, Bensemann szerkesztő sem szépítette a dolgot, kifogásolta Orth ok nélkül történt kiállítását, valamint a szemére Iobbantotta Rossinak azt is, hogy nem vetett gátat a durva, rámenő játéknak. A vacsora után az MTK nürn­bergi szállásán külön lakoma kere­tében pezsgővel szentelte feji a serle­get. A mérkőzés alkalmából ellátoga­tott Nümbergbe Biró Gyula, Kürsch- ner Dóri, Schaffer, SzalaiPál, valamint Kern volt német futóbajnok is. A visz- szautazás kellemes volt s a magyar ha­táron a hatóság nagy előzékenvséggcl fogadta a visszatérő magyar futbal­listákat. Az RTK uj elnöke Rock Ede épí­tési vállalkozó lett. Rock Ede régi sportember. Mint az MTK atlétája 15 évvel ezelőtt megnyerte Magyarország lávolugróbajnokságái. Azóta teljesen visszavonult az aktív szerepléstől és minden idejét virágzó vállalatának szentelte. Példás sportszer etetőre és áldozatkészségére vall, hogy az RTK-pályát kerítéssel látta el és a közel jövőben épülő trióján építési költségeinek jórészét is magára vál­lalta. A bajnokság tavaszi fordulójának sorsolása. Az első osztály sorsolása nem január hó 10-én — mint csü­törtöki számunkban közöltük, — ha­nem január 3-án, kedden este fél 7 órakor lesz az MLSz-ben. Az épülő londoni óriás pályáról. A Sporthirlap részletesen ismertette már annak a nagyméretű londoni futball és aüetikai versenycélokat szol­gáló pályának a tervét, ' ahol ezentúl az English Cup döntőjét fogják lebo­nyolítani. Pótlólag tervbe vették egy külön lris tribün építését is a királyi család részére, amelyet a legnagyobb fényűzéssel fognak berendezni. Ezt a tribünt egy külön erre a célra épí­tendő alaguton keresztül lehet csak elérni. Felépítése után a pályát egy részvénytársaság fogja átvenni, amely legelsőrangu proficsapatot fog létre­hozni. A mérkőzésekből és a pálya bérbeadásából befolyó iövedelmmél akarjak a pályaépítés költségeit amor­tizálni. Ne fizessen dupla árakat semmi, féle hangszerért, vagy beszélőgépért, mert hiszen sokszor a felét sem éri i rossz portéka az érte fizetett pénznek: Vásároljon tehát csakis a legelső for­rásnál: STERNBERG királyi udvari hangszergyár. Zenepalotájában (Rá- kóczi-ut 60.) ahol a jótállásban töké­letes megnyugvást talál. A Rapid Spanyolországban. A bécsi Rapid tárgyalásokat folytat Barceloná­val több, Spanyolországban lejátszandó mérkőzés ügyében. A mérkőzések ideje január végére van tervezve. Vissza- utaztában a Rapid február 5-én Luzern- ben fog mérkőzni a luzerni csapatok legjobb játékosaiból összeállított kom­binált csapattal. A Középiskolai Atlétikai Club kép­viselője az MLSz-ben. A Budapesti Középiskolai Atlétikai Club elnöksége Tóth István tanárt, a III. kér. TVE futballigazgatóját bízta meg az MLSz- szel való mindennemű megállapodás létesítésével. Tóth tanár az összekötő- tiszt szerepében csak hasznára lehet ugy a diákságnál:, mint az MLSz-nek. Jogászok! Előkészítés és jegyzetbérlet az összes jogi vizsgákra, ügyvédi éa bírói viss fára és a közgazdaségi tndomány- Te.'efos ; egyetem minden faknltására. József 105-90 Tanácskozás, otínutatás ingyen, KATONA AtTTUrt dr. jogi szeminárlona Budapest, IX., Réday-u. 4L a. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents