Sporthirlap, 1923. július-december (14. évfolyam, 55-119. szám)

1923-07-05 / 55. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Dalmady Győző­utca 3. sz. — Telefon 9—08. Megjelenik minden hétfőn és csütörtökön reggel ELŐFIZETÉS : Magyarországon 1 , óVro iúOO korona, Ausztriában 1/1 évre 40.000 oszti ák korona, Csehszlovákiában V* övre í5 cseh korona, Romániában 1/4 évre 150 lei, Német­országban V* évre 50.000 márka, Amerikában .*/* évre ll/s dollár. EGYES SZÁM AllA: Ausztriában 2000 osztrák korona, Csehszlovákiában 1 cseh korona, Romániában 5 lei, Németországán 3000 márka, Amerikában 7 cent. Hirdetések felvétetnek a kiadó, hivatalban IV., Dalmady Győző- utca 3. szám, valamint az összes bel- és külföldi hirdető-irodákban GÖTEBORG. Csak Gáspár Jenő győzött! Gerö Houbennefl és Cárrá! hármas holtversenyt futott, de Houbent jelentették ki elsőnek- A második helyért vívott küzdelemben Carr megverte. — Csejtey és Kurunczv negye­dik lett a diszkoszdobásban, illetőiéi 40© méteren. — Haluska egy centiméterrel 1636 cm.) esett ki a távolugró­döntőből. Wide 3 p. 57 mp.-es szenzációs ideje 1500 méteren. - Hiittyma 48 m. 95 cm.-rel nyerte a diszhoszdobást. — 400 méteren Vilén győzött 49 mp. alatt. Bródy Sándor eredeti tudósítása a magyar atléták megérkezéséről, a verseny előtti napokról, a megnyitó ünnepségektől és az első nap vetsenyeirőL Néhány versenyszám kivételével im­már előttünk fekszenek a göteborgi Olimpiász atlletikai eredményfi. Bródy Sándornak eredeti táviratai foglalják koszorúba a göteborgi rezultátúmokat s mi a csalódás keserű érzéseivel dol­gozzuk föl a távirátok szövegét, hogy a közönség elé tárjuk. * A magyar atlétika szine-virága jelent meg Göteborgba'n s éppen az utolsó időkben olyan eredményeket értek el reprezentánsaink, amelyekből dicsősé­ges szereplésre lehetett számítanunk. Győzelmeket vártunk 1 Bíztunk Ger,öben, Kurunczvban, reményteljes várakozás­sal tekintettünk Haluska szereplése elé s nagyra tartottuk legjobb súly atlétánk­nak, Csejtey Lajosnak sánszáit is. De rózsaszínű álmaink nem váltak Valóra. Egyedül Gáspár Jenő vitte győze­lemre Magyarország színeit a ma­gasugrásban, mig a többit vereség érte s még csqpáti Sonifai ért el közülük tisztességes ered­ményt a 400 méteres gátfutásban. De ném szabad sokáig megállanunk a kudarc fényénél. Sportemberek va­gyunk s az érzelmi momentumokat ná­lunk háttérbe kell szorítani az eredmé­nyeknek. Nős, a göteborgi eredmények minden sportember bámulatára érdemesek. Nem is tudjuk, kinek kel! nagyobb el­1 ismeréssel adózni. A svéd Widenek, aki 3 p. 57 mp.-es brilliánsiriő alatt nyerte meg az 1500 métert, avagy a finn Hiittymának, aki 46 ni. 95 cm.-el nyerte még a diszkoszdobást. Két olyan ered­mény ez, amelyet büszkeséggel jegyez­het föl magának az a két nemzet, amely olyan tehetségeket adott a világnak, mint aminő Wide és Hiittyma. A göteborgi atlétikai versenyeket egyébként is a svédek és a finnek dominálták, eTőrevetvén árnyékát annak a kolosz- szális küzdelemnek, amelyet a párisi olimpiászon Amerikának kell majd megvívnia a világ hegemóniáért. A finn atlétika nagyságát hirdette i Hiittyma győzelme mellett Rastas, a | 10 kilométeres futásnak a győztese, Tunlos fényes kettős győzelme a távol- ugrásban és a hármasugrásban, Viteti győzelme a 400 méteres gát és a 400 ' méteres síkfutásban. Valószínű, hogy ezekkel a győzelmekkel nem merült még ki a finn sikereknek göteborgi szériese, hiszen hátra van még néhány szám (pld. gerelydobás, maratoni fu­tás), amelyekben a finnek újabb győ- | zclmeket szerezhetnek még. Velünk együtt a háttérbe szorult Göteborgban Németország is, amely pedig Houben mellett föltétlenül i Számított Pelzernek és kiváló disz- koszdobójának. Steinbrennernek a győ­zelmére. | | De a nagy német birodalomnak is ; be kellett érnie egy győzelemmel, amelyet Houben szerzett meg a ré­szére. Houben győzelme is csak a sta­tisztika részére jelent teljes sikert, niert mint táviratunkból kitűnik, a 100 méteres döntő hármas holt­versennyel végződött, egyenlően 11 mp-et mértek Houbennek, Ge- rőnek és Carrnak, de a zsűri mégis Houbent deklarálta győztesnek, Gerő és Carr között pedig uj ver­senyt rendelt el a második hely eldöntéséért. : Éhben a meccsben azután a legyöngült I Gerő megadta magát a sorsnak s Carr ■ mögött futott be a célba. Németország részére nincsen mentő 1 magyarázat. Egyenlő fegyverekkel megküzdőit konkurenciában alul ma­radt. Pelzer nem győzhette le a feno­menális Widet, Steinbrennérnél jobb- ! nak bizonyult Hiittyma s ebbe bele kellett nyugodni fenntartás nélkül. A mi atlétáink szereplésébe azonban beleszólt a magyar könnyelműség, ami ezúttal abban jelentkezett, hogy versenyzőinket a göteborgi olim- { piász előtt halálra fárasztották Parissal, Creefelddel, Berlinnel és Kopenhágával. Vétkes hibáknak bizonyultak ezek az excursiók Göteborg élőit, hiszen at­létáink Göteborgban jóval kevesebbet nyújtottak, mint amennyit itthon is produkáltak. Amerika az olimpiász előtt egy egész esztendőn át tilalmat adott ki külföldi szereplésekre, mi, ostoba magyarok, ezzel szemben agyon versenyeztetjük atlétáinkat közvetle­nül a göteborgi olimpiász előtt. Vájjon kit lehet meggyőzni az ellen­kezőjéről, hogy Gerő friss kondícióban, pihenten nem nyerte volna-e meg a 100 méteres futást, avagy Kurunczy nem tudott volna-e bejutni a 200 mé­teres futás döntőjébe s esetleg nem szorította volna-e meg Vilértl 400 mé­teren. Nem is szólva a törékeny Ha- tüskéről, akiről tudva van, hogy a ko- penhágai versenyzés (magasugrás és stafé.á) egészen letörte.- Megviselték áí különböző versenyek Somfait is, aki erejének tpljes birtokában kétségtelenül megnyerte volna a 400 méteres gát-, futást. A göteborgi kudarc azonban mintha még nem töltötte volna csordultig a poharat. Versenyzőink Göteborgból újabb kirándulásra indulnak. Három csoportra szakadnak,s az egyik Berlin­ben, a másik Boras svéd városkában, a harmadik pedig Kopenhágában keres írt a vereségeknek fájó sebére. A KAOE ugyan táviratban letiltotta Gerö és Ku­runczy berlini startját, de kérdés, lesz-e foganatja ennek a józan intézkedésnek; s nem jár-e úgy a KAOE is, mint Pajor, dr., aki Holiis Gábor tréner kérésére táviratban utasította Hatusfcát, hog\> ne álljon Kopenhágában starthoz. Haluska erre tudvalévőén nemcsak a távolug­rásban vett részt, hanem a magasugrás­ban és a stafétában is. A göteborgi olimpiász eredményéről idáig érkezett távirataink alapján a következőkben adunk számot: ELSŐ NAP. 100 méter. Előfutamok. I. 1. Halme (finn) 11.2 mp, 2. Sörensen (dán). 3. W, Thumm ; (német). 11. 1. Carr (ausztráliai) 10.9 mp. 2. Dalén (svéd). 3. Frederiksen (horvég). III. 1. Lind- quist (svéd) 11 mp. 2. Paaske (norvég) 11.2 mp. 3. Brock (dán) 11.2 mp. IV. 1. Gerő (magyar) 11.1 mp. 2. Steuersen (norvég) 11.2 mp. 3. Lindvall (svéd) 11.3 mp. Gerö elegánsan jut s köny- nyen győz. V. Houben (német) 11.5 mp. 2. Hutton (ausztráliai). VI. 1. Harö(finn) 10.9 mp. 2. Broos (holland) 11 mp. 3. Söhngen (német) 11.2 mp. VII. 1. Imbach (svájci) 11 mp. 2. Friedrich (német). 3. Drisin (finn). ^Középfutamok. L 1. Carr 10.8 mp, 2. Houben 10,9 mp. 3. Harö 11 mp. 4. Dalén 11 mp. IL 1. Gerö 10.8 mp. 2. lmbách 10.8 mp.- Lindquist rosszul startolván, feladta a küzdelmet. Gerő és- Imbach végig gigászi küzdelmet vívtak, amely centiméterekkel dőlt el. Gerő ja­vára. III. 1. Fr edrch 11 mp. 2. Broos, MESTRE & BlATGE RT. Budapest, VI. kér., Liszt Ferenc-tér 5. sr, TELEFON 313-05. Mindennemű sportcikkek: ATLÉTIKA, FUTBALL, LAWN-TENNIS,BOX-stb. Csütörtöki kiadéÜf R Ara 100 korona. 55. síim. Budapest, 1923 julius 5. ________________________XIV. évfolyam. / ^ f c^lall^ozó újság, I 4/

Next

/
Thumbnails
Contents