Sporthirlap, 1924. július (15. évfolyam, 101-127. szám)

1924-07-01 / 101. szám

Kedd. Ára 2000 korona 10!. szám. Budapest, (924. julius 1. XV. évfolyam. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST IV., DALMADY GYÖZÖ-UTCA 3. SZ. TELEFON 9-08. MEGJELENIK szerda és péntek kivételével MINDEN NBP ELŐFIZETÉS NEGYEDÉVRE, HETENKÉNT ÖT SZAMRA: Magyarországon 120,000 korom, Ausztriában 120,000 osztr. korona, Csehszlovákiában 70 cseb kor., Romániában 420 lel. Franciaországban 00 frank, Jugoszláviában 180 dinár, ______Olaszországban 45 líra, Németországban 2 dollár, Amerikában 2 dollár. EG YES SZÁM ARA Hétfőn Más napon Magyarországon 8000 magy. K 2C00 magy. K Ausztriában 3000 osztr. K 2000 osztr. K Jugoszláviában 5 dinár 4 dinár Csehszlovákiában 1-5 cseh korona, Romániában 6 lei, Franciaországban 1 frank, Németország­ban 5 cent, Amerikában 5 cent Magyarország tőrcsapata harmadik az olimpiai bajnokságban. A magyar lobogó is felkerült a győzelmi árbócra. — Olaszország csapatál diszkvalifikálták (??. — fi döntőben Belgiumtól elkeseredett küzdelem utón 9: 7 arányban kaptunk ki. — Franciaország 14:2 arányban győzött ellenünk a döntőben is. — 1. Franciaország. 2. Belgium. 3. Magyarország. Héífőn vívták le az olimpiai tőr­csapatversenyek döntőjét. A vég­küzdelmek rendkivül hevesek vol­tak s bővelkedtek a drámai jelene­tekben. Délelőtt először Magyarország \ Belgium csapatával állott szemben. A hosszú ideig tartó és rendkivül Idegölő küzdelem után — amely a legutolsó percekig kétséges volt — végül is Belgium csa­pata győzött 9 : 7 arányban. , Ebben a mérkőzésben is a ma­gyarok nagyszerűen dolgoztak és elkeseredett harcot vívtak minden egyes tussért. Különösen Bérli és Tersztyánszky vívtak remekül és egyes akciójuk nyomán sokszor 'hangzott fel a közönség osztatlan tapsa. A mérkőzés közepéig együtt ha­ladt a két csapat. A harmadik for­dulóban egy pont előnyt szerez Belgium* amit a negyedik forduló­ban a pompás finis ellenére nem tud behozni Magyarország és igy 9 : 7 arányban Belgium lett a győztes. Ennek alapján mindenki holt­biztosra vette, hogy a magyar csa­patnak meg kell elégedni^ a döntő negyedik helyével, amikor egy olyan esemény következett, amely­re senki sem számított s amely az utolsó pillanatban biztosította Magyarországnak a harmadik he­lyet. Olaszország csapatát ugyanis dlszkvalifikálták. Midőn ezeket a sorokat Írjuk, még csak egy szűkszavú távirat áll rendelkezésünkre, amely csak a tényt konstatálja s egyúttal meg­állapítja a döntő sorrendjét, mint befejezett tényt. A diszkvalifikálásnak csak két magyarázata lehet. Vagy profesz- szionalizmus miatt történt meg a vád, vagy pedig az olasz—francia döntő mérkőzés alatt olyan bot­rány támadt, amely az olaszok diszkvalifikál ását vonta maga után. Bármi volt is az oka az olaszok kiesésének, egyet ténynek kell el­fogadnunk és ez pedig az, hogy Magyarország tőrcsapata az olimpiai döntőben a harmadik helyre került s nyomában felrepült a magyar zászló az olimpiai győzelmi ár­bocra. (Lapzárta után érkezett s legújabb híreink között található táviratunk közli, hogy Olaszország a franciák elleni mérkőzés közben visszalépett.) A győzelmet tehát Franciaország ragadta magához, miután a döntő­ben még a magyar csapatot 14 : 2 arányban legyőzte. A döntő mérkőzéseknek a nap­járól a következő távirataink szá­molnak be bő részletességgel: A francia lapok nagy­szerűen írnak rólunk. Páris, junius 30. A mai tőrdöntőben először Ma­gyarország kerül össze Belgium­mal ; utánunk Franciaország mér­kőzik Olaszországgal. A francia la­pok hasábokat szánnak »a tőrvivő­verseny meglepetésének)), Magyar- ország meglepetésszerü szereplésé­nek és elragadtatással írnak a- mieink pompás vívásáról. Megem­lítik, hogy míg eddig Magyarorszá­got csak mint felülmúlhatatlan kardvivónemzetet ismerték, most mint tőrvivók is megszereztük az egész világ becsülését. A döntő befutóját Franciaország, Olaszor­szág, Belgium, Magyarország sor­rendben tippelik, mert ezt a három ősi tőrvivó-nemzetet még ma is Magyarország elé helyezik s nagy­szerű eredménynek tekintik már részünkre azt is, hogy e három után magunkat helyeztük. Király. Minimális vereségünk Belgiumtól. Paris, junius 30. Belgium ellen óriási küzdelem és hősies ellenállás után 9 : 7 arány­ban elvesztettük mérkőzésünket. A küzdelem az utolsó asszóig két­séges volt s csakis vivőink fáradt­sága s a Borii László ezredes csapat- kapitányunk ellen az argentínaiak által beadott óvás miatt keletkezett izgalmak okozták, hogy a mérkőzést nem nyertük meg. A mérkőzésre, amelyet reggel 9 órára tűztek ki, a következő csa­pattal állottunk fel: Bcrti, Lichteneckert, Fosta dr. Tersztyánszb/. A mérkőzés sorsa az első asszó- tól az utolsóig hullámzott. Felvált­va nyerték a magyar és belga vívók az asszókat. Az utolsó asszóval még behozhattuk volna a belgákat, de ezt is a belgák nyerték és ezzel 9:7 arányban a maguk javára döntötték el a küzdelmet. Az asszék sorrendje a következő volt: Montigny—Berti 5:4; Van- demme—Pósta 5 : 3; Tersztyánszky —Rocker 5:4; Lichteneckert— Beaurain 5 : 0. 2—2 győzelem. Mon­tigny—Lichteneckert 5:2; Van- demme—Tersztyánszky 5:3; Berti —Rocker 5:4; Pósta—Beaurain. 4—4 győzelem. Montigny—Pósta 5:2; Berti—Vandemme 5:4; Rocker—Lichteneckert 5:1; Beu- rain—Tersztyánszky 5:3. 7:5 Belgium javára. Berti—Beaurain 5:2; Tersztyánszky—Montigny 5:2; Rocker—Pósta 5:1; Lichten­eckert 5 : 4. Végeredmény 9 : 7 Bel - gium javára. Mérkőzésünket nagy közönség nézte végig, amely azonban inkább a francia—olasz mérkőzésre volt kiváncsi. Király. Újabb vereségünk a franciáktól. Páris, junius 30. (Érkezett este 9 óra 30 perckor.) Franciaország ellen ismét elvesz­tettük mérkőzésünket 14 : 2 arány­ban. A tőr művészei ellen még gyengék vagyunk, de ha nem let­tünk volna ilyen fáradtak, szebb eredményt értünk volna el. Csapatunk igy állott fel: Schen­MESTStE & BLUTGE R.-T. 4* KÍEEE '7Z1TZZ 1 BUDAPEST, VI., LI5XT FEREMCfc-TÉR S. * TELEFON 128—55. H A W W-T E £4 N I S, E 0 X S T B. ^norttyr^ I .gÉjlr f foglalkozó újság

Next

/
Thumbnails
Contents