Sporthirlap, 1925. augusztus (16. évfolyam, 146-168. szám)

1925-08-01 / 146. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Előfizetési árak : Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 120.0-0 korona, egy Egyes szám ára: Hétfőn és ünnepnap után 3000 K, má* Budapest, IV. kerület, Dalmady Győző-utca 3. az. hónapra 40.000 korona. Egyéb külföldre egy negyedévre 180.000 magyar korona, napon 2000 K. Ausztria 30 és 20 gr. Jugoszl. 5 és 4 dinár. Távirati cim : Sporthirlap Budapest vagy ennek megfelelő valuta. Csehszl. 2 és 1-50 ék. Franciaorsz. 1'50 és 1 tr. Olaszorsz. Telefonszam: 9-03, vasárnap délután 8-97. és 75—25. MEOJELENIK SZERDA ÉS PÉNTEK KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP 1 lira.Németorsz.20a.pl.Lengyelorsz.2Sgr. Amerika5C. Briill Alfréd a magyar sport vezérkarának elismer­ten kiemelkedő alakja. Több mint húsz esztendő óta látjuk a sport esz­méiért küzdő férfiaknak első sorában s ha van valaki, akinek mellére ki lehet tűzni a sport fejlesztése körül szerzett érdemek jelvényét, úgy Brüll Alfrédet megilleti ez a jelvény. Tettekben volt tényező Brüll Al­fréd, az MTK elnöke a sport birodal­mában. Alig van hajtása a magyar sport virágzó fájának, amelyen ne kertész­kedett volna ápoló kézzel, de igazában a magyar futballsport volt az a terület, amelyet megajándékozott meleg sport- szeretetével, Sokan azt tartják, hogy tulságba is mént a lelkes áldozatkészségben s most, amikor a modem komák rom­boló hatásai véres sebekkel borítják el a magyar futballsport testét is és amikor a bajok gyökerét kutat, ják ártó szándékokkal, szeretnek rá­mutatni. Brüll Alfréd áldozatkész­ségére is. Nem egyszer kellett védekeznie vádak és ráfogások ellen, mint aho­gyan nem is lehet felelőssé tenni sen­kit, még akkor sem, ha a múltban hiba lelt volna, ami ma már erénynek lát­szik. Brüll Alfréd ma, amikor magasan csapkodnak a hullámok a futballsport hajója körül, amikor tehetetlenül áll mindenki a vészes háborgással szem­ben, amikor tűz és viz összefog a leg­hatalmasabb magyar sportág ellen, megjelenik a színen Brüll Alfréd és hallatja messzire hangzó szavát a zivatar vészes tombolásában. Ma dél­utánra meghívta Brüll Alfréd az MLSz vezérkarát és a vezető egyesületek, vala­mint a sajtó képviselőit, hogy kifejtse előttük véleményét a futballsport válsá­gos helyzetéről. Bizonyos, hogy szónoki hevülete a szív mélyéből előtörő szavakban fog utat keresni hallgatóságának a lei­kébe, bizonyos, hogy Brüll Alfréd őszinte megnyilatkozásának lesznek fültanui a dunai viziház vendégei, de vájjon a szavak panaszos hangjai meg fogják-e világitani a kibonta­kozásnak sötéten álló útját is. Mert hiába. Még Brüll Alfréd szelle­mes beszéde sem segit itt többé. Nincs már szükség a bajok és hibák és bűnök forrásainak a kutatására. Csodatevő balzsam kell itt, amely begyógyítja a sebeket. Tettek kellenek, férfias, erőteljes lé­pések, szilárd akarat — és áldozatkész­ség a végtelenségig. Erő a helyzethez való alkalmazko­dáshoz és áldozatkészség az álhely­zetről való lemondáshoz. Ne a szavak ékes szivárványa ra­gyogjon föl tehát ma délután a Duna rohanó vize fölött, hanem a célra­vezető tettek lépéseinek dübörgő hangja legyen Brüll Alfréd megnyilatko­Magdeburgban Európa uszóhegemoniájáért küzd Magyarország és Hémetország. A harmadik magyar-iiémeí mérkőzés. — Ma és holnap a magdeburgi 100 méteres uszodában. — A holtszezonnak nevezett nyári dényben egymást kergetik a nagy sportesemények. Nem múlik el hét, hogy sportoló ifjaink egy-egy hatal­mas nemzetközi küzdelmére ne fi­gyelne fel, nemcsak Magyarországnak, de egész Európának a sport iránt ér­deklődő közönsége, mert ahol ver­senyzőink küzdelembe szálltak, min­denütt győzelmet arattak s csak egy esetben és akkor is élet-halálharc árán tudtak győzedelmeskedni felettünk egy idegen nemzet képviselői. A magyar úszók ebből a dicsőséges küzdelemből jócskán kivették a ré­szüket. Bárány Istvánnak, az FTC- nek és a III. kér. TYE-nek pompás sikereire magyar válogatott vizi- pólócsaprtnak az olimpiabajnok fran­cia csapat elleni impozáns győzelme .tette fel a koronát, amely újabb bizo­nyítéka volt a magyar kultúra fejlett­ségének. Most ismét hatalmas küzdelem előtt áll a magyar uszósport. A magdeburgi 100 méteres uszodában szombaton es vasárnap Németország válogatott úszóival vesszük fel a küzdelmet. Ebben a küzdelemben már nemcsak a pólócsapat, hanem az ország válo­gatott úszói is vízbe szállnak, hogy Magdeburgban diadalra vigyék szí­neinket. Nehéz feladat vár Magdeburgban a magyar úszókra, hiszen Európa legjobb uszógárdája, a német válogatott uszócsapat lesz az ellenfele, amelynek legyőzése óriási dicsőséget jelentene részünkre. Eddig kétszer került szembe a két nemzet uszógárdája és a világhíres ellenfél még egyszer sem tudta le­győzni a magyar úszókat. Ez és a legutóbbi versenyek kitűnő eredmé­nyei sokakat tesznek elbizakodottá, pedig ez egy olyan súlyos hiba, amely esetleg nagyon fájdalmas csalódást okozhat. A német nemzet él és dolgozik, sportjában világraszóló eredményeket tud felmutatni, minden téren hatal­mas tömegeket mozgat meg, igy az ’ úszásban is. Ebből a tömegből szak- ! értő kéznek könnyű kiválogatni azo­kat az egyedeket, akik méltóak arra, I hogy a nemzet színeit képviseljék, j S ha egy kidől a kiválasztottak közül, máris uj kiemelkedő klasszis lép a nyomdokába s igy állandóan meg- ; felelő tudásu versenyzőket állíthatnak ki a nagy küzdelmekre. A magyar uszósport vezetői, látva a németek munkájának eredményes­ségét, azoknak nyomába lépve, nagy arányúvá fejlesztették a magyar uszó- sportot. Ezt az építő munkát nem is olyan régen kezdték meg, de az ered­ménye máris mutatkozik a főváros­ban, de főleg a vidéken feltűnő uj tehetségekben, amelyek lehetővé tet­ték, hogy a magdeburgi ütközetben reményeink lehessenek a győzelemre. Sajnos, a magyar csapat még igy sem teljes. Hiányzik a 4 x 200 méteres sta­féta tagjainak a sorából a versenyzés­től visszavonulásra kényszeritett Eperjessy Béla, a kitűnő rekorder úszónk és Bárány István, akinek az orvosa tiltotta meg, hogy ezen a tá­von versenyezzen. Pedig ezzel a két úszóval biztosan nyertük volna a sta­fétát és ez a javunkra döntötte volna el a mérkőzés sorsát is. Ebben a szám­ban tehát nem a legjobb gárdát állít­juk starthoz s ezért nem szabad elbiza­kodnunk, de a győzelmi reményeinket sincsen jogunk feladni. A száraz papírforma ugyan a német úszók minimális győzelme mellett tanúskodik. Már több alkalommal meggyőződhettünk a németek hatal­mas küzdőképességéröl, azonban a ma­gyar fiuk nagy győzniakarása, a ma­gyar szinek diadaláért való óriási lel­kesedése reményt nyújt arra, hogy az idegen környezet nyújtotta hátrány ellenére is sikerül a legnagyobb ellen­fél, a németek elleni küzdelmet a ml javunkra eldönteniök. A magyar-némeí mérkőzés esélyei. A harmadik magyar—német úszó- mérkőzés öt számát kétnapos ver­seny keretében rendezik meg a magdeburgi 100 méteres egyenes pá­lyán. Az első napon, szombaton délután kerül döntésre a 4x50 méteres gyorsuszó staféta, amelynek kimenetele teljesen nyilt. Éppen a bizonytalan kimenetele teszi ezt a versenyszámot nagyjelentősé­gűvé, mert amelyik nemzet ezt a versenyt megnyeri, az már valószínű győztese lesz a nemzetek közötti küzdelemnek. A magyar csapatban a próbaverse­nyek alapján Bárány, Gáborffy, Bitskey I és Szigritz fognak úszni. A csapat tagjai jó eredményeket ér­tek el a legutóbbi versenyeken s re­mélhetően az utazás nem lesz be­folyással formájukra. Á németek a nagyszámú és jelenleg kitűnő formában lévő fleyereik közül a legjobbakat válogatták ki s igy valószínű, hogy csupán centiméterek fogják elválasztani a másodikat a győztestől. A német csapat tagjai: Heinrich, Dahlem, Fröhlich és Ohl- rogge. A magyar csapatban Bárány, a németekében Heinrich tudása felül­múlja társaiét. Bárány partnerei azon­ban gyengébbeknek látszanak, mint Heinrich társai. A versenyt a Bárány —Heinrich küzdelem fogja eldönteni. A mi úszóinknak hátrányt jelent, hogy két embernek a vízből kell In­dulnia, amihez nincsenek hozzá­szokva. Reméljük azonban, hogy a magyar csapat tagjai nem fognak többet veszíteni német ellenfeleikkel szemben, mint amennyit Bárány na­gyobb tudása hozni tud Heinrichen. Ebben az esetben a 4—50 méteres stafétát megnyerhetjük. A 4x200 méteres stafétában már sokkal kevesebb reménnyel vesz- szük fel a küzdelmet, mert nem a legjobb magyar csapat áll ki a néme­tek ellen. Nem indul ugyanis Eper­jessy Béla és Bárány István ; előbbi eltiltása, utóbbi pedig egy orvosi ren­delkezés miatt. A két kiváló ver­senyző nélkül a magyar csapat Gá­borffy, Bitskey 1, Szigritz, Magyar összeállításban indul. Magyar helyére talán jobb lett volna Homonnayt beállítani, mert bár tudásbeli különb­ség nincsen a két úszó között, de a nagy küzdelmekhez szükséges küzdő­képesség Homonnay mellett szól. Ezt a számot azonban még Ho- monnayval sem tudnánk megnyerni, mert a német csapat, amely a múlt évben Budapesten világrekordot úszott, a 100 méteres pályán, a hide­gebb vizben is 2 p. 28 mp. körüli át­lagot tud kiúszni, amit a mienk leg­feljebb a Császárfürdő vizében tud­nak túlszárnyalni. A német staféta, amelynek Bade- macher, Heinrich, Berges és az ifjúsági Schubert (Boroszló) a tagjai, biztosan győz e versenyben. DENES ÉTTERMEI srsassis Hím m K mmaom A bH;$rat „j n,»m tévesztendő! Leves, sült. kőretek, tészta, sajt vagy fagylalt. r/-----k / « |vr t -A ‘ ^ (s:í..íau&-i — ^ Szombat____________Budapest, m ért, US. sz„ I925.\wpsztus 1,________Ara 8000 K 15> poTtv^°v

Next

/
Thumbnails
Contents