Sporthirlap, 1926. július (17. évfolyam, 102-119. szám)

1926-07-01 / 102. szám

|(T>Épy^^^ $§& * Íífé. Wr JP _______J .__________,______________________ Cs ütörtök Budapest, XVII. évi., 102. sz., 1926 július 1. Áf8 2000 I Szerkesztőség: Budapest, IV, Dalmady Győző ucca 3 Kiadóhivatal: Budapest, VL kerület, Rózsa ucca 111 Távirati cím: Sporthirlap Budapest. Telefonszám: 75—23 és 75—24, vasárnap délután 75—25 Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negyedévre 1C0.000 korona, egy hónapra 40.000 korona Egyéb külföldre egy negyedévre 150.000 magyar korona vagy ennek megfelelő valuta. MEGJELENIK HÉTFŐN, KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN ES SZOMBATON Egyesszóm ára: Belföldön 2000 és 4000 K. Ausztr. 40 és20 gr. Jag08zl.4é8 3dinár.Csehszlov. 2ésl'50 ck. Románialö és 12 lei. Franciaorsz. I SO és 1 !r. Olaszország 1-50 L. Német­ország 25 a pf. Lengyelország 30 gr. Amerika 5 c. A magyar kard ismét bebizonyí­totta fölényét az olasz vívósport reprezentánsaival szemben Gombos Sándor dr. nyerte Európa kardbajnokságát Azok, akik jelen voltak a gran­diózus küzdelemnél, a helyezési sorrendtől eltekintve, az egyes ví­vók eredményei ' alapján is megál­lapíthatták, hogy kardvívósportunk úgy stílus­ban, mint tusserőben felette áll az olaszoknak. Ez a fölény az eredményben is tö­kéletesen kidomborodott, de még pregnánsabban látszik meg akkor, ha rámutatunk, hogy az olaszok közül csak Bini és kisebb mérték­ben Móriccá volt komoly ellenfél vívóink számára, míg a magyar versenyzők bármelyike — még a leggyengébbje is — veszélyes rivá­lisa volt az olaszoknak. Á mieink közül a bajnok Gombos dr. mellett még Petschauer és Rády is legyőz­ték mind az öt olaszt s ezenkívül Glykais 3, Garay 2 és Tóth dr. 1 győzelmet aratott ellenük. Az ola­szok közül viszont Bini és Móriccá csak 3—3 győzelmet tudott szerezni a hat magyar vívó ellen, Bertiuetti kétszer, Rdsichelli egyszer győzött velünk szemben, sőt De Yeccinek minden magyar vívó tudása előtt meg kellett hajolnia és mindig vesztesként hagyta el a plansot, ha magyar volt az ellenfele. Olyan pompás egyéni és össz- eredmény ez, amely mindednél Í szebben beszél és méltán meg lehet hajtani az elismerés lobogóját kard- ví óink pompás teljesítménye előtt. Az ősi fegyver újabb diadala megint a magyarság nevét és ere­jének a hírét röpíti szét a világba. A magyaros hév, a nemzet dicső­ségéért való küzdelem vívóinkból világraszóló értékes eredményt ho­zott ki. A nagyszerű győzelem min­den dicséretet megérdemel, de a sportbeli teljesítmény mellett ki kell emelni annak fontosságát is, hogy a nemzeti fegyver tökéletesen töltötte be a hivatását is, amelyet közel két évtized óta teljesít, mint propagandaeszköz az ország szol­gálatában. A háború komoly válságba sodor­ta a magyar vívás ügyét. Legjobb­jaink, sok külföldi verseny es az olimpiádok hősei, karddal a kézben estek el becsülettel a harc mezején. A vesztett háborút követő súlyos esztendők alatt új életre kellett kelteni a pangásnak indult magyar vívósportot. Meg is történt. A ma­gyar vívás, megteremtője, Nagy Béla dr., még élete utolsó éveiben rendes kerékvágásba terelte hőn szeretett sportjának az ügyét. Az- , után elköltözött ő is, de keze alól Aj .szervező erők kerültek ki s a magyar föld mindig kitűnő kard­forgatókat termett. Lassan-lassan sikerült a válságot kiheverni s Petschauer Attila, Európa kardvívó bajnokságának második helyezettje. fokozatosan megközelítjük azt a nívót, amelyen vívósportunk ja londoni és stockholmi olimpiá­dok idejében állott. Köszönet és bála az Európa kard­bajnokság győztesének s a magyar színek összes képviselőinek. Fárad­ságos munkájukkal jól megérde­melt diadaluknak legyen jutalma az az osztatlan elismerés, amelyben a magyar társadalom részéről ré­szesülnek. A verseny A bajnoki küzdelmekre huszon­egy vívó jelentkezett. Nyolc ma­gyar, hét olasz, három lengyel, egy - egy holland, osztrák és cseh. Az olaszok nem indulhattak teljes lét­számban, mert Sarocchi, meg az idei olasz kardbajnok a hétfői épée-versenyben megsérült. A verseny, mint várható volt, az olaszok és magyarok párharcának bizonyult és mellettük egyedül a holland Van den Brandelernek si­került holtverseny után a döntőbe jutnia. A mieink közül kiesett Mé­száros Ervin és Kovács Andor dr., mindketten holtverseny után, az olaszok közül pedig Pignotti és Anselmi. Tehát hat magyar, öt olasz és egy holland főzött dőlt el a bajnokság kérdése. A verseny lefolyása alatt csak akkor volt kritikus a magyar győ­zelem kérdése, mikor az egy nem­zetségbeliek befejezték mérkőzései­ket. Az olaszok ugyanis szépen megosztva, egy-egy győzelmi kü­lönbséggel helyezkedtek el egy­másután, míg a magyarok csoport­jából egyedül Gombos dr. maradt veretlen, viszont Petschosuernek már csak három győzelme volt. Utánuk Rády József, Garay János és Tóth Péter dr. két-két győze­lemmel következett, Glykais pedig egy győzelmet aratott. Az olaszok aránylag jobban ál- lpttak, mert volt egy veretlen ví­vójuk, mint nekünk, de azonkívül egy négy győzelemmel és egy há­rom győzelemmel rendelkező ver­senyzőjük, akik még valamennyien beleszólhattak a verseny sorsába. Az általános küzdelem azonban rögtön a magyar vívók fölénye je­gyében indult meg. Az első tiz mér­kőzést sorba nyerték vívóink egy­másután, leszámítva Garaynak Bertinettitől szenvedett vereségét. A helyzet itt mindjárt tiszázódni is kezdett, mert Rády megverte Binit. Így az egész mezőnyben Gombos dr. maradt veretlen, aki mérkőzés­ről mérkőzésre igazolta az összes magyar vívók ellen kivívott győ­zelmeinek realitását és az olaszok második legjobb vívóját, az olim- piászon győztes kardcsapatuk tag­ját, Moriccat is 5:0-ra verte meg. A szakemberek már a magyarok egymásközti mérkőzésén látták, hogy Gombos dr. győzelmei nem a véletlenen és nem a szerencsén Rády József, Európa kardvívó bajnokságának negyedik helyezettje. alapulnak, mert Gombos dr. akciói határozottak, tiszták és jótempó- juak. Fless támadásait nagyszerűen vitte keresztül és parádriposztjait villámgyorsan adta be ellenfeleinek. Mérkőzései közül egyedül á Bini ellen 5:3-ra xne’gnyert asszójában estek kétes tussok és egy olyan kéz­vágás, amit a versenybíróság, a megoszlott vélemények miatt, nem ítélt meg Bini javára. Itt történt azután a döntő egyetlen zavaró momentuma, amikor ugyanis az olaszok a mérkőzés befejezése után a zsűriben szereplő tagjukat, An- selmit elhívták a zsűriből és le akartak vonulni. A tárgyalások azonban sikerre vezettek^ az olaszok elállottak ettől a szándékuktól és csak azt határozták el, hogy a mér­kőzés további folyamán nem vesz­nek részt a versenybíróságban. Anselmi ekkor ki is állott és helyét az osztrák Herschmann dr. fog­lalta el. Ezután már nem volt kétes a baj­nokság kérdése, mert Gombosnak kilenc győzelme volt, míg Bini már két vereséget is szenvedett A mér­kőzések további során egyre jobban törtettek előre a magyarok, Pet- sehauer, Rády és Glykais is egy­másután aratták győzelmeiket Kü­lönösen nagyszerű volt Petschauer, aki egyik asszóját jobban vívta, mint a másikat Míg eleinte kissé elfogódottan versenyezett — különö­sen magya /ellenfeleivel szemben — később .magára talált és ellenállha­tatlanul, vitán felül álló tiszta tussokkal verte le az olaszokat. Kölönösen excellált a Bini elleni mérkőzéseiben, amikor f] essekkel, cselparád-riposztokkal, kontra ri- posztokkal teljesen reálisan aratott győzelmet 5:3 arányban Bini fölött. Gombos Sándor dr. a verseny utolsó mérkőzéseiben is egyformán jónak bizonyult és meg­verte összes hátralevő ellenfeleit Munkájával a szakértők és a közön­ség általános elismerését vívta ki, mert mindenki láthatta, hogy Gom­bos dr. győzelme — jóllehet általá­nos vélemény szerint a nagynevű magyar vívókkal szemben nem baj­noki eséllyel startolt — mégis telje­sen reális volt# mert aznap feltétle­nül a legjobb formát vívta ki a me­zőny összes vívói között. Gombos dr. különben már úgy a múlt évben, mint az idei esztendő­ben állandóan szépen szerepelt Minden versenyen frontban volt. Már' feltűnést keltett tavaly, amikor a Hősök emlékversenyében a leg­jobb magyar vívók közül a negye­dik helyre került. Az idén nyert két kizárásos versenyt, a csapatbajnok­ságokban a Tisza Yívó Club csapa­tának főerőssége volt és ezeket az eredményeket betetőzte akkor, ami­kor az egyéni kardbajnokságban számtalan vívónagyságot megelőzve a negyedik helyet foglalta el. Ma- gasbaiendülő vívókarrierjének dön­tőfontosságú állomása ez a bajnok­ság, amely további nagy feladatok elé állítja a fiatal vívpt. Tökéletes technikája, egyensúlyozott mozgása, hidegvére és küzdeni tudása mind arra hivatják, hogy világhíres ví­vóinknak méltó utódja legyen. Á második helyezet Petschauer Attila vívását is csak a legnagyobb-dicsé- rét illetheti. Óriási ereje, hihetetlen ruganyossága, gyorsasága és ener-

Next

/
Thumbnails
Contents