Sporthirlap, 1926. október (17. évfolyam, 155-171. szám)

1926-10-02 / 155. szám

I Újpest a Ferencvárosiakon akarja megbosszulni szombathelyi vereségét A Ferencvárosban is erősen készülődnek, hogy Újpestet saját otthonában győzzék le — A felforgatott Vasas-csapat csak nehezen boldogulhat a folyton javuló Bástyával — A megerősített Kispest kemény dió tesz a Harminchármasok részére — Nem okozna meglepetést, ha a saját pályáján játszó Ili. kerületi 7 VÁG legyőzné a Nemzetieket A Hungária Prágában a Slávia ellen akarja folytatni a magyar futball győzelmi sárosaiét «— A Sabaria Brüsszelben játszik Itthon a bajnokságért, külföldön a nemzetközi sikerekért küzdenek vasárnap csapataink Hatalmas érdeklődés, mérsékelt nívójú sport és számos komoly és súlyos sérülés jellemezte az utolsó bajnoki fordulót. A vasárnapi pro­gram papíron korántsem Ígérkezik olyan grandiózusnak, mint az előző­heti, ez azonban nem jelenti azt, mintha a vasárnapi mérkőzéseken nem várhatnánk kemény és érde­kes küzdelmeket. Sőt éppen ellen­kezőleg: a legutolsó hét eseményei azt a már korábban megállapított tényt látszanak igazolni, hogy nincsen biztos mérkőzés az első osztályban. Ez rendben is volna, mert csak kö­zel egyenrangú ellenfelek ems. ní­vós és érdiíkes küzdelme tudja éb- rentartani ,j. közönség nagyfokú ér­deklődését, amely nélkül — hiába! — virágzó profisport el sem kép­zelhető. A vasárnapi bajnoki forduló ugyan nem lesz teljes, mert a Hun­gária és a Sabaria az egymás elleni bajnoki helyett nemzetközi babéro­kért harcol Prágában és Brüsszel­ben. a programra tűzött négy baj­noki meccs párosítása azonban ez­úttal is jó sportról gondoskodik s biztosra vesszük, hogy a táv a sarasra fordult napsütéses őszi vasárnap délutánon ismét tízezrek fognak drukkolni és tapsolni kedvenc csa­pataiknak a pályán. Foglll. küzdelmes Schlosser - Kohut szárnnyal döntheti el az Újpest—Ferencváros mérkőzés sorsát A bajnoki események homlokte­rében kétségtelenül az Újpest—Fe­rencváros találkozása áll, amely a régj amatőr világból átmentett tra­díciók alapján is mindenkor a baj­noki szezon egyik legfontosabb ese­ménye volt. Az UTE—FTC mérkő­zéseket több mint egy évtizede ke­mény és bizonytalan kimenetelű küzdelem jellemezte mindenkor s nem egyszer fordult elő, hogy ezen a mérkőzésen dőlt el az FTC — esetleg a szerencsés harmadik MTK javára — a, bajnokság. A professzionalista sport beveze­tése kapcsán a két klub hatalma® erőfeszítéseket tett új akvizíciók szerzéséra és a régi együttes meg­erősítésére. hogy az első profibaj­nokság bajnoki címének birtokába juthasson. Az eddigi események számszerű eredménye ugyan nem igazolta száz százalékig e várako­zást és reménykedést, de a nyújtott játék és teljesítmény arra enged következtetni, hogy a bajnokság finisében Újpest és Ferencváros csapataival első­sorban kell számolni. A bajnoki tabella állása ie — érdé- kés véletlen folytán — úgy ala­kult. .hogy amelyik csapat a vasár­napi találkozáson győz, — ba át­menetileg is — a lista élére kerül: minden régi tradíción túl ez a tu­dat nem utolsó sorban fogja heví­teni mindkét csapat tagjait. Ha a két csapat játékerejét tag­laljuk, elsősorban is meg kell álla­pítanunk, hogy a csapatösszeállítá­sok egyelőre csak a kísérletezésnél tartanak, amiben kétségtelenül része van annak a körülménynek is, hogy mindkét klubnak számos ki­váló erőssége van hosszabb-rövi- debb idő óta beteglistán. így a Fe­rencvárosban Pataki és Fuhrmami még most sem léphetnek csata­sorba, Újpestnél pedig Rchallersze­mélyének a kikapcsolásával kell számolni. Újpest csapatában a. Beneda—Fogl II—Fogl III.. köz­vet leu védelem egyenrangú a válo­gatott formációvá! s bizonyos* hogy vasárnap is eziklaszilárd, ne­hezen bevehető bástyát fog alkotni. A fedezetsorban az előző hatiekkel szemben csak Borsa nyj maradt bent, míg a cenlerhálf helyén Wil- helm visszahódította az átmeneti­leg Lutz II,-nek átengedett posztot, a baloldalon pedig a csapat egyet­len amatőrje, Müller fog szere­pelni, aki tréning jét ugyan elkésve kezdte, de rövid néhány hét alatt a profikat is felülmúló nagy for­mába lendült. A csatársorban szin­tén történt némi átcsoportosítás, amennyiben a Schaller sérülése miatt árván maradt balösszekötő posztot Jeszmás foglalja él, míg az ő helyén a sérüléséből felépült Lutz III. fog játszani. A jobb­szárny a múlt héten már szerepelt Künstler— Csontos összetételben fog játszani, míg balszélső Szádon lesz. A Ferencváros csapata hátsó részeiben ugyanaz marad, mint legutóbb a III. kerületiek el­len, tehát Huher — Takács, Hung- ler — Müller. Bukoyi, Obitz, amely csoportosításban a múlt héten egy­két kisebb kihagyástól eltekintve igen jól és megbízhatóan látták el feladatukat, ezúttal pedig termé­szetszerűleg még jobb játékot re­mél tőlük a Ferencváros. A csatár­sor volt a múltban is — s maradt az új érában is a. zöld-feliérek se­bezhető pontja. Hiábavalónak bi­zonyult Schlosser és Bázsó meg­szerzése, mellettük csak' Kőkút je­lenti a vérbeli csatárt, míg a. center és jobbösszekötő posztja egvfclőre gyenge kezekben várj. Amennyiben Pataki a jövő vasárnapig rendbe jön. úgy a center posztjának be­töltése sem okozhat nagy gondot, a jobbösszekötő helyének ellátása azonban az itthon rendelkezésre ál­lókkal nincs elintézve. A Ferenc­város vezetősége tehát külföldön, még pedig Olaszországban nézett pótlás után. Előrehaladott tárgya­lások folynak Kosztárai, az Éksze­rész volt csatárával, akit — ha még vasárnap előtt Pestre érkeznék, — bs is állítanak a csapatba. Kérdés persze, hogy a többnapi fárasztó uta­zás után Koszta vállalni meri-e az Újpest elleni játékot, ha nem, ak­kor mégis csak Stecovits lesz a jobbösszekötő. A csatársort ezúttal Sándor dirigálja, aki már .ismétel­ten megmutatta a csatársorban használhatóságát. A csatársor eb­ben az összetételében — miután Kö­lnit te már egészséges és játszik — lényegesen jobb játékra képes, mint egy héttel ezelőtt, de még mindig nem olyan, amelytől min­den fenntartás nélkül a legjobbat várhatnék. Ha a két csapat egyes részeinek játékerejét szembeállítjuk egymás­sal. úgy arra a megállapodásra ju­tunk. hogy úgy a közvetlen védelemben. mint a csatársorban az Újpest javára mutatkozik bizonyos plusz, míg a lialfsorban a Ferencvárosé látszik jobbnak. Ennek alapján — nem hagyván figyelmen kívül a. sa­ját pálya és a hazai közönség nyúj­totta előnyöket — kemény küzdel­met és a döntetlenhez igen közel álló eredményt várunk, amelyben azonban Újpest éánezaí egy árnya­lattal kedvezőbbeknek látszanak. Liőversenytégi pálya. Vasát nap, október 2-án, délután tél 4 órakor ¥asas — Bástya I. ligabeli bajnoki mérkőzés Előtte délután fél 2 órakor Budai HanRiachármas—Kispest II. ligabeli bajnoki mérkőzés Sporíclklcelc WESZELY. Váci~útc^9ss. | Sportemberek csemegéje g „S TŰHMER “ SPORTOlAdE 8 ......."""""".... ................ UindenAU kenhető, . ............................. Sz ombat Budapest, XVII. évi. lS5.sz. 1926 október 2 Ára 2000 K Bak jj£p ___ ___ ^ , - . _w-V Sz erkesztőség: Budapest, IV, üalmady Győző ucca s Előfizetési árak: Belföldön és Ausztriában egy negyedébe 100.000 korona, egy hónapra EBve*s7ámára-Rplföld«n2nnnésMnnK Aimrtr jné«?iw Kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rózsa ucca 111 40.000 korona. Egyéb küllőidre egy negyedébe iKŐoo magyar korona, ’v&y ennek Távirati cím: Sporthlrlap Budapest. megfelelő valuta. 12lei. Franciaorsz. 150és 1 fr. Olaszország 1-50L.Német­Xeletonszám: 7j5—23 és 75—24, vasárnap délután 75—„5 MEGJELENIK HÉTFŐN, KEDDEN, CSÜTÖRTÖKÖN ES SZOMBATON ország 25 a. pf. Lengyelország 30 gr. Amerika 5 c.

Next

/
Thumbnails
Contents