Sporthirlap, 1927. július (18. évfolyam, 97-109. szám)

1927-07-02 / 97. szám

\ - re yf * Szombat Budapest, xvra. évi. 97.sz.T927 július 2 Szerkesztőség és kiadóhivatal, iadapeat, VI. kerület, Rózsa ucca 111. III. emelet. Távirati cim: Sporthirlap Budapest. _ lelstonszám: Szerkesztőség: Llpót 996—54 Kiadóhivatal: Teréz 112-41 Előfizetési árak: Beltöldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába 6 pengő. Egyéb küllőidre egy negyedévre 7-50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztriában 25 g: Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ké. Románia 10 lei. Franciaország 1-50 fr. Olaszország 1-50 L. Német­ország 25 a. pí. Lengyelország SO gr. Amerika f> < Talán megszületnek a várva-várt úszórekordok a MAC szombat-vasárnapi versenyén Bárány mind a kát napon rekordjavsiásra készül — Magdeburg Budapesten szeretne revánsot venni az egrieken — Szeged le akarja győzni Égért a 10x50 méteres stafétában A kontinens legjobb középtávúszója, Neitzel ellen Páhob, Halassy, Wannie II., Tarródj és Fehér II veszi Sel a harcot Szombaton és vasárnap délután 6 érakor a CsászárSürdő uszodájában A Kegyelet irökzöld palánta, ha igaz érzelmek tpolják lombjait, de hervadó virág :$upán, ha nem öntözgeti a hála har­mata. A kegyelet adó, amelyet a ne- nes érzések rónak ki reánk s tarto- ;ás, amit soha ki nem egyenlíthetünk. A magyar sport hálás kegyelete jyüjti most virágait, hogy az emléke- és koszorúját elhelyezze egy sírhan- on. Egy sírhanton a farkasréti teme­dben, amely egy évtizeddel ezelőtt árta magába a magyar sport egyik jgnagyobb alakját. Speidl Zoltán sír­ihoz vándorol július 4-én a sport ke- ydele, hogy felmutassa a lélek leg- zebb virágait, a hála örökzöld lomb* ait __ Speidl Zoltán alakja lobogó fáklya magyar sportéletbén. Mint atléta, unt a főiskolai sport vezére, mint a portirodalom jelese egyaránt fénylő etükkel írta be a nevét a magyar port történetébe s azóta is, hogy azdag életét befejezte, az űrt, ami iána maradt, betölteni nem lehetett. Vlig zárta le dicsőségekben gazdag at- •ta-Karrierjét s még kezében volt a Őjskolai sport vezérlő zászlója, neve aég a Sporthirlap élén ékeskedett iint a lap alapító főszerkesztőjéé, rá­irt a pusztító betegség és elragadta halál. Mélységes gyásza volt Speidl ’oitán halála a magyar sportnak, íert benne nemcsak egyik oszlopa ölt ki, de elveszett vele egy éles és >gikus elme, amelyre mérhetetlen zükség lett volna azóta. Speidl Zoltán emléke benne él kor- ársainak a lelkében s ma is vissz- angzanak a méltató szavak, amelyek oporsója fölött hangzottak el s áme­nek így jellemezték Speidl Zoltán agyságát: — Nagy voltál, mint atléta, je­lese voltál a sportírók kicsiny gár­dájának, kedves, szeretetreméltó és értékes voltál mint ember. Megil­let, hogy emléked előtt fejet hajt­son a sportnak minden tényezője, megérdemled, hogy emléked el ne múljon, amíg szikrányi élet lobog a magyar sportban, amelynek nem volt hivatottabb, rajongóbb, komo­lyabb és képzettebb katonája nálad. És ezek a búcsúszavak a kegyelet gránitsziklájába vésték Speidl Zoltán ímiékét, de útban van már a gránitkő naga is, amely hirdetni fogja a ma­gyar sport örök kegyeletét. Az OTT inteti kőbe a hála jelképét, ami meg­illeti azt, akinek egész élete a sporté volt. Speidl Zoltán halálának tíz éves fordulóján, hétfőn délután 6 óra­kor a Magyar Főiskolai Sport- szövetség helyezi el koszorúját „a ma: gyár sportélet és a főiskolai sport fe­lejthetetlen emlékű úttörő bajnoka, a magyar sportirodalom egyik megala­pítója” sírján, de a főiskolák koszo­rújában ott lesz minden magyar sportember kegyeletének a virágszála. Szeptember óta nem rendeztek nem­zetközi úszóversenyt Budapesten! Az Európa-bajnokságok alkalmával lát­hatott derék közönségünk utoljára a fővárosban idegen úszókat. Azóta el­múlt több mint tíz hónap, de egyet­len egyesületünk sem mert vállalkozni arra, hogy külföldi nagyságokat ho­zasson. Meg kell állapítanunk, hogy ez a szűkmarkúság teljesen indoko­latlan a közönséggel szemben, amely ma nagy számban látogatja az úszó- versenyeket és még a jelentéktelenebb események iránt is biztató érdeklő­dést tanúsít. A MAC-é és elsősorban a MAC ér­demdús úszószakosztályvezetőjéé, Raj- csinesz Ferencé a főérdem, hogy végre megtört a jég és szombaton meg vasárnap olyan sporteseményben lesz része a versenyzőknek és a kö­zönségnek, amelyeknek kimenetele mindenkit izgat, aki az úszósport iránt a legkisebb mértékben is érdek­lődést tanúsít. A szombati nap legkiemelkedőbb eseménye Bárány és Heitmann küz­delme 200 méteren. Egerben Bárány könnyen ért el 2 p. 24.2 mp.-et, a sta­fétában pedig 2 p. 19.8 mp.-es időt úszott ki, míg Heitmann az egyéni versenyen 2 p. 27.2 mp.-et, a stafétá­ban pedig 2 p. 24.2 mp.-et produkált. Heitmann mindinkább javuló formája biztató jel, hogy legalább 150 méterig együtt tud maradni Európa-bajno- kunkkal, akitől így a 2 p. 22.4 mp.-es magyar rekord megjavítását várjuk. Heitmann is közel fog úszni a magyar rekordhoz. A harmadik helyre a sze­gedi Wannie Il-t tippeljük, aki a ma­gyar úszósport egyik legnagyobb olimpiai reménysége. Negyedik a magdeburgi Gubener lehet, bár Wan­nie I. megszoríthatja. — Várható eredmény: 1. Bárány 2 p. 21 mp., 2. Heitmann 2 p. 24 mp., 3. Wannie 11. 2 p. 27 mp., 4. Gubener 2 p. SÍ mp. Az ugyanezen napon eldöntésre ke* rüjő 800 méteres főversenyben az élete legjobb formájában levő német rekorderrel, Neitzellel a teljes, magyar A verseny nagy attrakciója a Maj- deburg „96" úszóinak részvétele, de hasonlóképen nagy fontosságot tulaj­donítunk az egri gárda és a szegedi tizes staféta szereplésének is. A MAC, igen helyesen, nem elégedett meg a nyolc német úszó lekötésével, hanem — nagy anyagi áldozatok árán — közel harminc vidéki ver­senyzőt hpzat le a -versenyre, amely így módot ny'ujt a magyar és német úszók erőviszonyának összehasonlítá­sára. Hiszen vendégeink közül Heit­mann — múlt évi 100 méteres német bajnok — ezévben is a leggyorsabb német úszó, Neitzel pedig a kontinens legjobb középtávúszója. A Magdeburg 96 stafétája pedig bajnokhoz méltóan reprezentálja a hatalmas német úszó­sportot. Velük szemben a teljes ma­gyar úszógárda veszi fel a küzdelmet és reméljük, hogy az eddigi nagy­szerű eredmények után a magyar úszósportra újabb dicsőség vár. középtávúszógárda ütközik meg. Neit­zel úgy Egerben, mint Miskolcon nagyszerűen úszott. Ellenfelei: Pá­llok, IJalassy és Fehér II. István lesz­nek. Fáhok mindenáron revánsot sze­retne venni német ellenfelén, ezért csak szombaton éjjel utazik Kassára, ahol vasárnap versenye van. Páhok hangoztatja, hogy Miskolcon nem tudta kiúszni igazi formáját. Halassy az UTE-versenyen javuló formát árult el, de ez természetesen nem ele­gendő arra, hogy Neitzelt megszorít­hassa. Fehér II. István pedig igen kevés tréninggel -rendelkezik és na­gyon ajánlatos lenne, ha a MAC ver­senye után 2—:3 hétre abbahagyná a versenyzést. Ez esetben 'július végére vájara a MOVE BSE értékes tiszte­letdíjat írt ki a 10x50 méteres sta­fétára. A díjat akkor a IIT.; kér. csa­pata nyerte-' meg a nagy- favorit rckordformában lehetne. Akkor az­után ismét elindulhat minden verse­nyen. Neitzelnek tehát ismét Páhok lehet a legveszélyesebb ellenfele, de csak akkor, ha az első 100 méteren nem marad le jobban 4—5 mp.-néL — Tippünk: 1. Neitzel 11 p. 25 mp., 2 Páhok 11 p. 35 mp., 3. Fehér 11 p. 45 mp., 4. Halassy 11 p. 50 mp. A harmadik nagy eseménye a szom­bati napnak az 5+100.+150+200 mé­teres növekedő staféta. Eger, Magde­burg, Szeged, a III. kér. TVE és az MTK neveztek. Itt nagyszerű küzde­lem várható Eger és Magdeburg kö­zött. Azt hisszük, Báránynak ismét emberfelettit kell produkálnia, ha csapatát diadalra akarja vinni. Sze­ged is jó csapattal reprezentálja vá­rosa színeit és biztosítani fogja a hamadik helyet- az újlakiak előtt. — Várható eredmény: 1. MESE, Eger 5 p. 45 mp., 2. Magdeburg 96 5 p. 46 mp.. 3. Szeged 5 p. 56 mp., 4. III. kér. TVE 6 p. 10.mp. Ige,n érdekes küzdelem várható a -3x50 méteres vegyesstafétában a III. kér., MUE, MAC és az NSC csapatai között.. Legtöbb esélye az NSC csapa­tának van. Nehéz esete lesz Sipos3 Manóinak az 50 méteres hölgyúszó­versenyben a jó sprintformában levő Virágh Évivel. Itt Stieber Lotty a titkos favorit — legalább is a kék­sárgák erősen bizakodnak kitűnő hölgyúszó jakban. Természetesen vizipóíó is lesz. A MAC jóképességű csapata méri ősszé erejét az újdonsült elsőosztályú MUE- vaf. A kék-sárgák első bajnoki mérkő- zésiik alkalmával jó formát árultak el és reális favoritként startolnak. Ugyanezen a napon lesz a müugró verseny is, ahol Nagy Károlynak is­mét alkalma nyílik bemutatni iiagy tudását. MAFC ellen. Már az első kiíráskor hat csapat állott starthoz és olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a kö­vetkező ■ évbe a MOVE— BSE a 10x50 méteres stafétán á Szent Ist« Sportemberül csemegéje a MINDENÜTT sporfcsokolá é KAPHATÓ vTl Szombaton Bárány István 200 méteres rekordja könnyen a múlté lehet Vasárnap a 10x50 méteres staféta áll az érdek­lődés előterében 1321-ben Béldy 'Alajos iniciati-

Next

/
Thumbnails
Contents