Sporthirlap, 1928. október (19. évfolyam, 116-128. szám)

1928-10-01 / 116. szám

-] . mfw' l .... i m y 'i Hé tfő Budapest, xix. évi. 116. sz. 1928 október i Ára 16 fillér I I SjgP'' Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. Vt. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati cím: Sportbirlap Budapest. Telefonszám: Szerkesztőség: Lipót 995—51. Kiadóhivatal: Teréz 112—11. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy bőnapra 2 pengői). Ausztriába 6 pengő. Egyéb küllőidre egy negyedévre 7-50 pengő. MEGJELENI* HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön. Í3 fillér. Ausztriában 25 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ke. Románia 8 lei. Franciaország 1-20 fr. Olaszország 0.80 L Német- ország 15 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Buda­pest 62, postások 82. A Hungária legyőzte a Ferencvárost Berkessy a meccs elején lesántuit és végig statisztáit — Helyette Szediacsek vonult vissza a fedezetsorba - A vezető gólt Kalmár rúgta, a kis Takács kiegyenlített, de Hirzer még a szünet előtt megszerezte a vezetést; a „biztosító“ gólt Haar rúgta Újpest nehezen győzött Kaposvárott, a HL kerületiek biztoson verték a Vasast — A Sabaria—Bocskay mérkőzés elmaradt A nagy futballderby közel 25.000 főnyi közönséget vonzott az üllőiúti pályára. Az örök riválisok küzdel­me újabb bizonyságot szolgálta­tott arról, hogy nincs „előre lefu­tott mérkőzés". A Ferencváros talán még sohase indult oly nagy favorit­ként a mérkőzésbe és ime, a győzel­mei mégis a Hungária szerezte meg és ezáltal — most oiár reálisabb for­mában — ismét a bajnokság élére került. A debreceni üabaria—Bocskay mérkőzés a pálya használhatatlan volta miatt elmaradt, Újpest ne­héz küzdelmet vívott a Somoggyal, míg a Hl. kér. FC elég biztosan végzett -u-Va-sassul, - * A Hungária Ferencvárosi fegyverekkel, a lendület és energia kihasználásával győzte le a zöld-fehéreket Hungária—Ferencváros 3-1 (2:1) Hungária: Újvári — Mandl, Kocsis — Kiéber, Wébér, Schneider — Haar, Molnár, Kalmár, Hirzer, Nagy. Ferencváros: Amsei — Takács I. Hungler — Lyka, Bukovi, Berkessy — Rázsó, Takács II., Turay, Szediacsek, Kohut. Eldőlt a nagy meecg, anélkül, hogy egyúttal eldöntötte volna a hegemónia kérdését is a két rivali­záló egyesület valamelyikének a ja­vára. Az történt most is, mint már nem egyszer, hogy a két örök ellen­fél közül az kerekedett felül, amely jobb lelki diszpozícióval, bocsátko­zott harcba és amely ezt a hangu­latbeli fölényt erőteljes, lelkes já­tékban, hatalmas küzdőképesség­ben tudta kifejezésre juttatni és eredméüyessó tenni. Mindenesétré meglepő, hogy ezeket a döntő eré­nyeket ezúttal a Hungária tudta felvonultatni, amely pedig leg­utóbbi bajnoki mérkőzésén nagyon kevés kareikedvet és készültséget árult el. De nem kevésbbé meg­lepő, hogy a lendület és energia csapata, a Ferencváros, .éppen ezen a mérkőzésen nélkülözte sikereinek e fontos tényezőit. Ha a meccsdöntő leiki készségek eme felcserélődésének okait kutat­juk, mindenek előtt meg kell álla­pítanunk, hogy amilyen mérték­ben serkentően hatott a Hungária csapatára az erős, de mindenképen indokolt kritika, amely a sajtó ré­széről az utóbbi hetekben érte, ép­OMNIA LÓN CHANEY Vámpírok és Glenn Tryon MIT TUDSZ MÉG? pen olyan mértékben álmosító ha­tással volt a Ferencváros együtte­sére az állandó elismerés. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a zöld-fehér együttes elbizakodottan vagy legalább is túlságos önbiza­lommal ment a küzdelembe, de vi­szont merjük állítani, hogy a csa­pat tagjaiban nem vólt meg az energia arra, hogy a meglévő és más mérkőzések megnyerésére elegendő harci készségüket a Hun­gária elleni mérkőzésre kellően fel tudják fokozni. Ez, a — mondjuk — fizikai ké- születlenség volt azután az okozója annak, hogy a Ferenováros — ami­kor meglepetésszerűen egy csupa tűz és lendület Hnngária-csapattal találta magát szemközt, amely elég gyorsan eredményesnek is mutatko­zott — már nem tudta lendületét fokozni, ezzel elvesztette a lába alól a talajt és átengedte az inieiatívát ellenfelének. Kétségtelen, hogy a máskor támadó-taktikát követő zöld-fehéreknek a defenzív játék­modorba való visszaeséséhez hozzá­járult Berkessynek harcképtelenné válása is, de ez magábavéve még nem adja magyarázatát annak, hogy a Hungária állandósítani tudta támadófölényét. Itt mindjárt rámutathatunk arra a taktikai hibára, amire egyébként egyik neves trénerünk hívta fel a figyelmünket a meccs végén, t. i. hogy a második félidőben a Ferenc­város nem igyekezett a hiányzó tá­madólendületét visszanyerni azzal, hogy visszaállítja az eredeti csa­társorát. Ehelyett tovább játszatta elől a letört Berkessyt, aki minden igyekezete ellenére is- féket jeles* tett; viszont a védelembe visszavont Szedlacseket, aki teljesen a defen­zív szerepre rendezkedett be, el­vesztette a támadó munkánál. A Hungária 2:l-es vezetésénél már amúgy sem volt olyan nagy a koc­kázat, hogy ne lehetett volüa^ meg­kísérelni g csatársor erősítését a védelem rovására "és '-fizzék vissza­adni a csapatnak a támadólendüle­tet, amely esetleg a védőformációk­ra nehezedő teher enyhítését is je­lenthette volna. Ám bármilyen általános taktikai hibák történtek is ezúttal a Ferenc­város részéről, s ha egyik játékosá­nak lesántulása hendikeppet jelen­tett is a zöld-fehér csapatra nézve, azért a Hungária együttesének ér­demei legkevésbé sem homályosod­nak el és csorbítatlan marad az a dicsőségük, hogy erre a nagy mér­kőzésre felkészültebben álltak ki, mint ellenfelük, s ennélfogva győ­zelmük teljes mértékben megérde­melt volt. A kék-febérek legjobban funkcionáló esapstrésze a fedezetsor volt. Különösen örvende­tes Wébcr hatalmas feljavulása, mért hiszen e nagytehetségü hal­iunk akcióképessége egyúttal a vá­logatott csapat fedezetsorának erő­södését is jelenti. Wéber a vasár­napi mérkőzésen lendület dolgában fölvette a versenyt kiváló vizavijá- val, Bukovival, 6 irányító munkája is csak azért maradt valamivel amazé alatt, mert passzai nem min­dig sikerültek tökéletesen. Nagy­szerű fejmunkájával azonban leg­alább olyan biztos gátja volt az el­lenfél centrális támadásainak, mint a ferencvárosi középfedezet. A két szélső half pompás erőbeosztással és elegáns nyugalommal látta el a feladatát. Az ellenséges szárnyakat mindketten szemmel tartották, de maradt erejük és lendületük saját csátárszárnyaik, táiiiogatására is. A közvetlen védelemben Kocsis végezte a legjobb munkát, A kez­deti bizonytalanságon átesve, mind határozottabb, erőteljesebb lett á fellépése, s végül gyors szecelőmu.n- kájával és hatalmas felszabadító- rúgásáival ura volt a nehezebb helyzeteknek is. Mandl .néni volt sem jobb, sem rosszabb, in hit más­kor. Gyorsasága, jó fejtechnikája most is érvényesült, nagy rúgásai viszont most is elmaradtak, és elkö­vette ezúttal-fe -aa qtBferáfc faliftltaf hibát, amelyet a Ferencváros gólja követett. Ujyári ebben a nehéz csatában is megmutatta, hogy mes­tere a kapuvédésnek. Nagyszerű helyezkedése, amit csak a szakértő szem tud megfigyelni, a főtitka Si­kerének. De emellett szembetűnő mesterfogásokat is produkál Né­hány ' pomp4s lehúzása és agy-két merész róbiuzonádja most is tapsra ragadta a bravúrokért lelkesedni tudó közönséget. Eredményessége ellenére a csatár­sor ezúttal sem volt olyan, amilyen­nek lennie kellene, hogy az állandó sikert biztosíthassa. Kalmár nagy klasszisa ugyan kiütközik már a reákényszerített centerposzton is, dó nagy teret követelő lendületes já­tékmodora nem tud a zárt körben teljesen kibontakozni. Taktikai el­gondolásai értékesek, kivitelük azonban nem mindig tökéletes, mert passzai szélesebb térre vannak szán­va, mint amilyen a csatárok vonala. Molnár ezúttal feltűnő agilitással dolgozott és különösen Haarhoz juttatott kitűnő passzaival dobta előre a csatársort. A kapu előtt adódó helyzetek megoldásához azon­ban nincsen már meg a regi biztos­sága, s bizonyosan nem egy olyan szituációt szalasztott el, amit az­előtt bolt biztosan értékesített vplna. Hirzer még mindig nincsen legjobb formájában; átsíklásai csak ritkán sikerültek, s megtörtént — - ami nála vajmi ritka eset —, hogy néhány lépésről elhibázott egy ki­tűnő helyzetet. Ám a harmadik gólt előkészítő pompás akciójával kibé­kítette elégedetlenkedő híveit.. A két szélső egyforma igyekezettel játszott, de mindkettőnek hibája az ; Önállótlanság. A rájuk játszott jó ; labdákat okosan kezdik, de arra. hogy a- helyzeteket saját erejükből értékesítsék is, nincs elegendő ini- 1 ciativájuk. Mindketten elszalasztot­tak néhány ziccert és csak Haarnak sikerült a mérkőzés végén lőtt gól- : Igl e mulasztásokat helyrehozni. A Ferencváros csapatának ezúttal nem volt egyet­len hiba nélkül dolgozó része sem. Kezdődött a bq,j ott, hogy a mérkő­zés elején a közvetlen védelemben ; néhány taktikai hiba történt, majd- elkövetkezett Hungler hatalmas baklövése és vole a Hungária gólja. Míg a balbekk ezután sem tudta ■ -yisezanyerni teljes biztosságát, ad- ffíEte jés‘%iztos-

Next

/
Thumbnails
Contents