Sporthirlap, 1928. november (19. évfolyam, 129-140. szám)

1928-11-03 / 129. szám

Holnap délután 5 órakor első magyar—lengyel válogatott boxmérköxés a Seketow- cirkuszban II Bástya vasárnap ina teája kiállítani a csapatát Nem lehetett megoldani a szegedi .futballválságot s ezért pénteken este lemondták a Somogy-mérkőzést — Öt játékos és a tréner nem fogadták el a fizetésieszátlítást — A vidéki profifutball ingadozik, mert nem képes eltartani az idegen játékosokat A szegedi Bástya életfolyásában a fennállása óta még nem állott be olyan zavar, mint ezen a héten. A múlt hétnek az volt az eseménye, hogy Bástyái Holzer Tivadar — mint azt a Spofthirláp elsőnek kö­zölte — lemondott a Bástya elnöki tisztéről, miután arra a meggyőző­désre jutott, hogy a szegedi profi­csapat eltartására nincsenek meg a megfelelő alapok. Holzer Tivadar kifejtette, hogy nem életképes az a vállalkozás, amely .csak úgy tudja a működését tovább vinni, hogy hó- napról-hónapra külön össze kell szedni havi kétezer pengőt, hogy a deficitet kiegyenlítsék. Ezzel a ballaszttal normális életműködés el nem képzelhető Bástyái Holzer Tivadar lemondá­sával a Bástya eddig is gyenge lá­bon álló anyagi helyzete teljesen felborult. A teljes összeroppanást ugyan valószínűleg el fogja kerülni a szimpatikus szegedi csapat, de csak nagy vérveszteség árán s így a csapat esetleges további szereplé­sé elé Szeged sporttársadalma a legnagyobb aggodalommal tekint. Az egyesület jelenlegi anyagi helyzete igen zilált. az adósság 40.000 pengőre rúg. Ezt az összeget az eredményezte, hogy az egyesületi tagok által vál­lalt havi 2000 pengő hozzájárulás igen nehezen folyt be. A havi 4000 pengős rezsiköltségre ugyanis mind­össze 2000 pengő volt a fedezet, a másik 2000 pengőt azonban nagy­részben Holzer Tivadar zsebéből fe­dezték s így most teljesen elvesz­tették. így önként kínálkozott az a megoldás, hogy a havi gázsit le kell szállítani. Vitéz Papp Ferenc missziója nem járt sikerrel Holzer Tivadarnál és az ideiglenesen megalakított öttagú di­rektórium a körülmények kényszerítő hatása alatt beszüntette a klub működését. Kedden úgy látszott, hogy enyhült a helyzet, mert bár az elnököt vissza­téríteni nem tudták, viszont ígéretet nyertek tőle arra, hogy újra a klub élére áll, ha a mai vezetőknek sike­rül keresztülvinniök azt, hogy a Bástya túlzott büdzséje leszáll any- nyira, hogy már a pártoló tagok tag­díjai is elegendő fedezetet nyújtanák á kiadásokra, amelyeket még tovább kell mérsékelni azáltal, hogy a játé­kosok a lehetőség szerint szegediek­kel cseréltessenek fel. Vitéz Papp, az új elnök világosan látta az egyetlen megoldási lehetősé­get. Tárgyalni kezdett a játékosok­kal a fizetésredukció tárgyában és Tóth és Wahl azonnal hajlandóknak mutatkoztak arra, hogy redukált fi­zetéssel is tovább küzdenek a szegeüi színekért. Később Baumgartner, Fröhlich, Hor­váth, Kronenberger és ölvedi kivételével a többi játékosokkal is megállapodásra jutottak * s az a vélemény alakult ki, hogy amennyiben az említett játékosokkal nem sikerülne megállapodásra jutni, a szerződést megszüntetik. Már át­irat ment a PLASz-hoz, amelyet arra kértek, hogy az öt játékos eladásával az egyesületet szanálni célzó ak­cióban legyenek a Bástya se­gítségére. ügyét jó kezekre bízták s a tiszaparti metropolisban már remélték, begy a Bástya a meggyengült csapattal js jó szerepet fog játszani á profHígá- ban. Pénteken este azután megint kel­lemetlen akkord csendült bele ebbe a mentőakcióba. Vasárnapba van kitűzve ugyanis a Bástya—-Somogy vidéki kupamérkőzés, amelyet Sze­geden kellene lejátszani. A Bástya vezetősége azonban pénteken késő délután telefonon felhívta Klément Sándort, a Somogy budapesti kép­viselőjét és közölte vele, hogy a mérkőzést kénytelen lemon­dani. mert az adott helyzetben nem vál- lalkozhatik annak lebonyolítására. Bővebb indokolást nem fűztek eh­hez a szövetségi gyakorlatban tel­jesen példátlan lépéshez, csak azt közölték még Klementtel, hogy a Somogy együttesét semmi esetre se indítsák útra. A kaposváriakat nagy zavarba hozta a szegediek váratlan lemon­dása, mert így vasárnapra teljesen program nélkül maradtak. Még pén­teken kérték a Szövetség intézkedé­sét, amely azonbah természetesen nem szorítkozhatott másra, mint hogy kérték, hogy a Somogy a pa­naszát hivatalosan adja be. Érte­sülésünk szerint a Somogy kártérítést követel a szegediektől a lemondásért, mert ezáltal egy va­sárnap jövedelmétől egészen elesett. Ilyenfajta kártérítési követelést még eddig nem ítéltek meg a profi- futballban, aminthogy ez az első .eset arra is, hogy elsőligabeli csapat komoly díjmérkőzést úgyszólván a vendégcsapat elindulásának az órá­jában mond le. A somogyi együttes­nek négy játékosa már el is uta­zott Kaposvárról. A fővárosi illető­ségűek közül ugyanis négyen sza­badságot kértek a csütörtöki napra arra való tekintettel, hogy a Somogy úgyis a fővároson fog szombaton átutazni. Ezeknek a költségeit is visszaköveteli a Somogy a szege­diektől. Inog a vidéki profifutball A további működést úgy biztosí­totta az új elnök, hogy Simókát, Áb­rahámot újra szerződtette, továbbá leszerződtette Wienert, a Makói TK jóképességű játékosát s a csapatot a most 110 klűbíanatikus által aláírt havi 20 pengős hozzájárulásból fogja részben fizetni. Felbontották a tréneri szerző­dést Hlavayval is, de itt egyelőre differenciák vannak, mert Hlavay négyhavi felmondást kér, a Bástya pedig csak egy hónapot akar fizetni. A szegedi futball sor­sáért aggódók az új elnök intézke­déseiből úgy látták, hogy a c=apat A péntek esti hírek után nyom­ban magunk is kerestük a közvet­len érintkezést a Bástya vezetősé­gével és sikerült is telefonbeszélge­tést folytatnunk a Bástya igazgató­ságának egyik tagjával. A rendkívül figyelemre méltó nyilatkozatot az alábbiakban adjuk: — Nem az elmúlt napokban és nem is pénteken robbant ki a Bás­tya válsága. Érik ez már hosszabb idők óta és Holzer elnök lemondása csak betetőzte. Már előre jeleztük, hogy a vasárnapi mérkőzés lebonyo­lítása nem bizonyos és pénteken tényleg magunknak kellett lemon­dani. A Bástya csapatának dolgában függő kérdések vannak elintézetle­nül és addig a Bástya nem játszhat. A reorganizálás eddig csak a fél csapatnál sikerült, a másik felénél nem. Ebben a helyzetben pedig le­hetetlen a sportolás. — Biztos tudomásunk szerint a Bástya nem egyedül áll a mai hely­zetében. Még más egyesületek is az utolsó órákat rójják és a Báfetya példáját három-négy héten belül többen követni fog­ják. Inog az egész profifutball és Buda­pesten is több egyesület a teljesítő képességének a határához közeledik. Elsősorban inog az egész vidéki profifut­ball. Hetek óta tudják minden vidéki vá­rosban, hogy valamit sürgősen tenni kell, az erőfeszítést tovább foly­Kufíler kóser étteremS“T= Vacsora P 1.50. Házikoszt. Tetszésszerint választható szárnyassal. JegySuzel- véielnól vagy társaságoknak állapi áraimból 10 százalék engedmény. Szombat Budapest, XIX. évi. 129. sz. Í928 november 16 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: Előfizetőéi árak; Belföldre egv negyedévre ő pengő (egy hónapra a pengő). Egyes szám ára: Belföldön IS fillér. Ausztriában25gr. Budapest. Vi. kerület, Rózsa-utca 111.111. emelet c n_. .w vnirnMm 7-sn „.„„í Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 he. Románia Távirati cim: Sporthirlap Budapest Asszíriába 6 pengő. Egjt-b külföldre egy negyedévre 7 50 pengő. 8lei.Franciaország 1.20fr. Olaszország0.80L Német­Telefonszám: Szerkesztőség: Pipát 996—54 MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON ország 15 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Buda­Kladóhivatal: Teréz 112—44. pest 02, postafiók 82

Next

/
Thumbnails
Contents