Sporthirlap, 1931. március (22. évfolyam, 22-31. szám)

1931-03-02 / 22. szám

Szerkesztőség é9 kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati cim: Sporthirlap Budapest Teleíonszám: Szerkesztőség: Automata 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 112—44. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztria 25 gr.i Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ke. Románia 8 lei. Franciaország 1.20 fr. Olaszország 0.80 L. Németország 15 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82. Példátlan izgalmak , ........ ,. a Millenárison, a bíró nem torolta meg az első durvaságokat, mire egymást követték a vad jelenetek — és Török rejtelmes kiállítása tönkretette a mérkőzést, amely a Hungária első vereségét hozta Tehát a Hungária is elszenvedte első vereségét az 1930—31-es bajnok­ságban ... Nem egyszerű, rendes mérkőzés eredménye volt a Nemzeti 2:l-es győ­zelme. Irreális talajon, szinte szünet nélkül harsogó hangorkánban a játé­kosok elveszítették önuralmukat, a bíró kiengedte kezéből a gyeplőt, a szenvedélyek — a pályán és a tribü­nökön —- elszabadultak, egyik durva jelenet a másikat követte s a kiállí­tások sem jártak eredménnyel, kétség­telenül azért, mert nem voltak eléggé indokoltak. A Millenáris-pálya vala­mi forró katlanhoz hasonlított, mely­ben a Nemzeti lelkesedése végül „ki­főzte” a két pontot magának. Szomorú idő, rossz pálya, tréfás optimizmus és komoly pesszi­mizmus. Félnégy előtt jeges dara esik az ólomszürke felhőkből. A Millenáris talaja sáros gyurma, amelyet az előző amatőr bajnoki mérkőzésen még jól megdagasztottak s most a láb bokáig süpped benne. Csak a két taccsvcnal mentén húzódik egy-egy száraz ho­moksáv. A szélsőkre kell majd ját­szani, mert csak ők mozoghatnak sza­badon. Ha a védelmek hagyják őket... Háromezerhatszáz ember váltott je­gyet a csúf időben, a szabadjegyesek­kel együtt négy és félezren várják a N emzeti—Hungária mérkőzést. A Nemzeti öltözőjében Balog Miksa aleinök képviseli a törhetetlen optimiz­must. Nagy titokzatosan belekarcol valamit a meccslabdába. Két számot, középen kettősponttal. így: 2:1. Balog tata ezt a végeredményt tip­peli, persze a Nemzeti javára. Viszont a Hungária öltözőjében Brüll A líráddal, a kék-fehérek elnöké­vel beszélünk s ő azt mondja: — Félek, hogy korán jöttem haza... Szél ritkán fúj, a közönség annál gyakrabban kiabál. Pontosan két percig tart a jmérkő- zés izgalomtól mentesen. Ezalatt a Hungária támad. Flóra erélyes szere­lése nyomán már megszólal a tribün, azután a Nemzeti támadása már fel­gyújtja a vérmesebb drukkerek szen­vedélyét és minden akció viharos visszhangot kelt. Czétényi komért rúg, Odry vagy tizenhat méterről úgd d győzelem délibáb fa A „felhő-fejes" sikerűit, Kalmár homlokkal lecsapott labdájával megszületik u Hungária vezető gólja. — Flóra (N), Török (N), Skvarek (H), Kal­már (H), Belesik (N). — (Nemzeti—Hungária.) zeti kapuja felé, Flóra nenx tudja fog­ni, a jobbra adott labdát biztos gól­helyzetben Varga elegánsan lövi — mellé. A Nemzeti-közönség ijedt fel­kiáltása megkönnyebbült sóhajban végződik. Újabb támadás a Hungá­ria ellen, a bekkek ofszájdot reklamál­nak, Szél László, a bíró sípol, a közön­ség egyik része harsányan pfujol. Tovább. Nagy kezére ugrik a labda, most hendszet kiáltanak, a bíró sípja hallgat, a közönség nem. jMandl erélye­sen szereli Vadast, a bíró passzivitás­ban marad, mire tüntetni kezdenek ellene. Czétényi közben kiállt a kapu mögé, ahol bekötözik a karját. Mikor vissza­tér, tapsot kap. Wéber faultol. A Hun­gária csatársorát ismét Hirzer viszi előre, Skvarekhez centerez, aki Vargá­hoz továbbit, a szélső ismét kapu mellé lő. A pályán néhány percre ellanyhul az iram, a tribün népe nem fárad. Zaj, lárma, ordítozás, tempózás. Az első komoly veszély a Hungária kapu­ja előtt: Ujváry kiejti Opata lövését, de Mandl ment. Kalmár feje, illetve a Hungária gólja. Félórája folyik a játék, mégpedig keményen, de eredmény nélkül. Ba- rátkynak semmi sem sikerül, annál nagyobb eréllyel veti magát a küzde­lembe. Skvarek sántikál és néha meg­tapogatja (Flóra Jábanyomát. Határo­zottan a Nemzeti játékosai a mozgé­konyabbak, mennek a labda után, mig a/Sték-fehér halfok képtelenek front­ban tartani a csatáraikat. Labdáik az éllenfélhez kerülnek. Végre a 82. perc­ben fVarga labdához jut és nem lő, ha­nem magasan küldi 'italra, ott a sza­badon álló Kalmár felugrik és ja labda a homlokáról védhetetlenül pattan a kapuba. \Diadalordítás. l:0-ra vezet a Hungária. Török rúgta Barátkyt, Barátky ütötte Törököt, Flóra rúgta Hir- zert, Hirzer rúgta Búzát, ered­mény: Hirzer és Török kiállí­tása. A gól után olyan játék kezdődik, amelyre azt szokták mondani, hogy megvágja a labdát, hogy Ujváry csak robinzonáddal mentheti kornerre. Czétényi rohan, Mandl ökle a balkar­ját éri, tjajkiáitáa, mely észrevétlen marad, már Hirzer száguld a Nem-

Next

/
Thumbnails
Contents