Sporthirlap, 1931. július (22. évfolyam, 60-68. szám)

1931-07-02 / 60. szám

Srprkí>«;7trt«5£tz An kiadóhivatal: - - ^Egyes szám ára: Belfőldöo 20 fillér. Ausztriában 8odape«t. VI. kerület Rtoa-utca 111. III. emetel Elfifizetési árait: Belföldre égj negyedévre 5 pengd (egy hónapra 2 pengő) s0 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Távirati cím: Sporthirlap Budapest Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő. Románia 10 lei. Franciaország L5Ü fr. Olaae­Telefpnazám^^^k^tóség^ Automata 190-04. MEGJELENIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ES SZOMBATO N g"£gt1 Lej? Budapest20 62!' postaHőTsZ Ma este tét 9 órakor nemzetközi birkózóverseny a Millenárison Somfai Elemér nyerte a hadsereg pentatlon-versenyét i———— Ismét felborult a béke a BLASz-ban Az Attila feloszlik, ha a tanácsi döntés érvényben marad A miskolci profiklub elkeseredésében leleplező feljelen­tésre készül más II. liga egyesülettel szemben Megkezdődött a vesztegetési pör „személyi“ részének likvidálása Szerda estére hívtak össze a fe­gyelmi bizottságot, hogy tisztázzák az Attila—Turul vesztegetési ügy­ben érdekelt egyesületek egyes veze­tőinek szerepét. Zsoldos Andor, a Vác FC intézője, Faragó Sándor, a Somogy fővárosi képviselője, Schei- ber Zoltán, a Turul elnöke és Polla- csik Géza, a Turul intézője kaptak idézést. A megidézettek — Scheiber kivételével — sorban megjelentek, a fegyelmi bizottság tagjai azonban nem gyűltek össze teljes számban. A tagok legnagyobb része szabadságon van már. A szövetségi folyosó és az előszo­bák hangulatában a tanácsi határo­zat hatásának szenvedélyes hullámai gyűrűznek. A vélemények megoszla­nak, de a többség a teljes pontfosztás jogosságát hangoztatja. Klein Miklós, az Attila budapesti képviselője gyen­ge ellenzék. Ereje megtört a hosszú hetek meddő küzdelmeiben, apatikus nyugalommal járkál a folyosókon. Feljelentést emleget, melyet még az este be akar adni. Csak a tanukat várja. Aztán hadd jöjjön a nagy­seprő, ha az Attilát elseperték, seper­jék ki az egész második liga házatájékát. Lesznek még néhányan. Hangjának színén, a gesztus len­dületén nem érezni határozottan, hogy mennyi belőlük az elkeseredés és mennyi a meggyőződés. Az bizonyos, hogy az Attila készül valamire. Ezt a társegyesületek jelenlevő vezetői is érzik. Idegesek, nyugtalanok, álfö- iénvesnek látszanak mindnyájan. Zsoldos Andor az első és a szerda­esti igazi hangulatot talán éppen az ő nyilatkozata fejezi ki, melyet a bi­zottsági teremből ki jövet adott: — Csak egyes személyek szerepére vonatkozik a vizsgálat. Egyes, az ügy tárgyalása folyamán elhangzott meg­jegyzések hátterét próbálják tisztázni. Tőlem csak felvilágosításokat kértek és — azt hiszem — nem vagyok vád­lott. Faragó Sándoron kihallgatása után már kevésbé látszik ugyanez a meg­győződés. A Somogy képviselője fel­dúlt, idegesen hagyja el a bizottsági szobát. A polgármester, a városi tanács, sőt talán a minisz­terelnök is a tribünön drukkol vasárnap a Bocskainak Kár, hogy Vincze és Fejér dr. is a né­zők között szemléli a Vienna-meccset Debrecen, július 1. Szerdán délután tréninget tartott a Bocskai, a Vienna elleni mérkőzése előtt. A tréningeit, amely könnyű moz­gásból és egy kis labdarúgdosásból állott, Opata vezette, aki szerdán dél­ben érkezett meg Debrecenbe. A sérülési fronton nincsen különö­sebb újság. Fejér dr. sérülése sokkal súlyosabb, mint eleinte lát­szott, törés ugyan nincs, de a zúzódá- sok, melyek az izomban vannak, olyan természetűek, hogy a népszerű bekk egyelőre nem léphet pályára. Vincze térdét, amely még mindig meglehető­sen dagadt, a klub sebészorvosa ke­zeli, kinek véleménye szerint nem le­hetséges, hogy a válogatott jobb­összekötő vasárnap „beszállhasson”. A két komoly sérülttel szemben áll a Molnárról szóló jelentés. A szőke hát­véd ugyanis harcképes és saját kije­lentése szerint feltétlenül játszani fog a Vienna ellen. A mérkőzés iránti érdeklődés olyan I nagy, hogy a pályán póttribűnöket állíttat fel a Bocskai vezetősége. A vidéken is nagyarányú a mozgoló­dás, amire jellemző, hogy a vicinális, autóbusz és sínautó 50 százalékos utazási kedvezményt biztosít az ér­deklődőknek. Az előzetes hírek elle­nére a Vienna 18 főnyi expedíciója nem autóbuszon, hanem vonaton ér­kezik. A debreceni menetjegyiroda már el is küldte Becsbe a 18 személy­re szóló kedvezményes vonatjegyet. Ugyancsak elküldték a prossnitzi Christ menetjegyét is és remélik, hogy a mérkőzést vezető bírónak jobb napja lesz, mint az elmúlt szombaton Bécs- ben. A mérkőzést a város előkelőségeinek a jelenlétében fogják lejátszani, ott lesz a városi tanács is, élén Vásári dr. polgármesterrel. Bethlen István gróf miniszterelnök jelenlétét is sze­retnék biztosítani és nem lehetetlen, hogy a miniszterelnök, akit újból Debrecen képviselőjévé választottak, meg is jelenik a Bocskai mérkőzésén. A Ferencváros szerdán játszotta első saopauloi mérkőzését a híres Palestra Itália csapata ellen. La­punk zártáig, éjjeli fél három óráig azonban a mérkőzésről semmiféle távirati értesítés nem futott be. — A Fischerrel kapcsolatban elter­jesztett rágalmakról volt szó — mond­ja —, a Vác FC—Terézváros mécs­esén történt beszélgetésünkről, mely­ről már jegyzőkönyvbe mondtam min­dent. A bizottság azt kérdezte, ki akarom-e egészíteni vonatkozó múlt­kori vallomásomat. Ahhoz természete­sen nem volt semmi hozzátennivalóm. Ellenben a legnagyobb megbotránkozással hallom és most már nem elő­ször, a tavaszi Somogy— Maglód mérkőzéssel kapcsolat­ban ellenünk kovácsolt veszte­getési pletykákat. — A legnagyobb határozottsággal és eréllyel kell visszautasítanom eze­ket a felelőtlen rágalmakat. Szövet­ségi ellenőr volt azyi a meccsen, de mindenki láthatta, aki kint volt, hogy a 3:3-as eredmény nem a Somogyra nézve volt hízelgő. — Én vizsgálatot kértem úgy magam, mint a Somogy ellen, a pletyka terjesztői ellen pedig, amint a nevek tudomásomra jutnak, bűn­vádi feljelentést fogok tenni. A fegyelmi bizottság rövid tárgya­lás után mellőzi Poüacsik kihallgatá­sát és minthogy határozathozatalra csonka volta miatt amúgy sem képes, az ügyet a jövő hétre halasztja, ami­kor is az elnökség fog tagokat dele­gálni a szabadságon lévőik helyére. Miskolcon az Attila feloszlatá­sáról beszélnek Miskolcon érthetően elkeseredett a hangulat. Az Attila igazgatósága szerdán ülést tartott és órákon át tárgyalta a PLASz tanácsának dön­tését. Az ülést zárt ajtjók mögött folytatták és a végén csak annyit közöltek, hogy a tanácsi ítéletet megfellebbezik. Most már tényleg döntő formában kialakult az elhatározás, hogy ♦ I *i iwi auu u z. j/a w ^ V'A Csütörtök Budapest, XXII. évi 60. sz. Í93Í július 2. Át& 20 fílléT

Next

/
Thumbnails
Contents