Sporthirlap, 1931. szeptember (22. évfolyam, 78-85. szám)

1931-09-03 / 78. szám

I ’ * 193T • 4 *j|í— Csütörtök Budapest, XXII. évfolyam/ 78. szám. 1931 szeptember 3. Ára 20 fillér HTWBMJimrMiMau*uiiwti.g—gzamiaüF:.tm'«»WBH»—bmbb?*1** .m .üMmgMMMMWBaHgMraCTgM i»n s i n i' «a«amű»idr^ígHBi SzerkflsitSség és kladAhlvatali Budapest, VI., Kózsantea 111. IIL. emelet Távirati eim: Sporthirlap Budapest Telefonszára: Szerkesztőség: Aut. 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 112-44. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON I Egyes szám ára: Belföldön 20 fill. Ausztria 30 gr. Jugoszlávia 3 din. Csehszlovák! i 2 Ke. • Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 ‘L. *Néihet6rs2ág 20 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82, Elmaradt a magyar— a Budapest—Bologna válogatott ökölvívó mérkőzés — terem- f)iánymiatt A magyar ökölvívók már hetek óta várják az olaszok ellen jövő hétre Rómába tervezett nemzetközi mérkőzésüket. Különösen a szövet­ség vezetői körében volt nagy az idegesség, miután az olaszoktól semmiféle értesítést nem kaptak a mérkőzés pontos terminusáról és körülményeiről. Végre tegnap megérkezett az olaszok experesszlevele, amely azonban erősen lehütötte a kedé­lyeket, amennyiben az olaszok arról adtak értesítést, hogy teremhiány miatt kénytele­nek a mérkőzés megtartásá­ról lemondani és kérik a MÖSz-t, hogy az esedé­kes találkozást október 16-ra tol­ják ki. Egyidejűleg arról is értesí­tették a magyar boxolókat, hogy a római mérkőzés elmaradása miatt kénytelenek lemondani a második mérkőzésről is, amely Budapest és Bologna csapatainak találkozása lett volna. Az olaszok értesítése igen kel­lemetlenül hatott -a MÖSz köreiben annál is inkább, mert úgy a ver­senyzők, mint a vezetők mindent előkészítettek az utazásra. Mariássy dr. össze­állította a Csikók csapatát, mely szeptember 8-ikán Zágráb válogatottjai ellen játszik Budapesten A határokon túli sorozatos sike­rek után Kisasszony napján végre a budapesti közönségnek is be­mutatkozik a „Csikók” csapata. A közvélemény fokozott érdeklődéssel tekint az „utánpótlás” első hazai játéka elé és a profiszövetség veze­tősége — átérezve a bemutatkozás jelentőségét — napokon át tartó táigyalást folytatott megfelelő el­lenfél lekötése iránt. Beccsel, Bel- gráddal és Zágrábbal folytak a tárgyalások, végül is szerdán a horvát főváros sportvezetőivel si­került megfelelő megállapodást lé­tesíteni. Ennek értelmében szeptember 8-án Zágráb vá­ros válogatott csapata lesz a budapesti profik ellenfele. A kisasszonynapi mérkőzésnek hat­ványozott jelentőséget ad a Ferenc­város multheti zágrábi balsikere. Mariássy Lajos dr. szövetségi kapitány szerdán este már össze is állította a magyar csapatot. A csa­pat felállítása a következő: Újvári (Hungária) — Kő­vágó (Újpest), Bíró (III. kér. FC) — Lázár (Ferencváros), Sárosi (Ferencváros), Szalay (Újpest) — Kovács I. (Nem­zeti), Kovács II. (Sabaria), Jakube (Somogy), Bihámi (Nemzeti), Belkó (Sabaria). Tartalékok: Háda (Ferenc­város), Flóra (Nemzeti), Steineé (III. kér. FC), Barátky (Hungá­ria), Paczolai (Kispest). t A yálogatott mérkőzés előtt két Magyar Kupa-mérkőzést bonyolíta­nak le: a Vasas-»~BSzKRT és a Budai „11”—DVTK között. A Csikók szereplése előrelátható­lag nem ér véget a keddi mérkő­zéssel. A jó eredményekre a külföld is felfigyelt. Mindenfelől érdeklőd­nek a Csikók szabad terminusai felől. Újabban érdekes meghívás érkezett Párisból. A párisi liga hívja a Csikó-válogatottat „Buda­pest csapata” név alatt Parisba január, illetőleg február hónapra. A PLASz elnöksége legközelebbi ülésén foglalkozik a párisi meg­hívással és előreláthatólag annak elfogadása mellett fog dönteni. Kölcsönös udvariaskodással kezdődött és általános verekedéssel végződött a bécsi Sparfra- Juventus kupamérkőzés Győzött az átgondolt, nyugodt cseh összjáték az olasz iram és ragyogó egyéni akciók felett Sparta-Juventus 3:2 (1:1) Zágrábban is kikapott Madrid válogatottja Zágráb —Madrid 2:1 (1:0) — A Sporthirlap telefonjelentése — Zágráb, szept. 2. 18.000 főnyi közönség előtt ,ma este reflektorok fényében került sorra a Madrid—Zágráb mérkő­zés. Győzött változatos játék után Zágráb csapata 2:1 arányban. Félidő: 1:0 volt. A zágrábiak mindkét gólját Hitrec lőtte, míg a spanyolok részéről Regueiro volt a góllövö. , Becs, szeptember 2. Délben még komor felhők fenye­gettek, ám a Sparta—Juventus meccs idejére már, ragyogó őszi napsugár szikrázott a Stadion pom­pás gyepén. Remek futballídő. A császárváros sportrajongói nagy csoportokban tódultak a bejáratok felé. Prága sem maradt el: vona­ton, autón, autóbuszon és repülő­gépen mintegy hatezer Sparta- drukker érkezett. 23.000 főnyi kö­zönség szerdán délután! Igazi nagy csaták izzó hangulata ülte meg a pályát. Kint a hatalmas internacio- nális autópark jelentette a nívót, bent Bécs egész eportközönsége leste lázasan a WAC következő el­lenfelének születését. A Juventus huszáros rohanással jelenik meg és fasisztamódra mind a négy világtáj felé üdvözli a kö­zönséget ... A Sparta háromszoros „Nazdar”-t kiált. A rendezőség megafonon kéri fel a közönséget pártatlan nyugalmának megőrzé­sére. Aztán a Carmen toreádor- indulóját bömböli a gramofon. A svájci Ruoff sípjelére így ál­lanak fel a csapatok: Sparta: Nyemec -— Burger, Ctyrokjr — Madelon, Kada, Srbek — Podrazil, Haiti, Braine, Ne- jedly, Silny. Juventus: Sclavi — Rosetta, Calligaris — Bertolino, Monti, Varglien I. — Vecchina, Cesarini, Magio, Ferrari, Orsi. Tapogatózó, sima passzolga­tásukkal kezdenek mindkét oldalon. A játékosok a végletekig udvaria­sak egymással szemben. Az első cseh szabadrúgásnál az olasz játé­kos odaszalad és figyelmesen be­igazítja a labdát. Az első negyed­óra minden emóció nélkül, lapos mezőnyjátékkal telik. De aztán Ma­delon és Orsi összecsapásánál már felcsap a következő vagy harcok tüze. Az olaszok legrégibb argen | tiraija nagyszerű kondícióban és kitűnő formában száguldoz a kapu felé. Madelon nagy technikává’ fogja. A 20. percben mégsem tud­ja megakadályozni az clasz vezető gólt. Orsi félpályáról nagy iram­— A Sporthirlap telefonjelentése — bán száguld le, kicselezi a védelmet és ellenállhatatla­nul közeledik a kapu felé. Nyemec kifut és önfeláldo- zéan dobja magát a szélső lábára. Mindketten elesnek, Orsi fürgébb, felugrik és az üres kapuba vágja a labdát. l:0-ra vezet a Juventus! A Sparta-drukkerek hatalmas biztatásba fognak. A Sparta el­lentámadása meg is hozza az eredményt. Varglien elvét egy könnyű labdát, Podrazil megszökik, aztán húsz méterről leállít és éles saroklövéssel védhetetle- nül szerzi meg az egyenlítő gólt. (1:1). A játék kezd hevessé válni. Az olaszok hatalmas iramot diktál­nak. A Sparta él a kitűnő techni­kájából. Változatos harcok kö­vetkeznek, mind a két védelem­nek kijut a munkából. A 37. perc­ben Magiot Kada faultoja. Mikor a veterán centerhalf a szabad­rúgásnak áll, a temperamentumos Magio utána rúg, mire a bíró azon­nal kiállítja. , Az olaszok hiába reklamálnak. Félidőben is Magio kiállítása a téma. A játék második fele veszélyes olasz támadással indul, a cseh védelem Burgerrel az élen tisz­tázza a meleg perceket. Aztán az olaszok térfelén hullámzik a já­ték. Lassan, de biztosan határo­zott Sparta-fölény alakul ki. A 15. percben Podrazil akciójáb ól születik a cseh vezető gól. A szélső ívelt beadására Sclavi kifut, de Nejedly is rá­startol a labdára. A Sparta- csikó előbb éri el és a nagy rössel érkező kapus mellett a hálóba fejeli a vezető gólt. (2:1). Az olaszok idegeskedni kezde­nek, a Sparta annál nyugodtabb. A cseh fölényt itt-ott megtöri a szenzációs olasz balszárny. Varglien jó labdákat küld előre, Orsi minden mozdulata veszélyt jelent, Az egyéni akciók azonban felőrlődnek a Sparta gépezetében,' A 25. percben végleg eldől á meccs sorsa. Silny félpályáról rohan, Ber­tolino, a Juventus negyed- , milliós jobbhalfja tehetetle- i nül vánszorog utána, Silny a j tizenhatos sarkáról nagy lö- j vést küld a kapura és Sclavi j tehetetlen a zűgó labdával szemben. (3:1). Az olaszok hiába erősítenek. Az sem segít már, hogy Braine, a Sparta belga centere teljesen el­készül erejével. Podrazillal cserél helyet, aki hallatlan akarattal viszi új meg új rohamra csatársorát A játék mind erélyesebbé válik. A 38. percben Brain lefutását Calligaris csak ikernerre tudja, szerelni. Az olasz bekk dühében Brainhez vág­ja a labdát, majd Braine védekező mozdulatát félreértve, hátbavágjá a Sparta-centért. Nagy vagdalko- zás kezdődik és két perc múlva teljessé válik a botrány. Madelon a 40. percben összecsap Orsival és megüti a szélsőt. A bíró kiállítja Madelont. 1 A csehek indulatosan reklamálnak, az olaszok még indulatosabban magyarázzák igazukat. Hirtelen nagy kavardás támad Orsi körül. A játékosok nagy gomolyagba ro­hannak. Cesarini Podrazilnalc ront, lökdösi, belerúg. , A bíró erre kiállítja Cesari- j nit is. Általános verekedés kezdődik. Egy olasz tartalékjátékos felöltő­ben rohan be a pályára, de nem jut a verekedéshez, mert közben a rendőrök is odaérkeznek a bot­rány színhelyére. Kétperces kö­zelharc után nagy izgalmak közt folytatódik a játék. Az olaszok vad oroszlán módjára küzdenek. A 44. percben Burger hendset j vét a tizenhatoson. Ferrari j áll a labdának. A lövést j Nyemec kapufára tolja, on- 1 nan újra Ferrari elé pattan és máris bent ül a gól. (3:2). Az olaszok támadnak újra, de vége már a meccsnek. _ A Spárta győzött. A szisztéma* ♦

Next

/
Thumbnails
Contents