Sporthirlap, 1933. június (24. évfolyam, 44-51. szám)

1933-06-03 / 44. szám

Cessállííott ára: 12 fmér fy|AnAniWVYY>Yy^^ ..........................................................——————A— ME GJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Éra 12 fin. mumummammmmm Csehszlovákiában 1 Ke., Romániában 5 lei, Jugo­szláviában 2.5 dinár, Ausz­triában 20 Gr., Franciaor­szágban 1 fr., Olaszország­ban 0.80 1., Németország­ban 15 Pf., Amerikában 4 C. Előfizetési árak 1/t évre: Belföldre 2.70 P. Ausztriába 3 P, ÍJszak- amerikába 4 P, Jugoszlá­viába 5.50 P. Egyéb kül­földre 3i50 P. SZOMBAT 1933 JŰHIUS 3 rí— miu. éwf. 44. szám. Szerkesztőség és kiadóhivs- tál: Budapest, VI., Rózsa­utca 111. szám, III. em. Telefon: Szerkesztőség: A.; 19—6—54. Kiadóhivatal: A.: 11—2—44, (Csak délután 6 óráig.) Levélcím: Budapest 62. Postafiók 83. Távirati cím: Sporthirlap Budapest. A költségvetés parlamenti vitája során a sport is szóhoz jutott a képviselőház nagy- nyilvánossága előtt. Képviselők, sportemberek hangoztatták a sport jelentőségét, panaszolták bajait, gondjait, viszont a kultuszminisz­ter beszéde megnyugtatta a sport- társadalmat afelől, hogy a magyar kultúra atyjának nagy családjá­ban a sport is az édes gyermekek közé tartozik. A szegény családfenntartók ad­ni vágyó kezét ma megköti a szegénység, a legkedvesebb gyer­meknek is kisebb karéj kenyér jut, mint amennyit az okszerű táplálkozás kézikönyve az egész­séges fejlődés minimumaként elő­ír. De — bízni kell abban, hogy egyszer a hétszűkesztendő is vé­get ér s akkor majd a sport, ez a türelmes, megértő, optimista gyermek is megkapja a maga normális fejadagját. Megnyugtató tudót, hogy a kultuszminiszter jóindulatán nem fog múlni semmi sem. Sok faluban a sport tartja a lelket — mondta az OTT elnöke költségvetési fel­szólalásában, élesen rávilágítván ezzel a sport csodálatos erejére. Mákony — mondják erre a kö­zönyösök és cinikusok, akik a sport élvezetét a kábítószerek „élvezetével” akarják egy kalap alá sorozni. De milyen súlyos té­vedés! Milyen nagy különbség van az ópium, az alkohol és a sport közptt! A sportnak nincs káros reakciója. A sport mámorát nem követi Katzenjammer, csüg- gedés, pesszimizmus. Sőt! A sport a hit, a bizalom, a kitartás agitá­tora. Mert kövesse bár egyik rossz hír a másikat, essen bár a búza ára, az ifjú, aki egy község, egy város képviseletében a cél felé fut, vagy kapura tör, céltudatos­ságával, kitartásával példát mutat a csüggedőknek s amikor apjának, falujának dicsőséget szerez, a szebb jövő ízével ingerli a fásult Ínyeket. A sportoló ifjú ma —- a faluban és a városban — külde­tést teljesít. Érthető, ha erre a kis misszio­náriusra nem úgy néznek a ma­gyar jövő vezérei, mint egy szür­ke költségvetési tételre. Pünkösd hatalmas arányú seregszemléje lesz a magyar sportnak. A főváros elküldi a vidékre a maga kiválóságait, hogy terjesz- szék, népszerűsítsék a sportot, a vidék kitárja karjait, hogy széles mellére ölelje az utat mutató fő­várost. Mindenütt élénkség, mun­kakedv, összefogás, igazi ünnepi hangulat. Mintha csak mondaná a főváros és a vidék minden spor­tolója : — Ha kisebb is lett a testneve­lési alap vagy 150.000 pengővel, mi annál nagyobb elszántsággal és akarással dolgozunk eszményein­kért! . . . Nádas Ödön Milánóban töltött két napot s ott fölkereste Mauro doktort, aki „túlélte” az olasz fut­ball nagy személycseréjét. Nádas erről a beszélgetésről a következő­ket mondta a Sporthirlap munka­társának : — Az olasz futball vezérkara ma három ' emberből áll. Vaccaro tábornokból, Barassi mérnökből és Mauróból. Ez a direktórium. — Mauro közölte velem, hogy a Juventus nem szakíthatja meg a bajnokságát, tehát a - kupamecs- csekkel várni kell június 25-ig. Miután pedig akkor kezdődik az WEEKENDRE SÁTOR p 16.50 Gyókóny .. P -.96. szónyeg P -.90. lakaró P 2.98. matrac (3 db) P 9.90 FISCHOFF ÉS RElCHmONH szőnyeg- ős linoleumáruház V.. Lípót-körú) 19. északi válogatott túra, az Újpest— Juventus meccs nem lehet előbb július 9-nél. — Panaszkodik az olasz szövet­ség: alig 50.000 lírája maradt az olasz—angol meccs bevételéből, 530.000 Urából, mert a bevétel fe­lét elvitték az angolok, a másik felét pedig fölemésztették az adók s az ünnepi költségek. Jekelfalussy világbajnok: „Holfiap megkezdem a tréningei" — A Sporthirlap tudósítójától — A válogatóbizottság tegnapi ülésén megjelent Jekelfalussy György, olimpiai kardvívó világ­bajnokunk is. Persze, körülfog­ták, mindenki hogyléte, elmúlt betegsége felől érdeklődött. Je­kelfalussy a következőket mond­ta: — A lábamon ú. n. földpenész- gomba keletkezett, ami tipikusan amerikai atlétabetegség. Hála Istennek, már elmúlt és holnap megkezdem a tréninget. Két hetem van a csapatbajnokságig és remélem, hogy addig annyira formába jöhetek, hogy indokolt lesz a részvételem. Mindenesetre azon leszek, hogy induljak, mert úgy érzem, hogy szükség van rám. 15 játékossal és 2 kísé­rővel ma este érkezik a Beogradski (A Sporthirlap tudósítójától) A Nemzeti és a Szeged pünkös­di vendége, a Beogradski, mint jugoszláviai tudósítónk jelenti, ma este érkezik Budapestre. A jugo­szláv expedíció a következő 17 tagból áll: Glazer, Gazarri, Radovanovics, Tosics, Mitrovics, Arszenijevics, Sebességmérőiét ÓRAGYAR Tömó-u. 26 Sztevovics, Gyorgyevics, Bozsics, Glisovics, B. Marjanovics, N. Mar- janovics, Vujadinovics, Zsivkovics, Surdonya. Kísérők: Tanaszkovics és Porobics. Szerdán Bécsben a Rapid ellen, jövő vasárnap pedig Pardubitzban játszik a BSK. A FERENCVÁROS BELGRÁDI fogadására erősen készül a Ju- goszlavija. A Bánátból és a Bácskából különvonatok indul­nak a fővárosba, mert az áldozó­csütörtöki kupadöntő hatalmasan megerősítette azt a páratlan népszerűséget, amit a Ferencvá­ros a jugoszláv fővárosban és az országban élvez. A vasárnapi Ferencváros—Jugoszlavija mér­kőzés a jubileum fénypontja, másnap, a Bácska elleni mérkő­zésen pedig a magyar iskola szépségeinek bemutatását várják a Ferencvárostól. A GÖRÖGÖK GYŐZNI akarnak a Balkán Kupában. Szán­dékukat arra alapítják, hogy si­került legyőzniük a magyar ama­tőr válogatottat. Azért várják meg a Kispest-meccsek eredmé­nyét is! 11 KLUBBÓL állította össze Gudenus br. az ifjú­sági válogatott csapatot. A csütörtöki összeszoktató tréningen azonban ez nem látszott meg. A csapatban egyébként változás is van Kxrolyi és Wéber helyett: Halanda „33” FC és ifj. Fehéry BEAC — néhai Fehéry Ákos fia — került a csapatba. Millenáris- pálya Pünkösd vasárnap d. u. 6 órakor NEMZETI— BEOGRADSKI SK nemzetközi futhat: mérkőzés utána 3/4 8 órakor nemzetközi motarvezetéses kerékpárverseny ■mini1 r»iFajMUi««!E?miBggrBBgirri’»inniwi a pünkösdi nagydíjért 53 üffl-eil Indulnak : DEDERICBS (Köln) Szekeres, Istenes, Nagy Béla, Huszár Tribiinülés: 1.20 P, Alfoheiy: 801. Budai Strandfürdő III-, Újlaki rakpart, Margitszigettel szemben Hideg-, melegvíz, dunai uszoda Hétköznapra érvényes idénybérlet 15.- P Minden napra érvényes idénybérlet 20.- P Olcsó napiárak Elérhető az összes óbudai villamosokkal Mesynyilik marikor A Vasas feljelentése a titokzatos szemüveges úr ellen Négy bukás a soproni motoros tréningen Kalmár bekk lesz Pozsonyban A vívószövetség péntek este válogatott az Európa-bajnokságra Július 9 előtt nem lehet Újpest— Juventus mérkőzés Nádas Ödön Milánóban járt — A Sporthirlap tudósítójától —

Next

/
Thumbnails
Contents