Sporthirlap, 1933. július (24. évfolyam, 52-60. szám)

1933-07-01 / 52. szám

MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Apa 12 fin. Csehszlovákiában 1 Ko., Komán iában 5 lei, Jugo­szláviában 2.5 dinár, Ausz­triában 20 Gr.f Franciaor­szágban 1 fr., Olaszország­ban 0.80 1., Németország­ban 15 Pf., Amerikában’ 4 C. Előfizetési árak V< évre: Belföldre 2.70 P. Ausztriába 3 P. Észak- amerikába 4 P, Jugoszlá­viába 5.50 P. Egyéb kül­földre 3.50 P. trallillil i§|i 8® $S|| §8* |p|ll i WB HP Mr .................................................................. n miiwiiiw ni 1i uiiiiiiwi h........ ......- r' SZ OMBAT 1933 JŰLIUS 1 xxiu.6uf.52. szám Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest, VI., Rózsa- , utca 111. szám, III. em. Telefon: Szerkesztőség: A.: 19—6—54. Kiadóhivatal: A.: 11—2—44. (Csak délután 6 óráig.) Levélcím: Budapest 62. Poétafiók 82. Távirati cím: Sporthlrlap Budapest. r II1TBMI „Egész Európában nincs olyan pálya és labda, mint Budapesten voll“ Miért; győzött a S part a Pesten ? — A Sporthlrlap tudósítójától — Csütörtökön történt. Prágában. A Sparta—Hungária mérkőzés előtt. Brájbet, a Sparta centerét kérdez­getek az öltözőben: (— Hogy tudtatok olyan szépen győzni Budapesten?) — Hogyan? Hát lehet ott másként is játszani, mint szépen. Olyan nagyszerű pályán... Olyan pálya, mint a hungáriaúti, nincs egész Európában! És olyan labdák!... Mit mondjak, milyen nagyszerűek azok a labdák ? ... Ilyen labdákkal és ilyen pályán csak győzni lehet! Kár, hogy Braine igazságaira a mi csapataink még nem jöttek rá. Újpest útban van hazafelé s ma délelőtt 10 órakor a Délivasúton érkezik meg. A hazaérkezés után augusz­tus 1-éig szabadságot kap a csa­pat. B-osapatunk vezet a Magyar 0\\ Körverseny harmadik napja után Sárosi a svéd-túra után Berlinben marad Mánál szabadlistán Zenekar és 4000 ember fogadta a vízi- pólózókat Magdeburgban . Nem sürgős az MLSz-nek a reform Boxolóink 10:6-ra kikaptak Triesztben Berlini „hírmondók" érkeztek éjfélkor — A Sporthirlap tudósítójától — Az Amsterdam—Berlin expe­díció résztvevőinek egyik cso­portja tegnap éjfélkor hazaérke­zett. Dietz dr.-vezetésével- meg­jött Háda (alig tud mozogni, fer­tőzött oldalsérülése miatt), Si- monyi és Hevesi. Ugyancsak a prágai gyorssal érkezett meg a Hungária Sebese, akinek letelt a szabadsága. Simonyi és Hevesi (a két fiú szemre együtt sem nyom 70 kiló­nál többet) ezt mondja a berlini meccsről: — A mélák berliniek ellen nem érvényesültünk. Amsterdamban a csatársor remekelt a védelem vi­szont leégett, Berlinben for­dítva. Dietz dr. így beszél: — A holland csapat volt az erősebb ellenfél. Ami a játéktu­dást illeti. Ami a testi erőt, eb­ben Berlin vezet. Berlinben a csatársor (még Sáros' is) csődöt mondott. Csak a II. félidő első húsz percében játszott jól a csa­pat. De ekkor az ő kapusuk is re­mekelt. Akárcsak Alberti, aki a túra kellemes meglepetését szol­gáltatta. MÁR A VÁROSHÁZÁN IS FUTBALLOZNAK, ' \ ezúttal nem aktákkal, hanem ko­moly, előírásos börlabdával. Pén­teken délután 6 órakor mérkőzött ugyanis az Árvaszék csapata a VIII. kerületi elöljáróság együt­tesével. Félidőben még a Vili. kér. elöljáróság vezetett 3:1 arányban de a végeredmény 4:4 lett. Góllövők: Novotny (2) és Holica (2) a VIII. kerület és Cü- zai (2), valamint Erlesbeck és Gyarmathy az Árvaszék részéről. AUTÓS-ÉS MOTOROSRUHAZAT KERTÉSZ J. TÓDOR IV., Szervita-tér 4 ITLÉ1VKA Madarász, Zsuffka, Balogh, Bodosi és Genersich Gabriella az angol bajnoksá­gok magyar részt­vevői — A Sporthirlap tudósítójától — Tegnapig senki sem tudta, hogy ki megy ki az angol baj­nokságokra. Kezdetben egyre nö­vekedett a létszám, Remecz, Do- nogán, Barsi, Darányi indulásá­ról volt szó, később apadt a szám. Kiderült, hogy nem kielégítőek a formák. Darányi tegnap nyolc hétre gyakorlatra ment, Barsi meggondolta a dolgot, nemkülön­ben Donogán is, úgy hogy végül Millenáris pálya Szombaton, július 1-én *A 9 órakor ­kétszer félórás NEMZETKÖZI MOTORVEZETESES VERSENY ▲ Budapest nagydíjáért*™ Indulnak: HAM MER Ma) j| SWOBODA (Wien) 8 SZEKERES ISTENES NAGY BÉLA VIDA H lribünülés: 1.20 P. Állóhely 80 fillér. csak Madarász, Balogh, Zsuffka és Genersich maradt. Ők valószí­nűleg kedden szállanak vonatra, míg az ötödik magyar, Bodosi, Antwerpenből érkezik Londonba. A LEGSÖTÉTEBB BIZONY­TALANSÁG jegyében kezdődnek meg ma Ma­gyarország ifjúsági bajnokságai. Ebben a szezonban ez lesz a má­sodik ifjúsági verseny, a formák­ra nézve tehát nem lehet véle­ménnyel lenni. Amellett vidékről egész sereg betörés lehetséges. Reméljük, hogy a meglepetések ragyogó eredményekbeft fognak megnyilvánulni. HAT LEHET, HÖLGYEK!! A BBTE holnap délelőtt 9 órai kezdettel női versenyt rendez. Ez a verseny egyúttal alapul szolgál á ro­mánok eileni csapat összeállítására. REKORDNEVEZÉS érkezett az ifjúsági bajnokságokra 200 méteren. Ezért a 200-as előfuta­mokat már ma megtartják, mint a program utolsó számát: . — EGY VAGGON jó atléta kerül két év múlva a kö­zönség elé — dicsekszik László La­jos, a KAOE vezére. — Az idén ta­vasszal toboroztuk ezeket a fiatalo­kat és most gyúrjuk őket. fin mon­dom: két év múlva ismét nagy less a KAOE. _______________________ At létikai felszerelés KERTÉSZ J. TÓDOR 1% Szervita-tér 4. TINIM Menzel három széfben verte az ir Rogersi Wimbledonban A Sporthirlap távirati jelentése London, június 30. A verseny pénteki napján ott volt a díszpáholyban az angol királyi család is. Az eredmények: Férfiegyes: R. Menzel (cseh­szlovák)—Rogers (ir) 6:1, 6:1, 12:10, Satoh (japán)—De Stefani (olasz) 6:2, 6:4, 3:6, 6:3, Steffens (USA)—Lee (angol) 5:7, 2:6, 7:5, 7:5, 5:3! Női egyes: Valerio (olasz)— Horn (német) 6:3, 8:6, Helen Wills Moody (USA)—Henrotin (francia) 6:3, 6:0, Payot (svájci) —Whittinsdale (angoí) 8:6, 5:7, 7:5. Férfipáros: Cramm, Nourney (ném.)— Bresse, Ryan (USA) 6:4 6:2, 6:4, Fletcher, Fletcher (an­gol)— Kleiiischrott, Lund (német) 6:4, 7:5, 1:6, 6:4. Női páros: Sigard, Crewe (an­gol)—Horn, Ende (német) 6:3, 10:8. Vegyespáros: Knapp, Billington (angol)—Seriven, Tuckey (angol) 6:4, 6:2. BŐI MAX BÁER MAGYAR? A Szepesi Híradó írja: Max Baer, Schmeling légyőzője a szs- pességi Béer-családból származik. A Lőcsében élő Bedő Zsigmond a következőket mondta világbajnok unokaöccséről: — A 80-as években testvér­öcsém tényleg kivándorolt a kali­forniai Omahába, ahol megnősült, mint jómódú farmer és mulatt nőt vett el. Ebből a házasságból származott a világbajnok unoka­öcsém, akinek fényképein egyéb­ként igen jól észrevehető a mu­latt vérkeveredés. Aliié Belmár Walfer az Alpen- pokal győztesei közt Martinék és Gerő előkelő helyezést ért el — Kiszámították az alpesi túraút ered­ményét — A Sporthirlap tudósítójától —« Bécs, június 30. Csütörtökön későn este készültek el az osztrák automobilklubban az Alpenpokal-túraút hivatalos ered­ményének kiszámításával. A 960 kilométeres távot (start és cél a Maria Zell mellett fekvő Wegscheid volt) húszán tették meg büntető­pont nélkül. A kupa kicsinyített mását kapták meg mind, köztük Delmár Walter (Bugatti) is, aki legjobban szerepelt a ma­gyarok közül. Állandóan az élen járt, az ellen- őrzőállomásokon is mindig elsőnek haladt át. Serleget nyert Mac Far- lane budapesti angol katonai attasé is, ő Sunbeam kocsiján indult. Jól szerepeltek motorkerékpárosaink is. A 250 kem-en felüli szólómotor­kerékpárok csoportjában negyedik Martinék István (Albertfalva, Gilera, 14 bp.) és ötödik Gerő Andor (Budapest, . Mo.tosacoche, 34 bp.). Tekintettel arra, hogy a mieink nem szoktak hozzá a nehéz hegyi terephez, sikert jelentenek az eredmények. A MUE kiilönvonalávall utazhat Siófokra íegolcsóüban indul: július 2-án,vasárnap reggel 8 órakor a Déli pályaudvar érkezési oldaláról. Programén : strandolás, boxmórköxés | és úszóvsrsony. ü oszt. ?.70 P: III oszt 5.30 P slrand-, j box- és versonylaggysl együtt. I ÜSZAS ELÉRTE A VÉGZET AZ AME­RIKAI MÜUGRÓKAT. Donáth Leó dr.-hoz, a nemzet­közi úszószövetség főtitkárához érkezett tegnap távirat: az ame­rikai szövetség letiltja a két mű­ugró, Smith és Simaika további túrázását. A letiltás mögött az áll, hpgy július 18-án van az amerikai műugróbajnokság, erre ■» két túrázó műugrónak okvetle­nül haza kellene érkeznie. Ók azonban nyugodtan- hazaüzentek, hogy maradnak Európában. Az amerikaiak nem gondolkodtak so­kat, letiltották a túrát. Donáth dr. pénteki napján összetelefo­nálta és táviratozta Európát, mindazokat a városokat, ahova meghívták a két. műugrót. I

Next

/
Thumbnails
Contents