Sporthirlap, 1937. január (28. évfolyam, 1-9. szám)

1937-01-02 / 1. szám

I SZOMBAT, 1937 JANUÁR 2. SPORT HÍRLAP Obítz Gábor: „A modem játékra új futballgenerációt kell nevelni!“ v — A Sporthirlap tudósítójától — .. mm ­Ha gy. kir. és udv. Készségesen bemutatja Az ország Slll, RáKÉCZí-Út 60 iÉÉl ródiólerme Obitz Gábort, a „nagy” Fradi egykori oszlopos tagját a Ferenc­városiban és környékén még ma is a régi, szép és eredményes ferenc­városi játékstílus atyjának neve­zők. Ő volt annak a csapatnak az esze. Nem hiába kapta akkor az „Apa” becenevet. Ezzel is azt akarták kifejezni, hogy ő a csa­patnak, a csapat stílusának, játék­beli elgondolásának az apja. Obitz Gábor már évek óta a vándor edző kenyerét eszi. Jelen­leg Laibach-Lyublyanában (csa­pata a jugoszláv NB-ben olyan kö­zépcsapat!). Jelenleg szabadságon van idehaza. A beszélgetés úgy kezdődött, hogy elmondta, mit ta­lált ő Laibachban, amikor átvette a csapatot. — Ott bizony kevés a pénz, — mesélte — s nem, nagy és nem éppen elsőrendű a játékosanyag. Mielőtt odakerültem, szó sem volt valami elgondolásról, egységes stílusról. Viszont nekem, az új edzőnek eredményt kellett felmu­tatnom. Elsősorban a vereségeket kellett elkerülni. Ha Zágrábba, vagy Belgrádba mentünk, termé­szetes, hogy nem játszhattunk nyílt játékot. (— Szóval,— vetjük közbe — ha a „magyar stílust” játszó volt játékos kikerül külföldre, ott mindjárt átalakul „biztonsági”, vagy mondjuk „modern” edzővé? Miért „igen” ott külföldön és miért „nem” itt Magyarorszá­gon?) — Az edzőnek külföldön kenyér- kérdés, hogy „produkáljon” — in­dokolja meg álláspontját Obitz. — Ha erősebb csapattal kerül szem­be az ember, akkor elsősorban a védelemre vigyáz. Elöl a három csatár meg majd csak csinál vala­mit, Persze a gyengébb ellenfelek­kel szemben esetleg én is megen­gedem magamnak, illetve csapa­tomnak a „nyílt játék” luxusát. Csakhogy ez ma már, a pontokért folyó ádáz küzdelmekben, nagyon ritkán fordul elő. (— Ön tehát Laibachban a W-formációt tanítja?) — Nem. Az okos játékot. Mindig azt hajtogatom, azt magyarázom a játékosaimnak, hogy okosan, ésszel kell futballozni. Nemcsak védekez­ni, . de támadni is okosan kell. Mert miért volt olyan nagy a mi Ferencvárosunk? Csupa „ész. futballista” játszott. Amsei, Takács Fuhrmann, Bulcovi, Obitz, Rázsó, Takács II., Szedlacsik mind csupa „fejjel” játszó tag volt. Akik tudták, hogy bizonyos adott hely. zetben mit kell, hogyan kell játsza­ni. Akkor az a nyolc észjátékos el­bírta a három rakkoló embert, sőt azokat éppen az eszével úgy hasz­nálta ki, ahogy a csapat számára a legeredményesebb volt. Kohut len­dületét, Turay munkabírását milyen szépen beolvasztottuk a mi stílu. sulikba. (— Eszerint, ma kevés az okos, eszes futballista?) — Ez a legnagyobb baj! Minde­nütt Középeurópában. Jugoszlávia- , bán is ez a baj. A mai fiataloknak ! nem lehet már magyarázni. Ha egy- szer jól játszott és gólt lőtt s a saj- - tó megdicsérte, már azt hiszi, hogy ö a császár, akinek már nem kell 1 tanulnia. Pedig hol vannak még a - mai fiatalok a jó futballtól? Perzse, l hogy nem szép a védekező játék, nem terem annyi eyycni babér az . egyes játékosok számára. Roboto, munkát és kötelességteljesítést, ön- ■ feláldozást kíván a modern játék- 1 stílus. Ezek a kellékek sajnos, na- 1 gyón hiányoznak a mai fiatalokból. 1 Látom, hallom és tudom, itthon is ' ez a legnagyobb baj. j (— Azt hiszi, hogy a magyar 1 futballistáknak nem „fekszik” a í védekező stílusú futball? Vagy 1 nem akarják azt játszani?) 1 — Minden stílushoz bizonyos z nemzeti adottságok kellenek, ame- 1 lyekkel az illető nép, vagy fajta k rendelkezik. Ez alakítja ki. a stí. e lusát. Az clr’szok soká a mi nyom- t dókáinkon kullogtak. Nem. feküdt az ö vérmérsékletüknek a közép- európai lassú kombinációs stílus. Amint megtalálták az ő játékukat, a hosszú labdákkal, a gyors roha­mokkal kombinált stílust, lám hogy kivirágzott az olasz futball! A mai magyar játékosanyággal ezt a stílusváltozást nem lehet megcsinálni. Talán alulról kezdett neveléssel, a mai kölykökön kezdve lehet valamit alakítani. Akkor sem szabad lekopirozni az angol, vagy olasz stílust. Becsületes játékszel­lemre, kötelességteljesítésre és 90 perces játékra, de önfeláldozó, be. csületes és főként okos játékra kell a mai fiatalokat nevelni. Akkor majd nem fordul elő, hogy a játé­kos a kapott utasításra azt feleli, hogy ez neki nem fekszik, mert ö támadó fedezet, vagy ő nem olyan csatár, aki a védelemben is segí­teni tud és a többi. (— Még egy kérdés: az angol- magyarral kapcsolatban sokan mondották, hogy Sárosi nem véde­kező fedezet. Inkább Szűcsöt, vagy Turayt kellett volna odatenni. Ezzel szemben azt mondják, hogy Sárosi sokkal nagyobb tehetség, mint Szűcs, vagy Turay. Vájjon Sárosi­nak ebből a nagy tehetségéből nem futná a védekezésre és a támadás­ra is egyformán, ha ö akarná? Hiszen a fizikuma sem gyengébb, mint Szűcsé, vagy Turayé ...) — Az bizonyos, — válaszol Obitz — hogy Sárosi támadó szel. lemű középfedezet. Ezzel a játék, stílussal nagyon lehet tündökölni, kitűnni, sikereket elérni. A véde­kező játékkal már elszürkül az egyéni teljesítmény. Viszont hasz­nosabbá válik a_ csapat számára. Véleményem szerint itt van a hiba. Sárosi talán attól fél, hogy akkor nem lesz olyan sikeres, csillogó játékos. Pedig ha az ö tehetsegével megkísérelné elvégezni a közép- fedezet mindkét kötelességét, a védekezést és a támadást is, akkor válna csak a világ legjobb közép­fedezete belőle. De ez aligha való. sídhat meg. Talán majd egy „új Sárosi”, egy most még kölyokkor, bari levő „Sárosi” meg fogja már érteni ezt az új felfogást és úgy fog játszani, amint a modern futball megkívánja. . Nevelni . kell, az új generációt a mai játékfel- . fogás szerint kell kioktatni. Akkor talán megjavulnak nemzetközi ered­ményeink is. BEAC FUTBALLDILETANSOK PTBSC 8:8 (4:2) Éjféli meccs a BEAC-pályán — este tízkor — A Sporthirlap tudósítójától — Huszontövés hagyomány a BEAC-ban a Szilveszter-éjféli futballmeccs. Ezúttal kissé elő­rehozták, este háromnegyed tíz órára, talán mert féltek, hogy kivilágosodik, mire véget ér. Szmokingban és futballcipőben így állnak fel az ellenfelek: BEAC: Vendel — Farkas, Szerdahelyi — Rerich, Koncicz- ky, DőgI — v. Tóth, Szentpétery, Rajnai III., Fehérvári, Iván. PTBSC: Sándor — Rajnai I., Unzeitung — Gá,l Balogh, Nagy — Gábory, Paulini, Erdélyi, Gyarmathy, Borbély. A meccs rövidebb ugyan a szabályosnál (12 perc), de vi­szont kétségkívül izgalmasabb is. A BEAC esti csapatában nincs egyetlen ember sem a nap­paliból. Ez talán azért van, mert Szilveszterkor a néző nem elé­gedne meg egyszerű futballis­tákkal. A PTBSC-nek viszont nincs itt más szakmabelije, kénytelen csupa futballistával kiállni a futballmeccsre. Kínos. zA játékosok gyertyával a kezük­ben játszottak, a kapusok elvetés­kor természetesen a gyertyát is elvetették. Vendel meccsdöntő trükköt eszelt ki: elfújja a gyer­tyát, hogy a csatárok ne lássák a kaput s mellé lőjjenek. De Pau­lini még meccsdöntőbb trükköt eszel ki: ő is.- elfújja a gyertyát, amikor hozzákerül a labda. Ő nyert, mert három gólt lőtt. Gyertyát nem rúgtak a kapu előtt, mer az kellett a világításhoz. Á további góliövők: Gyarmathy 3, Balogh és Sándor (ll-csből, amely azonban állítólag csak 6-os volt. Sötétben minden hatos fekete.) A BEAC góllövői: Szentpétery 3, Rajnai III. 3, v. Totth és Kon- ciczky. Az eredmény reális, csak az a szépséghibája, hogy az érvényte­len gólok is érvényesek voltak, illetve aZ' érvényesek is érvényte­lent k. De 12 perc- alatt 16 gól minden­esetre - bombaibizonyjték amellett, hogy nem minden magyar csatár gólképtelen. Sőt!... Tanulság: sötétben minden BEAC-ista gólképes. A „nagyok" kicsinyei állnak a IV. osztályú i liba) nők ság élén Az ifjúsági bajnokság negyedik osztályát az ifjúsági II. csapatokkal kitűnően felerősítették. Három csa­patban a „nagyok” II. csapatai áll­nak az élen, de jól szerepelnek az ön­álló csapatok is. IV. osztály Gillcmot-csoporL 1. UTE II. 13 12 1 — 53:10 25 2. Elektromos 13 11 — 2 16:10 22 3. RAK; 13 !) 2 2 2d:l!l 20 t. Rhóliíis 13 7 5 1 10:11 1» 5. L'VASC 13 9 1 8 19:32 19 fi. PMTK 13 7 2 4 26:19 16 7. UI.K 13 5 4 4 10:18 11 8. P'SC II. 13 5 1 7 11:24 11 9. B. Magyarság 13 5 1 7 8:32 11 . 10. Vasas II. 13 3 3 8 2: 2 8 11. RAG 13 3 1 9 4:38 7 12. VI. kér. SC II. 13 3 — 10 6:13 6 ,13, TSC II. 13 1 — 12 8: 0 2 11. Pannónia IÍ. 13 1 — 12 5:33 2 Iszer-csoport 1. BSzKRT II. 10 9 — 1 25:13 18 2. FTC II. 10 8 — 2 54:17 16 3. Hungária II. 11 8 — 3 40:23 16 4. MÁV II. 11 7 — 4 32:17 11 5. CsTJv II 11 7 — 4 18:17 11 6. MTK II. 10 6 — 4 27:18 12 7. BMTE II. 11 6—5 11:36 12 8. Kispesti AC II. 11 5 — 6 28:32 10 9. DGSE II. 11 3 1 7 10:21 7 10. EMTK II. 10 .2 1 7 14:24 5 11. P. Rákóczi II 11 1 — 10 16:54 2 12. ETC II. ' 11 1 — 10 6:15 2 Sugár-csoport 1.. Hargita 10 8 1 1 30:10 17 2. Gránit 10 8 — 2 20: 8 16 3. Kalapos, 10 7 1 2 25:15 15 4. Kerámia 10 7 — 3 41:10 14 5. Kér. Vasular II. 10 6 — 4 32:21 12 6. Autótaxi 10 4 2 4 22:26 10 7. ROSC 10 3 1 fi 12:31 7 8 X. kér. Remény 0 2 1 fi 9:21 5 9. VIT. kor. X1SÉ 9 2 — 7 10:25 t 10, N.ITC, 11. tv 10 3 — -7 17:40 fi 11. NSC II. 10 1 — 9 6:11 2 Vida csoport 1. ' III. kér. TVE II 10 9 1 - 41: ( 19 2. M. Textil 10 7 1 2 3fi:lfi 15 3. Goltlíterger II. 9 6 2 1 37:10 14 1. PTBSC 9 6 — 3 20:14 12 5. Sz Jitvenlus 10 6 — 4 34:24 12 fi. II.' Testvériség 10 5 1 4 10:22 11 ,7. RSC 10 t 2 4 21:25 10 8. Kelenvölgv SC II.* 9 3 1 5 7:15 7 9. Spárta 10 2 — 8 8:14 4 10. KAFC 9 1 — 8 6:44 2 11. LTE II. 10------10 —: 9 — * 2 büntetópont levonandó. A negyedik osztály mindegyik cso­portjából az : első és második helye­zett kerül fel a harmadik osztályba. A Gillemot-csoportban az UTE II. a bajnokjelölt; A második helyért az Elektromos II., RAFC, Phöbus és az UVASC küzd. Az Iszer-csoport elsősége a BSzKRT II,, FTC II. és a Hungária II. között fog eldőlni. Érdekes, hogy ebben a csoportban csak ifjúsági má­sodik csapatok szerepelnek. A Sugár-csoportban a Hargita, Gránit, a Kalapos és Kerámia még egyaránt lehet első. A Vida-csoport bajnoka a III. kér. Páris, december 28. r— , \ A francia futball­I / szövetség úgy osz- 1^' tóttá be a bajnoki ___mérkőzéseket, hogy a francia csapatok- #V nak most 10 nap JprtqL alatt négy bajnoki-^{ríi^w'Tif1* mérkőzést kellett, illetve kell játsza- niok. Ebben a négy bajnoki for­dulóban eldől majd az is, hogy melyik csapat tekinthet legtöbb reménnyel a bajnokság .felé. Az eddig lefolyt nevezetesebb események: A Mulhouse minden várakozást és tippelést meghazudtolva meg­verte a bajnokjelölt Sochaux^ csapa­tát, amelyben a beteg Szabó IV, még mindig nem játszhat. Nemes első szereplése — amit otthon biz­tosan tudnak már — szenzációsan sikerült. A Mulhouse pénteki és a vasárnapi mérkőzését is megnyerte s ezt elsősorban Nemes önfeláldozó és lelkes játékának köszönheti. Rennesben Markos és Gyu- 1 a i jelenleg nem dicsekedhet csa­patának jó szereplésével. A Rennes az utolsó helyre került, de meg­kell jegyeznem, hogy Markos és Gyulai nem oka ennek: ők ketten mindig jó kritikát kapnak. Lilié csapata kikapott Marseüle- ben Koh ut csapatától. Móré sérülése miatt nem játszhatott Lilié csapatában s ez nagy hátrány volt a lilleieknek. Egyébként Lilié csapata Strasbourg és Rouen csa­patával egyforma pontszámmal áll %z élen. Kovács csapata, a Cannes szintén meglepetést okozott. Can­nes ugyanis Stra-sbourgban győzött, míg Páriában D :3-t ért el a Red Star ellen. Ilyenformán Cannes három pontot szedett össze idegen­ben ! A Red Star csapatában S i m o­TVE II. lesz, a második helyre a M. Textil, Goldbergef II. és a PTBSC pályáznak. n y i nem ezerepeit, meri a Beogradsky félelmetes hírű közép- fedezete „kikészítette” egy barát­ságos mérkőzésen. Ellenben újra játszott Somlai, aki a számára szokatlan balösszekötő helyén szere­pelt — megfelelően. A Red Star különben szintén három pontot szerzett, mert 11-essel l:0-ra verte a Sétet, K o r á n y i III. csapatát. A második osztályban is nagy a küzdelem. S i k ló csapata, a Lene vezet s alighanem fel is kerül. A második helyen Blaskó csa­pata, a Valencienhes áll s a favorit St. Etienne csak negyedik helyen tanyáz, pedig a fiatalabbik Kovács és 0 d r y pompás erős­sége ennek a csapatnak. Jó helyen áll a CA Paris, amelyben Pybél­és F é z l e r kitűnően szerepel. Hatalmas sikert ért el Troyes, amely az Amiens csapatát saját otthonában győzte le 6:l-re. Itt az E őr y, Ger geI y, S ze gő magyar triumvirátus tesz ki foly. tón magáért, Alés megvette Marseillctöl a volt párisi válogatott Sast, aki az Újpest, illetve a Red Star csapatán bán játszott. Alés csapata már jobban is szerepel! Zavadszky és Ébner jó játéka ellenére is gyenge helyet foglal el a Montpel- lier csapata. Meg kell még emlé­keznem Berkessy csapatáról, az AC Havreról, árpely a H. osztály közepén tanyáz s amely otthon mindig győz s idegenben mindig kikap. A magyar portyázó csapatok közül a Bocskai január 1-én Luxembui-gbán pályaavató mérkő­zésen játszik. 2-án Longwybai mérkőznék a debreceniek, akik hazafelé útjukban esetleg Ausztriá­ban is meccseinek még. Kónya Ferenc. 10 nap alatt négy bajnoki Francia- országban Hogyan szerepelnek a magyar iátekosok és csapataik — A Sporthirlap tudósítójától — 1 T U N G'S RAM ; • •• L;.. , • ; '.v f í- • .. 4

Next

/
Thumbnails
Contents