Sporthirlap, 1937. november (28. évfolyam, 87-94. szám)

1937-11-03 / 87. szám

Árait flll 1.20 SC iCSBÜSZSOU. 3 isi .... iramán) ?*/- dinár augoszi.T zograsenen íoszi.’ franelaországban . . 1.25 Ír Olaszországban . . —.80 1 Németországban . . 15 Pl. Amerikában .... 4 C. Előfizetési éra negyedévre: Belföldre 2-10 P. Ausztriába I P. Eszakamerlkába 4 P. Egyéb külföldre 8.50 P. SZERDA 1937 nov. 3. XXVin. éri 87. nini. Meg/eienik szerdán és szombaton Szerkesztőség 4* kiadóhlta- tál: Bndapest. VITl.. Rükk Szilárd-ntea 4 »z III em- Telefon Szerkesztőség: .. 1—418—99 Kiadóhivatal 'csak délután 8 áfáig:: 1—359—7? Levélcím: Budspest 72. Posta fiák: M. Szövetségi vizsgálat a debreceni botrány ügyében! *— A Sporthirlap tudósítójától — A vasárnapi Ferencváros— Bocskai mérkőzésen jelen volt Mohai.Mazán Gyula szövetségi ellenőr is, aki kedden este adta be jelentését az NB-be. Értesülé­sünk szerint a szövetségi ellenőr jelentése megerősíti á debreceni tudósításokból már ismert — saj­nálatos — tényeket. Felsorolja a verekedő játékosokat, de a közön, ség viselkedéséről is olyan meg­állapításokat tesz, hogy azokkal kapcsolatban szintén komoly in­tézkedésekre kerülhet sor. Az NB ügyvezetője a hozzá be­adott ellenőri jelentést máris kiadta az illetékes egyesbírók, nak. A verekedő játékosok ügye a fegyelmi egyesbíróhoz, Dietz Károly dr.-hoz kerül, a debreceni pálya rendezőségének és közön­ségének viselkedését Róna Már­ton intézőegyesbíró fogja vizsga, lat tárgyává tenni. A szövetségben a keddi napon az a „közóhaj” nyilvánult meg, hogy a sportszerűtlenül visel­kedő játékosokat végre a rendel­kezésre álló legszigorúbb eszkö­zökkel kényszerítsék rendre, vi. szont a vidéki egyesületekkel is erélyesen meg kell értetni, hogy mérkőzések rendjéről, közönsé­gük fegyelmezéséről sokkal hatá­sosabban kötelesek gondoskodni, mint eddig tették. Vasárnap más, kisebb jelentő­ségű botrányok is előfordultak a különböző futballpályákon. Ezek miatt is hivatalból megindul a szövetségi vizsgálat. Itt az asztali- tenisz-KK! Geist Gáspár dr.f a MOATSz elnöke serleget adományozott a magyar-osz­trák-csehszlovák vetélkedésre — A Sporthirlap tudósítójától — Hétfőn este vált véglegessé a MOATSz nagyszabású terve nyo­mán megszületett szenzáció: Ma­gyarország, Ausztria és Csehszlo­vákia legjobb asztali teniszezői ezután minden évben pontküzdel­mekben mérik össze erejüket! A három ország részvételével az 1937—38-iki idényben rendezik meg először a pingpong KK-t. Geist Gáspár dr., a MOATSz ki­tűnő elnöke adományozott pompás serleget, amelynek kicsinyített má­sát kapja meg évenkint a győztes. FTC-pálya ix, üiiői-üt 129 November 7-én, vasárnap délután negyed 3 órakor Ferencváros— Szürketaxi Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte negyed 1 órakor Hungária—Nemzeti Nemzeti Bajnoki mérkőzés Az az ország, amely ötször sorrend nélkül, vagy háromszor sorrendben győz, végleg birtokába jut a vándordíjnak. A KK első fordulójára ez év december 5—8-ika között kerül sor Buda pástén, amikor a Budapest-bajnokságokkal egyszerre rendezi a MOATSz a magyar- osztrák és a magyar-csehszlovák mérkőzést. (A Budapest-bajnoksá- gokon egyébként a jugoszlávok is résztvesznek.) A csehszlovák-oszt­rák mérkőzést Prágában, vagy Bécsben játszák le s ezzel teljes lesz az első forduló. A második for­dulót április végéig kell befejezni. * Éppen legutóbbi számunkban ír­tunk a nemzetközi versenyek hiá­nyáról. Örömmel és elismeréssel számolunk be most erről a hírről, amely azt bizonyítja, hogy a MOATSz is szorgalmazza ping­pongsportunknak a régi színvonal­ra való emelését. Reméljük, Lon­donban is tapasztalhatjuk majd a dicséretes versenyrendezési poli­tika jó hatását; ■ A Ferencváros kedden szerződtette Sárosi Bélát! Megoldódik a zöldfehérek sokesztendős közép! edezetválsága (?) —- A Sporthirlap tudósítójától — Sárosi III. Béla kedden délután aláírta szerződését, amely őt a Ferencvároshoz köti. Előzőleg ugyanis a MAFC kiadta a Ferenc­városnak a fiatal és nagy jövőjű játékost. A szerződést a Ferenc­város kedden este már be is nyúj­totta a szövetséghez. A TÁRGYALÁSOK sokszor megszakadtak és az utóbbi időiben már teljesen reménytelen­nek látszott az a lehetőség, hogy a legfiatalabb Sároai nagynevű bátyjával egy csapatban játszón. A Ferencváros ügyvezető elnöke és vezetősége azonban az utolsó pillanatig készen állt arra, hogy újra felvegyék a tárgyalások fonalát és Sárosi György dr. is mindent megtett, hogy azok ered­ménnyel záruljanak. A kis Sárosi édesapja végül is elfogadta a Ferencváros elvi álláspontját már csak azért is, hogy fiai egy csapat­ban játsszanak és így régi kíván­ságuk teljesüljön. A JÖVŐ dönti el majd, mivé fejlődik Sárosi III. Tóth Lajos dr. akinek aktív része volt a tárgyalásokban, azt mondja: — Nem • szabad egyelőre túl sokad várni a fiatal Sárosüól. Valószínű, hogy egyelőre a tartalék­csapatban szerepelteti majd az edzőnk, hogy meggyőződjék játék- és állóképességéről. SÁROSI III. játékbeli „érettségéről” eltérők a vélemények. Sokan emlegetik Tóth Potya nyilatkozatát, amelyben kifejtette, hogy Bélának még nagyon sokat kell tanulnia, hogy használható játékos legyen... Viszont az amatőrválogatók és Pozzo olasz kapitány jobb véleménnyel voltak a „még egy Sárosi’-’ képességei­ről. PATAKI MIHÁLY. a Ferencváros igazgatósági tagja és szaktanácsadója így nyilatko­zott nekünk: — Sárosi Bélát nagy örömmel fogadjuk a Ferencvárosban. Mi nem középfedezetnek szerződtettük öt, hanem játékosnak és azon a poszton fog játszani, ahol beválik. Természetes, hogy a Ferencváros­nak elsősorban középfedezetre Volna szüksége és reméljük, hogy ezt a kérdést Sárosi Bélával meg tudjuk oldani. Ez azonban most még nem dönthető el. Sárosi Béla igen tehetséges és nagyon sokat ígérő játékos, de szerepeltetéséhez az kell, hogy néhány hétig erős munkát végeztessen vele az ed­zőnk, feljavítsa az állóképességét, mert — azt hiszem — csak ilyen irányban vannak még hiányok nála. Majd amikor a nagyobb fizu kai teljesítményt is könnyedén <végzi el, akkor a hazai pályán, va­lamelyik bajnoki mérkőzésen, va­lamelyik poszton bemutatkozik.. Hangsúlyozom, még nem döntöt­tünk róla, hogy melyik posztón s hangsúlyozom azt is, hogy egy-két elfogódottubb játék sem fogja be­folyásolni véleményünket és bizal­munkat, amelyet a fiatal játékosba helyezünk. A FERENCVÁROS KEDDI EDZÉSÉN már Sárosi... Béla is résztvetL* Ugyanazokat a gyakorlatokat ve-; géz te, mint a többiek. Az edzés után Sárosi Gyurka felvitte az öccsét a klubházba és mindenki­nek bemutatta elfogódott öccsét. — Ez az öcsém, a Béla., a Fe­rencváros FC új játékosa — mondta örömtől sugárzó arccal. Béla szép szál gyerek (két centi­vel magasabb a bátyjánál) és vas­tag átmeneti kabátban valóságos birkózónak látszik. Ő is résztvett az uzsonnán és egyenként nézte meg magának a nagynevű játéko­sokat. SÁROSI BÉLÁTÓL is megkérdeztük, mit szól a szer­ződtetéséhez. —r Megnyugodtam és boldog va­gyok — felelte —, hogy valóra vált és sikerült az, amire mindig vágytam, Résztvettem az edzésen, futottam, Jmpura lödöztem. Igaz, hogy egy kicsit csúszkáltam .a fü- vön, de csak az elején. A játékosok arról beszélgetnek, hogy mi lösz a sorsa annak a fe­gyelmi vizsgálatnak, -amely jelen* lég Sárosi III. ellen'folyik az ama- törzsüri előtt. Polgár Drumi megjegyzi: — Mi bajod lehet? Legfeljebb profivá nyilvánítanak.,, FRÖHLICH SÁNDOR, A MAFC FUTBALL- s * IGAZGATÓJA, aki a mai napig Sárosi Béla sport- oktatója volt, így vélekedik a Fe­rencváros új középfedezet-jelöltjé- ről: — A mi kereteinkén belül Sárosi Béla kétségtelenül kész játékos volt. Én a Ferencvárosba is beten­ném habozás nélkül, bármilyen el­lenféllel szemben. Most egy kis zökkenő van nála, mert három he­tet kihagyottadé amint ezt pótolta, semmi kockázatot sem jelentene beállítása g csapatba. Megvan benne minden, amit egy jó futballistának tudnia kell. Rövid passz játékban, fejelésben, a szélsők foglalkoztatá­sában és védekezésben egyaránt kitűnő, de olyan a lövése is] mint ma heveseké. — Melyik paszton várható tőle a legjobb teljesítmény? — Középfedezetben. Erre szüle­tett és minden adottsága megvan hozzá. BARCSAY JÁNOS ÉPI. TÉSZTANÁR, A MAFC SZAKOSZTÁLYVEZE­TŐJE viszont így beszélt Sárosiról: —Béla feltétlenül megállja majd a helyét a Ferencvárosban is. Kész játékintelligenciája, jó stél- lémé és modora arra predesztinál­ja, hogy nagy csuprába kerüljön és méltó legyen bátyja híréhez. Re­méljük, mindenben öt fogja követ­ni. A MAFC nagyon szívesen adta ki. Bélát a Ferencvárosnak, mert jó helyre került. SÁROSI III-NAK MÉG ELINTÉZETLEN ÜGYE VAN az amatőrszövetséggel. Sárosj III, jövő héten áll az amatorzsűri elé, hogy feleljen állítólagos vétsé­geiért, amelyeket a vád szerint az amatőrstátus ellen elkövetett. ZSARNÓCZAY JÁNOS DR., aki Sárosi III. ügyében a szövet­ségi eljárást megindította, a követ­kezőkben fejtette ki álláspontját a Sporthirlap munkatársa előtt: — Sárosi Béla ügyében igen nagy bizonyítási anyagot és sok tanút hívtunk meg a jövő hétén le­folytatandó tárgyalásra. Hogy ennek a tárgyalásnak mi lesz a kimenetele, azt nem tudom, de kétségtelen, hofjy a mai bejelentés, amely szerint Sárosi Béla a Ferenc­város játékosa lett, vagy mérték, ben egyszerűsíti a dolgot. Nekem ugyanis semmi kifogásom az ellen, hogy egy játékos profinak megy, ha kedve tartja. Csak azt nem tűröm, hogy valakit aniatörnek nevezzenek, aki pénzt fogad el a játékáért. Természetes, hogy Sárosi Béla esetleges vétségeiért akkor is felel, ha kézben professzionista lett és éppen ezért a Ferencvárosnak csak amyi határozott ígéretet tehetek, hogy a jövő hét közepén tartandó tárgyaláson ez az ügy végérvényesen elintézést fog nyer­ni. Emiéi többet most nem mond­hatok. AZ MLSz-BEN általában áz a vélemény, hogy Sárosi Béla vasárnaphoz egy hétre már nyugodtan játszhat a Ferenc­városban . (Ha beáll!tj ák.) Nem tartják valószínűnek, hogy azok a játékos nevében tárgyaló felek esetleges hibái miatt halasztást szenvedhetne a Sárosi Ill.-ügy közkívánatra való lezárása. T

Next

/
Thumbnails
Contents