Sporthirlap, 1938. július (29. évfolyam, 51-59. szám)

1938-07-02 / 51. szám

• / I • Ára 12 H1I. i.zs Ke (csehsziou. 6 le] ...........(romén 2* /a dinár (jugoszi. 15 pfennig (nemet. Franciaországban . 1.25 fr. Olaszországban .88 I Amerikában ............. 4C El őfizetési ára negyedévre: Belföldre ................ *.7| p Es zakamcrikéba .... I.— P Egyéb külföldre .... 8.50 P SZOMBAT 1938 Július 2. XXIX. évi. 51. szám. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest, VIII., Rökk • Szilárd-utca 4. sz. III. em. Telefon: Szerkesztőség: .... 1—415—99 Kiadóhivatal (csak délután $ óráig); ................. 1—339—TI Levélcím: Budapest 72. rostafiók; 57. BSE Ma: Kispest KK-csatája Meazzáék ellen az Ullői-úton Borsanii és Olmi nélkül érkezeti meg az Ambrosiana Barsaníi szárhapocstörésset otthon maradt Femnri a középcsatár Valószínűleg ismét Titkos nélkül! A Hungária hűs időben érkezett Farinába - Titkolják a Juventus összeállítását — A Sporthirlap telefonjelentése — Menetrendszerű pontossággal gördült be pénteken délelőtt a tri­eszti gyorsvonat a kelenföldi pá­lyaudvarra. A második osztályú hálókocsiból Ferrari ismerős ko­pasz feje hajlik ki, s jelzi, hogy ebben a kocsiban utazik a Kis­pest szombati ellenfele, Olaszor­szág bajnoka, az Ambrosiana. Egy perc múlna máris indulunk to­vább. A játékosok már felöltözve várják az érkezést. NÁLUNK MELEGEBB VAN, MINT MILANÓ­BAN Melegük van, mert a rekkenŐ pesti hőség még az ő számukra is szokatlan., Commendatore Bruni, az Ambrosiana főtitkára, a csa­pat vezetője törö'geti homlokát: — Nálunk Milanóban bizony nincs ilyen meleg, — mondja — ez a hőség már nekünk is sok. Ne­héz lesz a szombati mérkőzés. Ezután arról érdeklődik, hogy elérhetik-e még szombaton este félkilenckor a vonatot, mert siet. nek haza. Cargnelli edzővel megbeszélést folytat, s megálla­podnak abban, hogy a csapat a mérkőzés után mezben autózik ki Kelenföldre, s csak a hálókocsi­ban öltöznek át. Az MTK 50 éves jubiláns nemzetközi uszóversenye Július 3-án, délután 6 órakor a margitszigeti uszodában Résztvesz: Björn Borg, a svéd Európa- rekorder és Rottman, a svéd mellúszó bajnok Vízipóló mérkőzés: az MTK-UTE és a MAC-III. kér. TVE csapatai között Helyárak: 3. 2, 1 pengő A Sporthirlap tudósítójától —• AZ EDZŐ BÉCSI JÁ­TÉKOS VOLT Cargnelli edző örül, hogy Buda­pestre jöhetett. — Sokta játszottam itt a bécsi WAC, majd a WAF színeiben, — mondja — Rumbold, Schaffer, Pa­taki ellen. Biztos sokat változott a maguk szép fővárosa ... A vonat begördül az állomásra. A Kispest vezetőségét Révész dr. és Görgényi dr. képviseli. Nagy örömmel üdvözlik az olasz vendé­geket. Az Ambrosiana egy cso­portba áll és Bastiani olasz követ- ségi tisztviselő néhány szóval üd­vözli őket. Bruni főtitkár válaszai, majd a csapat tagjai taxikba ül­nek és így hajtatnak szállójukba, KÉT TARTALÉK! Cargnelli edzővel, Locatellivel, Ferraris-sal és Antona-val kerü­lünk egy kocsiba. Itt kérdezzük meg az edzőt a csapatösszeállításról. Cargnelli így beszél: — Sajnos, két tartalékkal kell kiáltanunk a Kispest ellen. Uj kö­zépcsatárunk, Barsanti a vasár­napi mérkőzés 10. percében Ösz- szecsapott Nemessel ás — mint utólag kiderült, — szárkapocstö- rést szenvedett. Hősiesen küzdötte végig a mérkőzést. A végén csak hosszas kínlódás után tudtuk ci­pőjétől megszabadítani. Legalább két hónapig nem léphet pályára. Nem játszik középfedezetünk, a válogatott Olmi sem. Ö nagyon fáradtnak érzi magát. Csapatunk tehát szombaton a következő lesz: Peruchetti — Buonocore, Setti — LocateHii Menigello, Antona — Ferrara, Meazza, Ferrari, Ferraris, Candiani. Két tartalék is jött, Sain kapus és Vale csatár. FERRARI A KÖZÉP­CSATAR — Miért nem Meazza a közép­csatár, ha Barsanti nem játszhat? — kérdezzük. — Meazza már annyira beleélte magát az építő összekötő szerepé­be, hogy nem is akar kczépcsaiánt játszani. Az ő tehetsége és szór galma az összekötőben sokkál job­ban érvényesül. Ferrari jól fogja betölteni a ■ középcsatár hetijét, ÖNBIZALOM ÉS JÓ­KEDV Amikor a taktikáról kérdezzük, rejtélyesen mosolyog az edző és csak ennyit mond: — Továbbjutunk ... Az aprótermetű Locatelli arcát sűrű szakáll borítja. Szerda óta nem használt borotvát. Akkor Í3 csak azért, mert a Duce fogadta Párisi divatszinek után tökéletesen fest ül nVED vegytisztítógyár 111 II W Bm D«Ak Feí-euc-Uo. !<§* a VB-győztes csapatot Rómában. — Azért növesztettem ilyen sza­kállt, mert ha leborotválom, leg­alább egy kicsit fázni fogok ... VIDÁM SÉTA BUDA­PESTEN A szállóban hamar elhelyezked­nek a fiúk szobáikban. Cargnelli edző kiadja az utasítást, hogy egy óra múlva séta! Meazza és Buóno- core nem nagy kedvet tanúsít a séta iránt, de a jelzett időben mé­gis mindketten ott vannak. Fe­gyelem ! Néhány boltot igazi olasz lel­kesedéssel megrohannak és külön­böző emléktárgyakat vásárolnak. Már jól bírják a meleget. Mielőtt visszatérnének szállójukba, rövid látogatást tesznek a Sporthirlap ZSE pálya öv-utca Július 3 án, vasárnap délután 6 órakor ZSE-MÁVAG döntőmérkőzés az NB-be jutásért előtte 4 órakor Sütők-Főv. TE a III. osztályba való jutásért Torino, július 1. Csütörtökről péntekre virradó éjjel hatalmas vihar szántott vé­gig Északolászországon és —: szerencsére! — remekül lehűtöt- te a levgöt. A Hungária csapata pénteken este kellemes időben érkezett Torinóba. A fiúk hangulata nagyszerű. Ez már az érkezés első pillana­tában megállapítható volt. Miközben a szálló felé men­tünk, Titkos Palival beszélget­tem. — Tud-e játszani? — kérdez­tem. — Egyelőre csak römit, — vá­laszolt. Később bevallotta, hogy futbal­lozni is szeretne a Juventus ellen. Más oldalról ellenben úgy értesül­tem, hogy ez aligha lehetséges. Valószínűleg ismét. Szabó III. ját­szik. De ez csak szombaton dől el véglegesen. A kék-fehérek vezetői természe­tesen elsősorban a Juventus össze­Jó utazás után szombaton délután érkeztünk Velencébe. A pályaudva­ron várt bennünket Nádi Nedo, az olasz vívószövetség elnöke. Tőle mindjárt megtudtuk, hogy Pinton szereplése kétes. Ha nem érkezik szombat délig Velencébe, úgy Turchi Vív helyette. Egyébként az olasz csa­patból csak Gaudinit és Montanot találtuk itt, a többiek holnap reggel érkeznek repülőgépen. Az úton nagy úlehúzások” folytak. Gerevich mint vőlegény, jómagam mint ifjú férj részesültünk ebben. Nedo Nádi nagyon bízik csapatá­ban. FTC pálya IX., Üllői-út 129 Július 3-án, vasárnap délután ®/*6 órakor Ferencváros- Zsidenice« Középeurópa Kupa mérkőzés előtte KÖLYÖKMÉRKŐZÉS állítása iránt érdeklődtek. Sajnos, a Juventus összeállítást egyelőre gondosan titkolják. A játékosok már elfoglalták szo­báikat. Hamarosan megkezdődik a vacsora, utána sétára megy a tár­saság, majd —- takarodó! Szombatra várják Brü'l Alfréd elnököt, aki gépkocsin jön a csa­pata után. A mérkőzést igen nagy izgalom­mal várják itt, Torinóban. A Hun­gária tekintélye nagyon megnöve­kedett a budapesti II. félidőben a torinóiak előtt is. Délután kor kezdik a mérkőzést. Remélhet­jük, hogy a hőmérséklet változása következtében ebben a korai idö- potnban sem lesz túlságosan me­leg. Ámbár ezt egészen vasárnap - dé’után 5i-g nem lehet biztosan tudni. Mert ha történetesen szom-i baton ismét úgy kisüt a nap, aho­gyan csütörtök estig sütött, akkor rettenetes hőség lesz vasárnapra. Globetrotter. — Jó most az olasz együttes, végre azt hiszem sikerülni fog győz­nünk a magyarok ellen. , A mérkőzés iránj óriási az érdek­lődés. A kaszinó dísztermében az ösz- szes jegyek elkeltek, még az állóhe­lyek is. A fiúk között kitűnő a hangulat. Bízunk a győzelemben. R. 1. dr. 300.000 frank Leonídasért! A futballvilágbajnkságon a közönség előtt a legnagyobb sikere Leonidasnák volt. A kétségtelenül nagytudású, egy kissé túlságosan heves vérmérsékletű, rendkívül lendületes „fekete ördög” hihetőt, lenül népszerű lett Franciaország­ban. Jellemző erre a Rio da Janeiro-i „A Noite” című lap híre, amely szerint a Sochaux nem keve­sebb, mint 300.000 frankot kínált Leonídasért. A brazilok még nem válaszoltak. * Prágai jelentés szerint az egyik nagy csehszlovákiai gyár — hír­verés! célra akarja megszerezni Leonidast és 500.000 csehkoronát hajlandó fizetni érte.... A SVÁJCI FC LUGANO futbalcsapata meghívást kapott Ang­liába (a Chelseatól). Pinton hely ettTurchi Megérkeztek vívóink Velencébe — A Sporthirlap telefonjelentése —

Next

/
Thumbnails
Contents