Szabad Föld, 1947. január-június (3. évfolyam, 2-26. szám)

1947-01-12 / 2. szám

ú'i U0 ! v ^ \ ó ■> „• C ~ ao • // mmn ^ Ül. éffolytn. S. irirn Ara 4© fillér ^B"*r í2* ▼***r**P A MAGYAR KO M M UN ISTA PÁRT FÖLDM1 VES HETILAPJA RE1CI9S iSSMSiVÍS I miiCl ELLEN B-lish&zott tábornokok, katona-’ tisztek, s Horthy-renüszer ismert- tevő politikai és gazdaságig alek- jai, fasiszták és reakciósok alias összeesküvését leplezte le a Ma­ttokban a demokratikus rendőrség. A magyar reakció eddig legerő­sebb a központilag irányított föld­alatti szervezkedése a -demokrati­kus kozt&rsaság megdöntésére és a Horthy-rendszcr visszaállításéra irányult. A gálád összeesküvés Valamennyi tagja ma már lakat *latt van. DemokrsttSkos rendőrségünk éborsóge azonban nem ment Ael ftttólc hogy ezúttal ás — ki tadja asár, hányadszor —= ismételten rá E© mutassunk demokráciánk két Alapvető gyengeségére, amely ez gssseesküvosuél újra kiütközött. Mindenekelőtt arra, hogy a fiatal dftuíokíúeia meglehetős erélyteicn- ®á,3ge! forgatta s-a igazságszolgál-. S&táa paMosátf, korántsem sajtolt B® olyast eséllyel m nép el­lenségeire, mint & Horthyellcn- forradalom annak idejéa a nép harcosaira. A fasiszta banditák, ® legfőbb h&borfts b8»?s»k elvet-' & Horthy-rendszer garnitúrája, a ©agyar. ffiép legkonokabb eUen- aégsis m igazi magyar reakció »zÍEt® változatlanul átcsúszott Igaoságsxolgáltatásniik nagyUkn eestájást, effiint* vérveszteség nél- Setll átsaentödott a demokráciába és ma ís viral. As ellenforrada- lom hírhedt vezető szervezetének, m „IjJtelkiM Szövetségnek", m „Ébredő Magyarok Egyesdleié- Síek" hétprólíás reakciós képvise­lni feábosi katlanul eszik a demo- Ikr&eia kenyerét, aőt vezető áíiá- Aekbfflffi benn ülnek a pénzügy-, ind tusi-, fe&áügy-, külügyminisz­tériumok a a demokrácia íü&s fontos őrhelyein. Bíróságaink Bu- Sspeaten és vidéken is ahelyett, htagf rács mögé helyeznék a te- akdősokat, egymásután engedik ®fcet szabadon. Bíróink többsége Horthy bírája, akik hallgatólagos, ©telkas szövetségben vannak a reakcióval. Természetes, hogy & főid felett és föld alatt készülődő reakció ® felbátolrítás nyomán fcáíb* fejjel ágy vélte, itt az ideje, 2s©gy döntő támadás induljon a demokrácia megdöntésére. A felgöngyölített földalatti ®vs- Mweskttvés tagja! között & B-hs- fáaett tábornokok,. katonatisztek 9 polifflmsek mellett azonban ott feléljek Arany Bálintot Is, aki r Sfegaidapárt ' országos központi szervest titkára volt, továbbá dr. Héder íáses „eritta" ellenforra- dalmárt, a&2 a Prrasztszőverf'sóg- .®sfe volt Jog! tanácsadója. Senki annyiszor nem figyelmeztette a Kisgazdapártot, elsősorban annak demokratikus paraszti tömegeit, mint nÜ, hogy a reakciósoknak pártjukba való tárt kapukkal be­engedése nem fog jóra vezetni. Több mint egy év óta állandóan hangoztatott flgycimezteíéseiiik- nek azonban nem volt semmi fo­ganatja. S taté, most már szája­kig ér & víz! A reakcióval való szövetkezés — amelyet pártjuk­nak éppen egyik főombere, máj,* Kovács Béla ápol legmelegebben —- ime erre vezetett. A reakció a Kisgazdapártot íe*iéükntk tekin­ti, amelyet támaszpontul használ fel s demokrácia aláírására, most grsár egyenesen erőszakos megdöntésére # a rég! rend visz- szaállí fására. A legutóbbi aUkaíonronal ss ffia- gazdapártl parasztképviselőknek a niEnkásság felé nyújtott jobb­jára azt válaszoltak, ha azt akar­ják, hegy közeledésüket as ipar! munkásság őszintének vegye, ak­kor. a szavakat tetteknek is kell Í követnie. Amelyek nem lehetnek | mások, miét az, hogy a paraszt-'| gv a a. - j-.'f - f-. ; rasztíömegekr® támaszákodvíc Iís- ladélíta’saal meg kei! kezdeniük teljes- erővel pártjiíkbÓl a reak­ciónak a Idsöprését. A reakciós tábornokok « m Kisgazdapártba befurakodott banditák gyalázatos köztársaságellenes összeesküvése im ac& ^Tí;ííVfö't3^/?aivia>'jp Tr fi’iYi fö'W Országszerte megmozdultak az újhirtokosok cg lüldrefemi fe®I@j@aé»ér© és érc eik megvédésére TIm saegyébeii tarl@!I ser@g^@m!él em UFOSs- A fStabil-1 ökre fönn befejezéséért és a ielekkönvvezés sürgCs me^mlóaitásáért folytatott harcban döntS }távlatot hozott a% a törvény, melyei nemrég fogadott el a Nemzetgyűlés. A törvény intézkedik a földigénylőbizoitságok és a megyei ta­nácsok munkájának befejezéséről. Gondoskodik azonban arról, hogy íü még befejezetlen ügyek elintézésénél in űjbirtokosok ne marad­janak érdekképviseleti védelem nélkül. Á törvény as Újhirtokosok és Földhözjuttdte tipli Országos Szö­vetségét as újbirtokosok érdekvédelmi szervének ismeri el és tör­vényes jogot biztosít az UFOSz-szervezetek száméra, amikor azok az újbirtokosok érdekeit képviselik a földbirlokrendezS szervek élőié. A kővetkezőkben beeedmaltonh néhány UFOSe megyei értéhes- íetről a sok közül. Ezek as értekezletek as újbirtokosok szilárd ön­tudatáról és egységes feVépésérSl tesznek tanúbizonyságot. aK fr%I ém &|ge*déká«& Bmm kelt legnlok ® psiftssaisá^ ©lle«»ség#i •lton* Hagy öeregzzeatléí tartott Debre­cenben a íöldhözjuttatott parasztróg az Újhirtokosok és Föidhözjuttatot- tak Országos Szövetségének megyei értekezletén. ben ez évben mindenki zsebébe te­heti s telekkönyvi iratokat. A pa­rasztságnak bíznia kell a megyar köztársaságban, e magyar demokrá- ' ciában, mert mi, parasztok, a detne- ikráciátM kapU k r fHitte*. !,-! «■ :v2 ■sáU-nsrlstVűtti és clukoaeikra éppen ezért haléit ké- ylrk. A felszólalások után « küldöttek megválasztották az UFQSz hajdú- megyei vezetőségét és a megyei vá­lasztmányt.. A megyei vezetőség tagjai: Elnök: Skara József MKP. Áleinök: Piszárcsík József, Nemzeti Parasztpárt. Jegyzői Szabó Miklós, szcc. dem. Pénztáros. Györffi János, NPP. Kileng?: Szörny* Pál, MKP, Ofra Lajos, NPP. Hajdú megye min­den községe pedig a megyei választ­mányban egy rendes és egy pótta­got választott. H á®fer©e©t6l®l S»©ir<98®lé£e Végül felolvasták a megyei érte­kezlet Javaslatait, melyeket az Or­szágos Központnak is megküldték. A határozat javaslat így hangzik: Követeljük 1. as MSzK Hsegs»5ateté»ét, tueSy áíszövet-kecet és eddig neas a Bds- emberek, hanem s isa»yg»»d&k és tőkések érdekeit képviselte, = As MSzK 38 forintért vette be » bűzét és S8 fortetért adta ki vetőmag ©ét- jára. 28 forintért vesz?. S» a taajre. rit és ?8 forintért aájs a tengeri !li?z- tet. 28 forintot szedtek összo az ctej- pogácsár* SJázsinlcént és roost £S,Zv_ ért akarják adssi. A feargonyát yg forintért vették be^és 46 forintért látott m fogyaastétsos. Tehát, wislnC fentiek bizonyítják, egyáltalán üeíns & termelő 6s nem a fogyassté érdekét képviacü. 3. A íöIteíveléuflgyS nJnh'zteriiun mér most intézkedjék, hogy 63 új föld.bSrjuttatottak rnár fosra, tavaaz- <wal hozzé jussanak Jé miatiségfl ta- vaszi vetSmagbos. a Az országban szerteszét heverő-1 traktorosait waaz&k ej erényo«an g> SMcgyákfeesi £s missáen megyében egy teoktorjavííó ftllo-^ést á!'í!l" nak fel. Ugyancsak ffolyósítsos » kormány kölcsönt mezőgazdaság! gérsrií és eszközök vásárlására, a Föidoives SzövetaeKSt kezeíésébea. A A tejbeszoigáliatást fgasságoean ve-seík ki és egy wnstesdbáaSR £10 Rspról. 2tí® napra vaüé le* ^Hltésáf, valamint uapot>ké>tt 1 ülierro való ffiiCkkeníteét és a pararztság acoy-. sérelvcének orvoslását, hogy tí-.e 40—00 fillérért váaárelják fel s tejet és. Sütísbffia a C&bí&szc! iFesssaísaSvsA gyclmeztefci őkét arra, hogy s fisttosafe?® itt ss utolsó pilla­nat. Ha est ® ffiis-gstfe epe.jébSl bcíe tudják, vsgy sem akarják Meg­tenni, ára magokra, vessenek. S)s ennek az egész Kisgazdapárt fogja kárát látni! Az ipari mnssMs'.ság és a pasuszt- ság haladó nűMiós tömegei a deiao- krattkos rendőrséggei egjütt van­nak olyan erősek, hogy csírájában el tudnak és el is fognak fojtani minden köztársa ságellenea meg- mozdiilást. Meg tudják ekadá- lyozn! s, reakciónak arra irá­nyaié mesterkedéseit, hogy a régi Horthy-rsndefc nsgybirtoks'?aiva! és bankárjaival együtt visszaállít­hassa. A magyar parasztság ts, amely » denjokráckító! kapta a földet, s Sázadó összeesküvő resk- eióvaí szemben földdel együtt jw.egvédelmezi & demokratikus köz- hársaságet is. A magyar paraszt’ szeret! a földet és mert Is akarja, tartant ast. €>e ezért harcolnia kell és harcolni is fog a reakció ellen s földért és s ásmokratikas köztársaságért! Fehér Lajos. BNpett SS8SY8 fülilliiisvli WMüsiial tütaksrlak s füáts'TtlísSiyl Büaisz^rtaa fsrssüfléaliS’Sla eSes December feőnapbaa Délpest és Báss-Botírcg vármegy® vala­mennyi járásában értekezlet?* jöttek 8*33© a főidigéaylő bitott- Ságok tagjai. Sok panasz hang- B-ütt el a földművelésügyi ksIkíís- téríifflo verssnyláakciója d»en. Ügys-Eskkor, aaaíko? m, fij- |éi© E®áa gessesái Igftsjősz&guk nincsen, s sni- nisztérlum reakciós ara! va*» senylovak vásárlásim ffordt- BKEsk gondot, ahelyett, fesgy s. nemsétíz&xűas&gi Bsempeöt- feé! eznsél sokkal fontosabb Sgásáüatekat próbálnának b®- eeeöeaai 8 A ncei?ve2 értókes-íCsf; nr-vx J0w»sf 1 3 .......... . * i — H e, az UFQSz-ba tömörül stt-ic- den újbirt.okos, akkor továbbra is újgaz&ék lehetünk, de ha nem tö­rődik c parasztság a saját sorskér- déseivel, akkor nem leszünk új-gaz­dák, tönkremegyünk és e&uegénye- áiinlc a kapott földön és eXbb-utóbb újra, nyakunkba dűlnek a tmgybirto- koí és nagytőkés urak —Xiondotta | Skara József. m Az Ujbirtokcsok és raöhüzjűtta- föttak Országos Szövetsége részéről Vd&s Ferenc központi kiküldött Is­mertette az UFQSz programját és célkitűzéseit: • — A földhOzjuttatott parasztság soka nem felejtheti el, hogy ® nagy­birtokokat, grófi és Hercegi latifun­diumokat csak az ipari munkásság segítségével oszthattuk fel a paraszt­ság között. Ezért, mi föláhözjuttatott I parosatok még szorosabbra fűzzük az ipari munkássággal a szövetsé­günket és mindenkivel élesen szem­befordulunk, aki bármiféle módon is meg szeretné bontani a munkásság és a parasztság összefogását. Az UFOSz az újgazdákat megszervezve, támogatást és segítséget fog jelen­teni a régi gazdák részére is. A régi és az újgazdákna< össze kell fogniok, hegy a parasztság ellensé­geivel szemben eredményes harcot vív hassanak' meg. A gyűlésen felszólalt Kállai Sán­dor szociáídemokratapáríi nemzet- gyűlési képviselő is. — Az UFOSz a régi dolgozó kis­gazdák érdekeit is szolgálja és ép­pen ezért harcolunk a Kisgazdapárt bankigazgatóival, gyárosaival, tőké­seivel és nagykereskedőivel szem­ben. A Kisgazdapárt parasztjainak is a földhözjuttatottakkal össze­fogva, közös harcot kell vívniuk a I Kisgazdapártban lévő nagybirtoko­sokkal, gyárosokkal és bankárokkal * szemben — mondottá Kállai képvi­selő. Vasas Ferenc nádudvari fSldhöz- juttatott a íölöhözjuitacottsk olcsó hitellel veié ellátását követelte. Mint megbízott küldött köszönetét fejezte ki, hogy a hároméves gazdasági tervben £81,ISO.000 pengőt ír anyozicti* j ®l$ ts mezőgszdas&g fejlesztésire, & parasztság anyagi jáhítésiik az ama* lésére. I Szörnyé Fi! földest kiküldött bé- j jelentette, hogy Földesen már min­denki megkapta a telekkönyvi vég­zéseket és hogyha az UFÖSz-ha tö­mörül e parasztság és ott elvégzi t iüá&árslé) Ss'aáastsjssí. &Mí&2 sál® ab­| s% iős egyéb tőkés érdekeltségű sk&° vetkezetek 160 forintért, sőt so& helyen enné! jóval aia-^asabb ára® adják cl a fogí’«ü«ión»&. Kérjük esafc. tet a ssüvetlcezetekUin lévő magot fizetési! -igsifaülasti csökkentésé^, v*5rsixó«t fizetésilkjeek !esi4?.15tás.áü) hogy az ezea » címen megdrftgftatt tej olcsóbban jusson a fogryasztéh«Hfe vtó«íj»tefc n besso5g!Í?ta,t»i gttiraszfetógg stk magasabb jutalék t®s I beesők lehetővé, H fSMal®pí, m ift/l!*«SfesS@!®p£!íé8®Ste e klsbédsiák ét es adé® Istttröléksk iff# I® UhtvtiktméÚ érltitttlAl liaSéF®a€rtarf | Oóckínt hófúvás is tfjfíRsatCf- tfagy. Befutnak a vonatok, jönnek | teherautókon, kocsival, átfagyva# hiányos rongyos ruhájúkban meff* dermedve az újgazáák o. megye min* áen részéből. Sokan vannak s,OTí.giíoíeb® lábakkal, vékony gúnyában. Sokan 'jönnek . gyalc?srérreh akikn ek nem-t .lv.s V\- o.ifu.. U K.íbsrislep, Agasegyháza újgazáái már hajnalban elindultak, hogy @ 10—IS kilométeres távolságból ide« jében beérkezzenek. JászkarafenS küldő;' i 46 kil. r,'étertöl jöttek be gpalcís.Lr-él, apuőnfagyva ebbér. ss ítéletiére',., rongyos bakancsban. Viljpnma helyeslés és éljenzés iá® séfi » gyűlés szónokának Sást! Ágostonnak minden szavát. A pannsziok .és követelések &rw» data zúdul az elteld asztal felé ® hozíászilások során: ... s kormányzat már sncítfcttu« doskodjon a tevastt vet5ma«^Pé* ezzel kapcsolatban olyan hitelről, melynek kamata nez& lehet több 1© ssázaléimél... ... a belterjes termeléshez «!«&= gedhetetlenül szükséges, hogy « földalapot ne e volt földbirtokosok kártalanítására fordítsák, hanem as újgazdáknak nyújtsanak belőle hsez* szülejáratú kedvezményes kölcsönö­ket és szerezzenek be mezőgazda' sági gépeket, igásállatokat, nemesi* tett magvakat. ... mozdítsák eíő a gyftmÖlC8taS«» pitéit azálta:, hogy a?, újonnan tele­pített gyümölcsösök 10 évi í.clókeá* veanényben részesüljenek... ... tűrhetetlen az, hogy t dél* i pestmegyei ujEnsaaK szoioi Insgyszámióai tönln-emenU-k, mert nem tudták megvásárolni a méreg- drága permetésöszereket és ha meg­vették is, sí.í: esetben hamisítványt kaptak. Követelik s növényvédelmi és szérumgyárak, valamint a mű* trágyagyárak azonnal! állsmosítá* sát..,■ ... az újgazdák gazdasági feiemel* kedése érdekében ez első lépéseit egyike kell hogy legyén az újgázdék 1945. évi adóhátralékának 3 évre való feí/üggeo;úére, mert a fagy- é* aszálykár sújtotta újgazdákat telje* sen iSnkreteszi most az 1945rös adó* behajtás. ... ez űjgazdák saját kis földjük melk-íí egyelőre sok helyen kényte­lenek. 'felesbérletet Is vállalni. A kormány .adjon ki egy olyan rende­letét! hogy a bérlő csak a termő® Ö0 százalékét legyen köteles meg­fizetni és mentesüljön minden sal­langtól ... Lelkesedéssel fogadják a Magyar Kommunista Párt hároméves tervé* bea szereplő Duna—‘Tisza csatom® megépítésének tervét. A Kiskússitf homokján csak úgy tud belterjes termelési folytatni az újgazda tár- sadslcrr., ha Sntözhetővé teszik S Duna—Tttra közét. Á konferencia 3Ö6 főnyi küldött® kemény elszántsággal szögezte 1« rendííhetetles álláspontját: „Halit m?&> 0M e> Malliee ims nyüfwWj*

Next

/
Thumbnails
Contents