Szabad Föld, 1947. július-december (3. évfolyam, 27-52. szám)

1947-07-06 / 27. szám

2 Szabad Föld IM7 Julim . 6. flz amerikai magyarok tiinleltek Nagy Ferenc elten Nagy Ferenc érkezése alkalmából a ncwyorki magyarság hatalmas tömege kiment a repülőtérre, ahol heves tüntetest rendeztek Nagy Fe­renc ellen. A tüntetők a magyar köztársaságot, Tildy Zoltánt és Rá- * kosi Mátyást éltették. Kommunistapáiti paraszt- képviselők meg'éiopaitak egy fővárosi üzemet Az MKP vidéki képviselői közül tizenhatén meglátogatták az Elek- f romos Müvek kelenföldi üzemét. Elismerésüket fejezték ki as üzem dolgosóinak kiváló teljesítményükért. A munkások elpanaszolták, hogy ft- zetésük kevés. A drágaság miatt, nem biztosítja megélhetésüket- So. kan mezítláb dolgoznak. Távolítsák el Adorján János kisgazdapárti képviselőt — követelte Heves megye törvényiialcsága Hevesmegye törvényhatósági bi­zottsága rendkívüli közgyűlést tar­tott. A közgyűlés végén a Kisgazda­párt, a Konimunistapárti a Szociál­demokratapárt és a Parásztpárt fon­tos indítványt terjesztettek elő. Kö­vetelték, távolítsák el azonnal a nem­zetgyűlésből, a megyei törvényható­ságból és a Kisgazdapártból Adorján József kisgazdapárti képviselőt, mert működését a demokrácia ’%s a koalí­cióra veszélyesnek és károsnak tart­ják. Az indítványt a közgyűlés elfo­gadta. Rendőrkézen „Bütyök", a kerélipúrtoivaj-király Két héttel ezelőtt szabadult s bör­tönből Bütyök, polgári nevén faze­kas István. Törpe volt s az alvilág, melynek ismert alakja volt, tömzsi termete miatt adta neki a Bütyök nevet. Szabadulása után a kerékpár- tölvajlásokra specializálta magát. Két hét alatt mintegy 20.000 forint értékű kerékpárt lopott. Középületek, üzletek, vendéglők elöl emelte el. Hétvégi pihenőkre a Római-partra járt, hetört a nyara,lph.ázakba. és.In­nen is elrabolt négy darab motor- 'Vprékpárt.' Bütyök szabadsaga ysajk rövid ideig tartott, mert két héttel azután, hogy a börtönből kiengedték, újból rendőrkézre került. , A rézgálic árát újból megállapították (Magyar Közlöny 141. szám, 101,066/1947. Ip. M. sz. rendelet. A rézgálic legmagasabb fogyasztói ára forgalmi cvdóval és csomagolással együtt a következő: Nagykristályos rézgálic kg-ként 3.45 forint Aprókristályos kg-ként 3.35 forint Lijjztkiistályos kg-ként 3.25 forint Biikett-rézgálic kg-ként 3.50 .’c.rint A fogyasztói árakhoz kg~ként 90 fillér . .mező gazdasági hozzájáru­lás"kell számítani. „Gyere utánam, ha tudsz!“ A rendöt- utánament es lelőtte a betörőt Zöld András világtalan hadirok­kantnak Budapesten van egy kis cu- korkaüzlete. Ezt a cukorkaüzlotet szemelte lei két 20 év körüli fiatal betörő, hogy kirabolják. A betörőknek azonban nem volt szerencséjük, vasárnap eojc, amikor éppen zsákmánnyal megrakodva akarták az üzletet elhagyni, arra- járt egy polgári ruhás rendőrnyomozó, aki megállásra szólította fel őket. — Gyere utánunk, Itta tudsz! — kiáltotta vissza az egyik betörö és ezzel mindketten futásnak eredtek. Hosszú és izgalmas hajsza után a Fiumei.úton a rendőrtiszt lötávol- ságra megközelítette a betörőket, utánuk lőtt és egyiküket: Pin Ká­roly 19 éves kömüvessegédet életve. szélyesen eltalálta. Pint Károlyt a Rókus-kórházba szállították, de mint­hogy eszméletet még nem nyerte vissza, kihallgatni még nem lehetett. Társának kézrekeritésére széles­körű nyomozás indult. Pint Károly levéltárcájában egyéb­ként fényképet találtak, melyen á betörö. három másik SS kn|onatár­saságában, SS egyenruhában lát­ható. Egyszer volt Budán kutyavásár... Napok óta tárgyalja már a há­rom nagyhatalom, Szovjetunió, Franciaország és Anglia külügymi­niszterei Parisban a Marshall- tervet■ A tárgyalások eredményéről még nem adtak ki semmiféle hiva­talos közleményt, igy nem tudhatni mit végzett eddig Molotov, Bidault és Bevin. A világsajtó a már meg­szokott képét mutatja: a reakciós rész igyekszik máris kudarcot el­könyvelni, míg a józan és demokra­tikus hírügynökségek kihangsúlyoz­zák, hogy a tárgyalások rendes me­derben folynak és korai lenne még „kudarc“-ról beszélni. Ami a „segítség" lényege Amerika áruinak, tudja mg, már mindenki piacok kellenek. Amerika minden eszközt megragad, hogy ezeket a piacokat megszerezze ma­gának. Kétségtelen óriási ereje azt is lehetővé tette neki, hogy nagy barátját és egyben ellenfelét, Ang­liát, erősen íélreállítsa a világ gaz­dasági küzdőteréről. Mfiidez trón­ban nem elég! Az VSA-nak az európai államok piacaira is szüksé­ge van. hogy elkerülhesse a gazda­sági válságot. És mivel az a taktika, amelyet eddig Truman folytatott — és amelyiknek lényege a merev szovjetellenesség, a demokrácia ha­ladó erőinek tudatos gyengítése volt — kudarcot vallott, Amerika most nyugalmasabb, simul ror/yabh módon kíséreli meg az Európa gaz­dasági életébe való nagyobbmérvű behatolást. Hogyan ? — Éppen a Marshall-terv segítségével. Ez a terv ugyanis már uc~m egyes álla­moknak igér segítségei abban az esetben, ha népi demokratikus erői­ket megfékezik, hanem egész .Euró­pának,, beleértve a Szovjetuniót is­Szemérmesen hallgat a terv arról is, hogy vájjon mi ennek az önzet­len kölcsönnek, a „kamatja", az ára-. . . . A függetlenségünk , . túl nagy ár-volna a Marshall-féle segítségért Kétségtelen, hogy. a lerombolt Európának nagy szüksége van min­dennemű segítségre. Az most már a kérdés tehát, milyen formában akar, itt, az Óvilágban, érvényesülni az amerikai dollár? Amerika jelenleg óvatosan hát­térben marad a Marshall-terv tag­lalásánál, részleteket sem árúi el belőle. Helyette főleg Anglia és az egyre jobbra tolódó francia külpo­litika viszik a prímhangot és kísé­relik meg kész helyzet elé állítani az európai népeket. Ezért hívta össze Anglia és Fran­ciaország a háromhatalmi értekez­letet Párisban. Molotov jelenléte azonban biztosítéka annak, hogy Európa népei nem vásárolhatnak zsákba macskát! Molotov kijelentette: elvben he­lyesli a tervet, Európában minden­kinek szüksége van az amerikai se­gítségre. Két pontra kell azonban teljes fényt deríteni. Az egyik: mi­lyen politikai befolyást akar az USA a Marshall-terv útján elérni az európai kisnépeknélf Mert ha a kölcsönnek politikai rabság az óra, akkor mindazon európai népek, akiknek becsületes vezetőik van­nak, nem vehetnek részt a Mar­shall-terv megvalósításában­Magyarán tehát: a terv csak ak­kor válhat valóvá, ha nem jelenti egyetlen benne résztvevő állam füg­getlenségének csorbítását sem. Sem nyílt, sem pedig burkolt formában! Hágunk dönthessünk a magunk sorsáról fis ez a lényeg: Európa kis nem­zetei nem akarnak többé idegen tő­ke rabságába kerülni. A második világháborút megelőző évtizedekben a nyugati tőke hatalmas erőt kép­viselt Csehországban, Romániában, Jugoszláviában, Bulgáriában, Len­gyelországban, sőt Magyarországon is. Ez a gyarmati sorsot jelentett és azt, hogy a nyugati tőke politikai bábjátékában ezek a népek töltöt­ték be a bábuk szerepét. De egyszer volt csak Budán kutyavásár! — mondhatjuk mi magyarok. Egyszer voltunk idegenek gyarmata, akkor is majd keserves ezer évig . . . Gvapiú fonást géppel, anyegban is vállalok, zsírosat is Ti A I Oír FT *1. HlsáerdGsor 18. lOiválcssrnokoil) Most már se mi, se szomszédaink nem akarunk többé azok lenni! A másik kérdés, amire Molotov nagyon helyesen rámutatott Páris­ban az, hogy a háromhatalmi érte­kezlet csak elvben fogadhatja el a Marshall-tervet. ’ Ellenben annak tényleges megvalósításáról nem tár­gyalhat, mivel ez azt jelentené, hogy Anglia, Franciaország és a Szovjetunió bizonyos mértékig a sa­ját akaratát kényszeríti rá a többi A fraöc’a belügyminisztérium hi­vatalos jelentésébe^ foglalkozott a leleplezett nép. és köztársaság ellenes összeesküvéssel, melynek felgöngyö­lítése folyamatban van. Ezek szerint volt németbarátok, kérálypártiak és szélsőjobboldaliak Nyugnt-Franciaország két városá­ban. Reimes-bsn és Vannea-ban, fel­kelőközpontot szerveztek, melynek feladata lett. volna megrohanni a vamresi börtönt, majd Paris ellen vonulni és ott egye­sülni azokkal a csapatokkal, A valuták zugforgalmában né­hány hét óta ismét élénk mozgo­lódás volt észlelhető. Illetékes he­lyen megállapították, hogy a kü­lönösen dollárban mutatkozó nagy kereslet az összeesküvő politiku­sok külföldre való szökésével van összefüggésben. Varga Béla, a képviselőház volt elnöke és a vele népekre, azok meghallgatása nél­kül. Anglia viszont azért szeretné, ha Molotov felszólalását nem ven­nék figyelembe, mert akkor érvé­nyesíthetné a maga különleges poli­tikai. elképzeléseit. * Amerika segítségére tehát szük­ség van, de ezért egyetlen egy be­csületes államférfi sem lesz haj­landó népe függetlenségét felál­dozni! amelyeket a ’ nyugatnémet or­szági megszállási övezetből re­méltek maguk mellé állítani. A leleplezés során számos letar­tóztatás történt. As egyik falusi plé­bános lakásán több mint. három tu­cat gépfegyvert találtak elrejtve. Magasállású személyiségek letar­tóztatása is várható. A francia nép általános felhábo­rodással fogadta az összeesküvés hírét, melynek célja a demokratikus jogok megcsorbítása, a francia nép újabb szolgaságba való süllyesztése volt. együtt megszökött két másik kis­gazdapárti képviselő, továbbá Jé- kely László és Dessewffy részére vásárolták össze a zugforgaiombart található dollárokat. A szökevé­nyek megbízottai 50, sőt 100 szá­zalékkal fizettek többet a dollár­ért a rendes árfolyamnál. Varga Béla és társai részére legalább ——M— ii ■ Fegyveres felkelés! szerveztek a francia nép szabadsága ellen ÍS Magyar Kommunista Párt levele a koalíció pártjaihoz a választási szövetségről és a kiilönlistáról Az MKP központi vezetősége a 1 alábbi levelet intézte a napokban választási szövetség kérdésében az [ a koalíciós pártokhoz: A SzociáklenvokratíiJP^rt Vezetőségének,. a Független Kisgazdapárt Vezetőségének, a Nemzeti Parasztpárt Vezetőségének. A nemzetgyűlés feloszlatása és az új választások megtartása elkerülhetetlen, szükséges és sürgős. Az új választásoknak a magyar demokrácia megszilárdítását, a nyugodt, alkotó munka feltételeinek biztosítását kell eredményezniük. E célokkal azonban szembenállnak azok a reakciós erők, ame­lyek az összeesküvés felszámolása után is elevenek. A fasizmus — főleg a Sulyok-párt formájában és a demokrácia álarcában — újra jelentkezik és komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy a tömegeket a demokrácia ellen fordítsa. A reakciós és fasiszta erők a választáso­kat is fel akarják használni demokráciánk gyengítésére, és aláakná- zrsára, hogy megakadályozzák a demokrácia nyugodt alkotómun­káját a nép jólétének emelésére. A Magyar Kommunista Párt azért azt javasolja, hogy a demo­kratikus koalíció négy pártja kössön egymással választási szövetsé­get, újítsa fel a reakció és a fasizmus elleni közös harc, valamint a hároméves terv nagy országépítő feladatának közös vállalása jegyé­bei; a Magyár Nemzeti Függetlenségi Frontot. A demokratikus pártok választási szövetsége parancsoló szük­ségesség, valóban nemzeti érdek, amelynek alá kell rendelni a szűk pártérdekeket. E választási szövetség nélkül a demoktratikus pártok — a reakció elleni közös harc helyett — egymással versengenének. Az 1945-ös választás és az azóta eltelt idő tapasztalatai bebizonyí­tották, hogy az a demokratikus párt, mely reakciós szavazatok el­nyerésére vesz irányt, amely a reakció elleni közös harc helyett a szövetséges demokratikus pártok ellen folytatja a választási harcot, múlhatatlanul arra a sorsra jut, hogy a reakciós elemek furakodnak soraiba, a rekció eszközévé válik. Aki a demokratikus pártok vá­lasztási szövetségét visszautasítja, felidézi a népi erők testvérhar- cát, megbontja a nemzeti egyseget, amely népünk felemelkedésének döntő feltétele. Az általunk javasolt választási szövetség természetesen nem érinti az egyes pártok önállóságát és külön jelöltlistáit, valamint azt az elvet, hogy a választási szövetségben résztvevő pártok mandátumaikat a listáikra külön leadott szavazatok arányában nyerik el. 1947 június 26. Tisztelettel: MAGYAR KOMMUNISTA PART KÖZPONTI VEZETŐSÉGE, RÁKOSI MÁTYÁS FŐTITKÁR. Negyedmillió dollárt sibolfak a szökevény kisgazdapárti politikusok MI TÖRTÉNT A NAGYVILÁGBAN ÁRAD A MISSISIPI. A hatal­mas folyón 1844 ófa nem észleltek ekkora áradást. A víz már elérte a tizenkétméteres magasságot. ★ Az ÖRMÉNYEK, akik eddig kül­földön éltei:, különböző államokban, most nagy tömegekben vándorolnak ■tásSía cí Szovjetunióba. Ebben az évben több mint hatvanezer vissza, vándorló befogadására készül az örmény Szovjetköztársaság. ★ KINABAN a reakciós Csan- Kaj-Sek-kOunáiiy legfelsőbb tör­vényszéke elfogatási parancsot adott ki Mao-Dzt-Duii ellen, a kínai kom- munistapái-t főtitkára ellen A ne­vetséges intézkedési azzal indokol- W ..tua-AJze-Dun fegyveres felkelést szervezett. A* elfogatási parancsot tehát kiadták, a valóság azonban az, hogy' a kínai népfel- keiö csapatok, a kommunisták irá­nyításával, egyre nagyobb terület­ről szórtja, ki a reífkciós kormány- -nnd-ereget. * FÖLDRENGÉS volt múlt vasár, nap féltizenkí'ttőkor az amerikai St. Louis városában. Hatalmas lö­kések rázták meg a. házakat, a kül­világgal' magszakadt minden össze, köttetés, az emberek ezrei eezükve- szotten menekültek ki a szabódba. Lehetségesnek tartják, hogy a löké­seket nem földrengés, hanem titok­zatos ’ robbanások okozták, PETŐFI. VERS EKET szavalt egy orosz szavalómüvész szerdán a moszkvai rádióban. A következő Petőfi-verseket hallhattuk: Palota és kunyhó, Rongyos vitézek, Feliá- madott a tenger, Egy, gondolat bánt engemeí. ~k RIVAS POMBO spanyol partizán- vezért árulás következtében sikerült Franco pribékjeinek ciz Arabán. hegyen egy házban bekeríteni. Rivas Pontba, aki sok harcban bizonyí­totta be vakmerő hősiességét, mo.st sem adta meg magút egy könnyén. Hosszú lövöldözés után, melynek fo­lyamán több pribéket megölt, sike­rült csak meggyilkolni a hőslelkű partUrdnvesért. CHICÁÖOBÁN^egy düiedezö .via. kőbán '■'meghalt' egy hctvé’nkilencévig öregember, vele élő testvérét pedig kórházba kellett szállítani. Nagy meglepetésére mindenkinek, a két koldusscrsbsn élő ember viskójában többszázezer dollár értékű .részvényt és bankjegyköteget találtak. 150.000 dollárt szedtek össze ezek a valutasíberek, Jékely László kö­zel 100.000 dollárt, Dessewffy gróf 40.000 dollárt vitt magával. Gaz­dasági körökben kijelentették, hogy a külföldre szökött „magyar Politikusok" több. mint ne­gyedmillió dollárt vásároltak fel és sibolfak ki az országból megbízottjaik útján. ÚJABB EZER ROMÁNIAI GYERMEK ÉRKEZIK MAGYAR- ORSZÁGRA A nálunk nyaraló román gyerme­kek kitünően érzik magukat s jú. lius 3-án újabb ezer szegénysorsú gyermek érkezik hozzánk. A nyaraló gyermekek közül 90 román, a többi székely, a népjóléti minisztérium e. szegényebbeket felöltözteti. Eddig több család jelentkezett elhelyezé­sükre, mint amennyi a gyermekek száma. Ez is mutatja, hogy a két ország között milyen baráti kapcso. lat van elmélyülőben. 6/—7 kézen megy keresztül a szabolcsi burgonya, míg e jut a fogyasztóhoz Szabolcsban kitűnő burgonya­termés volt. Azonban alig hogy megkezdték a burgonyaásást, je­lentkezett a spekulánsok hada. Hamisított vásárlási engedélyek­kel, teherautókkal menőnként fordulnak meg a szabolcsi ország­utakon. A felvásárolt, burgonya 6—7 kézen is keresztül megy, amíg a fogyasztóhoz jut. A lánc­kereskedelem felszámolására most repülőbizottság szállt ki a Gazda­sági rendőrségtől. Kemencze Ist­ván, Darta István és Gál Imre kereskedőket letartóztatták, Klein Ernőt a fekete burgonyakereske­delem szabolcsm.ee/yei vezérét pe­dig Budapestre hisérték.

Next

/
Thumbnails
Contents