Szabad Szó, 1946. május (3. évfolyam, 100-122. szám)

1946-05-04 / 100. szám

jLTCu met jus <b MÁKOS VÁSÁRHELY V.% . Felelős szerkesztőt ^^KOVACB GYÖRGY SZOMBAT Hl. évfolyam, 100. szám. Merényletet akartak elkövelni Mac Arthur tábornok ellen TOKIÓ, Tokióban összees­küvést fedeztek fel. A japán fasiszták arra szövetkeztek, hogy meggyilkolják Mac Arthur tábornokot távolkeleti szövetséges haderők főpa­rancsnokát. Az összeesküvők tervüket a május elsejei fel­vonulással kapcsolatban akarták végrehajtani. Londonban vásárnál) ünnepük nép május t-ét Eoredon, május 2, A londoni íádió jelentése szerint az angol fővárosban csak a jövő vasár­nap jmneplik meg május elsejéit, tekintettel arra, hogy a terme­ten munkálatokat most szerdán nem akarták megszakítani. Az ünnepségen Attlee mimszterel- nök és más vezetS politikusok tartanak beszédeket. Díszekéit a magyar operaénekesek tiszteletére .iít/KÁfiáeí^, ffsájus 2. A butfe- pesö magyar Opera vendégsze- repló társulatának' tiszteletére a fcájékoztatásügyi miniszterram ebédet adott, A díszebéden meg­jelentek: Groza Péter miniszter­elnök, Constantmescu- Jasi propa gaodaögyiininiszter, Dombrovszky tábornok, Bukarest főpolgármes­tere, Nékám Sándor a bukaresti magyar ’ misszió yezetóje és a román művészeti étet számos ve- peÍ6flÉe*né^riSég6i A vármegyei politikai tanács közbelép a gyógyszerészek ügyében Marosvásárhely, máfns 2 Megírta a Szabad Szó, hogy az Jpariigyi miniszterram gond-1 nokoí nevezett ki két régi ma- rosvásárbelyí gyógyszerész gyógy reertáráha, az Osváth Károly és Iznmol Márton-féle gyógyszertá­raid!». 'A két érdekelt marosvá- sártíelyi gyógyszerész beadvány­nyal fordult a vármegyei poüti. kai tanácshoz, kérve a tanács jóiudateSrú közbenjárását. A ta­nács egyhangúlag megállapítot­ta, bogy a két gyógyszerész po­litikai magatartása elten nem merült fel semmiféle kifogás, ezért elhatározta, hogy táviratban kéri az illetékes hatóságot, hogy a kinevezett gondnokokat hívja 5 vissza és 'mentesítse a két gyógy-g szertárt a gondnokság alól. Az esők és a meleg idő kedvezett a vetéseknek BUKAREST, május 2. A mi- niszterközí vetési bizottság áz áp­rilis 22—28 közötti hét mezőgaz­dasági helyzetéről az alábbi je­lentést adta ki: Az esős idő és meleg kedvező volt. Ügy őszi, mint a tavaszi ve lés sokat fejlődött. A hét folya­mán 950 hektárnyi területet ve­tettek be, a szántóföldek 9.84 szá­zalékát, a tavaszi munkálatok alatt összesen 3 millió 987 ezer hektárt. A jeltntésekből arra le­het számítani, hogy május 1-ig 7 millió 300 ezer hektárnyi terület á’i bevetve, "'Hu \ ' V' -u Sztálin generalisszimusz' május l-i napiparancsa A Szovjet-Unió a népek jogainak elismerésit és a népek kftzött! barátságot akatja MOSZKVA, május 2. Sztá­lin generalisszimusz május elseje alkalmával hadparan- csot intézett a szovjet hadse­reghez. A napiparancs töb­bek között így hangzik: A nemzetközi reakciós erők részéről előkészített második világháború a szabadságsze­rető népek teljes győzelmé­vel végződött. A demokrati­kus mozgalom nagy lendület­tel nyert teret a népek sorá­ban. A nagy néptömegek, a háború tapasztalatain okuha, belátták, hogy nem lehetnek olyan vezetőik, akik osztály­érdekeket tartanak szem előtt. A világ népei nem akarják, hogy megismétlődhessenek az elmúlt háborúk borzalmai és elszántan küzdenek a vi­lág békájáéért és biztonsá­gáén«.. A béke és biztonság elérésére irányuló küzdelem központjában a Szovjét-Unió áll. A fasiszta iga alól felsza­badult országok számára meg­nyílt a lehetőség a demokra­tikus elvek alap jához, A nem­zetek most már megvalósít­hatják demokratikus törek­véseiket. A Szovjet-Unió ha rátsági politikájáról az egész világ népei Meggyőződtek, de emellett a Szovjet-Unió a méltányos jogegyenlőségnek, a kis népek szabadságának és függetlenségének legbizto­sabb védőbástyája. Semmi ok nincs annak kétségbevonására, hogy a Szovjet-Unió hű ma­rad politkájához, amely a né­pek jogainak elismerését és a népek közötti barátságot akarja. A Szovjet-Unió a há­ború befejeztével megkezdte a békés szociális újjáépítést. Nem szabad azonban egyetlen pillanatra sem megfeledkez­nünk a nemzetközi reakció mesterkedéseiről, amely új háborúkat . felidézni 1 f!m lékezzünk' Lenin táníkv-ára. hogy békés munka idején is éber szemmel őrködjünk. A Szovjert-Unió fegyveres erői híven teljesítették köteleségü- bet hazájuk iránt. Most nem ' kevésbhé fontos feladat vár reájuk, éberen kell őrköd- niök a kivívott béke és a szov­jet nép alkotó ereje felett. Ez azonban csak a katonai tudományok fokozása, tiszt jeink és katonáink ügyessége és állandó továbbképzése mellott lehetséges. Nem két­séges, hogy hadseregünk be­csülettel fog helytállani az új feladat követelményeivel szemben. MÁJUS l-i DÍSZSZEMLE MOSZKVÁBAN MOSZKVA, május 2. A má­júé elsejei ünnepségeken meg­jelent Sztálin generalisszimusz is. A 600 ezer főt kitevő tömeg lelkes üdvözlésben részesítette az emelvényen megjelenő gene- rgJisszirnuszt. A szovjet hadse­1 e/j rí js 2 5^' pvi.J? 4 fit - -Mßfc ^' 7,1 tábornok fogadta, majd beszé­det mondott, amelyben megálla­pította, hogy a világreakciót még nem sikerült teljes mér tékben megsemmisíteni s ezért továbbra is éberen kell őrködni a béke és biztonság felett. Az ttj feladatok vállalásának jegyében ünnepelte meg Marosvásárhely a második szabad május 1-ét A reakció elleni sorsdöntő harc lankadatlan folytatását emelték ki az ünnepi népgyülés szónokai Maros vásárhely, május 2. 11 Máar kedden este ünnepi díszbe öltözött a város. A Bolyai utca sarkánál már ott. áll a dísz­tribün. A kereskedők kirakd., taikat ünnepi pompába öltöztet­ték. Csodálatosan szép szerdai napra ébredünk. Egyetlen felhő sem zavarta az égbolt valósz:- nütten kékségét. Nyolc órakor zenés ébresztő és díszlövések je­lezték, hogy ünnep van, nagy ünnep, ezer és ezer dolgozó, rejidőrspicli és csendőpszv*-‘z&f nélküli második szabod rw.. , ajus el Nyolc órakor népes rtok a varos kulcnooac por'. ain el_ hantolt szovjet és rotm- k tonák sírjait koszorúziwl Féltene félé mozífeaimasak asznék az utcák, a sz£k r_ tok, pártok es szervez Ctek jai a szokott gyülekfezési he_ lyekre sietnek. A Fc*;,-ren a rendezők sürügnek-f<L, nagy rendőri különítmény tosítja a rendet. Kilenc órakXor a szakszervezetek előtti tére\n már együtt van Marosvásár-'' hely szervezett munkássága, fnnen vonul fel az ünneplő tö- 'neg. Sorra érkeznek az egyes ftzakszeryezeteb, az élelmezési tt és nem fogjuk engedni, gy országunk a nemzetközi akció lapdája legyen. Sokan nnak, akik gyűlölettel tekin- íek le ránk, akik kétségbevon- k eredményeinket és erőfesti­seinket, akiknek egyetlen tö- kvése, megakadályozni min- t céljaink elérésében és újra Olgává tenni, robotoló páriává acsonyítani százezreket és iíliókat. Mi, a Munkásegység- ont emberei, olyan eredménye­st értünk el, amelyek magu- >rt beszélnek és nevetsó^es rá- dommá tesznek minden el- angzott vádat. Az elszakított szakerdélyt felszabadítottuk egcsináltuk a földreformot, a emzetiségeknek jogokat • bizto- tottunk, barátunkká és halal- ,as szövetségesünkké tettük a el szabadító Szovjet-Uniót. Na- yon jól tudjuk, hogy vannak lég hibák a földosztás és a emzetiségek egyenjogúságának iztosítása terén, de ezeket a ibákat orvosolni lehet, orvó- olni kell és orvosolni fogjuk. Izeknek az orvoslásától függ ’emokráciánk megerősödése, lománia jövője, Síp halififtzeP-’-k' "d reá>:' \n >nngjaira. nwrt a. reakció útja i romlás és a megsemmisülés ltja. Románia csak azon az ton haladhat, amelyen mer- ídult. Ez az út biztos sikert, éne boldogságát, a dolgozó sztály felemelkedését, a jobb övő megteremtését fogja ered­ményezni. Vescan Teofil nagyhatású be- zéde után Pintér Zsuzsa elsza- alta Jean La Terre nagyhatá- i forradalmi versét, a .Május lse jé“-1. Az Egységfront magyar szó­oka, Nemes József mondta el sután beszédét. — Annyi év után végre ez- ttal másodszor' ünnepelhetjük aeg a világ dolgozóinak nagy emzetközi ünnepét, május else- ét — kezdte beszédét. — Ün- epi zászlóinkra három szó van rva: béke, újjáépítés, demo- ;ráeia. — A fegyverek már elnémul- ak, ide s tova egy éve, hogy egyverszűnet van, de a lelkek- >en tovább hömpölyög a gyű- Blködés árja. Gazdag tőkések i világ fővárosaiban szövik ilattomos terveiket, 'hogy újra ízen vedért zúdítsanak a sokait zenvedett népek nyakába. öss­zefognak és az arany erejével »ábítják táborukba az okta.la- LOkat. A végleges és tökéletes lékét csak a szabadság hoz- aahja meg, szabadság nélkül lines tartós bélke, emberhez néltó élet. Két tábor áll ma zemben egymással széles e vi- ágon. Az egyik tábor tagjai a földjeikéit vesztett föildbirtoko ok, akik nem tudnak belenyu­godni mások izzadsága árán szerzett száz és ezerhejdjaik rlvételébe és mint hajdan őseik Bábolnánál Budai Nagy Antal larasztforradalmát, «ok is úgy ojtanák vérbe az egész demo­kratikus mozgalmat. Esek az ílemék Maniuban látják: politi­kai törekvéseik megvalósítóját. ibban a Mám iában, aki a nép- ■llenes cselekedetek egész sorát lövette el a múltban és nem •iadt vissza a véres terrortól \ ounkások, a vasasok, az építő- nunkások, a köztisztviselők, >ostásak szakszervezete stb. felvonul a Haladó Ifjúság, a áagyar Népi Szövetség, a Ha- iafje-k Egyesülete, a Demokrata ísidó Népközö.sség, a Cionista szocialista Ifjak. Fegyelmezetten, öntudatosan vonulnak fel az egyes csopor- ;ok s jó órában telik, amíg va- amennyi csoooit felvonul, ille­tőleg fitélyezke,1* a tribün ^ ti ” téren. ’Kr-tizenkótezer jrnber szoronghat a éteren. A zöld ágakkal beborított emelvényen ott látjuk a város közéleti férfiait, a hadsereg és a pártok képviselőit. A munkás- dalárda nyitja meg az ünnep- *0* műsorát májusi harci da­lokkal. VESCA1Í TEOFTL DR. BESZÉD^ Ezután dr. Vésem Teofil egyetemi tanár, aa ünnepség román szónok», a Munkásegy­ségfront nevében mondja el ha­tásos beszédét. _ A felszaba ult K' -“'-ér lakosságának ü< vözletét i __ mondotta. — Május e. t'iyóteles jelentő lgü ünnep, hi- äzeip szabad me[ inneplése nem kevesek'' ’'**- Ínt> mint azt< hogy jós társadalmi i rendszer megouuou a egy oiyan új világ van kialakulóban, mely emberré szeretné tenni, az .em­bert, szabaddó, anyagilag füg­getlenné, műveltté. Május 1 ér­telme és .jelentősége magában foglalja a munkásság célkitű­zéseit. Románia népe ezúttal második alkalommal ünnepli meg a világ dolgozóinak, a ter­mészet ébredésének és a mun­kának az ünnepét. Alkalmas pillanat ez a nap arra, hogy az ember társadalmi lelkiismerete vizsgálatot Iártson és megvizs­gálja, hogy egy év alatt hogyan egyengettük a kibontakozást, milyen erőfeszítéseket tettünk a múlt itt maradt esökevényei- nek megsemmisítésére. Románia a demokrácia országút jóra lé­pett, ami természetesen nem je­lenti azt, hogy az ország egész népe máról-holnapra demokra­tává lett. Sokat kell harcolni és küzdeni, hinni azért, hogy a kitűzött célokból valóság legyen, hogy a reakció mérge nyomta­lanul eltűnjék az államtest szer­vezetéből. . CÉLUNKAT ELÉRJÜK — Nagy eredményeket értünk el eddig is, nehézségeink vannak és lesznek is. De célunkat ellen- , ségemk minden aknamunkája 'ellenére mégis esek él fogjuk / >.4

Next

/
Thumbnails
Contents