Szabad Szó, 1947. október (4. évfolyam, 224-250. szám)

1947-10-01 / 224. szám

Ára 5 Sej jtfTlt I Sportoldal IV. évfolyam 224. szám.. SZERDA táréra vonatkozó '-áj -rendelete' A házadót tudvalevőleg nei árinti a lakbérek utáni különb ges adó, amit az új lakbérekc megállapító minisztertanács napló vezetett be. Értesülésünk szerint október havában Marosvá­sárhelyen és Maros megye­ben is fokozzák az adók be­hajtását. Szeptember hónap folyamán b zonyoa türelmi időt engedélyez­tek a megyében az adófizetők számára, akik. részéről azonban az illetékesek szerint nem mu­tatkozott kellő adófizetési kész­ség. Tekintettel arra, hogy az állam kiadásait az új költségve­tési törvény szerint kizárólag az egyenes és közvetett adókból kell fedezni, október havában erélyes eszközökkel indul meg az adóbehajtás Marosvásárhelyen és a megyében is. A teljes romániai munkás- egység megvalósulása felé nyi érdekelt félnek figyelembe kell vennie. Az Egyesült Államok halogatják a koreai kérdés elintézését Moszkvából jelentik: A koreai szovjet-amerikai vegyesbizottság tárgyalásai a legutóbbi napok­ban ismét megakadtak. At ame­rikai küldöttség mindenképpen azon van, hogy halogassa a ve- j gyesbizottság tárgyalásait és olyan álláspontot igyekszik el- | foglalni, amely lehetetlenné te­szi az ideiglenes koreai kormány- inak a moszkvai határozatok I alapján történő megalakulását. !a Szovjetunió képviselőjének kö- 8 vetélésére a bizottságot szeptem- Iber 26-ára összehívták. Miután laz amerikai küldöttség vezetője B elutasítota a szovjet küldöttség I javaslatát, Stikoff tábornok, a ■ szovjet küldöttség vezetője ja- I vaslatot tett, hogy 1948 elején, íz amerikai csapatokkal egyidő­sen kivonják Koreából a szovjet :sápotokat is s utána a koreai vép megalakíthatja függelmen kormányát. A tábornok javasla­ta meglepte az amerikai küldött­séget. Brown ezredes, az ameri­kai küldöttség vezetője miután meghallgatta a szovjet kikül­döttet, felkérte, hogy erősítse meg, hogy a szovjet kormány nevében tette meg javaslatát. A megerősítés utam az ülést bere­kesztették. A szovjet küldöttség várja az ügyben az amerikaiak válaszát. lljabb görög határ­kérdések Belgrádból jelentik: A belgrá­di rádió albán jelentésekre hi­vatkozva közli, hogy a görögök szeptember 22 és 27-ike közölt újabb négy határsjertést követ­tek el Albánia ellen. Görög re­pülőgépek szeptember 23-án ké*- izben is átrepültek két albán község felett. Szeptember 24-én egy görög motorcsónak 400 mé­terre behatolt az albán viziterii- letre, majd Korfu irányában el­távozott Szeptember 26-án egy görög repülőgép mélyen az albán légitérbe hatolt be. Bukarestből jelentik; A pénz­ügyminisztérium több fontos köz szükségleti cikk fogyasztási adó­ját, illetve illetékét lényegesen leszállította, miután a demokra­tikus sajtó többizben ia rámuta­tott arra, tarthatatlan aa a helyzet, hogy az illetékek miatt többszörösére emelkedjék egy- egy, a széles néprétegek által fogyasztott cikk ára­Ilyenformán a drót fogyasztási adóját 44 százalékról 20 száza­lékra, a hajlított vasét 33 szá­zalékról 20 százalékra, a szegét 47 százalékról 7 százalékra, az ekevasét 33 százalékról 4 száza­lékra, az ekéét 33 százalékról ugyancsak 4 százalékra szállítot­ták le. A szeg ára például a leszállítás útán 32 lejről 4.50 leire esik. A textiláruk terén szintén je­lentős iHieték-l eszállít ások tör­téntek a tömegcikkeknél, amelye két a pontrendszer szerint osz­tanak szét már október hónap folyamán. A kötött anyagok, ha­risnyák és cérna fogyasztási adóját 43 százalékról 8 százalék­ra szállították le- A munkás- bakancsoknál, valamint férfi és női típuscipőknél is 35 százalé­kos illet ékle szállítás történt. Az illetékleszállítások több mint 3 milliárd lejnyi kiesést idéznek elő a költségvetés bevé­/ Bulgáriát és Albániát is meghallgatja az ENSZ a görög iigyhen Obiéi er 10-én kezdődik a pontén szerhez kö­tött árucikkek szét­osztása Bukarestből) jelentik: Az ipar- és kereskedelemügyi mi­nisztérium befejezte a pontrend­szerhez kötött ruházati és lábbeli készletek szétosztását s felhívta a gazdasági hivatalokat, hogy gyorsítsák meg a pontjegyek szét osztását. Valószínű, hogy a fővárosban október 6-án kezdődik a pont- rendszerhez kötött cikkek szét­osztása, míg az ország többi ré­szében október 10-6n. Newyorkból jelentik; Az Egye­sült Nemzetek politikai bizott­sága 29 szavazattal 1 ellenében elfogadta azt a belga javasltot, hogy Bulgári és Albánia képvi­selőjét hallgassák meg tanúként a görög ügyben. 11 onszág tar­tózkodott a szavazástól. Az Egyesült - Nemzetekhez ki­küldött bolgár kormánymegbí­zott válaszolt Trigwey Lienek a bolgár kormányhoz intézett lo- I veiére. —• A bolgár kormányt meg­lepte Triegwey Lie levele — mondotta a kormánymegbízott, aki abban szükségesnek tartotta megkérdezni Bulgáriát, hogy hajlandó-e tiszteletben tartani az Egyesült Nemzetek alapokmá- nyánab lefektetett. elveket- A megbízott ezután hangoztatta, hogy Bulgária jelenléte a poli­tikai^ bizottság ülésem nem ki­váltság, a bizottságnak ragasz­kodnia kell a jelenlétéhez, mert a vádlók meghallgatása után a többi érdekelt félnek is alkalmat kell adni a felszólalásra. Mint ismeretes, a politikai bi­zottság megkérdezte az albán kormányt is, hogy hajlandó-e tiszteletben tartani az alapok­mány alapelveit. Az albán kor­mány válaszában közli, hogy az Egyesült Nemzetek alapokmá­nyát és elveit kész tiszteletben tartani, bár még nem tagja a szervezetnek. Kijelentette, hogy az igazságosság elveit vál&meny­Befejezo jött a vizsgálat Mániáé k ügyiben BUKARESTBŐL jelentik; A nemzeti parasztpárt volt vezetői és bűntársai elleni vizsgalat befejezettnek tekint hető, A vizsgálati anyagot rö­videsen nyilvánosságra hoz­zák. Ugyanakkor a vádirat is nyilvánosságra kerül. A mezőgazdasági munkások is betegsegélyzői tagok lesznek BUKARESTBŐL JELENTIK: A munkaügyi minisztérium rér3a- d< .lombizto'sítúsi állam titkára íja a táiv-adalombiztofiítási +ö-’vé.i/ módosításán fáradoznak abban o?, értelemben hogy a mezőgazda ági munkásokra való kiterjessrérét mondja ki. A két törvénytervezet Irép- vnelöház október 15 énn kezdődő új ülésszakában parlament e é rül. Wal'ace Pa’eszlinába átázik Newyorkból jelentik: Wallace, az Egyesült Államok volt alel- nöke sajtónyilatkozatban kije­lentette, hogy október közepén Jeruzsálembe utazik, ahol egy hetet tölt. Utazásának célja, hogy a palesztinai kérdéssel kapcsolatban tárgyalásokat foly­tasson arab és zsidó körökkel. B UJvAKEo i BOL, JELENTIK: A Román Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt poliP. kai irodája az alábbi kdzis kők­eményt adta ki: ,Jl Román Kommunista Párt és Szociáldemokrata Párt politi­kai irodái közöz ülést tarto-rtak., amelyen megvizsgálták a bel- és külpolitikai helyzete^, valám’nt ; i román munkásosztály időszerű kérdéseit. Megállapították, hogy szemben i nemzetközi reakció támadásá­ra!, amely az ország reakciK ee mait és fasiszta maradványait Használja fel, hogy megír.írassa. . lemoki'atikus rend-zerünk alap , ait, elsőrendű szükségesség mun.- j tásosztályunk számára a cselek- ■ rési egység megerősítése, fc mes erkedések megsemmisítésé-e és ; i román nép szabad, békás, ma. ; javabb érét'zir.vonalú jövője aek )izt0s megteremtése érdekében, j A két politikai iroda réhatá ( ózta: a Munkás Egység Front sszes területein való ogyüttmű ödés megerősítését és kimélyi- ásét és azt, hogy a romái népi emokrácia megszilárdítása és a ■unkáso ztály történelmi lciüde ;se beteljeritéso érdekéből a ve etőségi szervek mogvPáják zokát a gyakorlati módozata- at, amelyek alkalmasak meg- yorsitnni munkásmozglciunk olitikai, szervezeti és eszmei gységének megvalósítóját “ wii eioiruiiiyzatauan, amir egye­nes adókból akarnak fedezni. Ebből a célból az államkincstár íz eddiginél erőteljesebben szor­galmazza a kereskedelmi és ipari adók behajtását, vabtamint a lakbérekre kivetett különleges adót, ami__ még október hó folya­mán esedékessé válik. A pénzügyminisztérium rovi-v lesen a miniszterközi bizottság iló terjeszti az új költségvetést s ezzej egyidejüleö a házadó behaj Leszállítottak a mezőgazdasági szerszámok, kötöttáruk és cipők fogyasztási illetékét — 32 lejről 4.50 lejre esik a szeg ára V ----* 1 v —TV m mm B v n* . ? -A BUKARESTBŐL JELEN7 IK: A miniszterközi bizottság szombaton ütést tartott. Az ülésen megtárgyalták az első­rendű közszükségleti cikkeke t terhelő fogyasztási adók kérdését, megállapították azo k leszállításának szükségessé­gét, valamint a leszállítás módozatait. Megállapította a bizottsi g, hogy a magas betegsegély- zői járulék, amit részben a munkavallalónak, részben a munkaadónak kell fizetnie, növeli az árucikkek árát, ezért elhatározta, hogy a betegsegélyzői járulékot 7 százalékra szállítja le, amiből 4 százalék a munkaadót, 3 százalék az alkalmazottat terheli. Kimondotta, ezenkívül a bizottság, hogy a vasúti sze­mély- és fuvardijszabás nem haladhatja meg az 1938 évi díjszabás kétszeresét s gyümölcs, zöldség, főzelék, tojás és 1 is zd szállítmány oknál 60 száz alékos kedvezményt kell al­kalmazni. Megállapította ezenkívül a bizottság, hogy a 20 lejt meg nem haladó gyümölcs és zöldség eladások men- tíwiAlr a kivételes adó alól. A nsiniszleifei Misái elblároila: i a vasúti dijszabdscsSkkentÉSÉt ésa betegsegélyzői dijak mérséklését . ’ »KioDer 4. re.Ho- szerkesztő: KOVÁCS GYÖRGY

Next

/
Thumbnails
Contents