Szabad Szó, 1948. március (5. évfolyam, 50-74. szám)

1948-03-01 / 50. szám

9 2MW mSrrifwi £, 9 |T'i w,„. *MAjt iE® _ «— , ■! ■ >■ ■■■■W — , —-----­.. ' - .............— »• »■■«-»■■»■"r ■■ ni I KSzeKálásI ulmutafó |?2SS MäflOü EMSE Gi3§k Minaiegkeziil a márciusi üszíiszíás a sza/áiai iéií laaiiiyan árpakását és rizst osztanak ZSrÓVÍZSÖ^ján * m„_ei |, Szeli*,, liral.l-i A mrsTei közelfcl4«i birstel infézmínybk figyelmél. bosy « «**« MU'a.all le a* SSS S tél eyíflí!^ J-rml nír Wu« 4. r«dW Myö évi frW, ,71 W^U( 010« Wrt ."“■*«»• “««=< K"'“ ÄÄSTíahmirt oius 1-CE Jiétfőn megkezdődik árpakása és 2 vasúti kocsi rut- mu llivutklos Lapban in égj cent mezőgazdasági taníolyamok zi *or “a .. emberek é® a március havi búza és kukon kása megérkezett s uiár rnárci- műn kásbcsoiol ásókkal ka peso- 1 ró vizsgái Az utóbbi napokoan a ht‘1ybo*1 ’ tek kém* Ä Ä“ I OS 1 én, hétfőn reggo. meghoz- latban haladéktalanul tegyek >»t ^lyt: Banden, Bauern, «Ttenlé^TSU W A bu/auszt var a kenyér ki- dőchih az árpuka*a «uosztasa a | számszerű bejelentést a niuuká- Hegeliben, amc]j eicről mar ‘3- viselőin k j . . i ■ ősziéi aT^loWési jegyek- ' szövetkezetek utján. A szétosz- wtkr6, és a La hívottakról. A fűnk hasáb neJ a 1—Jí-is terjedő szeivé- f ;ás az élelmezési jegy 4 külön- kimutatás foglalja magában a isun ** 13 r6cn JÓ £Tfdmé rvór-v Té<-a! nyékre, a C ecímezés, jeg> * lmró (4 diverse) márciusi szel; vállalat „evét, helyét, hogy mi- (T ^ Vt ^°ltuuk- nVf? 90/bf" rlhnf «lßmlonL1 U61 az 1-17-ig, a Dl és D2 • vényeire történik a következő Vc! foglakozik, valamint! azt, Siti legújabban Sándor és Vüvp GáborJ»«**s*| legyeknél az 1—15-ig és az E mennyiségben: hogy a vállalat kebelében hány % & Szovatán, boly nak köszönhető. A an y b. elvi mezősi jegyeknél az I—4-ig j A B és D 2-es élelmezési je- alkalmazóit működik. A kiniu- íaüván és Már keres megrendezel?ébtra & szelvényekre történik. A többi gyökre fejenkint 1—1 k lót. a taiásu^k ki kel. terjednie a vál- 1 zifiífc f roskoreszturon dome voU a helybeüi tö dmuniw* márciusi ken yer-szcivényekre C élelmiszer jegyre 75 dekát [akit alkalmazásában levő ni un- K tartották inig szakszerveze nek. f ** kukor c -lisztet osztanak a sző- adnak. A Dl és E éclmiszer késők és alkalmazónak csuIAd- „/v^>7 \ a dolgozó foki tént meg, hogy a o mun «5 vetkezetek. jegyekre csak kés ' osztanak, tagjaira is. A bejeöntést min- IV V 47 J wüvesség nagy szakszervezet cselekvőén re«' A ß jegyesek fejenkint egy A megyei közellátási hivatal d n egyes vállalatnak és intéz- •) J érdeklődése vott egy EMGE tanfolyamon, szelvényre 500 gvam kenveret, felhívja a közönség figyelmét, | menynek legkésőbb március 6- mellett, az ■ Vizsga után á|■ at, tenneaiy vagy 35b gram búzaliszt , a hogy legkésőbb március l5eg lg mcg {euaje a k, izei látást EMGE tanf> és liáziipari kiállítás volk C jegyszelvényesek 350 grain vegye ki árpakása adagját, 1 bivata nál, 1 ogy észiikic a köz- iv3mok záróvizsgáit. Nőványtermesztcsből e <9» kenyeret, vagy 230 gram bú/a, mert ettől az időponttól kezdve I e!lá(áai liivatal az április, má- szovátai záróvizsgán Vaas jat nyert Aszalós Albert, Vb»* lisztet, a Dl és D2 jegy szel vé- más ólemiszer jegyek _epnek jus és junius hónapeícra szóló 1 Márton, a MNSZ oracagos aid no- radi Albert. nyesek 230 gram kenyeret, vagy életbe. .... ..t, ,..i élelmiszer ji ycket megrendel- ke £S az jímcE oisz-ágoa elnöke, A maroskereazturi EMGK t»>H J78 gram l.sztet kapnak. A ku- A nzskasa osztása^ körülbelül besse Az intézményeknek egy ; vajamini Caomoss Jenő kiren- folyam záróvizsgája JKiss József kor:ca lisztre érvényes szeivé március 8--n kezdődik. A rizs- e,őrc tsak számszerű jelentést duitségi vezető előtt 27 híUlga-ó MNSZ orazággyűlésj képvisel», nyékre, a szelvényeken feltún- kását az eldmezesi jegy 5 ku- kell benyujtaniok, raindeiK rész- ' vizsgázott k. A hallgatók Ulp- jelenlétében aajlott le- A 27 teteti mennyiséget ka.1 az cl- lönbözó (5 diverse) márciusi létezés nélikul. A bejelentéseket ra'oett feleleteKkeli bizonyítót hallgató köztük 5 női hal ka- , osztóközpontoknak kiszolgál- szelvényeire osztják a kovelke- ^ kimutatásokat a valldatok l fTk u két heti munkájuk aike- tó, - Szentc Lajos, Mátyus Lj> taumok. z® mennyiségiéin a B l elme £s mtézmónyik, i.tetve a szak- . 3 voltát. Az EMGE kalászok j«a, Miklós Pál tanfolyam*«.ík A márciusi lisz, fejada~ már- szer jegyre lejen.unt egy . SZervezetek aláírásával keli el- kiosztása után felszólalt Török adók kérdéseire kitűnő fe<ele- cius 30-ig váltba.ő ki. ^ot'® ^ J*®7. , látni. Mihály római - katolikus lelkéaz, tökkel igazolták tudásszomju* Ugyancsak maruus 1-én, hét-v -5 deJíat* a “ ^ i>tnéI hevesebb alkalma^ a űdybeji gazdakör elnöke .s kát. Vizsga után Kis Józsst főn k-zdödik me* a márciusi A megyei kozcllaias, híva- zottfl rradelke2Ő vájla!atliak a c,ollloss jenó, majd Vasa Mái- képviselő, Csomósa Jenő kire«. , . \ . u: !al Ugy’elmez éti a 'ozonseg kért kimutatást a városi közel- |_oa országos elnök nagy besz'id. deltség veaeíő, Papp Zoltán mo* olaj tejadag kiosztása is. Mm hogy ide,eben vegye ki a meg- Játási JlivatBÜl41t mi az otüé] í a tájékoztatta a földműves tógazdasági kamarai felügyelő den élelmezési jegyre az olaj - Inpitott fejadagokat | több alkalmazott«! rendelkezők- j Vadaimat az EMGE demokra- és Bartfia Béla MNSZ megyei fizclvénycn fe.tűntetett olaj ALJíALMAZtfTrAK ÚJABB „ok a megyei köze látási híva- j .jj,u3 eélkitüzíseirő'., valamint kiküldött szóltak a ha."lgatók!i(® mennyiséget szolgáltatják ki. BE.IELEN 1ÉSE 4 iáinál kell benyu jiuüiuk. Nyom- a földműves társadalom jövő- és a nagyszámú érdeklődő kő­Az olaj-mennyiség Literben Ér-1 A meg>rei közel át ági havától tatványok kaphatók a Szabad- honi feladatairól. zönséghez, kielemezve a gazda* tendő. 8 újólag felhívja a vállalatok éa I s ág-nyomdában. A f 0iy ta J v i záróvizsga Siposs sági tanfolyamok jelentőségét CS Sándor vizsgabiztos, EMGE nu* ország gazdasági újjáépítésélRsn ...... '■■■"" ---- j kiküjdött, Papp Tioiján ka- És a dolgozó nép életszinvonaláv jpt. * is ti / . ■■ | * r | I S uianai kiküldött, Kosa Barua oak emelésében, So'iriíiíii lejjel csap aá te ai a!«! ——--------­a »eiszelkezi száüifá cépk a SS-t Hatalmas árumennyiségeket vittek ki k Iföldre Üí2n£DS°P£^l'£ s az idegen valutát elsikkasztottak r~S , ,, ,, , , , , , . Az 1848 március 15-e [nősek, belépü dij nem e tkarestehl jelentik: földre, anélkül, hogy en- fsem rende7fe el az allam századik évfordulójának !szedhelő. Az utóbbi id'.b n a bESZ nek ellenében akár kül- mala2,U11.6J0svá)ci frar.l ünneplése alkalmáoól a| Az ünnepségek alkaH tözpontia különböző nem- iöldi valutát, akar pedig értékű kiviteli üzletet, míg Román—Magyar Társaság mából árusíthatók demok-í tetközi szállító és é vi- küi ö.di árut hoztak volna az Egger cég z6 ezer dollár &c a; b >i műsort ajánlja ratikus könyvek, folyóira­mo!o cegek uzelmeirol ran. be az országba. és 8.500 svájci frank ér- [jókiamak és áikalmi un- lók és képek. lolta le a leplet. Ezeknek igy az Inlereonfinenta! tékü szállítás elszámolásé- nep; bzoltsága.nak: a Roman—Mazvar a cegekne.t a segitss^evel cég, annak ellenére, hogy ivei maradt ados. A Irans- j iVie-mvi ó beszéd ma- £ <Qmari . ^ . a nagy kiviteli társaságok biztosi'éklevelet adott az union társaság 700 köb- gyar és°iombn nyelven, Porni% latalinas men r/iséjü ro- ipa . és kereskedelemügyi méter hársíarönköt száki- 2, Szavalatok Felöli ver* """"""""" nan árut vitted ki kül- minisztériumnak, még máig tolt külföld re, amelynek seibői és az lhdtt-a'!' for- lJriniilriA Municípíuiui Tg.-Murey ^ ----------—™ ellenében árucikkeket kel- radalommal foglalkozó 10- OIlc*ui Economic Municipal v.asa As gurärjlor Sociale Türgu-Mure? lett volna behoznia. A ceg man köbök verseiből. Nr. 27io/i948. fi bele Seaéívző 0T/vr»ni vor-íl j>1 áoo? máig sem teljesítek 3. Magyár és román népi avfz " T °‘V0^ i^?Űl^l2Sei behozatali kötelességet. táncok és énekek. 4. 1848. & adl , . . . 1943 március 1-íői A „Compama de Irans- tárgyú élőkép vagy szín­J*ton_eless-i2-i^ portun si comeif cégnél dan b a román-magyar cu dat^do 4 Mart.e mtí^Tunt FérfiDelgyógyészat 27. szoba hatalmas mennyiségű es testvériség hangsuiyozasá- t‘ona tie iánga ocolul Agricoj Mai öyermekgyógyászat 11. . értékű árukat taiaitak le- vai- 5. Me delelő aeksT-á- re^di de »us, sau la 1)1. Remt O"- H IW................................2». : laklározva a GÖSZ nyo- “i k ,u» Fi l n |L““la'1 di" Ts-Mure^ ,tr. c*. tehí" (csak 11 <S,ái8> ^ - mozói.ZiilónJien ilika ve- ká, dicsérő z-nekali 32' BSIni“a,‘i' J11“”“» Nr. 13, rogiszat lo. B . I ... U -)t I t aicsero zeneka.i sza- masina de cloat, unde oricsa* Röntgen 13, m CIKkeküOl VOit 111 na- aiok. poatc sä ducá ouá. Rsnüalés 12-4- igj ^ A^EbZ Antieken ki- természetesen ez a mű- d«cLtuiui este do T1 Tudogyogyászút Str. Pano/ 11. -| U í*,a ^n‘ie“en sor csak ter/ezet, «mely- Lsi lle fiecare ou deiJUS* «»« 3- .isr vul meg ki enc nagy b i nsR kerelébe s’ü^%t “ i^tate Pu« e5iti. Női belgyógyászat 27. szoba ' ° cch és a helyi lehetőségek sze- - CuáIe vor putea fi íntrodoa«: Sebészet 20. . indította meg az eijaraat. fm[ má/művés/£ lzá^k lű ma?‘^, In Uccare m de ** 29. . is beleiileszlhetäk” o jle- * 20 *T Szemészet (csak 5 óráig) 11. ” . ........." bizotlságok kellően Prónán. Fogászat iö> " | . r,';íif megfontolt politikai és mű- soós j. Kontgen. quartz, rövidhullám 18. „ í 0 "túl! Ü| »áu.U ♦ vészi véleményez bCválOSi ival«i I .1 ..i v ,én " - ■ p- Séfül Of. Economic Mao. Hiv.telo, ó,ék 8-12 és d. u. 2-6 közöli réSeŰ zeÍ Í Mindenképpen szüks^. Beheczkv X Intézeti gyógyszerti r reszietlize.esie , «/ív* nyitva 9—1 és d. u. 3—7 órák között. Vasár- és ünnep- *"fCSfíG^Z?l * kihangsúlyozzuk a román' Sportkocsik/ gyermek | nap 9—11-ig >-.1 ir,,Q ...' . “u^‘uman- etkezószékek három­Inspe cJós orvosi szoigálai Bolyai utca 4 SZ művé A leslrvei.‘se-el. usy k![okü kerékpárok nagyw L Vasár-é. ünoepnoB 9-1 l-ig 27. szobában T , , ' , j l j ' : Polliikat -olnszlekban banllnlók | ______________________________iv.ete. Bom>. Telefon 640. «unO-ÄTMo.« 1 "" ősegek mindenütt nyiívá------------- _____f f, _ __j.^___________________ - /

Next

/
Thumbnails
Contents