Szabad Szó, 1949. április-június (51. évfolyam, 76-149. szám)

1949-04-01 / 76. szám

Százezer dolgozó paraszt vett részt a földművelésügyi minisztérium vándortanfolyamain A termelési szerződések 97 százalékát már dolgozó parasztokkal kötötték meg az idén Mennyi és milyen terményre kötöttek szerződést? Az elmúlt télen nemcsak az ipari dolgozók szakmai kiképzése folyt, hanem a dolgozó parasztság is korszerű szakmai és világnézeti oktatást kapott. A földművelés- ügyi minisztérium az egész ország területén 1500 vándortahfolyamot rendezett, amelyen 100.000 dolgozó paraszt vett részt. Különösen fon­tos volt a vándortanfolyamok sze­repe a kultúrközpontoktól távoleső településeken és tanyaközpontok­ban. A tanfolyamokon a hallgatók mezőgazdasági és állattenyésztési szakelőadásokat hallgattak, meg- ismerkedtek népi demokráciánk termeléspolitikai kérdéseivel. Rész­letes tájékoztatást kaptak a gép­állomások működéséről, a terv­Csala István földművelésügyi miniszter csütörtökön délben fo­gadta Dimiter Welkoff vezetésével Magyarországon ’tartózkodó tizen­négy tagú bolgár mezőgazdasági küldöttséget. A fogadáson Csala miniszter beszámolt a magyar me­zőgazdaság fejlődéséről és .üdvö­zölte a küldöttséget Csala miniszter üdvözlő szavai után Dimiter Welkoff, a bolgár állami gazdaságok vezetője meg­Berlin, márc. 31. Amióta a nyugati márka az egyetlen érvényes fizétési eszköz Berlin nyugati körzeteiben, a gaz­dasági életben a legnagyobb zűrzavar tapasz- talható­A nyugatberlini lakosság anyagi helyzete még rosszabb lesz április elsejétől kezdve, amikor már a házbért és adót is csak nyugati márkában lehet fizetni. Dr. Suhr, a nyugatberlini szaka­dér városi tanács elnöke egy szak- szervezeti értekezleten beismerte, hogy most, a pénzügyi reform életbeléptetése után jelentkeznek teljes valóságban a város ketté- szakitásának súlyos következmé­nyei. Rámutatott, hogy a múlt évi valutareform óta, amely elindította Berlin gazdasági életének kettésza- kítását, a régebbi helyzethez ké­pest elenyészően csekély árut szál­lítottak a főváros nyugati körze- teiba, úgyhogy a gazdasági élet tel­jesen összezsugorodott. Nagy-Berlin ideiglenes demokra­tikus városi tanácsa, amely az egész berlini nép érdekeit szem gazdálkodás eredményességéről, a világ legfejlettebb mezőgazdasága — a Szovjetunió mezőgazdaságá­ról. Előadások folytak a szövet­kezeti kérdésről s a hallgatók nagy többségének hozzászólásai be­bizonyították, hogy a dolgozó pa­raszt megérti a nagyüzemi gazdál­kodás előnyeit, nem maradi. Vilá­gossá lett, hogy a haladás ellenzői egyedül a kulákok, akik mások bőrén iparkodnak meggazdagodni. A tavaszi munkálatok megkez­dődésével a tanfolyamok véget- értek. A minisztérium szakokta­tási főosztálya most Budapesten a vándortanfolyamok vezetőivel konferenciát rendezett, amelyen a dolgozó parasztság oktatásának jövő feladataival foglalkoztak. köszönte a magyar nép vendégsze­retetét. Az üdvözlő beszédek után a mi­niszter a küldöttség tagjaival meg- beszélélést folytatott, majd át­nyújtotta a magyar nép ajándékát, a művészi kivitelű herendi kula­csokat tele barackpálinkával. A bolgár mezőgazdasági küldött­ség csütörtökön este utazik el Ma­gyarországról. előtt tartja, elhatározta, hogy sür­gős lépéseket tesz a nyugatberlini lakosság segélyezésére. A Nyugat-Németország határai­nak megváltoztatásáról szóló Lon­donban kiadott kommüniké újabb és újabb tiltakozó-hullámot vált ki a német lakosság legszélesebb rétegeiben. Német politikai körökben hang­súlyozzák, hogy a nyugati hatal­maknak ez a potsdami határoza­tokkal ellentétes egyoldalú és ön­kényes eljárása alapjábanvéve arra irányul, hogy jelentős széngazdag vidékeket szakítsanak el Német­országtól. Az angol övezetbeli Niedersach­sen tartomány kormánya nyilatko­zatot tett közzé, amelyben a nyu­gatnémetországi határvidékek el- szakitását a nyugati megszálló ha­talmak egyoldalú, törvényellenes diktátumának nevezi. A tartományi kormány kijelenti, hogy az egyoldalú diktátum alap­ján létesített határozatot nem is­merheti el. (MTI) A mezőgazdasági termelés terv- szerűsége biztosításának egyik fon­tos eszköze a szerződéses terme­lés. A termelési szerződések meg­kötésénél ebben a gazdasági év­ben alapvető változások történtek. A múlt évben még 50 magán- vállalat kötött szerződést, jórészt a kulákokkal és a dolgozó paraszt­ság nem részesülhetett a terme­lési szerződés előnyeiben: a jó ár­ban és biztos értékesítésben. Az idén nemzeti vállalatok kötötték a szerződéseket a földmüvésszövet- kezetek útján kizárólag a dolgozó parasztsággal• Az idei szerződések 97 száza­léka már a dolgozó parasztság termelését fejleszti és ter­ményértékesítését biztosítja. A termelést szerződések egyes vidékeken lassan indultak. A dol­gozó parasztság egyrésze csak ne­hézkesen szabadul ki a kulákság befolyása alól s így előfordul, hogy akkor jelentkezett szerződés- kötésre, amikor már alig volt arra lehetőség. A vetőmagkészletek ugyanis egyelőre korlátozottak voltak. Az előirányzott mintegy 800,000 holdat azonban a földmű­vesszövetkezetek útján a dolgozó parasztság lekötötte. A végered­mény szerint őszi kalászosokból 95.500, tavaszi kalászosokból 26.100, olajmagvakból 214.000, szálastakar- mánymagból 28.100, hüvelyesekből 87.000, cukorrépából 182.000, gyök- és gumósból 9100, kerti magból 11.600, rostosokból 45.000, konzerv­ipari nyersanyagokból 10.000, do­hányból 41.000 és rizsből 25.000 holdra kötötték meg a szerződést. A szerződéstkötő nemzeti válla­latok a vetőmagot mindenüvé el­juttatják s most a termelőkön a sor, hogy a mag mielőbb a földbe kerüljön; Különösen fontos ez most, amikor — bár szárazság van —, de alapos talajmunkával mégis jó vetőmagágyat lehet készíteni. Ha azonban a szárazság kiegyen­lítődésére megérkezik — az egyéb­ként közeledő — csapadékos idő, a vetés lehetősége korlátozottabb lesz- A dolgozó parasztság feladata most, hogy a rendelkezésére bocsá­tott magvakat szakszerűen, gondo­san és sürgősen vesse el, hogy ez­zel a termést biztosítsa. Hasonló­Szovjet kiállítás Győrött Győrött a Magyar-Szovjet Műve­lődési Társaság szovjet képzőmű­vészeti kiállítást rendezett. Mint­egy 70 darabból álló reprodukciós sorozat mutatja be a legkiválóbb szovjet képzőművészeti alkotáso­kat, amelyek között több Sztálin- díjjal kitünteti mü is szerepel. kíéppen fontos a rendelkezésre bo­csátott műtrágya szakszerű fel- használása is, mert ez a termés si­kerének egyik biztosítéka. Az idei termelési szerződések­ben több mint másfélmillió kis-és törpegazdaság vesz részt, azonban mind nagyobb számban és te­Kárteszi György 24 éves kende- resi gazdálkodó március 22-én éj­szaka a Kunhegyes felé vezető vasúti pályatesten 30 darab sinrög­zítő csavart franciakulccsal kiol­dott. A súlyos rongálást a pályaőr észrevette, a közeledő vonatot megállí­totta és kisiklását megakadá­lyozta. A tettes apjával együtt 100 hol­don gazdálkodó kulák. Apja Héjjás Iván különítményének volt a tag­ja, majd közvetlenül Horthyt szol­Róma, márc. 31. (ANSA) Csütörtökön reggel az olasz szo- cial -ta párt parlamenti és szená­tusi csoportja ülést tartott. Az ülés megvizsgálta az Olaszország­ban az Atlanti Szerződéshez való csatlakozás megszavazása után beállott politikai helyzetet. Az ülés résztvevői egyhangúlag meg­szavazták a következő határoza­tot: Az olasz szocialista párt szená­tusi és képviselőházi csoportja, miután megvizsgálta az ország politikai helyzetét, megújítja tiltakozását a kor­mány hatalmi visszaélése ellen. A kormány az április 18-i válasz­tások előtt programjába vette és kötelezte magát az' ország előtt, hogy visszautasít minden katonai szerződéshez, vagy tömörüléshez történő csatlakozást, mivel ez az ország érdekeivel ellentétes A kormány nem tartotta be az or­szág előtt cl választásokon magára, rületen jelentkeztek a termelő­szövetkezeti csoportok. A jövő útját ezek a közösen ter­melő csoportok és az állam: gaz­daságok mutatják, mert az igazán korszerű, tervszerű termelés csak a nagyüzemi gazdálkodással való­sítható meg. gálta. Tettét bosszúból követte el, mert apja traktorát az őszi mező- gazdasági munkák szabói álása miatt elkobozták. Kárteszi Györgyöt 1949 március 30-án, szerdán a budapesti büntető­törvényszék, mint rögtönítélő bíró­ság vonta felelősségre és terrorcselekményéért halálra ítélte. A vádlott tettét és annak indító­okát a bíróság előtt beismerte és a halálos ítélet kihirdetése után ke­gyelemért folyamodott. vállalt kötelezettségét. Éppen ezért az Olasz Szocialista Párt a köztársasági alkotmány szellemé­nek tisztelet bentartása végett szükségesnek tartja, hogy az egész országot szavaztassák meg; hajlandó-e csatlakozni az Atlanti Szerződéshez. A párt kíméletlen harcot fog folytatni az Atlanti Szerződés megerősítése ellen és felhívja a párt és tömegszervezeteket, foly­tassanak egyre élénkebb harcot az egész országban az Atlanti Szerző­dés ellen. (MTI) A februári tejfelhoiatal napi 326 ezer liter A fővárosba a tejfelhozatal hó- napról-hónapra emelkedik- Január­ban a napi átlagos tejfelhozatal 308-000 liter volt, februárban már 326-000 liter. A főváros kórházai és üzemei a múlt hónapban 9000 li­ter tejet, 4700 liter tejfelt és 3000 kilogramm vajat kaptak. Vidékről februárban 318.271 kilo­gram vajat. 193.214 kilogram tú­rót, 120.793 kilogram sajtot, 77.506 liter tejszínt és 1808 liter tejfelt hoztak fel a fővárosba. A bolgár küldöttség a földművelésügyi miniszternél A legnagyobb zűrzavar uralkodik Nyogat-Berlin gazdasági életében Ki akarta siklatni a vonatot egy kulák, hutáira ítélték Népszavazást követet az olasz szocialista párt az Atlanti Egyezmény ügyében :fT- r • ■« Hl ... .ars. i PÉNTEK, 1945 APRWS 1. stT^A YV A R A 50 FII l tR igny fi, ÉVFOLYAM. 74. SZÁM. " V Éles támadás Anglia ellen az amerikai szenátusban

Next

/
Thumbnails
Contents