Szabadság, 1945. január-március (1. évfolyam, 4-62. szám)

1945-02-07 / 16. szám

I SZABADSÁG 1946 február 7 FELHÍVÁSOK 0-0-0 Felkérjük az E/s<5 Magyar Papíripar P. T. és a Papirmüvek G. T. ti -zt viselőit és munkásait, hogy szerdán, folyó hó ?-ón délelőtt 11 órakor V , Arany Jásos- Rfoa 10. sz. alatti székházban jelenje­nek meg. Az ügy vezetőség. A Magyar Rézhengerművek rf., összes alkalmazottai haladéktala nul jelentkezzenek munkahelyükön a munka felvételére. # A Márkus Latos it., vasszerkezetek és Mncgyára, felhívja összes alkalmkzotiaii, hogy munka»f elvétel céljából azonnal je­lentkezzenek a gyár telepén. Budapesti Kalaposok Ipartestületi foly­tatólagosan működik és kéri tagjait, hogy » hivatalos órák alatt az ipartestületi iro« dóban jelentkezzenek. Balatoni Intéző Bizottság tisztviselői jelentkezzenek pénteken d. e. 10 órakor. Teré*»krt 56. hivatali helyiségében. £. N. B. megb. Heks László. Balatoni Iroda vezetőit kérem fenti dinre: wstrdán d. e. 10 órára. Heks László. Gyümölcstermelők O rszágos Egyesülete szakközegei, tisztviselői és tisztviselőnői azonnal jelentkezzenek a központban d. c. 10—2»ig uj munkabeosztásuk és igazol» «ínyük átvételére. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamarának 1910 december 31-lke előtt szolgálatban állott aktív vagy nyug­díjazott tisztviselőit kéri Gyömrei Sán­dor kamarai titkár, hogy I. hó 8-án, sail törtökön d. a, 11 órakor a Kamara épületében megjelenni szíveskedjenek. Fölkérem Márkás Miksa lakatosánr *yár munkásait, megbeszélés végett jelentkezzen*K,, XIII., Moháos»utoa 5. A budapesti kír. büntetőtörvónyszék elnöksége felhívja a kir. büntető tör- Féayaiék valamennyi b rói, fogalmá­nk, segéd hivatali ist altiszti tagját, íwgy munkahelyük elfoglalása végett *s elnöki «ódában (V. Alkotmány­ét«» lé, ü. 5—7.) haladéktalanul j&■ lantkez zenek. As übí Magyar Gyapiumosé és FI- ■ampoMtógyár f. hó 9-én tartja as flsemi bizottság megválasztását d *, 11 érakor & kár tolótar emban. Kérjük a munkások 4s ttsstviselök megjalenéaót minél nagyobb számban. Felhívom a Rostnövényforgslmi Köz­pont alkalmazottait, hogy szolgálat­tételre Paulay Ede-utoa 52 szám alatt késedelem nélkül jelentkezzenek. Ábra­hám ig. Juhász «terelő eég (VIII., József- körút 25.) összes sikál mazottai munkára jelentkezzenek, Igazol» Ványt kapnak. Sűlőüzemtulajdonosok, akik üzemükéi felszerelés hiánya, vagy a kemencék rests állapota miatt megindítani nem tudják, a hiányok pótlása, illetve a kemencék tavi» Sas» érdekében azonnal jelentkezzenek VIIL, Kenyérmexő-u. 2. alatt. Kemence» építők és herd javítók ugyanott azonsa! jelentkezzenek. A vas* és fémmunkások szab ad tűk» szervezetének újonnan megválasztott köz» ponti vezetősége f. hó 7»éa 10 órakor ülést tart. .4 Gabonaforgslml Központ felhívja a budapesti zsák», ponyva» és zsinegkeres» kedikei, hogy készleteikről készített kt» mutatásukkal f. hó 8»án. csütörtökön dél» előtt 11 órakor Nagymeződ. 1. sz alatt jelenjenek meg. Magyar Waggon éa Gépgyár irt. felhívja azon alkalmazottait, akik munkájukat még ezidelg nem vet» ték fel, szolgálattételre azonnal je­lentkezzenek Andrássy.út 12 alatt. Felhívjuk a Delka cipőkereske­delmi rt. alkalmazottait, hogy min» den reggel 10 érakor Rákóczi'út 6 alatt jelentkezzenek. Felhívjak a főváros háztulajdo­nosait, akik a Vízműveknél víz» díjjal vagy egyéb elmen tartoznak, hogy — a Postatakarékpénztár szü. netelése alatt — Egyetem-utca 2 alatt, 9—14-:g & Vízmüvek pénztá­rába tartozásukat fizessék be. Pulay Mihály néven élt elvtársat kérjük, mozgalmi ügyben jelentkez­zék MKP'házban Orbán elvtársnál. Vegyészeti gyárak, üzemek, ve­gyiáru nagy- és kiskereskedők, va­lamint közvetlen rokonszakmabeliek megbízottai, illetőleg tulajdonosai jelentkezzenek s vegyészeti gyárak és kereskedők szabadszervezeténél, Ferenc»körút 35. II. em. A Vashulladék rt, és a Fémgytftő alkalmazottai sürgősen jelentkez­zenek munkahelyükön. Szeleczky István mű» és fémön­töde, Dob-utca 33, felkéri munká» sait, hogy sürgősen jelenjenek meg n munka folytatása végett az üzem területén. Az Országos Földhitelintézet fel­hívja összes alkalmazottait, bogy a munka megkezdésére haladéktala­nul jelentkezzenek. Egységes akció megindítására jeientkezzenek, akiknek üzletét a nyilasok kirabolták. Gerő, Lázár- utca 14. HL 1 A Szocialista Mnnkásfotó és Amatői- filmsxöveteég megalakult és IV., Do­rottya- a. 1. UL «meist alatt Megkezdte működését. VII. kerületi Ifik 1 A Magyar Do mokratikiiB Ifjúsági Szövetség VII. ke­rületi csoportja minden szombatom 3 órakor a szövetség helyiségében, Rot- lenbiller-n. 27. -iám alatt műsoros eeoportösszejövetelt tail A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség VI. kerület: csoportja (Vö- rösmarty-n. 35.) felkér mindeaklt. hogy az ellátatlan gyermekek nagy tömege részére gyűjtsön és adjon tehetségéhez képest ruhaneműt, ágyneműt gyógy­szert ée szappant s adja le helyisé­günkben. Révai Dezsőné irataiéit jelentkezzen. Paulay Ede»««. 15 II. 13. HIRDETÉSEK Wohlstidter Lászlóné vidékre költö­zött. Levelet vasárnapig lzsó-utca 6. Házfelügyelőhöz Belgyógyász-helyettesi keresek fűthető lakásban, felszereléssel bíró rendelőben. Wesselény»u. 69. IL 5. Uj Szent János-kórház Buda, Berkes Rózsikának C. Ravilon II. 11. Szülei üzenik jói vannak és amint lehet, érte mennek. Aki olvassa adja át. Gergely Veronika Lenke»lér 9-ből, ha csak lehet jöjjön át a Dohány-utcába a vőlegényéhez legszükségesebb holmijával. Szabadkaiak. Többen a közeli napok» ban indulnak haza. Ki csatlakozni kíván, keresse fel az alábbi dmei. Budapest, VIIL Dembinszky»«!. 21. III, 21. Tiszafüredre Laki Jánoséknak üzen» jük, hogy családja jól van. Értesítést kér Budapest, Gyulai Pál»u. 5. Romániába indulok holnap. Postát (belföldit is), iratbeszezzés, egyéb meg» bízást vállal. Abonyi. Gróf Zichy János» utcn 37. II. Székely Erzsébet, Akáofo-u.33. Üzenet várja •/egedről, Bélától. Cim: Jónás Gyula. Bp. IX., Mihalkovios u. 8/b. Dr. Snlgó Dezső, szegedi orvos kéri hozzátártazóit, Schwartz Zoltán és neje. Schwartz Irma nővére, Schwartz Magda 18 éves, Schwarz György 14 éves azon­nal jelentkezzenek. Üzenet várja ókét Szegedről. Cim: Jónás Gyula, Bp. IX, Mihalkovios-utca 8/b. Jancsi, Bébi 1 élek és a régi lakásban vagyok (Csáky-utoa) Jelentkezzetek, anyuval jól vagyunk Magda. Gépészmérnök, öná.ló műhelygyakor­lattal állást vállal élelemért vidéken Is. Szász, VI, Podmaniezky-n. 5. Sümeg Hugót felhívására kérik kő­től je elmét IX. Kiniti-öt S3, fdszt. 1. sz. Felkérem azon urat, aki m. hó 30-án a Piarista-utcában a déli érában a csomagjaimat egy kézikocsira féltette, legyen szives értesíteni, merre van Egy hív és egy idegbeteg nő kérelme ez, minden holmim ott volt és most itt állok minden nélkül. Kuruc* Hon», Kálvária-utoa 24. sz. 1L öő. sz. Sziki Ilona kispesti, Marinov Nándor Budapest Káday-ntcal óimét jutalom ellenében kéri Nagy. Ki stáció-r 11. sz. Hárnik Lajos éa Rex Ferenc gyógy- szernagykereskedők keréssék fel Simo- nyi Pál gyógyszernagykereskedőt. Liszt Pereia-tér S. Felkérem ScheHs Gábornál, ki engem 1944 november 21»cn d. e. telefonon 12-10-47 te. alatt felhívott, hogy „saját érdekemben” keressem f el, de a címet nem adta meg. Nagyon kérem közölje velem a címét, vagy ha lehet kérésén fel, miután én as üzenetet csak a napokban kaptam meg. Hirschler Elernémé, Bpest, VI., Dessewffy»u. á. I. 5. Elsőrangú kenyér készítését vállalom. Élesztőt, burgonyát, süttetést, házhoz szállítást vállalom. Jelige: »Fele liszt­ért«, adóhivatalba. Balatonboglár leié utitáreat keres Gáli Pongrácz, Szondy-utca 80. Az útvonal mentén esetleg üzene­teket továbbítana. Segédházfelügyelő azonnali belé­pésre felvétetik. Lakható szoba» konyhás lakás és fizetés ellenébe«. Jelentkezés Váci-utca 56—58. Ház­felügyelőnél, 3-tól. Friedmann Irént kéri László Sára, hogy bakancsát sürgősen adja 1c, Botyánszky- éknál, Kender»u. 41. Értesítem Kovács Jánosékat, kik Borsod megye, Andornaktálya, felső Fő-utca 98. alatt laknak, gyerme» keik élnek Pesten. Amint lehet me­gyünk. Ria. Gsrconlakás üresen vagy bétorozva, Váro='igetben kiadós élelemért Böveb- bstt Vili , Lujza utoa 38, 11L 27. Bombatalálat miatt lakás, minden nélkül álló házaspár bútorozott vagy ttrps szobát ketes. »Szoba* jeligére a kiadóba. Dr. Vázsonyl Jenő Vili., Vlsy Imre- utca A sz. alatt tartózkodik és jól ran. Dr. K aháit Ágost szemorvos ftalál­ható Szemkórház an, VIIL, Roma nelli-uioa 15. számi keresi feleségét, ezül. László Ilonát és apósát, ifj. dr. László Árpádot Árusítás naponta csakis 12—1 óráig! Néppárti a, meleg női nadrág, szövetek, textíliák Nagy te Társa, Izabella» utca 69, 1. 13a. Jó állapotban lévő kisebb vaskályhárt zsírt adok. Szervita-tér 8. Házfelügyelő. Közhivatalok közleményei A BScKRt éa a BHÉV felhívja mind­azokat az alkalmazottait, akik szolgá- lattótelre még nem jelentkeztek, hogy munkahelyi:kön, ha jedig oda bármi okból el ütni nem tudnak, a vasútnak lakóhelyükhöz legközelebb eeó bárme­lyik munkahelyén, tele; állomásán, stb. jelentkezzenek. A jelentkezés elmulasz­tása a Szolgálati Szabályzatiak az igazolatlan lávollótre megállapított jog­következményeit vonja maga ntán. Az Iparügyi Ministerium alkalmazottai haladék nélkül jelentkezzenek Budapest, VIIL, Mikszáth Kálmán-tér 4. sz. alatt. Budapest Székesfőváros Vízmüveinek vezetősége felhívja az üzem összes al kalmazottait, hogy szolgálattélelre munkahelyeiken haladéktalanul jelent­kezzenek. A M. kir. Vallás- ée Közoktatásügyi Minisztérium felhívja a Budapesten tartózkodó testnevelő tv «írókat és ta­nárnőket, valamint a sportszövetségi és sportegyesflleti vezetőket és hivatá- so-t zportoktatőkat illetve mestereket, hogy számbavétel és a munka megin­dítása ot-Jjából jelentkezzenek haladék­talanul a Magyar Testnevelés Házában (V., Alkotmány-u. 3.) 4 e 10—1 között. MOZGALMI HÍREK —H— Felhívás t nyomdai munkássághoz* Felkérjük a Nyomdász szervek (fi. B) 0. B., Választmány és a társkörök, vezetőségi tagjait, bogy f. hó 10-én. izombaton d. e. fél 10 órakor okvetlen jelen lenek meg az egyesület hivatalában (.Sándor téri löijáia ). Megalakult a Kit gazda Földmunkás éz Polgári Párt IV, kerületi szervezete. Párthelyiség : IX., Ferenc körút 35. IL em. Pantodrog-helyiség. Pártszervezök s Dr. Morelli Ginó ée Gosztony Imre. Magyarországi Magántisztvieelők Szövetsége új helyisége Eötvös-u. 25a. Új tagok felvétele naponta lO—1 óráig. A Független Kit gazda, Földművel és Polgári Párt közoktatási ée kultu­rális csoportja csütörtökön, február 8 án 4 u. 8. órakor tart ülést a Párt központi irodájában, VL, Vöröemarty- utca 49. A Magyar Pedagógusok Szabad zak­szervezete (Reáltanoda-u. 15.) felhívja mindazokat az óvónőket és gyermek- gondozónőkéi, akik dolgozni akarnak, hogy t hó 7.-én, szerdán d. e. 11 órakor jelenjenek meg a Szakszervezet szék­hazában. Textilgyári munkások a Szervezet újjáalakítása ügyében tebr. 8.-án d. e. 9 órakor jelen lenek mega Szakszervezett Tanács székházában. Finmei-nt 4. A Magyar Kommunista Párt híreit Az V. kerületi szervezet L hó 8-án, csütörtökön délután 2 órakor a Yáoi- út 50 szám alatti helyiségében nagy­gyűlést tart. — A VII. kerületi szer­vezet f. hö 8-án, csütörtökön rzékhá- zában (Erzsébet-körut49.) orvosgyü ést tart. — A XlV. kerületi szervezet Id­én. szombaton délután 2 órakor kultnr- előadást tart, Angol-u. 26. f*. helyisé­gében. — A VI kerületi szervezet 11- én, vasárnap délelőtt fél lt-kor nagy­gyűlést tart a ilagyar Színházban. — A VUl. kerületi szervezet ugyancsak vasárnap délelőtt fél 12 órakor nagy­gyűlést tart az Dránia-mozgóban. — A párt t esterzsébeti szervezete vasár­nap délelőtt 11 órakor nagygyűlés tart Kossutn La’us-utcai helyiségében. A Független Kisgazdapárt, Földmunka* és Polgári Pírt VIÍI. kerületi szervezete szerdán délután 3 órakor Eaterházy-ul 14. alatt gyűlést tart. A Magyar Bánya- és Kohómunkások Országos Szabad Szakszervezete megkezdte működését Fiumei.ut 4. alatt. Kérjük a bánya- és kohómunkásokai, továbbá a már megalakult helyicsoportokal, hogy a fenti címen jelentkezzenek. A Szociáldemokrata Párt VII., kerü­leti szervezetének négy körzeti csoportja megkezdte működéséi. As I. csoport ErzsébeUkörut 44., a II. csoport Erzsé- bet-körui 41., a III. csoport Rózsákéiért 6—7., a IV. csoport Damjanich»««. 35. alatt fogadja a tagfelvétel iráni jelentke­zőket. KI TUD EOLÄ? Kéret», aki tnd valamit Orttter Pál­yái 902/4. század, vagy a századról, Veesésről vitték el deoember 9-e körül, értesíts® Balassa Ilonkát, VIIL, Vas­ain* 155». fdszt 8. özv. Pollik Samuné, 74 éves édes­anyánk eltűnt Január 6-án vitték be a nyilasok Hollán-utoa 31. sz. svájci házbél a Gettóba. Ottani óimét nem tudjuk. Aki tud róla, értesítse gyer­mekeit: Patő Erzsébet és Imre, Bpest, VI.. Bóz<a-utca 59, vagy Valnicaek, Brdéiyi-utca 4. sz. Stetiger Pál postafőtisztet, aki Bor­ban volt H 143. sx„ keresi anyja, özv. Stanger Dezsóné jelenleg Erzsébet-krt 53. II. em. Dr. Walkó ügyvédnél, Nevember 20-án éjjel a nyilasok által elhurcolt tömegből a körúton az AndrásJy Bt éa PoJmaniczky»utea között eltűnt édesanyám ozv. Weisz Sándomé. Semmi Igazold irat nem volt nála. Kora 80 év, fekete szőrmés télikabát, hócipő fekete turbán voll ra fa. Értesítést magas juta­lom ellenében. Nagyatádi Szabó-utca 3 (Úí kérek. Berika. Ki tud Reiner Zsigmondiéi, akt L 23ó alatt volt. Szíves értesítési kerek HL Zd»né VI. Szondy-utca él. fdszt !. Szilágyi Kálmán Sándor Debrecenből •ieneküífet keresi felesége és leánya. Szives értesítést II. Tar »utca 10., I., 29. Mai János 1944. XIL 30. Sashegye* sánc-ása* közben eltűnt. (101 »315 sz. munkásszázad). Aki tud róla értesítse feleségét VIIL, Kálvária»u. 10. fdszt 2 alatt. Földváry Elemér pesíafőtiszt jelenlegi tartózkodási helyéről, aki tud, kérem érte- •Use K. Z*.»t V., Csáky-ulca 8., II., 6. Wessely Imrét és családját keresik. Eölvös»u. 39. Vértes Kalmár. Fiunkat 21 éves Vető Lászlót keressük, akit a nyilasok nov. 9»én vagy 10»én indítottak útnak at Újlaki Téglagyárból Hegyeshalom, illelve Győr felé. Kérjük azok elméi is velünk közölni, kiknek hozzátartozóikat ugyanakkor vitték ormán el. Cím i Vető Arnold, V., Katona Jőzsef»u- 31. I. 2. Aki tud férjemről, Balassa Józsefről bérem értesílses. Utoljára Budafokra írást» utca 2. ss. alatt lakott. Balassa Józsefaé. Csantavér»utca 9. fdszt. XIV. kér. Aki a 101/503 honi «idő gépkocsixók Zách »utca hollétéről, sorsáról tud, jutalom ellenében értesítsen. Besnyőné, Aggteleki« utca 10. L 6. sz. alatt. Dr. Darvas Kálmán p. ü. tanácsost keresi felesége. Kérem, ki tud róla 7 Érte» sítsen: Budapest, XI., Csantavér'utca 9. II. 6. SE. Dr. Bsjai Ernőt keresi Korda Mihály. Budapest, V., Pannónia»utca 3*. ss. Ferber Kálmán! jan. 18»án a XIV. Balázs-u.'tól munkára vitték. Aki tud róla valamit, értesítse aggódó feleségét V. Váci»u. 16. f. 8. Nagyváradon vagy Nagykerekin (Bihar m.) tartózkodó dr. Götz Sándor orvos és családja, valamint Mátrai Nindomé adjon eleijeit. Bárki lúd róluk, értesítse Mátrai Nándori Kispest, Lchei«u. 24. Keresem fiamat, ifj. Erdélyi Gyulát, aki aug. végén C»Budáról, szept. I?»én pedig M. 563 sz. alatt adott életjelt Ér» tesíiést kér édesapja, Erdélyi Gyula VIIL Ullői»úl 52b. Kovács XXVI. Sándor próbarendőrt jan. 18»án a Bank»utcai óvóhelyen látták uteljára. Aki tud róla, értesítse Vilmos» császár«úi 61. L, Bánhegyi lakást. Aranyi Mária. Ring Dezső munkaszolgálat ősről, kit dec. l»én a főkapitányságról vittek a svábhegyi kis Majestic szállóba, Ringné. Teréz'körúl 35, Líwy György Király-utca 38. alatti lakost a nyilasok elvitték az óbudai lég» iagyárba név. 15»én. Értesítést kér Lőwy Györgyné, VI, Király»u. 38. IL 46. Preisz Dezsóné sz. Breuer Magda, a Katona József »utca 21. sz. svéd védeti házban lakott. Értesítést férjenek, Gróf Zichy Jenő»u. 19. Keresem feleségemet, Jeüinefc Fűlöprét, akit nov. 16«án Hegyeshalom felé vittek. Fivéremet. Jetiinek Dánielt: sógornőmet, Jelűnek Dánielnél, Zsivor Géránét, Weig» mxsm Sándort és családját sssntén eivií» ték. Értesítést kér Jetiinek Fülöp, Barcsay- u. 9. L 10. Ki tud a budai Széher-úfi Szent Fe» renc-kórházban operálva lett feleségemről, Vnoncsek Alajosnéról és sógoromékról, Kiss Ferencékről, Kun>cilesi*út 18. Szi­ves értesítési kér Vnoncsek Alajos, Ki- rá!y«u. 53. L Somkövy Nándor, aki Kiskőszegröl írt név. 17»én, keresi Somházy Nándorné, VI., Jókai-tér 1. Weisz Ferenc 81 éves édesapámat, valamin! Blum Jakabot és nejét, Márkusz Liszlónét és Éva nevű 3 és féléves kis­leányát a nyilasok dec. 31»én a Po» zsonyi-út 33/b. svájci védett házból el» hurcolták. Állítólag többedmagukkal együtt a Dunaparton lelőtték őket és a Dunába dobták. Aki sorsukról valamit tud, kérem értesítését Weisz András, Szövetség'u. 10/12. szám. Halpern Pált keresi bátyja, Halpem Károly, IX. Bakáts»u. 3. Nevezettet a KEOK máius első felében Csepelre, a II. sz. munkatáborba vitte, ahol állítólag a Neményi-papirgyárban dolgozott. Azóta semmi hir nincsen. Gottlieb László kmsz. 101/327. Vaida század. Legutoljára szeot. 21 »én írt Zilá- rói. Aki tud róla, értesítse feleségét, VI. Király»u. 86. f. 24. Solt Imrét, tábori szám 4187, keresi felesége Solt Imréné, VI., Jókai-tér 1. Dr. Gyenge István főorvos Gyuláról keresi feleségét és fiát s a Gulyás gye­rekeket. Gyulán és Váriban jól vannak. Aki tud róluk, értesítsen Gyulára levélben, vagy Gyulaváriba. Keresik Erdődi Istvánt, Dobra Vilmost. Dobra Károlyt szüleik Gyulaváriból. Várják haza. Róth Jenő szerelőmester keresi felesé» gél, Steiner Rozáliát. Értesítést kér : Nép» szálló, Vargáikhoz. Reckenstein Editről (15 éves) és fest» vérkéjéről, Veráról, kik decemberben el» Ifiníek, aki bármit tud, értesítse özv. Eis­ler Károlynét, Baross»u. 75. 1945. jan. elején elment a Prónai kü­lönítménnyel Kiss Károly. Értesítést kér felesége. Vili., Örömvölgy-u. 14, Ház» felügyelő. Sajó Györgyné Fekete Anna kéri, hogy aki férjóról, Sajó György munka­szolgálatosról tud. kit 1944 majusaimn Esztergomból 101-41. menetszázsddal vitték el és irta jár* októberben Z. 777. tábori számról irt, értesítse V1L, Akáofa-utea 41, IL 17. Eiobner címen. Csákváry Péter, aki az Opera- házban mint légoltalmi tűző tó tel­jesített szolgálatot, jan 18»án Szondy- utca 8 alatti lakására elindult és azóta nyomaveszett. Aki tud róla, értesítse feleségét a fenti címen. Berger Imréné, Ney Vilmát (lakott Kapás»u 41.), keresi unokaöccse dr. Ney Imre. Értesítést kér: Wekerle Sándor»u. 17. eímre. Wintner családról (Gálszécsről). Ért. Követség, Wekerle Sándor»u. 17. Szemes. Felhívom m.ndazokat, akik Hay Mi­hállyal (álnéven Csomasz Géza) együtt voltak a Városbáz»u. 14. sz. alatti nyilas­házban 1944 dec. 31 »én vagy sorsáról tudnak, jelentkezzenek dr. Kovács, Rot» ienbiller»u. 30. Özv. dr. Rudas Zsigmondnéról kit súlyos betegen a Wesselényi- utca 44 kórházba szállítottak. Kö­nyörögnek értesítésért leányai, ju­talom ellenében. Ki tud dr. Weiler Jenő 701 306. sz százüdbeli munkaszolgálatosról, kit nov, 28 án vitték el a vatikáni századdal. Dr. Weilerné, Izabella- utca 66. III. 2. Ifi. Király Andor gépészmérnököt f. hó 23-án délben hazulró elment, azóta vissza nem tért. Felesége kéri azokat, akik tudnak róla, ad. janak értés tést Vas ú. 5. Bőhm Andrásné Lédig Magda 34 éves, dec. 3»án a Teleky»tér 5 alatt svéd útlevéllel maradt. Bőhm Andor 40 éves, Hungária«krt 170. alól mint munkaszol­gálatos elment. Aki tud róluk, értesítése édesanyjukat, VIII., Orczy-úl 38. I. 12. alatt. Tuska Lajoa éa családját, akik a esátaljai szőlőkből menekültek, ke­resi lánya, Tnska Mária, Szövet­ség-utca 5-7. fsz. 3. Hantos István, Kispest, kéri ro­konait, Hochmanékat és ismerőseit hogy e címre adjanak értesítést magukról: Rákóczi-út 78. Sárkány Imréné és Sárkány Éva kérik Sárkány Imrét, aki 1944 okt. 20-án sánemnnkára vittek, hogy jól vannak, kérik, hogy haladék­talanul jelentkezzék dr. Kovácsnál, Róttenbiller-utea 30. Aki olvassa, adja át, aki tud róla, jelentkezzék ugyanott. Ki híd Berger Hugóról, aki 107/21. századból iiszaujlaki kórházba került. Értesítést kér, Wekerle Sándor-u. 17. Szemet. Ki tud Gestetner Albert csornai műn» kaszolgálatosról, aki a 109/Vep-nál szol­gált. Értesítést kér Adler, Szigel-u. 25. III. 4. özv. Schwartz Ignácné eltűnt jan. 3-in Nagyatádi Szabó-u. 43»ból. Felvilágosítást jutalom ellenében Földesnéhez, Rózsa-u. 72. Katona Géza, Fisch Jakab é* neie, Schafferné és leánya özv. Singemé éa testvérei eltűntek. Nagyatádi Szab^-utcábél. Értesítést kér dr. Aratóné, Nagyatádi Szabó»u. 35. Oroszországból most hazatért munkaszolgálatosok ! 1942 nov. 27» én hagyta el dr Klug László szá­zadával Magyarországot. Aki köz­ben találkozott vele. kérem jelent­kezzék Rottenbiller-utca 38 félem. 1 701/41 pápai és sváici vépett munkás- század Vád»ú! 14. sz. alól 1944 nov. 28» án leltek elvive, nem sikerűibe valakinek onnét kiszabadulni és ismeri-e dr. Sándor Györgyöt. Ha igen, úgy az értesítést Szép* u. 3. Kolman Richárd névre kérek. SZABADSÁG DEMOKRATIKUS NAPILAP Szerkesztőség és kir dóhivatal- BUDAPEST. VIII., JOZSEF-KRT 5. Nyomatott a „Szikra“Lapvállalatok köríorgógépein

Next

/
Thumbnails
Contents