Szabadság, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 145-220. szám)

1946-07-02 / 145. szám

Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve. ■5 D [alias 2. tm, 143 $z* DEMOKRATIKUS NAPI we?-. ügzílis csija ttal, da agyban a leg- feihábörouá»saI kell .tanunk, hogy .-w ác­sról játéka csúfos ku- uHkíit. M- már nem ay mindaz, ami h»t- lelőtt ár rögzítés ..elmén . nem vóH egyéb ro-z- írt, rosöcui megréride-;. rtazui megjátszott szsr- M* egy hete jelentették kölöiíbocő közeielrnezé’si k. hogy' nem túrik to- ,'é kivesztett infláció ke- i s teljesen tarthatatlan ienképfcn indokolatlan ■ v-edráguisat, hanem a fel- 'okoZásáVfU, az Irányár- beyezfttesével és a ■nd^rhati>sági eilenör/é- ré?:a kielégítő éleim i- yitégröl gondoskodnak ók -fámára, másrészt •k. hogy a dolgozók az t meg is tudják fizetni, éret sent vált be,, sőt ép- =>i leni ?ző|e történt. A xozeíéV,- gy timoks­“v héttel ezeioit mutal­ibfiaég hirtelen jhegce. li­sták ellenére, hogy « bo- okosóduia kell-lt volna. :kov- pedig az árak nesn- zy igazodtak az adóper- lékos enieiked-aéhrs, ha- jsÄbhs sörösén íeiitfeBúiták tíbltió bfeöÄpilPEjhP-ÄÜ^ í arra nézve, hogj’ a teg- sem feleJiiek meg a vaTó- azok :« hírek, amelyek az adópengő eme-ikfeciese aga után a drágulást, ópengő a beteg gazdasá- f lázméroje- Az ad open­ly napróLrapra híven az áralakulásban' bekö- t változásokat, aeni hi- •tó azért, hogy bűnös ke- .ósági tehetetlenségi se. • őt, az adópengőt hasz- ürügyiil az élelmiszer- ehetőségeinek kihalná. . ik napról a másikra el- ák, hogy rögzítik az ie ugyanakkor elmular?.- z árrögzítés. eredményes- sziilíségés előfeltételek •utcáét- Tie más irányban ;ztás történt. A piacok >bb részét ellenőrzés néi­k. .-„«fiák. Rendeztek egy-két i Garay téren ős a Telel;:- ■ a legt'öbh vásáresanok- l:gtleu -rendőrt, kot vásár- . -n•>ki - hatósági közeget sem látni. Az egyik oldalon a rissmus tobzódik, a ma. ion viszont olyan hiva- íldtienségat tapaszt;-. I- íely a hatósági tekintély járatására vezet. Meg - is őszintén il'oyi&m, . Községi fiielmiá'iefüzem l hivatása .magaslatán, t teszi, erőit bármelyik . iedő. Becsukta korén a zt a „remek" példát'az. g; organ követték a többi Ezt a tűnt, sőt, mi több, ' :. y.em lehet megúszni égy-zetö felfüggesztésével, nt is a Községi ÉÍelmi- i szatótspoljtikája már • a felszámolásra- . amikor a hatósági kő- Jelfitl fenségét rnegá o a piti ink abban, hogy a ma tninisírterfcanáts megta- Uat az eszközöket, jaine- almasak arra, hogy a éleíiniszef ellát Mht a :ősser ueVezeií-téig még v ! •- ő nágv hét alatt bizio* ik, Siivgős é* drákói ill­ésekre van szükség, ámíg nem e.íső. Sátloü Károly Á Sztójay kormány tagjait haiá'ra ítélte a HOT Rendkívüli minisztertanács^ Ui rendelet a munkabéreit adópengő-értékben való fizetéséről Megbukott az árrössités a közellátási hatóságok tehetetlensége ämsmssIhs @Is©i@ ötén is lé az aciop-sfiii© A kormány tagi*»- rendkívüli JiaÍnÍ5Sílír.V'^"i4cSi‘S. v.'lr?ic 5pJ. l-L,: o-v feV. * f'í-yiT.-.’werih^'.n'a ferdékébe* .-urgó*- Hat feddéseket ha- .» i,-. - k d. TjZ s renokivli.. miniszt-r-rí an^-os a SztiöaáBúp riitin- lmiwsánai szerint n-'in-. csuk &ez-á a kérdéssel foghtirtózik, iK'í'­niflcént lí-lirt. 9. <bi-lSf»-ó*i hcly- a.- éieliatezervIMtá* traut, «ui « Jeu-ttrw >-el W> mesjMV! *ie«i é- ««ga?>/.rn» l.ig, » *t«Mt pénz ‘• el‘iselhet<í'-p tecíH,- ­hegy kit te l.ft a 'felelAai^g «z éMitüeáérezAMtás Ijesztő lerom- tóeáés-fe. X közélelmerósí »TKMfchiá-ra mi eem jellemzőbb., mint «a * -tény, hogy .»jsóntbe.ion reggel « vás&r-. esiu-nokbim és <t k*liönöthő piaco­kon •iig i.'Oft ór»f. «V krumpli, ft« olaj,-a tojás teljesen ehüat, «. wHd. eégfbtók ée fo-:elök cáak min-imálL« mer/tytséyben kerültek piacra, a gyümölcs ára pedtg torony magss- sácb« zzak öt r, fel. a núnjff'/.tena- ná.os — érteelifésiink szerint — ^ t-/,eg-átat.>t rémiéi el, hfury nw-^ '-.ilajrí ’ hi.rrn: mi *vf. A*'i ttuAivk, hogy Mí. elsörentiű felet- mezáéi cikkeknél e try re. >:«. tjyobb áruhisny m; ■ ra! ko/ik. hoio-tt ft i i iltful er«»!«!»!', ár«- básésmek kellene jelentke-^nie. A d<%ozók. teljes mértékben ért­hető ek f -e.-. í lene**' vét elsósm-bíiZ't az. a kÖ!-i>Vménv fiöíor.sa, hcjgy a fő*e- lék, »x zöldség; és « tr-'únlötre. »tra­ben íeltétlerv.; .bőségnek kellene iesinU. htfva-tovóhb usőkkenó meny* «yiscchen ke-:,, cm. nz «•* pe- dve; sr. ■* 'S k >«.-***­Ifksceríion 's m ■ tú.i«alsM:j.<. *• vív*.Idtörje- *.;-.jvak » .í°gg-i 'c’vrerv-ö kétdé:—ek a 1 szf .r.a-—k-'K w. rráki i .teienherf ,t . legntói b nfelnvttv övén N fi. «fei *r.- '-nó:.í,,t? ti- ktiikk: <• ^ere. -,-jeJeKrts. Ac éTSó egészen eh-zo;TK**it-1 voll, a thásék visemüf 'nfisjjnyas'tato. A <k>l- r.oTü. rzQft-aen +<!«>:—• ■; »( -* cya,- j, hogy.« 'rtt-ri-.-ft v gatVul játék falbitr ó‘ TWiédte',». A. bó.séye.s ^dhxiOlcsterrr.rk: e-i-e. nére s. barack és a málna Vévé» ee megílZethétetlcn. Leguiöjib hivat«­lo.í'jeicnl c.votn olv:..-*tuk, bogy K ts- keniétm, a gyif-miifcs- KúrMÓn btM ^onzírupt/dróíoJ; e héri tét­í-íS5irt ic/érik, hagy a mi'ryközön- a verniet bej fejre «/I<i <rvt- *nyi*éget elsz ’<t!i-e**ák u »>"- V«/.- V'* , szúrnám. De foko»^» az elégcü;-tlei>scf;'ei a dolgozó-: körében r Idib'-r.bözö- föváro«! fettei rnekben és x endégíöktoen tspayvaiható jclea- 8égek U. A gazdasági w 1őv.«feg iSRgj-aKtW*ú r«:«>akat tartót;, a*tv- lyekn-k eredményébe« képest 'ábö hfx}zsét/ érmét b-záriafc és -títcjrLo- HCscikat internáltok, mert hüsr szolgáltattak fel. Azt a kérdést azonban sei,ki sem ________i_____ ■ JtíHüd* ■ $-JL* *9ÜÍ»f i# crtómtíai fis adfípengőjegy A GÁsdasági Főtanáé* hétfőn délftiött tartott dlé»:él>«n nagy’ 5él«rtő*égÜ elhatzro/ri-ra jnfcoti. Fogta! kozott ugyanié «/-za] a kérdéssel: mi történjék mk adó- priígííjeigyi-kkel s> forirU beveze­tés«! «tán- Az adópengnjegyeken tuővslevSea »* * felírás olvas­ható, hogy. »'/. K«iópeng*íjegyet esak 18VA j»ili»y« hó 31. napjáig leheí: használni. A Gazdasági Főtanács riöter.jcsítésc alapján as aftópeftgvíjegyek érvényességét a július SÍ f utáni időre is meg- Hosszabbítják. Még a hétfői nap folyamán, de legkésőbb kedden Tildy Zoltán Mezőhegyesen és Szegeden a falusi és városi dolgozók összefogását ünnepelte •A kiilönvonat. amely a lcfetárss- ftág elnökét én a kormány tagjait Scegf-dve, a magyar kenyér ünne­pére vitte . ‘ elöscör Mczóhi-gyeabe ment, ahol Tildy Zoltán és kisrret? megtekintette az 1785-bsn «lapított állami birtokot. A-.; ünnepélyes io- g&diatás után aa állami mintab-rtnk gandcaágt vas útján körutat tettek a gazdát ágban, megtekintették oz ar&tást, az arató-műnk ások .izmlá- eát és a- min tg birtok áliatKllóma- nyá . A köztái'er.ságí elnök elbeoaél- getett aj álíarni birtok alkálmaaot- taival, majd a látottak felett meg­elégedésének adva ktfejeacst, to­vább utazott Szegedre. A saégédi hagygyütésen. clössör TiUv Zoltán mondott beszédet.- Bőséges időkben keveset gon­doltak a szántóvétő ember munká­jára, — mondotta a köztársasági elnök. — Ma a dolgozó embereké ez az ország Az áj magyar -.-UAs' meg fogja becsülni azokat, akik- dolgoz­nak felépítésén, kint a földeken, a műhelyükben, a bányák mélyén, vagy a szellemnek munkatétületefe, Meg- fogja boe.rtiliil a dolgozókat és csak * dolgozókat fogja megtwceüi- ni, mert olyan országot akarunk, mélyben a ntiftvkáénak 3 a inmiUé- nsk egyfőtihéh ff'rg van í tisüSes- sege. 4 becsiitóie. X bére cs á ju­talma. A henyélöket pedig, akik ke­rülik * munkát, vég;- könnyen akarnak élni, ki fogjuk rekcazteOi h k«\yémrk »2 ákfcimból. —- KirekeszfjÚk annek » belső bé­kességnek, a dolgozó- in agyarok egyetért és étiék- és békéjének 'bnjtö- g? tó éllerídégeít. Bekét Akértink te- tereniteni, új és seaäiad világot, amelybe a régi letűnt biVnös világ «etn miféle sötét .i, eile me még- egyszer visszajönni ne tudjon. Tikijr Zoltán köz-társasági elnök sSornbiiíou délután résed vétf atmak az. emlékműnek r iftleplezfeftén, amelyet a szege íi honvédkeröls-U parancsnokiéig azoV^ak r honvé­delmek az emlékére - állíttatott, ai-ák akr.ftfeiszcriés közben a hal ír. védelemben, vagy hídépítéstől vesztették e.l életűket. Örley Zoltán vessél őrnagy ív; vezető írtavai bari pánurtatott arra, hogy Hitler és Szálasi hadaetegei aknákkal fedez, tők gy&Wiaftto* . viasz* vonulásukat és ezek az aknák réíWben meg most is vészéi y ezt étik s békés munkás és polgár életét. Tikty holtán beszédében hangoz­tatta, hogy meg kell becsülni azok emlékét, akik életüket síiták ezért az újra felépítendő országért. Ezirtác a köztávstxság-i elnök ft baovédségt a rendőrség, .a városi batósdgok és az orosz város­parancsnokság megkoszorúzták az emlékművet. „He feledlíeizünk meg e jövő feladatairól* ■Ünnepélye.* keretek . között ren­delte vaeérnsp Kecsk-mét városa a magyar gyiihiölcsn*.pot.' Szegedről érkezett az iJnnepAégekre Tildy Zoltán • köstárjí; sági elnök, aki meg­nyitotta a kiáil káit es megláto- .gatía a kecskeméti konzervgyára­kat. A köztársasági elnök lóvztéie- tére fettúeZit;. az erény, egytilétil&s közös VResorán Mr. St. L. gmuner, -ke HNKR.v kecskéméi i «zájctétfl 'ma»yart>fssaSi fömegbigotrj» kö­szöntötte TiWy Ziiiánt A pártók szónokainak üdvözlésére a köztár- sa,»agí elnök feltűnést keltő beszéd­be'. vála»zoit: — ‘A türelmet lenke Jók, a kétke­dők felé rá kell rmiíatn: a demo­krácia eddigi eredményeire — foly­tatta. — Az eredmények láttán azonban ne feledkezzünk meg a jövő feladatairól. A nehezén túl vagyunk. Gazdasági káoszban élünk ugyan, de már ». kezemben tartot­tam új pénzünket, a forintost. Tu­dom, hogy majd ezt is megkísérli támadni, ültelét aláásni a gazdasá­gi reakció. De - azokkal szambán, akik n n-mzet gazdasági életeiét megpróbálják . ismét elmetszeni, nem tartok semmi eszközt elég szi- ge rímek. kormán vnriiatkozat jelenik wms, amely közhírré teszi, hogy adópere «jegyek érvénye a forint Hevezétéü< után i* érvényben t»?. rád. Augusztus 1-én megjelenik a forgalom bnn s forint, de ugyanakkor az Rdopengojegy is érvényben mnvad. Etöreláthntótm mar július lő-én, tehát két hét múlva. nregáHapijták a forintra való átszámítás kniesát és » kö ­zönség kezében levő sdópe.ngöje- ® yek ugyanúgy használhatók loszn-'k, mint r kiboc-«fásra ke­rülő formtos, illetve filiere-- ér­mék és bankjegyek, termésvete ?en » liixatalosan Biegáilapítotf átszámítás; knie«: figyelembe vő* tftlM-el. A/ adópeugojegyek ki- cseréléséről A kormány a forint bevezetése titán, későbbi ‘dőp^mí^ ban intéz.Ueflik. A forint kibocsá­tása an k időpontja változatlanul augusztus í. l'j rendelet a mnnhffr bérek adt>f)ett£*fhen eaió fixciéstérifl A Gazdasági Főtanács írért ön folytatta a szanálás előkészítfesévei kapcsolatom tárgyalásait. A forint bevezetését előkészítő munkaiatok valamennyi .szakminisztériumba» gyors ütőmben haladnak előra. Az* előkészítéssel párlKiBaniosar. fog­ta tkoznnk az illetékes kormányzati tényezők aszal a kérdéssel, hogy miként lehet megfékezni az inilá- ció egyre vadabb gyorsulását, és miként lehet az augusztus 1-ig terjedő idő alatt elviselhetőbbé tenni a dolgozók nélkülözéseit. A Gazdasági Pötmács ,hétfőnt rendeletét fogadott el, n/nely a kedd reggeli hivatalos lapban jelenik ■meg. E rendelet szerint a munka­béreket és fizetéseket a kiegyenlí­tés napján érvényes ndópengör értélcken kell minden kőrühnén-gele közölt kifizetni. -Amennyiben te­hát akár magánvállalatoknál, akác valamely közti! étnél a bérek kiö- ?.rtéítí> huszonnégy órát késne, az ese-déJfessigtl követő napon a fixe- léseket és munkabéreket ot (wió- ■pénaö új értéke szerint keik folyó­sítani. A rendelet azonnal hatályba ióp. (HH ■■■ vi zsgálja, hogy az .étfermtkbsn és rendéglökbon n tért nctn n ittalt a dolgozók számára metjftxe: zro áron olifon jói a”'' m—f’-. 1-cy1’ — -n fif'l -f Itxtosorat. ir .lórále Ó'öál­lílása 0- Htot zöldség- és főseié!i­S'if z&r.htin uáín " } fá-.hó'ik nndi/nb?- ttf kétségekbe. Mí: ,mr .0:u t-úizás nekiüt meb. lehet álApí.; ni. hogy vendéglőbe é-s éts evembe fizikai Vfgy a-zellcmi wiu.feéí nem teheti h*. .1 lábé.1, mert tgyetlc»- 0:yan ■ •teJt r- - ti-y’ibanak, am-n r>- 1 v.-gy tUatvUc-ő 'tv.-g tudna fíz-tni, j i;/’ j . e_ ■■vera vagy v-| őfeglő ma- ogy«z.?vo«t «ak uem- dolgozókat szolgál ki. Nem vitát. U..CV ezeKben az érrt-mekv T- vendégiökben a dolgozók közösré- gétöl elvont elelmleze'cket éb’rtúk aéboi a pénzből, nívót a fvKetcpta- t-on harácsolnak , valuiámk és r.- beVek. Azt is ú»»g teltet állapitAUi, hogy az ái-i-bgiátfe« rftődöt nsnsidoit. A tieiyset gyijfr&zz* .ia033aví bo? «i'Tü.KSég:; esetére kísi.^«-tx€% k?-* gyA-t.i yésrr'€-í}.ft j i.ot4*­- 'j?suk54sr. reméiftítóén ór .son be.ül -sor k;rük

Next

/
Thumbnails
Contents