Szabadság, 1947. április-június (3. évfolyam, 74-145. szám)

1947-04-01 / 74. szám

< Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve. Részletes vasárnapi sp®rf@r@dntény@k KEDD 194/ április 1 lll.évf. 74. sz. Ára 40 fillér IDŐJÁRÁS: Enyhe nappal, hűvös éjszaka, változó felhő, zet. Budapesten hét. főn délelőtt +14 fok. Desnokraükns napilap Máióí tiszta házakényeretsütnek a pékek E23I • RÁKOSI MÁTYÁS nagy fe eszáde Silmesen Sulyokék pártjának us amerikai jegyzékről, a fakultatív hit­oktatásról és új választás lehetőségéről Rákosi Mátyás miniszterelnökhe. lyettes vasárnap választókerületé­be, Zala megyébe utazott, ahol a Magyar Kommunista Párt sümegi nagygyűlésén tíz-ezres tömeg előtt tartott nagy beszédet. Rákosi Mátyás bevezetőben a Magyar Kommunista Párt három­éves tervét Ismerteit és hangsú­lyozta, hogy' c terv megvalósításá­hoz béke, nyugalom és rend kell. Az összeesküvés bebizonyította, hogy a régi úri rend hlyei nem akarják sem a békét, sem a ren­det. Véres felkelést készítettek elő '&* i. (közben a deanokrávA» azon töri a fejét, hogyan termelhet töb­bet, ők állandó politikai válságot idéztek elő. Nem szabadságot, hanem rabságot... — Felvetődik a kérdés — folyT tatta Rákosi —, hogy miután fel­fedezték az összeesküvést és a bű­nösök egy részét törvény elé állí­tották, nyugodan élhet-e magyar dolgozó nép. Ezt még nem lehet mondani, mert a régi rend embe­rei nem nyugosznak. Valahányszor visszaverik őket, mindig újra kez­dik. íis most már pártjuk is van, a Szabadságpárt. Ennek a pártnak a nevéről külön kell szólni. Emlé­kezetes, hogy néhány' évvel ezelőtt a fasiszták pántjukat a Magyar Megújhodás Pártjának nevezték. Ebből nem megújhodás, hanem pusztulás lett. Nem megújították, hanem romba döntötték az orszá­got. Nevük pont az ellenkezőjét jelentette annak, amit a magyár nép kapott tőlük. így áll a dolog a Szabadságpárttal is. Ez nem szabadságot, hanem rab­ságot akar hozni a magyar népnek. A magyar demokrácia azonban tanult a múltból, résen van és nőm téveszti meg az elnevezés. Természetesen ők is tanultak a múl bői és ma nem követelnek olyan dolgokat, mim a nyilasok: Kárpát—Duna-nagyhazát, egyesült gyepüket és rögöket, sem talaj- gyöketret, de végeredményben ugyanazt a vonalét követik. Meg­próbálják összeugraíni a munká­sokat vezetőikkel, agitálnak ei: államosítás ellen. Folytonosan fei- hánytorgatják és felnagyítják a bajokat, ame­lyeknek túlnyomó többségét az ő barátaiktól kaptuk öröksé­gül. Míg a külföldiek nem győzik di­csérni a magyar nép szorgalmát, addig ők nem ismernek e! sem­mit. Ez most a fasisztarr.ódszer. Ka ezzel sikerülne tömegeket állítani maguk mögé, egy lépés­sel tovább mennének. Szerencsére a demokraták is tanultak a múlt­ból, A budapesti nyomdászok két nappal ezelőtt elhatározták, hogy az új foaisztapárt napilapját nem fogják kinyomatni, amíg biztosí­tékot nem kapnak, hogy az a párt nem folytatja demokrácieile- nes működését. A továbbiakban Rákosi Mátyás rámutatott arra, hogy a Kisgazda- pártot nem a Kommunista Párt veszélyezteti, hanem ez az új fa­siszta Sulyok-párt amely a Kis­gazdapárt városi és falusi híveinek meghódítását tűzte ki célul és ta­gadhatatlan hogy egyes helyeken eredményeket is ért el. A Kisgazdapártnak érdeke, hogy megalkuvás nélkül 'vegye fel a harcot a Sulyok-párttal. Nem állítja, hogy a Kisgazdapárt nem látja ezt a veszélyt, de vala­hogyan tétlen ezzel szemben. Nem folytat elég következetes harcot ellene. Rákosi gatyás ismertette a Kis­gazdapárttal létrejöf megállapodás előzményeit. A Baloldali Blokk re­mélte és reméli, hogy a Kisgazda­párt vezetői az összeesküvés szo­morú tapasztalataiból okulni fog­nak és éberebbek lesznek. Nem hallgathatja el azonban, bogy ebben a várakozásban he- lyenkint máris kételkedni beli. Újra öíyMi jelek mutatkoznak a megegyezés lkán, amelyekből az tű­nik ki, mintha baj lenne a Kig- gazdpárt egyes részeiben a kréta körül. Az utóbbi időkben a par­lamentben a Kisgazdapárt egy része isme'elten Sulyőkékkal sza­vazott. A Kis Újságban a nyom­dászoknak Sulyok ellen történt fellépésével kapcsolatban olyan ér­veket 1 aüetett olvasni, amelyeket ugyanakkor, szinte ugyanabban az órában a parlamentben, Sulyok is használt. Ezekre a jelenségekre mindenesetre fel kei! figyelni. Részletesen foglalkozott Rákosi Mátyás az amerikai jegyzékkel és .megállapítottá, hogy az kétségtele­nül bátorítást nyújtott a régi rend híveinek. Ismertette a Newycrk Ti­mas cikkét az összeesküvésről. Eb. ben cóizatos és hamis adatok van­nak. Megállapította, hogy az ame­rikai jegyzék megítélésében a de. mokrácia balszárnya cgységea ál­láspontot foglalt, el. Eszerint az amerikai jegyzék téves és egyoldalú tájékozta­tás alapján íródott. Csak a Kisgazdapárt nem adott ilyen félreérthetetlen nyilatkozatot, annak ellenére, hegy elismerte: az összeesküvés komoly és nagy kárt okozott a magyar népnek. Elismer­te, hogy az összeesküvők ellen fo­lyó bírói eljárás helyes és meg­felel a magyar törvényeknek. A Kis;-r-dj.fi •• 1- v'iitf.j.i.i kéUélt volna szögeznie álláspontját, mert különben a régi rend hívei és az összeesküvés barátai ebiből a hallgatásból, vögy tétovázásból bá­torságot maikénak. —- A reakció minden eszközt fel­használ céljai érdekében. Most az­ért támadja a demokráciát, mert az a fakultativ hitoktatás beveze­tésével foglalkozik. — Rákosi Má­tyás rámutatott arra, hogy a fakultatív hitoktatás a val­lás és a hitoktatás szabadságát jelenti. Ezt a kérdést a Kisgazdapárt fe­dezte fel az egyik pártközi értekez­leten és amikor a Kisgazdapárt po­litikai bizottsága vizsgálta ezt a kérdést, azon jelen volt két aktiv római' katolikus pap, Varga Béla és Balogh István is, akik természe. tesen helyeseltek. Menjünk újra a nép elé! Legutóbb a parlamentben Nagy Ferenc miniszterelnök visszaút ásí­totta azt a demagógiát, amely el­ferdítve igyekszik a szabad hit­oktatás ügyét elterjeszteni. Rámu­tatott arra, hogy a Magyar Kom­munista Párt több ízben bebizonyí­totta, hogy egészséges, demokratikus vi­szonyt akar fenntartani az egyházakkal és nem célja el­törölni a vallást. Most a reakciós propaganda mégis úgy igyekszik beállítani, mintha a fakultatív hitoktatással a kommu­nisták a vallás ellen tömének. Éppen a Kommunista Párt volt az, amely a földreform során bevétette a javaslatba azt a paragrafust, amely szerint a falvakban, hol sze­Moszkva az angolszászok magyarországi mesterkedéseiről A moszkvai rádió szemleírúja közti: — Egyes angol és amerikai rádióállomásoknak a legutóbbi időben elhangzott, közleményei, va­lamint na angolszász sajtó egyes lapjaiban megj'Ient cikkek egye­nesen a magyar demokrácia ellen in_ téréit kirohanásokat tartalmaznak. A New York Times például kijelenti, hogy Magyarország példáján nagy­szerűen látható, mi történne Görög­országéul, , ha az eseményeknek szabad folyást engednének Az Ilyen kijelentés lényegében véve a hamis­kártyás mesterfogása, — mondja a moszkvai rádió szemleírója. A tárgyilagos megfigyelő előtt vilá­gos, hogy ha a Hortliy-rendszer visszaállí­tására törekvő elemek szobád kezet nyernének, ez a magyar demokratikus reformok felszá­molását jelentené. Amikor a New-York Times, a Daily Telegraph é3 más reakciós sajtótermékek arról beszélnek, hogy nem szabad az eseményeknek sza­bad folyást engedni, akkor tulaj­donképpen a Magyarországon tö­mörült demokratikus erők eiien tá­madnék. Görögországban a fasisztabarát körök feladatukat a demokratikus erők győzelmének megakadályozá­sában látják. ZilUccus angol mun­káspárti képviselő Görögország és Magyarország helyzetét összehason­lítva, arra a következtelésre .jut, hogy Görögországban leplezetlen kényuralom van, Magyarországon pedig demo­kratikus rendszert vezettek be, amely a 25 éves fasiszta rendszer maradványaival áll szemben. Eze­ket most az angolok és az ameri­kaiak támogatják a demokrácia erőinek elnyomására, csupán azért, hogy a régi rendszer maradványait megőrizzék éo akaratukat a magy ar üSpro kényezeritsék. Ezek a kísérletek azt célozzák, hogy megakadályozzák Magyar- országnak a béke és a nemzet­közi biztonság érdekeinek meg­felelő önálló politikáját. A New-York Times tanúsága sze­rint egyes amerikai uralkodó ktt rök szeretnék, ha Magyarországon, úgy mint Görögországban, a hata­lom fasiszta körök kezébe kerülne. gény az egyház, ki kell hasítani megfelelő földdarabot a pap eltar­tására. R ohammmi k ások és kommu­nista dolgozók templomokat állítanak helyre. Ezzel kapcsolatban ismertette az árokföi plébános levelét, amelyben arra kérte a Kommunista Bárt ve­zetőit, segítsen megrongált temp­lomuk újjáépítésében. És mikor ez megtörtént, köszönőlevelet imézett a Magyar Kommunista Párthoz. A miniszterelnökhelyettes fel­hívta a figyelmet, de különösen az asszonyok figyelmét, akiknek kö­rében legjobban folyik az izgatás, nézzék; meg, kik azok, akik a kom­munistákat és a magyar demokrá­cia kormányát istentelenséggel vá­dolják és rájönnek, hogy ugyan­azok, vagy pedig barátaik, akik bárom vagy négy évvel ezelőtt olyan lelkesen küldték férjeiket és fiaikat a háborúba és a halálba s hozzájárultak ahhoz, hogy annyi leventegyerek legyen a bujtogáfá­sok áldozata. S ha úgy találják, hogy ugyan­azok bujtogatuak most a de­mokrácia ellen, akik a magyar nép szerencsétlenségének oko­zói voltak, ne engedjék, hogy ismét félrevezethessék a népet. Különösen f'onto3 ez azért, mert a régi rend hívei közöttünk van. nak, és bent vannak a parlament­ben in. — Ml azt mondjuk, ha ea így folytatódik, ha nern lehet biztosí­tani a régi rend híveinek áskáló. dása miatt a munkához szükséges nyugalmat, békét és rendet, akkor menjünk újra a nép elé, kérjünk új választásokat és kérjük a ma­gyar népet, hogy demokratikus választás útján maga csináljon rendet és ne küldjön többé a Par­lamentbe olyan embereket, akik a nép ügyét nem előre, hanem hátra akarják vinni. — fejezte be Rá. kosi Mátyás nagyjelentőségű be­szédét.

Next

/
Thumbnails
Contents