Szabadság, 1947. október-december (3. évfolyam, 222-297. szám)

1947-10-01 / 222. szám

Az Országgyűlési Könyytár állományáijói törölve. program IDŐJÁRÁS: Itt rí ídírrossEábSo- dús, eső" jön, hűvö- sébb W7. Budapes­ten kefldon délelőtt + 19 fok. SZERDA 1847 sktáksr 1 Ára 40 fillér IH.évf.222,sz. Oemokratíkfls napilap Családi dráma: kél fíalou Budapesten az utóbbi időben feltűnően elharapózott a sze­relmi gengszterek száma, akik át'ásíkínáló hirdetésekkel csalják fel lakásukra a miteem sejtő nő­ket és elhelyezkedést ígérve meg- vvv etjük -őket. begat óbb »njg- jelent a Vendéglátóipari Munká­sok Szakszervezeténél egy feltű­nően csinos fiatal lány és egy nemlétező miniszteri ta­nácsos meleg ajánló sorait nyújtotta át a főtitkárnak. Az álnevet használó férfi „régi barátságukra’* hivatkozva egyik belvárosi eszpresszóba kérte a leány kiközvetítését. Természetesen sem a taná­csost nem ismerték a szakszer­vezetiben, sem <t tóóbauforgó esz­presszó nem kért alkalmazottat. Kiderült, hogy az ál-tanácsos apróhirdetést adott fel és a je­lentkezőnek azt mondotta, ba­rátja, az eszpresszó tulajdonosa kérte meg a szívességre, hogy megfelelő munkaerőt szerezzen neki. Aki hajlandó volt az „árat“ megfizetni, annak megírta a párt­fogó levelet a szakszervezethez, mert, mint kijelentette, már csak ez a jelentéktelen formaság van hátra. CfíiKítCii uAtuvu) tx S35S.t\oiSCI*'“ vezetben figyelni kezdtéle a la­pokban megjelenő apróhirdetése­ket. Nem kellett soká várni, mert néhány nap múlva „csinos mixernőket“ keresett felvé­telre egy telefonszám mögé bújó ismeretlen. A szakszervezet egyik női alkal­mazottja hívta fel a megadott számot. A megjelölt címre ki­szállva, természetesen sem bár­ról, sem eszpresszóról nem volt szó, hanem két zsengekorú fia- tOfí.-mócí’ -'rt;, a jelentkezőnek.. A megszeppent fiatalembere, két a szakszervezet helyiségébe invitálták. Először azt vallották, hogy „házi estélyt“ akartak rendezni, erre kerestek gyakor­lott coctail-keverőnökct. Később beismerték, arra is gondoltak, hogy' a csinos lányok között vá­logathatnak. Az állást kereső nők hely­zetevei visszaélő fiatalembe­rek ellen a szakszervezet fel­jelentést tett. A további ehhez hasonló kísér­letek megelőzésére az Újságíró Szövetséghez fordulnak és kérik, hogy az újságok ne fogadjanak cl olyan állástkínáló apróhirde­tést, ahol nyilvánvalóak egyedül az illetékes szakszervezetnek vau joga közvetíteni. a Pelifi - liíifiá! Hétfőn este a Petőfi -hídnál álló rendöröszem jé rü h ott űrt r„ buk­kant, amely fennakadt a Dunapart kövei között. A rendőri bizottság megállapította, hogy öt.kat nappal ezelőtt kerülhetett a vízire. Az ira­tokból csak azt sikerült megáüapí. tani, hogy Tímár Józsefnek hívják. Péntekem ítélet a Jány-perhen Pénteken reggel 9 órakor foly­tatja a nép bíróság a Jány-per tár­gyalását. A honvédelmi miniszté­rium által kiküldött hadbíró a ke- gyelmezési jog gyakorlatáról vall, utána a vád még hátralévő tanúit hallgatták ki. Ezután a perbeszé- dekre kerül sor, majd Jány beszél az utolsó szó jogán. Délutánra vár ható ítélet. Kézrekerdlt egy nyilas motozónő NSmcfh Jőzssfné Hóráaszky- titca 12. szám alatti lakos a nyilas időkben mint motozónő . szerepelt. V91“ decemberében a Téleki-tcr 5. szán alatti nyila-vházban az oda behurcolt nőket motozás közben gumibottal verte, majd átadta a pártszolgálatosoknak. Ha a letar. tóz látottak közül v alatti bármit is kért tőle, azzal intézte cl, „nem Ivep nektek már semmi, úgyis meg. de ■öltök mind”. Horánszkynét át. »d'ták a népügy.'szségnek. Á Szovjetunió Amerikát vádolja a görög polgárháború terjedéséért Holnapra § alas szí® ttálc a döntést a magyar ZJJVO- föl vétől ugyéfoon Felborult a teli era utó, 12 sebesült Vasárnap este a Hangonyból őzdfcm vezető országúton egy Ri-ma- tc-hcrgépkocsi, amely munkásokat Az UNO BíTlonsági Tanácsa hét­főn újra foglalkozott a volt csst- lósállamok felvételi kérelmével, a reggeli órákban a londoni rádió közölte, hegy a döntést szerdára halasztották. A vita során a nagyhatalmak lé. nyegében megismételték eddigi ál­láspontjukat. A Szovjetunió, Frau, ciaország és Lengyelország han­goztatta, hogy valamennyi volt el­lenséges államot fel kell venni az USO tagjai sorába, az Associated Press szerint pedig a Szovjetunió kijelentette, hogy Olaszország fel­vételét csak akkor támogatja, ha a délkeleíeurópni államokat és .Finn­országot is felveszik a tagok közé. Az ameriluü külpolitika irányítói hétfőn magyar viszonylatban Is ér­dekes és jellemző gesztussal lepték meg a közgyűlést: „harcba vetet­ték“ a népi demokráciák hazaáru- lólt, élükön Macsekkel, a levitéz- lett liorvát parasastpártt vezérrel és Nagy Ferenccel, akinek poHti. kai halálára mi sem jellemzőbb, minthogy a római jobboldali Cor- riera della Sera „diszkrét wa. sldrfgtoni árnyéknak“ nevezi. Nagy Ferenc csatlakozott az amerikai külügyminisztérium Iriva- talsKobúiban életre hívejt „nemzet- közi agrárnnlóhoz“ és Macsekkel együtt emlékiratot nyújtottak be Ar-nha brazíliai külügjnninHzter- nek. az UNO-külűöjtség elnökének, Emlékiratukban — cjdigi haza­áruló magatartásukhoz híven, — felszólítják az elnököt, hogy a dél- keleíeuröpai államokat ne vegyék fel az UNO tagjai sorába. Mérték­adó washingtoni körök véleménye szerint a közgyűlés figyelmen ki- vtíl hagyja a memorandumot­Az UNO politikai bizottsága a görög kérdésiéi foglalkozott. Gro- miko szovjeímegbízott kijelentette, hogy a görög polgárháború durva külföldi beavatkozás eredménye. Hangsúlyozta, hogy a harc az al­bán, bolgár és jugoszláv határok­tól messze eső déli részeken is főijük. Ez már magában megcá­folja a jugoszláv-bolgár-albán be­avatkozásról terjesztett amerikai híreket. Gromiko ezután határozati javas, latot terjesztett be. Eszerint az Ufiro közgyűlése kimondaná, hogy a jugoszláv bolgár és albán hatá. rokon lejátszódott incidensekben a görög hatóságok a vétkesek. A köz­gyűlés követelje a görög kormány­tól, — folytatja a javaslat, — léte. síísen diplomáciai kapcsolatokat Bulgáriával és Albániával és ren. dezxe diplomáciai kapcsolatait Ju­goszláviával. A javaslat végül kö­veteli a külföld: csapatok és a kül­földi katonai személyek kivonását Görögországból. Gromiko beszédére Caidarisz görög külügyminiszter válaszolt, aki jellemző módon a görögországi terrort „nyugati érté­telcmbcn vett demokráciának'* ne. vezte. A vita közben érkezett meg a görög nemzeti felszabadítás! front, az EAM felirata az Egyesült Nem. zetek Szervezetéhez.. Az EAM köz­ponti bizottság.! Amerikát vádolja a helyzet súlyosbodásáért, követeli széles koalíciós kormány megalakí­tását és kéri az UNO-Í, higv a közgyűlés fogadja az EA31 külön, bizottságát. szállított,. Szektáimon közgép- köze. lében az iti&3 gépkocsivezrtő bibi. jából teIefé>npó«D.lnek rohant neki. A tehergépkocsi 25 utasával fel. borult. Az ózdi menték 12 sebesül, tet az ózdi kórházba szállítottak, közülük Pellér József gyárimu«. kás állapota súlyos és életveszé­lyes. A rendőrség áa ittas gép­kocsivezetőt lítartórtytta. 30.000 forintot mulatott el egyetlen éiszakán A gazdasági rendőrség csempészelhárító csoportja tegnap dél­után, a Király-utcai lakásában elfogta Kyd Rébensburg Ludvig bécsi egyetemi hallgatót. Rébensburg az utóbbi idők legnagyobb autócsempérze volt. Retenként ' fordult. Becsből autókat hozott, Budapestről ékszereket vitt. Legutoljára két Mercedes kocsival jött át a határon. A kocsikat Budapesten 80.000 forintért eladta. Ötven­ezer forintért ékszert vásárolt, 30.000 forintot pedig egy éjszaka elmulatott. Rélxnsburgot őrizetbe vették, csempésztársai és orgaz­dái kézrekerítésére pedig megindult a nyomozás. 1 I Visszaszokottsvábok léttíyúiio az erdői T á rgya Ijáka sza kma i kollektívekeí Bécsi csesupéssi fogtali Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents