Szabadság, 1948. április-június (4. évfolyam, 75-147. szám)

1948-04-01 / 75. szám

Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve, ia SitéreSífliv Második rejtvényfordulónk nyerteseinek névsora CSÜTÖRTÖK , ÍS4S ÉpiMis 1' Ar« SCI fillér öfitMökraSikas RsjjíSa* IDCJ.4R.AS: Még nem válto­zik az idő, szú. ráz marad, dél­ije« 30 ‘fok lesz. Budapesten ma délelőtt 10 fák r?.é¥U§.$z. ül pályázat S-torirto, - rei&ísu Az Országos Tért-hivatal ezúttal kjét‘hónapra: áprilisra és májusra áífepí tóttá, meg az állami beruházá­sok* összegéi. A kéthavi beruházás több mint 250 millió forint. Ebből az összegből 41 községben és város­ba» folvik az építkezés és felszere­lés. Helyreállítják a kisbéri, tíá- bolhái, kato'napuzztai, alagi. remete­ségi és hortobágyi állattenyésztő gazdaságokat. Felszerelik Budapest tejhUátáisánál jelentős szerepet ját­szó OMTK budai telepét, .továbbá a táptógyorgyéi, perkátai, köböl járási, fegyverijekt; pusztaszabolcsi és kör’, nyei tshenészéteket. A szénbányák, gépi felszerelésének kiegészítése is folyik. teljes erővel megindult * mát. ravidéki erőmű építése és fel- , ■ szerelése. A beruházási terv jelentős összeget fordít az állami fonoda felszerelé­sére. A közlekedési- mutíkátatok kö­zött e&3Ö helyen áll a MÁV -épitke. zései 1 és újjáépítési munkálatai; Hatvanhét helyen folyik a vasúti; vonalak újjáépítése. Folytatják a budapeéf-dék. punahid, a kiskőrösi Tisstähid, a tokaji TissahUt, « kere. pesiúti százlábú híd és számos más kisebb' híd helyreállítását. A két hónap alatt jelentős mennyiségű motorkocsit, személykocsit, po-gy- gyássWoesit és vMlanymozdonyt épí. tejeli újjá. Uj mozdonyokat é3 személykocsikat vásárolnak. Új-fiajók épülnek a MFTK-nél, a régi hajókat pedig kijavítják. Újjáépül a Szent István, Szent Imr?, Tahi, Leányfalu, Buda, Etele, Deák Ferenc, Lehel és Töhötöm. Nagyjelentőségű útépítések folynak Magyait/vár éj Hegyeshalom kö. zött, Kispestnél, Heves menyében, Budafoknál, Tolnában, Fejér és Veszprém megyében. Áprilisban és májusban folytat­ják a lávbeszélöhálózatunk űjjáépí- ',tését és kibővítését; A Józsefe Krisztina- és Terér,. központokban folynak a mnn. káli, továbbá Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Sze. geden és Szolnokon épülnek a tele­fonhálózatok. A beruházások keretében 1.5 búi dapesti lakóház újjáépítése folyik,. Vidéken 22 városi lakóház épül, ^közöttük MÁV lakóházak és lakó- '"telepek.' Harmincnégy kórház, sza­natórium, egészségház, szülő­otthon és tbc-gondozfeintézet épí, lése és, felszerelése folyik április­ban és májusban. Tizenöt helyen építenek csecsemőotthonokat és óvodákat. Putnokon és Tompán badirokkantottlfon, létesül.. . , Általános iskolák, tanítóképzők, kereskedelmi és ipariskolák és tsnonciskt/lák készülnek el, Gondoskodik a tgrv népi kollégiu. rnok építéséről és fejszerelésérül. Népi kollégium épül Budapesten a Műegyetem mellett, továbbá Sop­ronban,; Debrecenien, Pécsett -és számos más helyen. Újjáépülnek a tudományos és művészeti- intézmé­nyek is, így, g,- budapesti Iparmű­vészeti, Szépművészeti, -Néprajzi,.a debreceni és veszprémi múzeum és a budapesti Zeneművészeti és Kép. z&müvészífi Föifjkolft.. Az április és májusi beruházások keretében - az eddiginél még r.a.* gyobb ütemben folytatják a külön, bözö közintézmények, hivatalok és bíróságok* épíijtézé-vaf is. Hysiorshof ipari igazgatóság irányítja és ellenőrzi a termelést Az államosítás munkájának kö­vetkező és nagyfontosságű lépése azoknak az ipari igazgatóságoknak megiereratí&se, melyek a jövöbn a termelést irányítják és ellenőrzik. A közeljövőben huszonhat- ilyen igazgatóságot állítanak fel, ezek mellet/, természetesen továbbra is megmarad a NIK, a ói ASZ és az AVSET is. A huszonhat ipari igaz­gatóság £ következőképen oszlik fel szakma szerint: finommechanikai é* optikai ipar, gép és vasipari tö­megcikkek, erősáramú gépgyártó és berendezési ipar, híradástechnikai ipar, bőr-/- gura- és szőrmeipar, fajpar, nyomdaipar, papíripar, tex­tilipar, könnyű vegyipar, nehéz vegyipar, tégla- és cserépipar, kő­bányaipar, mész-, cement- és üveg. ipar, bauxit- és altmúniumipar, malomii>ar, konzerv- és húsipar, baromfifeldolgozó- és hütőipar, ma. gasépítő ipnr, mélyépítőipar igazga­tóság. Az ' igazgatóságok felállítására ‘vonatkozó rendelet azt 1» előírja, hogy milyen megkötésekkel kell védekezni ?.z igazgatóságok elbürok­ratizálódása ellen. Nem lesznek elbocsátások gz államosított vállalatoknál ion a tavaszi meleg és az eső Az államosítások legfőbb irányí­tója. Katcmg Imre ipariigyi állam- tífía’ár ‘ kedden fogadta- a külföldi követségek képviselőit, leiknek ér. dekiödéíére kijelentette, Itc-gy a* olyan üzemekhez, melyek résssv'ény. «iábbsfiS'ámek nagyobbik fele kia­földi kézben, van. nem neveznek ki váUi-i-iatvozetöt, de szigorúan megvizsgálják, hogy mikor kaletkézett a jogviszony a vállalat és külföldi részvé­nyesei között. Ab államosítás lebonyolításával kapcsolatiban, e válláatvezetőte kö- teiességszerüen megállapítják, -vaj. jón a régi tulajdonos vem vonta.e ki a gyár jövedelmét és használta Jel saját céljaira. A vizsgálat ki. terjed arra is, hogy a Tervhivatal által elrendelt beruházásokra fordí­tották-e a tulajdonosok jövedelmei- ket, vagy más produktív befekteté.- , sekkel szabotálták a terv sikereit­Az államosított vállalatok jöve­delmét a hároméves terv sikerének biztosítására, a dolgozók szociális viszonyainak javítására és o7- üzc. . mek fejlesztésére használja fői ‘-az állam. Sem fizikai, sent értelmiségi dolgozók elbocsáj fására nem kerül sor és. az iparvállalatok régi ve®ető alkalmazottai közül is csők az ve- saítlheti el munkahelyét, aki össze, játszik a régi - tulajdonossal, vagy szabotálni igyekszik a termelést. A gyártulajdonosok közül is meg. felelő helyet juttatnak a jé s«ak. embereknek. Égyos zavartkeTtö híresztelésekkel szemben szükségesnek tartja meg­állapítani , Karczag Imre államtit­kár, hogy semmi alapjuk sincs azoknak a felelőtlen híresztelések, nők, melyek különböző lehetetlen kodvezmónyeldtel, így ingyenes vasútijeggyel, külön juttatásokkal kecsegtetik a«''államosított üzemek dolgozóit. Nagyobb teljesítményért termcsaefásfen jhngyobfo bér já-f: minden dolgozónak módja lesz ra, hogy jövedelmét növelje. * \ Hazánkat az ünnepek előtt hideg szárazföldi légtömegek árasztották el, de ezek nyugalomba jutottak és megkezdődött lassú felmelegedésük. Mindehhez most a délnyugatira for­dult légáramlás meleg levegőt hoz. így már a mai nap folyamán igen Olaszországban a fasiszta provo­káció hevessége és az amerikai beavatkozás mértéke. egyre foko­zódik. A választási’háajáratba nyíl. (an beavatkozik a rendőrség és a csecdőrség.. Udinében a -partizáno­kat gyalázó és Mussolinit dicsőítő fasiszta szónokot a rendőrség véd. te*meg a nép dühétől. Ugyanakkor fasiszta csoportok gránátokat -dob­tak a tiltakozó tömeg közé. Hét ember megsebesült, Perugiábar, és a bolognai járásban ' rendőri bűm J tető osztagokat szerveztek. A ren- I dórok véresre verték azokat a pa­rasztokat, akik a maguk részére meleg hőmérséklet alakul ki. Ma délben előreláthatólag 20 fok lesz. , Remény van most már arra is, hogy a héten erőteljesebb lesz a párás ‘tengeri légtömegek beáram. lása és ez meghozza majd a meleg mellett a várva várt esőt is. megművelték a nagybirtokosok álT tál parlagon hagyott földeket. A provokáció egyre határozót* tabbá és keményebbé teszi a sza. hódságáért harcoló olasz nép ma­gatartását. Pantelleria szigetének lakossága tömegtüntetéssel thtako. zott a Gasperri-féle provokációk ellen. A tömeg behatolt a katonai rádióállomás épületébe. A csendőr, ség^ rálőtt a tüntetőimé, há. rom ember meghalt. A tüntetést még így sem tudták leverni. P.ó. mából külön repülőgépén kellett Pan-elteria ‘ szigetére csendőraéget szállítani, Gránátokat használ a rendőrség an olasz választási karéban * í \ Negyedmilliárdos tavaszi építkezések: 3$ KÖPlIäZ, iillliilfplSPSil; 87 iiSiliiilSl, 8 Ilii, kiisfiuitik a feiefonközpcntoEiat Újjáépül a déli üssse VÉRES VEREKEDÉS A WALL-STREETBN ■; Jön a tavaszi hőhullám és az eső

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents