Szabadság, 1971. január (81. évfolyam, 13-17. szám)

1971-01-16 / 13. szám

An American Newspaper in the Hungarian Language The oldesi established and largest Hungarian Newspaper in America. Published daily except Sunday and Leyas Holiday i No. 13. SZÁM CLEVELAND. OHIO Szombat, 1971 január 16 Year 81. Évfolyam EGYES SZÁM ABA I5c A CAMBODIÁBAN HARCOLÓ DÉLVIETNAMIAK ESETLEG AMERIKAI LÉGITÁMOGATÁST KAPNAK 1 A Pentagon szóvivője, Jer­ry W. Friedheim, kijelentet­te egy sajtóértekezleten: —Melvin R. Laird, honvé­delmi miniszter, nem zárta ki és nem szándékozik kizárni a lehetőségét annak, hogy Ame­rika légitámogatásban fogja részesíteni azokat a Cambo- diában harcoló délvietnami katonai egységeket, amelyek arra törekednek, hogy eset- ieges újabb ellenséges búvó­helyek létesítését megakadá­lyozzák. — Mr. Laird ugyancsak nem zárta ki a lehetőségét an­nak, hogy Amerika jelentős légiszállitásokat fog végre­hajtani Phnom Penhbe, Cam­bodia fővárosába, tény vi­szont az, hogy jelenleg ilyen művelet még nincs folyamat­ban. Az újságírók kérdéseire válaszolva, Mr. Friedheim ki­jelentette: — Egy ilyen légitámogatás­ban alapjában véve semmi meglepő nem lenne, tekintet­tel arra, hogy a Pentagon mindig is hangsúlyozta: fenn­áll a lehetősége annak, hogy az Egyesült Államok légitá- mogatásban fogja részesíteni a Cambodiában harcoló délvi­etnami fegyveres egységeket. — A jelentések arról szá­molnak be, hogy a kommu­nisták harci tevékenysége ál­landóan erősödik Cambodiá­ban és a cambodiai kormány- csapatok és a délvietnami ka­tonai egységek határozott ne­hézségekkel küzdenek. Nixon javaslatára “trojka" irányítja a Republikánus Pártot WASHINGTON — A Re­publikánus Párt Országos Bi­zottságának élére “trojka” került: A “trojkának” három gja van: Robert Dole, kan- sasi szenátor, az Országos Bi­zottság elnöke lett, a két társ­elnök: Thomas B. Evans (Delaware) és Anne Arm­strong. Mr. Evans és Miss Arm­strong már korábban is a Re­publikánus Párt Országos Bi­zottságának a tagja volt. Nixon előzőleg a pozíció­jából távozó Rogers B. Mor­ton, kongresszusi kéuviselő (Maryland) helyére Dole sze­nátort ajánlotta. Ezt azonban sokan ellenez­ték, azzal az indokolással, hogy Dole szenátor közismer­ten konzervatív és ennek kö­vetkeztében alighanem elide- geniti majd a GOP liberálisait a párttól. Mr. Noxon, engedve az ér­velésnek, ezért nevezte ki Dole mellé társelnökül Evanst és Miss Armstrongot. Evanst és Miss Armstrongot általá­ban a GOP “mérsékelt” szár­nyához tartozónak tekintik. Nixon elnök a társelnökök­re vonatkozó javaslatát tele­fonon keresztül tette meg, ezekután a “trojka” megvá­lasztás;», az Országos Bizott­ság részéről puszta forma­litás volt. Öt aktiv tiszt vizsgálatot kért a tábornok ellen WASHINGTON — Az As­sociated Press nevű hírügy­nökség washingtoni irodája közli: öt aktiv katonatiszt közös beadványt intézet a US Army és a US Navy miniszteréhez és a beadványban arra kérte a minisztereket: indítsanak hadbirósági vizsgálatot arra- vonatkozóan, hogy az egyes amerikai tábornokok milyen magatartást tanúsítottak Vi­etnamban ? Az 5 katonatiszt azt állítja memorandumában: az egyes tábornokok ellen jelentős vá­dak merültek fel. A memorandum többek kö­zött azt javasolja: indítsanak hadbirósági vizsgálatot Wil­liam C. Westmoreland-Creigh­ton Abrams tábornok maga­Hírek a világ minden részéből LONDON — Az állami tulajdonban lévő “British Euro­pean Airlines” nevű légiforgalmi társaság profitja az 1970- es év első 7 hónapjában 31,920,000 dollár volt, 8,160,000 dol­lárral kevesebb, mint az 1969-es esztendős időszakában. UNITED NATIONS — Izrael közölte az Egyesült Nem­zetek Szervezetének főtitkári hivatalával: Egyiptom harci- bombázó repül. gépeket küldött a Szuez Csatorna Israeli ol­dalára. Az izraeli kormány tiltakozott a világszervezetnél a közelkeleti fegyverszünet feltételének állítólagos -áthágás» miatt. PRÁGA - A Reuter nevű angol hírszolgálati ügynökség prágai irodája jelentette: A csehszlovák kormány — állító­lagos Csehsziovákia-elhnes tevékenység miatt — azonnali ha­tállyal kiutasította az országból Aian Levy, amerikai újság­írót és családját. Mr. Levy a Providence (R. I.> Journal, az. Evening Bulletin és a Good Housekeeping csehszlovákmi le­velezője volt. MARSEILLE, Franciaország — Egy “Mirage G” típusu repülőgép, kísérleti repülése közben. Istres közelében lezu­hant pilótája azonban sikeres ejtőernyős ugrást hajtott vég­re és sértetlenül földet ért. FRANKFORT, Ky. Innen származó jelentés közölte.- Kentucky államban az élelmi szer jegyre jogosultak a jövő­ben levél utján is megkaphatják az élelmiszerjegyeket. A népjóléti hivatal igy akarja megszüntetni a hivatal előtti állandó sorbanállást. CANBERRA, Ausztrália — Az ausztráliai kormány leg­újabb rendelkezése: azok, akik “indokolatlanul” kiugró pen­géjű kést tartanak maguknál, kihágást követnek el és bün­tetésben részesülnek. SEOUL, Dél-Korea Egy amerikai Army helicopter le­ihant a Kimpo félszigeten, a demilitarizáit Övezet közeié* A helicoptei meghajt, A zuhanó ügyben a US "Array megindította a vizsgám iot. MOSZKVA — * '• ratalos szovjet hírszolgálati ügynök­ség, a Tass troda. v•-!> -óvjet régészek a közelmúltban, ajj Indigika folyo alsó íolv-ssanál hatalmas, ősrégi maiamut-te­metői e bukkanlak. A régészek összesen 7000 matton nt-cson- tol I óztak felszínre az ásatások alkalmával. tartására vonatkozóan, vala­mint mindazoknak a maga­tartását vizsgálják meg, akik a vietnami háború “legmaga­sabb párán csnokságában” résztvettek. Az 5 katonatiszt, akiknek mindegyike valamelyik hábo­rú-ellenes csoporthoz tarto­zik, a következő: Robert Master kapitány, or­vos, 28 éves (Ft. Meade, Md.), Gier Mervin, kapitány, 28 éves, sebész, (Ft. Mead, Md.), Louis Font, gyalogos főhad­nagy (Ft. Meade, Md.), Pe­ter K. Dunkelberger, 25 éves, a Navy rendszer-elemzője (Pentagon) és Edward G. .Fox kapitány, 25 éves, paraai- tológr. KG-Meade, Md.) BEJELENTS! Lapunk legközelebbi szá­ma január 20-án. szerdáit, jelenik meg, 16' Gidaion, gazdag t art alom ima . Pete- dányonkénti ára 20 eení lesz és a szokásos tajság- árusitóhelyeken lehet meg­vásárolni. Előfiz e t tömte ugyanezen a napon, a szo­kásos mő»don, postán kapM ják majd lapunkat. • Kiadóhivatal. WASHINGTON—A United Pj •ess International nevű hir- ügvnökség washingtoni iroda­ija jelentette: A honvédelmi minisztérium nyitva hagyta a lehetőséget arra, hogy Amerika esetleg légitámogatásban fogja ré­szesíteni a Cambodiában har­coló délvietnami egységeket, amennyiben Cambodiában a katonai helyzet kedvezőtlen­né válik a cambodiai kor­mánycsapatok és a délvietna­mi katonai egységek szem­pontjából. A vietnami amerikai i emberveszteség 1965 óta a legalacsonyabb ^SAIGON, Dél-Vietnam — HNfe Associated Press nevű amerikai hírügynökség saigo- ni irodája jelenti: Az amerikai katonai pa- j rancsnokság közölte: Az elmúlt héten a harcok­ban 27 amerikai katona esett ^ el, a sebesültek száma pedig i 83 volt — és a legutolsó eset, amikor az amerikai halottak és sebesültek száma ilyen ala- 1 t csony volt, az a hét vo't, amely 1965 október 23-án é véget. Maga a 27 halott 4 hét óta ( a legalacsonyabb halálozási szám volt egy hét leforgása , alatt. Az összesített adatok a kö­vetkezők: Az egy évtizede fo- : r Ivó harcok során az ameri­kai halottak száma 44,268, a ‘ harcokban megsebesültek szá­ma pedig 293,612. A délvietnami katonai pa- i fcrancsnokság jelentette: Az I elmúlt héten 227 délvietnami i I katona esett el a harcokban, I a sebesültek száma pedig 688 i I volt. I r A délvietnami és az ameri- I \ kai katonai parancsnokság 1 V közös jelentése szerint az el- j I m.ult héten 1,117 északvietna- i i mi és Viet Gong katona esett el a harcokban és ezzel a kom- • munisták e m b e r v esztesége 1 »1961 januárja óta — állító- < flag 693,065. t

Next

/
Thumbnails
Contents