Századok – 1893

TARTALOM. János küküllei főesperes. Irta : Pór Antal. I. közi ... Szent-Erzsébetfalva — l'est mellett. Irta : Csánky Dezső : Ugocsa „vármegye levéltárából. Irta: Komárom}- András. X. közi ; Történeti irodalom. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Ism. Tagúnyi K. t A szerbek története. Irta : Dr. Heim József. Ism. — a — a ; Geschichte des romenischen Sohrifthums. Irta: Mow. Ism. dr. Rétby L. ( Studien zur Geschichte des fünften Kreuzzuges. Irta: Röhricht. Ism. M —a S— r Kurfürst Joachim II. Irta : H. Traut. Ism. Récsey Viktor 7 Három évtized Esztergom múltjából. Irta : Villányi Sz. Ism. —1 —1 7 Adatok hazánk Archaeologiájához. Irta : Lellóezky Tivadar. Ism. Crescens. 7 Aus Oesterreichs stillen und bewegten Jahren. Irta : Krones. Ism. Mangold L. ' Tárcza. Flegler Sándor necrologja f Magyar Történelmi Társulat g A beszterczei Vocabularium. Ism. Pettkó Béla 8 Uj könyvek 8 Iskolai programmok. I. közi 8 Vegyes közlések 8 Történeti könyvtár 9 Hivatalos rovat. A M. Történeti Társulat jan. 5-én tartott ülésének jegyzőkönyve 9 Tagtársainkhoz; I Hogy a SZÁZADOK pontos szétküldésében fenakadá: ne történjék, kérjük tagtársainkat az esetleges lakás-vál­toztatásokról, a czimeJcben történt változásokról ideje korái, értesitni a titkári hivatalt, valamint a reclamatiókat i; oda intézni. 3Iég egy más kérésünk is ran : legyenek tagtársaiul ösmerőseik körében Társulatunk érdekeinek képviselői ügyének előmozdítói. Jóakaratú támogatásuk, közreműkö­désük nélkül nem tágíthatjuk működésűnk körét. Kérjük vegyék ezt tekintetbe, s igyekezzenek ismerősük közül leg­alább egyet megnyerni társulatunknak s azt mennél elébl bejelenteni a titkári hivatalba (Budapest, Egyetemi könyv tár, Ferencziek-tere 5.) SZILÁGYI SÁNDOR, titkár. HIRDETÉS. A M. Tört. Társulat folyó évi rendes iilése február-hc I6-án d. u. 5 órakor a M. Tud. Akadémia I. emeleti üléstermében fog megtartatni A közgyűlés tárgyai a hivatalos rovatban (jk. 4. p.) vannak felsorolva. Tagdijak : 5 frt, előfizetés a Magyar Történelmi Életrajzokra : 5 frt, a Tör­ténelmi Tárra : 2 frt 80 kr, valamint a megrendelések Házi történetünk Emlékeire 2 frt 40 kr egyenesen a társulat pénztárnoki hivatalába (Budapest, Egyetemi könyvtár) küldendők. A befizetés legkönnyebben postautalvány által eszközölhető. Karasszon József, pénztárnok.

Next

/
Thumbnails
Contents