Szeged és Vidéke, 1907. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1907-01-01 / 1. szám

's SZEGED ÉS VIDEKE SZESED, 1907. január t, kedd. POLITIKAI NAPILAP, i VI. ávfolyani. 1. (1603.) száll. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: ARADI-UTCA 6. SZÁM. T'RTj'RFON : Kiadóhivatal és szerkesztöá»ég 84. -------------------Ivjjfdi eaerkeszbóség 565. FŐSZERKESZTŐ : Dr. BALASSA ARMIN. ELŐFIZET Szegeden: Egész évre ... 12 korona. Félévre ...............6 „ Negyedévre . . 3 „ ESI ÁRAK Postai küldéssel: Egész évre ... 18 korona. Félévre ...............9 „ Negyedévre . . . 4A) . í ti ■ . A vasárnapi százat. Báló Bántíy Dezső vasárnapi beszé­dét egész terjedelmében olvashatja olvasó- közönségünk a Szeged, és Vidéke mai számában. Az olvasóra talán nagyobb hatást fog gyakorolni, mint amilyet a hallgatóságra tett. A Tisza nagytermében összesereglett polgárság véleménynyilvánitására ugyanis maga Bánffy bevezető soraiban erős tom- pitót alkalmazott. iVIár maga az előadási forma is csökkentette a hatást. A szónok olyan jelentőségteljesnek tartotta nyilat­kozatát, hogy a szabad szónoklás! forma hatást keltő eszközeit föláldozta a kifeje­zésbeli szabatosság biztonságáért s ezért papirosról olvasta föl mondani valóját. A beszéd olvasásának hatást csökkentő ereje azonban csekély jelentőségűnek te­kinthető Bánffy bevezető nyilatkozata mellett. Ebben a bevezető nyilatkozatban Bánffy egyenesen figyelmeztette hallgató­ságát arra, hogy helyeslést sem kiván tőle. Nyugodt, elmélyedő megfontolást kért, mert a haza sorsát olyan közelről érdeklő nagyfontosságu nyilatkozatot kiván tenni, amelyről alapos véleményt egyszeri hallásra és nyomban mondani nem lehet. Az a szónok, aki ilyen megfontolás! aggodalmak közé helyezi hallgatóságát, eleve lemond a „külső siker“-t jelző tap­sokról. Nos hát Bánffy egész beszéde alatt egyetlen egyszer zúgott föl elemen­táris erővel az éljenzés. És pedig akkor, amidőn arra emlékeztetett, hogy 1905 június 21-én a nemzeti ellentállást szer­vező javaslatot ő terjesztette a képviselő­ház elé. A nemzeti ellentállásra való emlékez- tetés tapsokat, a koalíciós kormányzatnak és a függetlenségi pártnak elitélő kritikája pedig némaságában megdöbbentő hallga­tást termelt a szónok számára. Azt, amit ö maga is kívánt. ­Bánffynak ez a sajátságosán eredeti föllépése imponált. Nem törődött a pillanatnyi hatással. Abban a tudatban beszélt, hogy szavaira országos visszhang fog keletkezni. Talán vihar. Ha ez a vihar tulharsogja az ő hazafias aggodalmainak kifejezését, akkor a szegedi választópolgárság tapsai az ő szavával együtt belefutnak a nemzeti ha­rag hullámaiba. Ha pedig a nemzet föl­ismeri föllépésében az igazság nagyságát, akkor az igazság érvényesülni fog, akár­miként fejezte is ki véleményét a szegedi polgárság. Hogy milyen súlyt helyez Bánffy tegnapi fölszólalására, azt semmi sem mutatja job­ban, mint az az előre történt gondos­kodás, hogy a beszéd elhangzása után nyomban szétosztották nyomtatásban. Van tehát anyag az újévi elmélkedésre. ]Mi már tegnap elmondottuk a Bánffy állásfoglalásáról véleményünket. A súlyt magának a nyilt, férfias föl­lépésnek tényére helyeztük. Amiket mondott, azok előttünk nem hatottak az újság jelentőségével. De nem is kaptuk meg Bántfytól azt, amit mi tőle vártunk. A jövendő politika programját. Lehetetlenségnek tartjuk, hogy Bánffy­nak abszolúte semmi mondani valója ne lenne a közel jövőben megvívandó nagy politikai harcok programjáról. A programokat azonban nem szabad eldugva tartani. Elő kell vele sürgősen állani, mert a hatalom „Fortunatus tás­kája“ annyira tömve van mézeskalácscsal, hogy aki ■'hamarosan meg nem mutatja a jobb és boldogabb jövendő képét, az lehet akármilyen terebélyes nagy fa, annak még az árnyékát is elkerülik azok, akik mézeskalácsot szopogatva sütkérez­hetnek a hatalom fényében. Óh! mert ami nem sikerült Kossuth Ferencnek, a 48-as pártvezérnek, t. i. lecsititása a 48-as honfikeblek zakatolásá­nak a magyar vezényszóért és más egyéb nemzeti vívmányokért, az sikerült a 67-es miniszternek. Jobbkézben a 48-as párt­fegyelem gyeplője, balkézben a 67-es hatalom kegyosztogató böségszaruja. Ez aztán a függetlenségi politika. Áldás, békesség az uj esztendő szent napján. ♦ A nagyérdekü beszéd egész terjedelmé­ben itt következik: Tisztelt Ltot Nyolc hónapja annak, hogy Szeged város választóinak bizalma folytán, Szeged város első kerületének ismét országgyűlési kép­viselője vagyok. Hiányzott az alkalom, avagy talán én sem kerestem az alkalmat arra, hogy t. választóim előtt érdembe vágóan po­litikai nyilatkozatot tegyek. A nehéz küzdel­mek után, midőn elsősorban volt arról szó, hogy alkotmányos életünket helyreállítsuk, nem volt szabad az újonnan alakult kor­mánynak nehézségeket csinálni. Különben működésűk kezdetén hiányzott is az alkalom, kormányzatunk fölött bírálatot mondani, (ügy van.) Az ország nagy közvéleménye lelkese­déssel fogadta az uj helyzetet. Én a magam részéről várakozó álláspontra helyezkedni tartottam kötelességemnek. Helyeseltem az egyesült pártok vezérférfiainak vállalkozását és a nehéz nemzeti küzdelem után, ha a vál­lalkozásban a küzdelem céljait megvalósítva nem is láttam, mégis kötelességet teljesítet­tek, midőn átmeneti jelleggel, tehát az át­meneti idő alatt a választói jog rendezésén kívül, egyébbre mint a folyó kormányzati ügyek intézésére nem is határozták magukat. Dr. Wekerle Sándor miniszterelnök ur ez évi május 29-én első fölszólalása alkalmával a képviselőházban, midőn kijelenté: „Kormányzásra vállalkoztunk, hogy meg­mentsük az alkotmányt, hogy fentartsuk a parlamentárizmust, hogy a törvényeknek és a jognak uralmát s ezáltal a jog folytonos­ságát helyreállítsuk, hogy a polgári s egyéni jogok szabadságát biztosítsuk s úgy a köz- igazgatás, mint az állami élet minden szer­vének működését hazafias s megbízható mederbe tereljük. Kormányzásra vállalkoztunk, amint ezt máskép nem is tehettük, az adott tönrényes alapon: kormányzásra vállalkoztunk azzal,, hogy azokat a nagy nemzeti eszméket, amelyek Magyarország közvéleményét a leg­utóbbi idők óta uralják, átmeneti működé­sünk tartama alatt, érvényre juttatni nem kívánjuk.“ Ebben a miniszterelnök ur által elmon­dottakban a vállalkozás célja a leghatáro­zottabban jut kifejezésre. Egyedül a válasz­tási reform kérdésében Ígért érdemben uj alkotásokat: úRiÁsi lAtvanyossag I Amerikai bioskop (mozglifénykép) vállalat OÜIT FOTOTT TERIKER. a Kossuth Lajos-sugáruton, a tűzoltó-laktanya mellett. UJ MŰSOR. ^ előadások hétköznapokon: eddig itt még nem létezett előfordult és előfordulandó nagyobb RplRntl díí * íj Äepnip?kimT5: SMniácids események és ujdons^ol^ élethűen lesznek temutatva. ™ m ró 3 órától esti 10 óráig tartatnak. Gyermekeknek tanulságosak, csaladoknak szórakozást nyújtanak. Gyermekeknek kedvezmény Szerződéseket kávéházakban tartandó előadásra elfogadunk, úgyszintén apparátusokat és képe- Szíves látogatásért esedez kiváló tisztelettel — — két jutányos áron szállítunk. — i796 Amerikai bioskop-vállalat. Lapunk mai száma 16 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents