Szeged és Vidéke, 1915. július (14. évfolyam, 150-176. szám)

1915-07-01 / 150. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE SZEGEDI ESTILAP XÍV. Mfolyanii I5Ö (4164) SZ. SZEGED. 1915 Július f Mtitfifk A háboftf trombitája. Pétervárotl hivatalosan cáfol­nak: „Oroszország nem vissz- hangos a békedallamoktől, ott csak a háború trombitája har­sog.“ Elhisszük. Nagy urak fúj­ják ott a háború harsonáját s az ö szavuk elnémítaná az apró milliók békeesdeklését, ha ezek a milliók netán hangosab­ban mernék a békét kívánni. Elhisszük, hogy a nép haragjá­nak riadva zengő orkánja nem harsog a Balti-tengertől a Nagy- oceánig, hogy készséges alázat­tal indul minden orosz a véres harcokba a cári álmokért s hogy még az utolsó muzsiknak is hő vágya: Konstantinápoly és a tenger. De nem hisszük, hogy az üralon innen és túl, min­denütt a rengeteg birodalomban, a szivekben is a háború trom­bitája harsog. Ha az a végtelen ritmus, amelyre az orosz szivek dobognak, hallhatóvá lenne va­laki fülének, akkor ez a dallam alighanem inkább a béke áhitá- sáról szólna. S ebben a szim­fóniában nagyon elhalkulna a háborúért izguló kevesek szivé­nek diszharmóniás hangja. Az orosz népre nem lehet hatástalan a galíciai vereségek hosszú láncolata. Egy vereség ebben a hosszú háborúban, amelyben olyan szeszélyesen váltakozott a hadiszerencse, fo­kozhatta az ambíciót, hogy: csak azért is, ki kell köszörülni a csor­bát; de mikor a vereség ma­kacs, állandó, következetes, ak­kor lehangolja a legharciasabb kedvet is. Hogyne hangolná le éppen Oroszországban, ahol lelki típus amaz Oblomov, a Goncsarov világhírű regényhöse. A kitartó energia, a lélek egyen­letes tüze, amely nem könnyen lángol, nem vet nagy lobot, de ha fölgyul, el sem lankad ha­mar: nem az orosz, inkább a német szellem dicső tulajdona. Oblomov álmodni szeret, de a kivitelben nincs rugékonysága s ha a bilincsektől, amelyekkel a tétlenség ereje béklyózza, sikerül is egy hirtelen föllobbanásban szabadulnia, az állandó kitar­tásra kevés a képessége. Egyébként mi nem vagyunk elbizakodó, magunk javára pró- féciáló jósok. Az orosz, tudjuk, nem mind Oblomov. A nagy birodalomban hatalmas energiák feszülnek, amelyek nagy erőket fejthetnek ki még ellenünk. De bizonyos, hogy most nem vak a hadiszerencse, amely állan­dóan a mi fegyvereinket kiséri. Minden csapás, arnivel mi és szövetségesünk az ellenségre leütünk, a maga állandó sujtá- sában mintha csak egy hibátlan gépnek a pontos, kiszámított cséplése lenne. Annál meglepőbb hát az orosz ellenség elbizakodott­sága, amivel a maga jó prófétája­képpen jósolja, „hogy Német­ország a Galíciában olyan drá­gán megvásárolt sikereivel vesz­tébe rohan.“ Persze talán azért, mert az oroszok becsalják most a németet s velük minket Orosz­országba, Napoleon dicsőségének, sok ezer jő katonájának temető helyére! Nos, a mi vezéreink, habár nem elbizakodottak, de nem is babonásak. Csak csalják be seregeiket Moszkváig az oro­szok, úgy, ahogy most — Ga­líciában csalják előre! A háború eseményei. (ßajat tudósilónk cenzúrázott táviratai.} Sikerrel harcohmk toTább. BUDAPEST, Julius 1. Az Est­nek jelentik a sajtóhadiszállásról: A Gnila-Lipa menti harcok jó si­kerrel tovább folynak. Az arc­vonal egyéb részén jelentős ese­mények nem történtek, Pflanzer - Baltin hadseregének arc vonala előtt teljes nyugalom van. Heves harcok az olasz harctéren. BUDAPEST, julius 1. A sajtóhadiszállásról jelentik: Alsó-Isonzónál heves harcok folynak. A Balkán-tárgyalások döntés előtt. PÁBIS, julius 1. A külügyi albizottságban Del- cassé nyilatkozott a Balkán-államok magatar­tásáról. A Balkán-tárgyalások még eredmény­telenek, végleges döntést egy hónapon belől remél Delcassé. Az ántánt követei odaadással dolgoznak a Balkánon. Az ántánt megfenyegette Olaszerszágot. BERLIIii julius I. Párisból és Londonból fe­nyegető jegyzéket intéztek Olaszországhozi amelyben fSIszólitják, hogy vegyen részt a Dar­danellák elleni akcióban. A trónörökös Tirolban. BUDAPEST, julius 1. A sajtóhadiszállásról jelen­tik : Károly Ferenc József trónörököst Tirolban roppant lelkesedéssel veszik körül. Aggastyánok állnak harcvonalba. A trónörökös a legelső állásokig meglátogatta a katonákat Ti^ Bécsba.. BECS, juliól I. gróf miniszterelnök kiérkezett. A bajor király visszatért a galiciai harctérről. BÉCS, Julius 1. A bajor király a harctérről való visz- szautaztában ideérkezett. Elsülyesztett gőzösök. KRISZTIÁNIA, julius I. Egy német tengeralattjáró elsülyesztette a 914 tonnás Marna és Gjezon nevű gőzö­söket, amelyek dugárut szállítottak. Reims bombázása. BERLIN, julius 1. Le Jour­nal Írja, hogy a németek Reims városát eddig 288 Ízben bom­bázták Útban Anglia felé. ' ROTTERDAM, julius 1. Ame- landtól északra Zeppelint láttak. A léghajó Anglia felé repült. Hivatalos jelentések. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, jun. 30. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Orosz hadszíntér: Kelet-Galiciában a Gnila-Lipa- nál, valamint Kamionka-Strumí- lova előtt a Bug mentén ránk nézve eredményes harcok vannak folya­matban. A Bug és a Visztula kö­zött az ellenség tovább hátrál. A visszavonulást fedező hátvédeit tegnap mindenütt megtámadtuk és visszavetettük. Csapataink átvonul­tak a Tanév lapályon és elfoglal­ták a Prampol és Zaklikov melletti magaslat szegélyt. Az oroszok, a szövetséges hadseregeknek a Visz­tulától keletre elért sikerei által kényszerítve, a folyótól nyugatra is egyik áfásukat a másik után ürítik ki. így ma éjjel óta Zavichost, Sarov, Sienno erős harovonalukbóí ismét a Visztula felé ' hátrálnak. Zavichostot csapataink megszállták. Olasz hadszíntér: Az' Isonzó arcvonalon több napi szünet után ismét élénk tevékeny­séget fejtenek ki az olaszok. Teg­napelőtt este csapataink Plava mellett visszautasítottak egy táma­dást. A sagrado—monfalconei sza­kaszban az ellenség több kisebb eredménytelen előretörését az el­múlt éjjel általános támadás kö­vette. Ezt is mindenütt visszaver­tük. Éppoly sikertelenek maradtak az ellenségnek Selz és Monfalcone mellett ma reggel megkísérelt újabb támadásai. Az ágyuharo az egész délnyugati harcvonalon to­vább folyik és különösen az Isonzó mellett nagyon heves. Délkeleti hadszíntér: A szerbeknek Szabács melletti tánjadására válaszul repülőink egyike tegnap reggel igen jó ered-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents