Szeged és Vidéke, 1916. május (15. évfolyam, 100-126. szám)

1916-05-01 / 100. szám

EGED ÉS VIDÉKÉ XI éifóiyaiíi, IPO (4418) sz. POLITIKAI ESTILAP. Szegni, 1916 mijos I, hétfő •ZERKESZTÖSÉG, KIADÓHIVATAL é. NYOMDA: KÁLVÁBIA'ÜTCA 6. SZÁM. TSLEFONBZAM 84. M£GJ£LEN MINDEN DÉLUTÁN. FŐSZERKESZTŐ; BALASSA ARMIN dr. A tCixeikeBitA teletonsz&m. 3. FELELŐS SZERKESZTŐ: FRANK JÓZSEF. Nyomatott a kladőttilajdoiioa Dngonios-nyomda r.-t, kOnyvuyomdój&ban Szegeden, K&lváiia»ntoa 6. n. ELŐFIZETÉSI ABAK: HELYBEN: VIDÉKIÉ! Egy évT8 . . 18.— K Egy évre . . 34.— K Fél évre . . 9.— K Fä évre . . 13.— K Negyed évre . 4.50 K Negyed éíre . 4.— k Egy bóra . . 1.50 K Egy hóra . . 3.— K EGYES SZAM Ara 6 FILLÉR. Távirat, telefon. ~ A Szeged és Vidéke budapesti tudósítójának jelentései. — A németek uj offenzivája Dünkirchen és Calais ellen. GENF, május 1. A „Petit Parisienne*^-ben Írja Berthaud tábornok: Mialatt Verdimnél még a legnagyobb erővel dörögnek ax ágyuk, a néme­tek — úgy látszik — északnyugaton, Ypern és Labasse között, a Bünkirchenbe és Calaisbe vezető vonalak ellen uj offenzivára készül. Leverték az ír forradalmat. Megadták magukat a támadók. — Tömeges letartóztatás. — Az angol kormány válsága. ROTTERDAM, május 1. (Te­lefon jelentés.) Londonból je­lentik hivatalosan: Dublinban a helyzet sokkal kielégítőbb. Az Írországi lázadást leverték a kormánycsapatok. A lázadás dublini vezetősége hirnökök ut­ján fölszőlitotta az egyes kerü­letek vezetőit, hogy a fölkelök adják meg magukat. A papság és a rendőrség mindent elkövet, hogy ez a fölszőlitás eljuthas­son az egyes kerületekbe. Dub­linban a zendülők főállásukban önként megadták magukat. Ed­dig 707 letartóztatás történt Dublinban, a letartóztatottak kö­zött van Martievics grófnő is. Anniscouthyt megszállták a föl­kelők. Bredsfordból lovascsapat és tüzérség ment 4.7 hüvelyes ágyukkal a lázadás leverésére. A zendülők vezére, aki nem adta meg magát, mert nem akarta elhinni a megadásra való fólszőlitást, födözettel Dublinba utazott, hogy megtudja a való­ságot. Callwayban a zendülők megadták magukat. Csak kevés letartóztatás történt. GENF, május 1. Dublinből hat napja most érkezett először posta és csak most lehet igazán látni, milyen nagyarányú volt a zendülés. A sinnfenn hivei régi fegyverekkel harcoltak, Conolly James főparancsnok vezetésével. Liberty Hall volt a főhadiszállá­suk. A fölkelők elfoglaltak egy hidat, amelyet egy egész ezred védett ROTTERDAM, május 1. Craig az alsóház keddi ülése elé ha­tározati javaslatot fog beterjesz­teni, amelyben kifejezésre jut­tatja, hogy a ház állandó bizal­matlansággal viseltetik az Ír­országi közigazgatás iránt és a jelenlegi kormányzást igen ve­szélyesnek tartja. Az alsóház kérje föl a királyt, hogy Írország jelenlegi lordját és Birrel mi­nisztert, ir államtitkárt mentse föl állásuktól. Craig azt is java­solja, hogy haladéktalanul küld­jenek ki egy bizottságot az Ír­országi helyzet megvizsgálá- sárfl LUGANÓ, május 1. Az Eve­ning News jelentése szerint Dublinban a sebesültek száma több, mint száz. Ezek között sok asszony és gyerek van. LUGANÓ, május 1. A Cor- riere della Sera vázolja az angol kormány válságos hely­zetét. Angliának három súlyos problémával kell megküzdenie. Az egyik az ir helyzet, a másik a mezopotámiai események s a harmadik az ujoncozás kérdése. A miniszterválság elkerülhetet­lennek látszik. BERLIN, május 1. A Vos- sische Zeitung jelenti: Vala­mennyi londoni lap egyértelműen megállapitja, hogy a helyzet válságos. A lapok hevesen tá­madják a Reuter-ügynökséget azon jelentése miatt, hogy a véderöjavaslatot azért vonták vissza, mert az alsóház együt­tesen akarja tárgyalni a kor­mány törvényjavaslatát. A vál­ságot súlyosbítja az írországi helyzet A német-amerikai tárgyalások. Gerard nagykövet udvari ebéden. BERLIN, május I. A „Lokalanzeigep“ jelenti s Meg- bizható forrásból szerzett értesülés szerint Német­ország és Amerika között a tárgyalásokat még nem fejezték be. Gerard amerikai nagykövet a német főhadiszállásról még nem érkezett vissza, a császár udvari ebédre hivta meg. A nagykövetnek alkalma volt katonai dolgokat is látni. Német-liolgár csapatolt megszálltált Doirant. GENF, május Í. Szalonikiböl jelentik: Német és bolgár csapatok megszállták Doiran városát és pályaudvarát. Hivatalos jeiontések. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, április 30. (Távirat.) (A miaiazterelnöki sajtóirodától.) Orosz hadszíntér: Mliaovtól északra osztagunkat tulerös orosz támadás elöl újra visszavettük azokból az előretolt állásokból, amelyeket az oroszoktól április 28-ikáu elfoglaítuak. A teg­nap jelentett foglyok száma több mint kétszázra növekedett. Olasz hadszíntér: A front számos helyén folytatott tőzérharo élénksége nem haladta meg a szokásos mértéket. Idönikint Görz városa újra töz alatt állott. Repülőink bombákat dobtak a Villa Vicehtinanál levő olasz baraktáborra. Az összes repülő jármű vek szeren­csés légihat c után sértetlenül tértek vissza. San Danielle del Friulinál egy repülőnk négy ellenséges repülő ellen állott harcban és ezek eg 3/ikét kényszeritette, hogy zuhanó repü­léssel alászálljon. Az Adamellő- szakaszon olasz osztagok, amelyek a Dossem di Genova felől nyomul­tak eiő, a Topete-szorosban levő állásainkat támadják. Az április 24-ikéiől szóló olasz hivatalos jelentés azt a teljesen valótlan állítást tartalmazza, hogy a mi gyalogságunk »egyre sűrűbben" használ robbanó lövedékeket. Ezzel szemben csak azt állapíthatjuk mec', hogy az olaszok népjogellenes cselekedetei (robbanó lövedékek­nek, gázbombáknak használata, világosan megjelölt kórházak, tem­plomok és kolostorok ágyúzása stb.) sokkal gyakrabban fordulnak elő, mintsem hogy megemlitenők. üélkéTefT hadszfrtfér: A helyzet változatlan. Hőfer, altábornagy. Német hivatalos jelentés. BERLIN, április 30. (Távirat.) A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugat) hadszíntér: Givenchy en Gohelleneinél, az Argonneokbau több ízben meg­ismételték a franciák ellentámadá­saikat, anélkül, hogy eredményt érhettek volna el. A Sommetöl északra és a Maastól balra tegnap nagyobb francia haderő támadta a Morte Homme magaslaton levő és csatlakozólag a Caurette-erdőcské- től északra eső vidékig terjedő állá­sainkat. A magaslat keleti lejtőjén folytatott szívós harcok utón a tá­madást visszavertük. A folyótól jobbra az ellenségnek Thiaumont majortól északnyugatra ellenünk intézett előretörése meghiúsult. Egy német repülő Verdun és Belieray fölött három ellenséges repülőgép­pel harcolva, ezek egyikét lelőtte. Keleti hadszíntér] A Naroc-tótól délre az éjszaka folyamán még négy orosz ágyút és egy gépfegyvert, valamint 83 fc^- lyot szállítottunk be. Balkán hadszíntér; A helyzet változatlan. (A mi­niszterelnöki sajtóirodától.) Küt-él-Amara alasta. Április 28-áu jelentették hivata­losan Eonstantinápolyból, hogy Kut-el-Amarábán a körülzárt an­gol haderő kénytelen volt magát a vitéz török ostromlóknak. Előzőén Townabend tábornok azt az ajánlatot tette, hogy a várat valamennyi ágyújával átadja és egy millió fontot fizet készpénzben, ba seregével együtt ^^badon el­vonulhat. Ezt a nevetséges ajahra- tot — mondja a jelentés — ter­mészetesen visszautasították. KONSTANTINÁPOLY, éprilia 30. Az ozmán hadsereg ióvezóré- nek helyettese közli, hogy Kut- el-Amaránál 13,000 iőnyi angol haderő Townshead tábornok pa­rancsnokkal az élén megadta ma­gát. A nagy törők győzelem hire villémgyoraan terjedt el éa a tö­rők főváros lobogódiszt öltött. Knt-el-Amaránál 5 angol tábor­nok éa több mint 500 tiszt került a vitéz íörökök kezére.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents