Szeged és Vidéke, 1918. szeptember (17. évfolyam, 192-216. szám)

1918-09-02 / 192. szám

SZEGED ÉS VIDÉK MVII. évfolyam, 192. (5111) szám. * POLITIKAI ESTILAP * Szeged, 1918 szeptember 2, hétfő Megjelenik minden délután. • Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: Kálvária-utca 6. ezátn. Telefonszám 84. Kéziratokat a«n ad vissza a szerkesztőség. Hirdetések díjszabás szerint. Főszerkesztő: BALASSA ÁRUIN dr. Felelős szerkesztő: HEBCZEG ISTVÁN. Előfizetési árak: helyben egész évre 30, vidéken 36 korona, fél­évre helyben 15, vidéken 18 korona, negyedévre helyben 7*50, vidéken 9 korona, egy hóra helyben 2*50, vidéken 3 korona. Kgyes szám ára 10 fillér. • Nyomatott a kiadótulajdonos Dugonlos-nyomda r.-t. könyvnyomdájában Szegeden, Kálvárla-utoa 6. szám alatt. # Egyes szám ára 10 fillér. Távirat, telefon. — A Szeged é# Vidéke budapesti tudósítójának jelentései.— Elfogták Lenin merénylőjét KIEV, szeptember 2. Lenin elleni merényletet Kaplan Horga ismert terroristanő követte el. A me­rénylő nő 1917-ben vizsgálati fogságban a rettegett és a szocialisták által gyűlölt Novitzky csendőr őr­mester ellen vallatás közben zsebkéssel gyilkosságot kísérelt meg, amiért tizenhárom évi kényszermun­kára Ítélték. A németek megrövidítették a frontot — Nagy harcok nyugaton. — Az ántánt folytatja az általános offenzívat. — BERLIN, szeptember 1. A nagyfőhadiszállás jelenti: Rupprecht trónörökös és Borhn vezerezredes hadcsoportja: La’Basse között Hazedruck felé kiálló ivek föladásával meg­rövidítettük a frontot. Ez által átengedtük a Kemmel-he- gyet az ellenségnek. A néhány nap előtt végrehajtott moz­dulatok titokban maradtak az ellenség előtt. Tegnap az angolok nagyobb erőkkel törtek előre régi vonalaink ellen. A régi állasok előterében hátrahagyott vegyes osztagaink harci érintkezésben állanak az ellenséggel, amely meg­szállotta a Kemmelt és Bauleul, Neusbeiquinen, valamint a Leve-patakon át követett bennünket. Az arass— crambrai-li utón összeomlottak az angol gyalogsági támadások vonalaink előtt. Heudecourt és Vauls — Vauxcourt között meghiúsultak az ellenségnek erős, estig többször megismételt támadásai. Bullecourt és Heudecourt változó harcok után az ellenség kezén maradt. Morvái és Peronne közt angol és ausztráliai hadosztályok támadtak. Heves tüzelés után Morváinál, Peronnentől nyugatra vissza­vertük őket. Buchavesrest ellentámadással megvédtük; tovább délen vonalunk a harcok befejezése után Bucha- vesreses és Peronne mentén halad. Bieles Stigriff mellett meghiúsítottuk az ellenségnek a Somme folyón való átkelési kísérletét. A Somme és az Oise között a csatorna állás és a Noyontól északkeletre levő magaslat ellen a franciák heves támadást intéztek. Azok a francia hadosztályok, amelyek az este a Nesle két oldalán törtek előre, tüzelésünkben kénytelenek voltak meg- állani. Rouy mellett ellentámadással visszavetettük az ellen­séget. Bauliau és Monnincourt között az ellenségnek egye­temesen vezetett támadásai az ellenség legsúlyosabb vesz­teségei mellett összeomlottak. Az este ismét megindított támadások részleges előretörésekké forgácsolódtak szét, amelyeket visszavertünk. Továbbá nagyobb ellenséges had­erők, amelyek Vaiesliestől északra és az Oisen át Betigninél törtek előre, az Ois és az Aisne között tegnapeste a leg­erősebb tüzérségi tüzelés után ismét megkezdődtek a gya­logsági ütközetek. Az Oisetől délre egy ellenséges támadás tüzelésünk és géppuskáink iüzében nem jutott előre. Champ- tól két oldalt és az Aillette-lapályon az ellenség nagy erőkkel tört élőre. Ellentámadással helyreállítottuk a régebbi állapotot. Az Aileite és Aisne között az ellenséges támadá­sok részleges előretörésekkel kezdődtek. Ez alkalommal Haare alőrmester, aki a 29. géppuskás ezredhez tartozik, négy páncélos kocsit tett harcképtelenné és elfogta a sze­mélyzetüket. Este az ellenség újból megkezdte nagy erők­kel a támadást Crey au Montén mellett és tőle délre. Részben ellenlökéssel visszavertük a támadásait. Ynvignytől keletre az ellenség Terly Fournyig tört előre, ott azonban tartalékaink megállították. A dél felé csatlakozó vonalunk messze az Aisneig vonalaink előtt meghiúsították az ellenségnek több ízben megismételt támadásait. Lundendorf\ miniszterelnökség sajtóosztálya. A béke alapföltétele a demokrácia.“ Károlyi Mihály nyilatkozata a béke­offenzivákról és a lengyel kérdésről. BECS, szeptember 2. Károlyi Mihály gróf Bécsben egy újságíró előtt a következőket mondotta a béke lehetőségéről: — Az egész világsajtót bejárta az a hir, hogy a központi hatalmak rövidesen nagy békeoffenzivát indítanak. Ez már részben meg is történt, amint az Solf államtitkár és Haertling kancellár beszédéből látszik. Nézetem szerint az ilyen békeoffenziva csak úgy számíthat sikerre, ha már előzőleg megkezdődik a demokrácia uralma a központi hatalmak országaiban. A köz­ponti hatalmak első föladata az kell hogy legyen, hogy intézményeiket demokratikus alapokra helyezzék, enélkül ugyanis az ántánt nem bízik békeszándékaink komolyságában. A béke első alapföltétele a demokrácia! A lengyel kérdésről a következőket mondotta gróf Károlyi Mihály: — Magyar szempontból a lengyel kérdés egyedül helyes megoldása az úgynevezett osztrák-lengyel megoldás, amely csak úgy képzelhető, hogy mindazon a jogokat, amelyeket Lengyelország kap, Magyarország is meg­kapja. így tehát az osztrák-magyar-lengyel trializmus Magyarország füg­getlenségének teljes kiépítésével járna. A német császár távirata Berlin népéhez. BERLIN, szeptember 2. A Wolff-ügynökség jelenti: A berlini városi képviselőtesiületek táviratára Vilmos császár a következőket válaszolta: — Örömmel fogadom a birodalmi székváros csüggedetlen bizalmának kifejezését. Meleg köszönetét mondok elszántságuk kifejező szavaiért. Meg vagyok győződve, hogy semmiféle ellenség nem tudja a német birodalom acélos szervezetét elpusztítani. Sohasem volt Németország legyőzhetetlen, ha egységes volt. Egységesnek tudom áldozatrakész német népet velem abban a szilárd akaratban, hogy kitartásunkkal, isten segítségével legyőzzük az ellenséget. Végig küzdjük a harcot, megingathatatlanul nézünk a jövő elébe, amelyek viharait szerencsésen legyőzzük. Vilmos. Londonban szétugrasztottak egy bébegyülést. LONDON, szeptember 2. A Reuter-ügynökség jelenti: Plunsteadban, London egyik külvárosában a lakosság szét- ugrasztott egy pacifista gyűlést, miközben többen megsebe­sültek. Ramsav Macdonaldt kődobás érte. Több angol és francia támadás meghiúsult. — Esti német jelentés. — BERLIN, szeptember 1. A Wolff ügynökség esti jelentése: Scarpe és Somme között karcok. Az angolok támadásai nagyjából mind meghiasnltak. Néhány helyen vonalainkat visszanyomták. Az Oise és Aisne között a fran­ciák részleges támadásait visszanfasitottnk. Ellentmondó hírek Leninről. MOSZKVA, szeptember 2. A Pétervári Táv­irati iroda jelentése szerint Lenin állapota egy­általán nem életveszélyes. LONDONt szeptember 2. A Reuter-ügynökség kopenhágai távirata szerint Lenin meghalt.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents