Szeged és Vidéke, 1919. augusztus (18. évfolyam, 148-152. szám)

1919-08-16 / 148. szám

Ára 40 fillér. SZEGED ÉS VIDÉKÉ XVIil. évfolyam, 148. (5361) szám. ^ ESTILAP. ^ Szeged, 1919 augusztus 16, szombat Megjelenik minden délután. * Szerkesztőség, kiadóhivatal és lyomda: Kálvária-utca 6. szám. Telefonszám 84. Kéziratokat ■em ad vissza a szerkesztőség. Hirdetések díjszabás szerint. Főszerkeszli; BALASSA ARMIN dr. Előfizetési árak: egész évre 96 kor., félévre 48 kor., negyed­évre 24 kor., egy hóra 8 kor. * Nyomatott a kiadótulajdonos Dugonics-nyomda r.-t. könyvnyomdájában, Kálvária-utca 6. sz. Megalakult a^uj kormány. Friedrich istiíán einökietéwei poiitikai kabinet alakúit. A miniszterek eskütétele a kormányzó előtt. — Friedrich István miniszterelnök és Lovászy Márton külügyminisz­ter nyilatkozata. Dömötör Mihály volt népjóléti miniszter Szegedre való visszatérésével kapcsolatban megírtuk, hogy a József főherceg kormányzósága alatt alakult kabinet miniszterelnöke Friedrich István megkezdte tárgyalásait a vezető politikusokkal egy koncentrációs-kormány alakítására. Ma érkezett jelentések és a hivatalos „Budapesti Közlöny“ értesítése szerint az uj kormány háromnapos politikai tárgya­lások után tegnap délelőtt megalakult. Összetételében a társadalom valamennyi dolgozó rétegét kép­viselethez juttatja és igy megfelel az ország közhangulatának. Annyi megpróbáltatás és szenvedés után reménye nyílik végre az országnak arra, hogy sorsa jobbra fog fordulni, hogy a, világháború és a kommunizmus pusztításai után megindulhatnak a nemzeti fejlődés, a regeneráció nagy folyamatai. Miniszterelnök: Friedrich István. Külügyminiszter: Lovászy Márton. A béketárgyaiásokban résztvevő miniszter: gróf Teleki Pál. Belügyminiszter: báró Percnyi Zsigmond. Pénzügyminiszter: Griinn János. Hadügyminiszter: Schnetzer Ferenc. Igazságügyminiszter: Baloghy György. Kereskedelmi miniszter ideiglenesen: Friedrich István. FöldmivelésUgyi miniszter; Szabó István (nagyatátii). Vallás- és közoktatásügyi miniszter: Huszár Károly. Néjiegészségügyi miniszter: Csilléry András. A propaganda-ügyek minisztere: Haller István. Kisgazdák minisztere: Mayer János. Ipari munkások minisztere: betöltetlen. Nemzeti kisebbségek minisztere: Bleyer Jakab. Közélelmezési miniszter vezetője a tárca betöltéséig: Térffy Béla h. államtitkár. A kormány eskütétele. Az uj kormány tagjai tegnap dél­ben tizenkét órakor tették le a hi­vatali esküt a miniszterelnöki palo­tában József \\txctg kormányzó előtt. Először a kabinet tagjainak jelenlé­tében Horthy Miklós fővezér eskü­dött hűséget az ország iránt, aztán következett a miniszterek esküje. Gogolák Károly dr. miniszteri osz­tálytanácsos, az elnöki osztály h. vezetője olvasta a hivatali esküt, amelynek a szövege a következő: „Én . . . esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz hü leszek, függetlenségét meg­védem, népének javát és hala­dását teljes erőmből előmozdí­tani fogom. Mindaddig, amíg a nemzet Magyarország államfor­máját alkotmányos utón meg nem állapítja, Magyarország kormányzójául József királyi herceget ismerem el, hozzá hü leszek, titkait megőrzőm s őt minden erőmmel támogatni fo­gom. Isten engem úgy segéljen." Az eskü letétele után a kormányzó néhány meleg szóval üdvözölte a minisztereket és vállvetett, kitartó munkára hivta föl őket a haza ér­dekében. A miniszterelnök nyilatkozata. A kormány eskütétele után a ka­binet megalakulásáról Friedrich Ist­ván miniszterelnök a következőket mondotta: — A három napos tárgyalások eredményeként végre megalakul­hatott a kormány. Természetes, hogy az összes kívánságokat és igényeket kielégíteni nem lehetett. A szervezett munkásság részére rendelkezésre áll három tárca és most már teljesen tőlük függ, hogy a kormány munkájában részt vegyenek, A szervezeti munkás­ságnak be kell látnia, hogy nem Írhatja ő elő, hogy a polgári osztályok kiket delegálnak a kabinetbe, viszont természtes, hogy a polgári és földmives pártok sem akarnak beavatkozni abba, hogy a munkások kiket óhajtanak. Most már csak egy momentum a leg­fontosabb, az, hogy az igen tisz­telt és úgynevezett pártpolitikusok, akik a hátuk mögött álló állító­lagos nagy pártokra hivatkoznak, legyenek kegyesek néhány hétig türelemmel lenni, amig a válasz­tások megejtődnek. Azt hiszem, hogy ez most hazafias kötelesség A külügyminiszter nyilatkozata. A miniszterelnök ezután a kor­mányzóhoz ment. A hátra maradt miniszterek részéről Lovászy Márton külügyminiszter nyilatkozott aztán a kabinet feladatairól a következőkben: — A kormány ideiglenesnek tekinti magát s a nemzetgyű­lés összeülésekor azonnal lemond, addig is a legfontosabb fel­adata a rendnek, a személy- és vagyonbiztonságnak helyreál- litása és erős kézzel való fentar- tása, már csak azért is, hogy a nemsokára kiirandó választások nyugodt hangulatban mehessenek végbe. A kormány erélyesen szembe fog szállani minden túlzó és szélsőséges áramlattal, tehát úgy a bolsevista üzelmekkel, mint a reakdó és a feiekezeti türelmet­lenség megnyilvánulásaival. — A kormány összetétele olyan, hogy benne a társadalom összes dolgozó rétegei képviselve vannak és ha ebben a tekintetben kiegé­szítés szüksége merülne fel, a kormány mindig kész eziránt tár­gyalásokba bocsájtkozni és a fel­merülő szükségletet kiegészíteni. — Külpolitikájában a kormány az antanttal való jó viszonyt tartja irányadó szempontnak és főtörek­vése, hogy az ország számára a kielégítő békét minél előbb meg­szerezze. Erősen reméli, hogy az antant jóindulata révén a közéiel- mezést már igen rövid idő alatt jelentékenyen megjavíthatja, a gaz­dasági életet megindihatja és a termelő munka megkezdését s intenzív folytatását biztosíthatja. — A kormány számit arra, hogy az ország mostani retten­tően súlyos helyzetében minden rendszeretö honpolgár, faji, fele­kezeti, párt- és osztálykülönbség nélkül teljes erővel támogatni fogja. A kormány összetétele a következői

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents