Szegedi Friss Ujság, 1922. október-december (23. évfolyam, 234-312. szám)

1922-10-01 / 234. szám

SZEGEDI FRISS TJJSjGF 1922. ok'öber 1, hírek. Á szegedi inségbizoitság. Ma délelőtt 11 órakor a főÍEpán elnök letéve!, « 'hálósig és a város tehetős pölgárai jelentékeny részének érdeklődése mellett, a viroshíía közgyűlési termé­ben megalakult a Hörthyíaségbizottsíg, Az elnöklő főispán rámutatott arra a nyomorra, mely az Országra szakadt és Idfejtette annak a szOks^ességét, hogy á l^borzalmasabb télen át kell segUC' nOnk minden szükötködőt. Ketfer Tibor dr. főispínl titkár rész­letesen ismerteti a Horthy-akdó célját, a* Intenciót, mely a kormányzó ur őfőmél- tóságát vezette, fiiikör a nyomörenyhitő akdő élére állott. A bélügyminiszter át' Iratát is felolvasta, rtiely kiemeli, hogy munkaalkalmat kell teremteni mindenki számára, hogy a telet átélhesse eX a szenvedő magyar nép A város 10 százalék pótadőt szava Ifött meg, magánosok Is adlak eddig k6- Kel két milliót, de ebben a városban össze kell gyűjteni legalább ÍO-szer any- nyit. Minden Jnozgathatőt Jtleg kell HIOZ' fatiil, hogy a magyar nemzet megffiu tassa, hogy élni képes ás élni akar. TönelH Sándor felhívja a figyelmet a kis rongyosokra, azok istápolisa « jö­vő nemzedék megmentése szempontjá­ból is nagyon fontos. Ezután megalakult a sScgedi Horthy- tkdő százat bizottsága, melynek elnöke Álgner Károly, főispán, alclnöke Somo­r Szilveszter tír. polgáilnetter, titkár« Ketter Tibor tír., pőiztárosa Scultéty Sándor, ellenőrei Balogh Károly és Bokor Adolf lettek. A külterületeken Is meg alakultak a bizottságok gerfncef, Bie- b^ek ezután a kerületek p^áraíből ttég M^észfilnek. A kerOletl bizottságok el Hökef a következők: Felsővárosi Dobay, .öyula dr., Rókus: Breisach Béla, Alsó« város! Sséésf biván, Felsőtanya: Nie maytr Antaf, Alsótaslyi! Barmot pySrgy, és RSszke: SzSös Mlhfly. — Kószó István dr. itthon. Már em­lítést tettünk róla, hegy X^ő István ^ belügyi állaBtHtkár a hét elején vist- Kaérkezeft kÖltólá útjáról Budapestié, ahol fontos állaftiügyek intézésében vett részt Pénteken a belügyminiszter kép­viseletében ő jelent meg a íflinlazter- tanácson A* ’áífaffiStkár utottíbatön este írkezett haía Budapestről Szegedre Te- feky Pál gróffal együtt, akit Hía avatnak aiszdoktorrá a azegedl egyetemen. Te- hky Pál gfróf hétfőn visszautazik a fő« városba. — A forgalmi adőhivatsH tfsztvlae- !8k kérelme. A városi forgalmi adó- kivaiali tisztviselők a rendkívül súlyos Stegdhelésf vfsronyokra Mvatkoíva, bC' adványban kérték a fizetésük 150 azá' kalékos feleíiielését augusztus f-től visz- ■zamenőleg. A beadványt 60 forgalmi adóhivatali Msztviselő irta llá, azzal a Begj«?y*óssel, hi^y amennyiben a ta­gács kérelmüket kedvezőtlenül intézi el kénytelenek le«znek_ hivataluktól Heg- yálni. I — Házazenteléz. A mai szomorú vi­tában és nehéz viszonyok között ke- Ws embernek jut az a szerencse, hogy Mj házat építhessen. Bzeft kevesek közé tartozik Pávő Ferenc dr., a város agilis !b szeretefreffléHő aljegyzője, aki uj vll- iát építtetett a nyár folyamán Szatyiua- Kőn és most tartja aZ első szüretet sző­lőjében. Ennek örömére október 2-án sántán szüreti mulatsággal egybekötött fidomást tart szatytnazi u] nyaralójában, amelyre az Idő rövidsége iftiatt eZutOn hívja meg tisztelőit és barátait. — A Szegedi Kereskedők Szövetsége október 1-én a Lloyd-társulat heljiségé- ben délelőtt 10 órakor taggyűlést tart a forgalmi adó ellenőrzésének ujabb^é- relmes rendszere, továbbá az áruraktank vagycnváltságáuak kedvezményes lerová« sa tárgyában. Az összes szakosztályok vezetős^ének é.s a tagoknak fiíegjelené' f’ét ezúton kéri az elnökség. — A köztisztviselők természetbeni váltsága. A kormány a ilszfvfselők ter­mészetbeni ellátási íllefményét októberre 1600 koronábsn állapította meg. — Chourth, Mahler minden regénye olvasható Szalay kölesönkönyvfárbaii, KI- gyó-utca 1. A ma estére hirdetett SzATE bál közbejött akadályok miatt elmarad. A bál október 22-én lesz megtartva Katona Pál vendéglőjében. Arany, eafist beváltáé Tóth, Kölssey-u. 7 — OynltegafŐ béres. Bartal Gábor makói lakos elböcsíjtett bérese, Trényi István bosszúból felgyújtotta a gaZda magyarcsanádi tanyájának szalmakaza! Ját, A tü® több mint 100 eZer korona kárt okozott. Trényi ezért tegnap került a bíróság elé, ahol aZZal védekezett, hogy Cselekedetét lelkeseredésébén kö­vette «1, 'mert a gazda elböcsájtotta, de feleségét szolgálatában visszatartotta A bíróság aZ enyhítő körülményeket fi­gyelembe vette ‘és azért Csak háríM évi fegyházra Ítélte. Az Ítélet jí^erős. — Szerencsétlenség a malomban. Kertész József 43 éves alsótanyai gépész tegnap délután az őrlőmalom gépházában vizes Zsákot akart egy géprészre bori tani. A Ifépszíj azonban elkapta a sze­rencsétlen efflbeif a a falhoz vágta. HöZ' zátartoZől rögtön koCslba tették I be' hozták Stegeiír« a kórházba, ahol súlyos koponya- és rtyakcsigölyatÖrést éllapltot iák meg ak orvosok. Állapota életveszé« lyes — KOzgyflIési meghivő. A Felebariti Szeretet Kerfbériö ‘Társaság f. évi október 8-án d. H. 4 órakor az ipartestület Oizella-téri házában közgyül^t tart, i melyre tagjait meghívja. AZ írásbeli in dltványbfcat október hő 6-ig a vezetőség tíraére, Papp János náyre Maros-utca 45. sz. alá kell kfiideni. TöVábbá az «1 nök?^ értesíti a bérlőket, högy öktőbei hő 3-éi d.1 8. 3 '<|faJCoir a Petőfi Sándor- sugámt 1. az. alatti kisegítő iskolában a haszonbér befizetéséi mégke9í(fi> I-szCr a 10 éves b^etet október hÖ ll-tő! 8-ig. Ugyanezt 9-tő1 végig. II-szór Belső bak tóban, vasúton fül, vasutdn Innen, vas« ütem inneni függelék. Ugyanott a kis füg­gelék október hő 16-iói SO-ig. Ugyanezt 33-iéI v^g. III. Als'óvárft jűscrepcssor és belvár^ télffető ftfelieft lOV. bő 3-t^ 5-lg. Végre a fenti bé^cksH elmara­dottak növ. hő 7-től fi-lg. Az elnflks^ figyetmcztett a bérlőket, hogy a Mégha« tárbzott napokon a hasZOnMrIeiüket an« nál is inkfŐbb fizessék be, mart ntiH fi' Mtés esetén a parcellájuk másnak lesz kiadva. A bérietbefizet&sek l lent meg« jelölt napokon mindig 'd. őrakot kezdődik. — Eljegyzés. Temesvár! Btuska ás Abrahim Antal jegyesek. Minden külön irlesiíii helyett. — Eljegyzés. BelMnyl Jucii» és Csfpel János Jegyesek, — Testi hibával bíró nehszebb mun­kára alkalmatlan fiuk njsigárasltásra nagy fizetéssel felvétetnek. Szalaynál, K%yő-ii. 1. — A bázfeiflgyelfik vasárnap d, ■. tél 4 órakor gyűlést tartanak Mérey-ntea és Török-utca sarok, Jőjárf-wendéglőben. — Aranyai, cZMOt, brflHánsi magas napi áron vesz Babős érát, Oroszlán-nica 6. — Révész gymnektánckurzusa Tisza* kistermében okt. i^in d. n. fél 6 órakor kezdődik. — Abonoma rendszerét Horváth Hági étterem október 1-tőI ismét megkstfl a legolcsóbb napi áron. Este finom zónák. Uj fajta Sálon sör ás édes must, — A Szent Vince Bgyesfliet ma d. H. 3 órakor gyűlést tarL — Felhívás. A Rókusi Iparoskor októ­ber 1-én, vasárnap d. u. 4 órakor fontos ülést fart, melyre a tagok pontos meg­jelenését kéri az elnökség. — &k$zeripar.Takaréktár-n. Oről-palola — Fiié, horgolás és ajour munkás- nőket keresek. Ktzinczy-u. 6. IL Pásztomé. — Akszeripar vásárol, alakit, javít arany, ezüst ékszereket. — Ma kezdddik KM|aa Krans bupn­tanfojyama este Srlól Iratkozás kedd, csü­törtök, szombat, iCKlön diák-kurzus. — Farkas Erzai női divattermében ju­tányos áron késfBbek angol és francia kosztümök, kőpp^ek, utca! és alkalmi ruhák a legszebbtcfvllelben, jutányos árért. Marglt-nfca 3. — Meghívó, sági Egyesület f. Í9\ ÖkfŐBér 1-éÍt Mfe 8 órai kezdettel a Dudás-féle vendéglőben (Brüsszeli-kőrút 5) reggelig tartó szüreti mulatságot rendez, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja a rende­zőség. — Abonáltassa magát tisztán kezelt házíkoszira, akár bentétkezésre vagy kihordásra. Mérsékelt árak. Figyelmes ki­szolgálás. — Szives pártfogást kér Szabó Albert, a »Nemzeti étkezde« tulajdonosa, Somogyi-utcs 20. — Meghívó. A Röszkei Ifj. Egyesület i évi október 8-án Bózsö Sándor vendég­lőjében nagy szüreti táncmniafsigot ren­dez d. u, á-fől 12-^, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívja az egye­sület vezetősége. — Levél van a kiadóban t Csendes szoba, Földbirtokos, Kellemes órák, Medi- kns slb. jeligékre. i iakisrendelet miiiosltása. A hivatalós lap 1922. sZept. 29-iki szá­ma néhiiíj rdyan változtatást közöl a lakás^ndeletekeii, ailleíyek a nagyközön« séget is 'érdemik. Így fiiegállspitjt, hjtgy * h'áztulsjdönös kifel^éd jógát a bslyis^ Stegfifesedé. sétől ssáaitött h'ibiobt náp alatt tarto­zik gyakordni, kfiUkibeá el a jóga el- vész. Eddig e* neíRi volt megszabva ami sok vitára adott okot. Ugyancsak rostnak bizonyult a-lakásrendelet azon Intézkedése, hogy aZ albérbea’dásn'ál a háztulajdonost kellett hallgatni. Bzt a jcífot a háriufíiak fieBt az albérlő szeiHélye tekintetébefl használták fel, a kft Sj legtöbbsMk neifi k Ismertek, ha- nelfr sK albérbeadőnak Csín Eták nehéz- s^et egyéb differenciák Miatt. A Módci« vitás a lakáshlvstalra bizzs, hogy sTbér- béadáenífl ^yáltaráif Meghallgassa-e a háriurst, vagy seBI. Határokat vön a B'ódositás a bérlet- ítruházások elé és eleket Jelentékenyen megsZórltja. Eddig, ha a háztnlajdonös hozzájándt. Meg kellett adni a bérlet átruházását; Most kiSZérdekböl, pl. fiíá' soknak, különösen kOzhlvatalnoknak sür­gősebb igényére való tekintette!, a la­káshivatal Megtagadhatja a bérietátru- házást, de neM veheti el a sürgő­sebb ^ény rémére a lakást. Afféle vétő jogs van i Iskáshivaialnak. Senkin seM segít. Marad ftfn'deH a régiben. Alaposan feleffielték a bérletátruh'ázás lakásigazolványi dljaft. Egyszobás lakás nehí fizet ZeBmit, át 2 szobás (Jifár 10,000 koronát fizet, 8 szobás 106,000 koronát. lCedve*í8)íény0k \an a köéhiva ialnokoknak Ifo i családjuknak. Szűkítették a Viágieges Mentesítés le­hetőségeit és 'dijait Majdnepi a duplá­jára cMelték, a cfijak 500,000 koronáig inenflek. Végül elrendeli a Miniszteriun, hogy, az üres lakásba azonnal be lehet helyez­ni az igényjogosultat, neffi kell bevárni, míg a határozat Jogerős. Mint látható, lényeges változtatások nincsenek. A lakáshivatal javára mutat­kozik némi eltolódás Hajdú Béla dr Egy mázsa búzát adok annak, ki nekem álen^ szoba- konyhát. Atillátok yAzonnal* jeUgére. A magyar korona 21*5 Zürichben, Záxiqhi tárlat: Berlin 0*33, Newyork 537, London 23'46, Páris 40 65, Milánó 22-15, Á-ága 16 60, Budapest 21-5, Zág­ráb 1*85, Bukarest OflO, Varsó 0.06, Becs OlbM, Osztrák Mlyegzetf 0-00-8. A magyar állami fegyintézet által megállapitoti bivatalas árfolyamok: Napoleon 9400, dollár 2500, márka 1-70, osztrák korona 3*10, szokol 78*00, dinár 31*20, lei 15 00, lengyel márka 31'00. Terménytőzade zárlat: búza 76 kgos 10.950, rozs 7400, árpa 7300, zab 6400, tengeri 9100, repce 16500, korpa 5053. ß mozik rnSsora: Széchenyi Mozi. Vasárnap: A bizánci halál, filmdráma 7 felvonásban. Azonkívül Maxi a leánynevelCben, vígjáték 2 fel­vonásban. „0“, szerelmi burieszk. Belvárosi Mozi. Vasámapt Ludas Matyi, néprege 5 felvonásban és a Vén diák, regényes díiktörténet 5 felvonásban. Korzó Mozi. Vasámapt A Borgiák hatalma, történelmi dráma 7 felvonásban és a Tolonc, népszínmű 4 felvonásban. A KenderMgyirliaii feMtetnek 16 éven Ilimét árakat lizetek brüiiéns tárgyakért, arany, ezüst ékszerekért Fli^cnmi M. ék^xeré^K Kárász-utca 14. szám. (Korző-kávéház aelletf.) — Telefonszám 15—38. 110 korona kezdő fizetéssel, amely azon­ban már az első »tán -120 koronára emelkedik, rövid gyakorlat után pedig akkordban 175—190 koronára felmegy. 14 éven felöli leányok W korona kezdő fizetéssel. Férfi napszámosjok 190 K napibérrel. Ezen készfizetAckhCz járni havonta 8i/i kilő Ijszt, 2-80, 6*20 és 13 kor. kg^kénti ár- ban, $0 deka zsír 50 K, 15 kilő burgonya 2*40 kor. kgtkénti árban és 80 kilő fa 100 koronás árban, amit minden munkás és családos munkásoknál minden családtag kap ét amely természetben! szolgáltatá­sok ma tudvalevőleg naponta éa fejen- kinl kb. 120 koronát tesznek ki. Beléphetnek azon munkások is, akik a vezetők által félrevezetve, most már 4 hét óta sztrájkban állanak ét akiket, mihelyt a létszám meglesz, az ellőttünk álló télen munkába többé vissza nem fogadunk. Irodánknak a munkásttgyeket intéző osztályába (elknOrzés, ksróMtí bér- lajstromok készítése, batagsógélyző- pénztár stb.) ezen munkálatokban hivatalnokot keresünk. Szegedi 'Kenderfonógyár Rt. Fájdalomtól ■ megtört szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen drá­ga férjem ét jő apám Jusztin János, volt nyilvántartó törzsőr­mester életének 62-Ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése október 1-én délután 3 órakor lesz a közkőrházből. Az engesztelő szentmise okt 2-án délelőtt 9 Örakor lesz a belvárosi templomban. Gyászolunk örökké. Köszönetnyilvánítás. Mind­azon rokonok, ismerősök, Villa­mosvasút Társaság igazgatósága, munkatársai és Önsegélyző Ha­jós Egylet, kik felejthetetlen férjem temetésén megjelenésük­kel, részvétükkel, virág és egyéb adományaikkal fájdalmamon eny­híteni igyekeztek, fogadják ezúton hálás kőszönetemet. 5zv. Heinzel Antainé. Köszönetnyilvánitás. Mind­azon rokonok, jőbarátok és isme­rősök, kik felejthetetlen drága jó féljem és szerető apánk vég­tisztességén megjelentek s fáj­dalmunkat ezáltal enyhíteni igye­keztek, fogadják hálát kőszone- lünket. özv. Rode Imréné és gyermekei

Next

/
Thumbnails
Contents